Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KUVATAIDEPAINOTTEINEN ERITYISKOULU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KUVATAIDEPAINOTTEINEN ERITYISKOULU"— Esityksen transkriptio:

1 KUVATAIDEPAINOTTEINEN ERITYISKOULU
SAARISTEN KOULU KUVATAIDEPAINOTTEINEN ERITYISKOULU

2 OPS:in lähtökohdat ja yleiset tavoitteet sekä oppiaineet

3 OPETUSSUUNNITELMA Saaristen koulu on erityiskoulu, joka toteuttaa perusopetuslain 25 § 2 momentin mukaista 11-vuotisen oppivelvollisuuden opetusta esiaste 1-9. luokille. Koulun oppilaat tulevat Hämeenlinnasta ja sen ympäristökunnista. Lakisääteinen ryhmäkoko on kuusi oppilasta. Opetussuunnitelman ja koulutyön painopisteenä on oppilaiden erityispiirteet huomioonottava kuvataideopetus, jota toteutetaan oppilaiden kanssa eri aisteihin ja vuodenkiertoon perustuvana elämys-ja kokemusprosessina.

4 Koulun tilat ja oppimisympäristö järjestetään siten, että ne mahdollistavat ja tukevat strukturoitua opiskelua sekä ajan, paikan ja tilan hahmottamista. Työtapojen ja opetusmenetelmien valinta tapahtuu yksilöllisesti kunkin oppilaan kehitystason, iän ja vammojen asettamien erityistarpeiden mukaisesti. Opetus toteutetaan erityispedagogisin ja aistitoimintojen harjaannuttamista tukevin menetelmin, oppimateriaalien eriyttämisen, erityisliikunnan ja vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen avulla.

5 Opetuksella tuetaan kokonaisvaltaisesti persoonallisuuden kehitystä sekä lisätään ja vakiinnutetaan käytännön valmiuksia ja taitoja arkipäivän tilanteista selviytymiseen. Oppimisen tavoitteet määritellään jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) EHA- opetusten ja tarvittaessa myös muiden opetussuunnitelmien pohjalta.

6 Oppiaineet Oppiaineisiin sisältyy toiminta-alueittaisen jaottelun lisäksi muita ainelähtöisiä kokonaisuuksia. MOTORIKKA JA LIIKUNTA KOGNITIIVISET/TIEDOLLISET TAIDOT PÄIVITTÄISET TAIDOT SOSIAALISET TAIDOT KOMMUNIKAATIO ÄIDINKIELI MATEMATIIKKA KUVATAIDE MUSIIKKI YMPÄRISTÖ JA LUONNONTIETO

7 Henkilökunta Rehtori, joka toimii samalla myös erityisluokanopettajana
Kolme erityisluokanopettajaa Kouluohjaajat Koulutustausta, sosionomi, lähihoitaja, koulunkäyntiavustaja Avotyöntekijä: laitoshuoltajan tehtävät Ruokapalvelun työntekijä keittiössä

8 Ketkä oppilaiksi? Oppilaat vaikeimmin vammaisia tai muusta syystä yksilöllistä opetusta tarvitsevia oppivelvollisuusikäisiä henkilöitä, yhteistä aistitoimintojen poikkeavuus Kaikilla 11-vuotinen oppivelvollisuus Toiminta seutukunnallista

9 Mihin opetus perustuu? Opetuksen toteuttamista ohjaavat säädökset ja asiakirjat: Oppivelvollisuuslaki ja sitä koskeva asetus OPS Valtakunnalliset perusteet, kaupungin OPS, vaikeimmin vammaisten opetuksen perusteet pohjana koulun omalle opsille

10 HOJKS= Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Laaditaan kaikille erityisopetukseen otetuille oppilaille Vaikeimmin vammaisten opetuksessa ollut toimintamalli alusta asti HOJKS laaditaan yhteistyössä huoltajien ja mahdollisten kuntouttavien tahojen kanssa Kirjataan oppilaskohtaiset erityiset oppimiseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat asiat Määritellään oppilaskohtaiset opetuksen pitkän aikavälin tavoitteet, sovitaan opetuksen keinoista

11 Opetuksen tavoitteet perustuvat oppilaskohtaiseen taitojen arviointiin
Arvioinnin välineinä mm. PIA-testi, PORTAAT-arviointi, EKI-testi Opetuksen sisällöt pohjautuvat mm. EHA-opetusten opetussuunnitelmiin tai muihin vastaaviin yksilöllistä oppimisen tavoitteista lähtien

12 Sovitaan huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja sen muodoista sekä mahdollisista vastuualueista Sovitaan arvioinnista Vaikeimmin vammaisilla HOJKSIN laadinta on samalla oppilasarvioinnin muoto

13 Oheistoiminnat Kuntoutus: Puheterapia Fysioterapia Musiikkiterapia
Toimintaterapia jne.

14 Opetuksen ja ohjauksen keskeisiä näkökohtia
Vuorovaikutus ”YHTEINEN KOKEMINEN” KUNTOUTTAVAN AJATTELUN MERKITYS Apuvälineiden käyttö Asentohoidot osa toimintaa, ei erillistä Opetus kokonaisvaltaista, kuntouttavaa toimintaa, kerää eri sektorien asiat kokonaisuudeksi

15 Kuvataidepainotteisuus
KUVATAIDEOPETUKSEN LUONNE Oppilaiden erityispiirteet huomioivaa elämyksellistä, kokemuksellista toimintaa Antaa oppilaalle mahdollisuuden esteettisiin elämyksiin onnistumisen kokemuksiin Antaa tietoa oppilaan tavasta hahmottaa ja kokea maailmaa Antaa tietoa oppilaan vuorovaikutustaidoista Tukee oppimisympäristön rakentamista koulussa Kaupungin käyttäminen oppimisympäristönä Tuo yleiseen tietoisuuteen erilaista tapaa kokea ja toimia

16 Saaristen koulun kuvataidenäyttely 2007 Arxissa

17

18

19


Lataa ppt "KUVATAIDEPAINOTTEINEN ERITYISKOULU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google