Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhustenhuollon laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen Pirkko Levola 15.3.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhustenhuollon laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen Pirkko Levola 15.3.2007."— Esityksen transkriptio:

1 Vanhustenhuollon laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen
Pirkko Levola

2

3 Miksi vanhustenhuollon palvelujen laatua on haluttu kehittää Porin seudulla?
Kuntalaisille halutaan tarjota laadukkaita palveluja Palvelujen kehittämisen avulla voidaan varmistaa, että palvelut ovat hyvälaatuisia ja asiakkaat saavat samanlaisia palveluja riippumatta asukkaiden asuinpaikasta Laatutaso pitää määritellä, jotta tiedetään mikä on oman tuotannon taso Kunnan järjestämien, mutta yksityisten tuottamien, palvelujen pitää olla laatutasoltaan samantasoisia kuin kunnan omat palvelut Hyvät palvelut lisäävät myös Porin seudun kilpailukykyä Seudullisen yhteistyön avulla halutaan turvata kunnan sisäisten yksikköjen ja myös seudun kaikkien kuntien samanlainen laatutaso

4 Miksi vanhustenhuollon palvelujen laatua on haluttu kehittää Porin seudulla?
Asiakkaat ja päättäjät tarvitsevat tietoa palvelujen laadusta, tehokkuudesta ja kustannuksista Tietoa kerätään järjestelmällisesti Kerättävää tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä Tietoa voidaan käyttää verrattaessa omaa toimintaa suhteessa toisen yksikön tai kunnan toimintaan ja mitattaessa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta

5 Miten edetty Karhukuntien palvelustrategia 2008
sosiaalipalvelujen laatujärjestelmän käyttöönotto aloitus vanhustenhuollosta päätetty 2004 rakentaa järjestelmä ISO 9001 standardin mukaisesti Aloitettu työ Porin seudun aluekeskusohjelman rahoituksen turvin Järjestetty laatukoulutusta ja prosessikuvauskoulutusta (kohderyhmänä sosiaalijohtajat, laatuvastaavat sekä tuotteistustyössä mukana olleet) Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittama Karhukuntien vanhustenhuollon laadunkehittämishanke – 1.1. – Karhukuntien vanhustenhuollon henkilöstön osaamisen vahvistaminen laadunhallintajärjestelmän avulla

6 Tuotteistuksesta Porin seudulla
Porin seudun aluekeskusohjelmassa on tehty kuntien palvelujen tuotteistamista Tavoitteena on ollut selkeyttää omien palvelujen hahmottamista, hinnoittelua ja laatua ja auttaa mahdollisissa palvelujen kilpailuttamistilanteissa Tuotteistustyö on yhdistetty kuntien laatutyöhön Tuotteistukseen on sisältynyt toimintolaskentaan perustuvaa kustannusten laskemista Tuotteistusta on käytetty Palvelusetelin hankkeessa apuna

7

8 Porin seudulla tuotteistetut vanhusten palvelut –tuotehierarkia
*Tuotteistetut tukipalvelut ovat: asiointipalvelut, ateriapalvelut, omaishoidon sijaispalvelu, piha- ja kiinteistönhuoltotyöt, saunotus- ja kylvetyspalvelu, siivouspalvelut, turvapuhelinpalvelu, vaatehuolto sekä virkistyspalvelut

9 Laatutyö Porin seudulla
Valtakunnalliset laatusuositukset taustalla Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa (1995) Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle (1999) Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus (2001) Valtakunnallinen suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Laadunhallinta on osa jokapäiväistä toimintaa

10 Laadun hallinnan periaatteet ISO 9001
Periaate 1 – Asiakaskeskeisyys Periaate 2 - Johtajuus Periaate 3 - Henkilöstön osallistuminen Periaate 4 – Prosessimainen toimintamalli Periaate 5 – Järjestelmällinen johtamistapa Periaate 6 - Jatkuva parantaminen Periaate 7 - Tosiasioihin perustuva päätöksenteko Periaate 8 – Molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa

11 Laatutyö järjestelmälliseksi
Jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation tulisi kuvata oma toimintajärjestelmä (laatujärjestelmä) Jokaisen organisaation tulisi määritellä oma laatupolitiikka (toimintapolitiikka) Henkilökuntaa koulutetaan ja kannustetaan heitä osallistumaan laadunhallinnan toteuttamiseen Laadunhallinnassa käytetään erilaisia menettelytapoja/välineitä (hoito- ja palvelusuunnitelma, asiakaspalautejärjestelmät, sisäiset ja ulkoiset arvioinnit, laitteistojen kunnossapito-ohjelmat) Omaa toimintaa arvioidaan sisäisesti (sisäiset auditoinnit, itsearviointi, ITE-kyselyt) Myös ulkoista arviointia voidaan käyttää, esim. ISO-laatusertifiointi Toimintajärjestelmä kuvataan, jotta kaikki tietävät miten toimitaan, mikä on ”talon tapa”

12 Laatujärjestelmän rakentaminen
Projektin käynnistä- minen Nykytilan analysointi Laatu- järjestelmän perus- suunnittelu Järjestelmän toteutus Järjestelmän käyttöön- otto ja ylläpito Sertifiointi Tilaajan valvonta Toiminto- ohjeet Tavoitteet Laatukäsikirja Toiminto- ohjeet Työohjeet Työohjeet SFS-ISO 9001 LAIT, ASETUKSET Viiteohjeet YM. Tausta-aineisto Dokumentoitu laatujärjestelmä

13 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE
Mikä on meidän tapamme toimia Miten asiakas pääsee palvelujen piiriin Mitä asioita minun pitää muistaa täyttäessäni hoito- ja palvelusuunnitelmaa Yksittäisen asiakkaan hoitokansio

14 Hyvä laadunhallintajärjestelmä varmistaa mm. että työyhteisössä
Toiminnalla on yhteinen perusta, joka määritellään visioiden, perustehtävän, arvojen ja laatutavoitteiden ja laatukriteerien kautta Tunnetaan oman asiakaskunnan odotukset ja tarpeet sekä muut toimintaa kohdistuvat vaatimukset Sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on riittävät edellytykset

15 Hyvä laadunhallintajärjestelmä varmistaa mm. että työyhteisössä
Ydinprosessit ja palvelut on tehty näkyviksi ja kuvattu niin, että niitä voidaan analysoida ja arvioida sekä arvioinnin perusteella parantaa Käytössä on yhteiset menettelytavat toiminnan suunnittelua, seurantaa, arviointia ja varmistamista varten Tarvittavat dokumentit ja dokumentointikäytännöt ovat olemassa sekä toiminnan ohjausta että seuranta, arviointia ja tarkastuksia varten

16 Miten edetty Tehty ITE kysely kaikissa kunnissa 2004 – 2005
Uusintakyselyt 2006 Laadittu kyselyn tuloksista yhteenvedot ja seudulliset profiilit määritelty yhteiset seudulliset kehittämistarpeet aloitettu tulosten pohjalta kuntakohtainen jatkosuunnittelu Tehty laatukäsikirjan, laatupolitiikan ja prosessikuvausten mallit

17 Miten edetty Järjestetty vanhustenhuollon henkilöstön laadunhallintakoulutus Tehty henkilöstömitoituskysely 10 kunnassa Kuvattu ydinprosessit vanhustenhuollossa Asiakkuuden alkaminen Hoidon toteutus Palvelun päättyminen

18 Miten edetty Laadittu ohjeet standardin pakollisista osioista
Järjestetty laatuvastaaville ohjausta ja neuvontaa 2006 laatuvastaavien laadunohjaaja koulutus Johdon koulutus

19 Pakolliset kirjalliset osiot
Laatupolitiikka ja laatutavoitteet Laatukäsikirja Dokumentoidut menettelyt Dokumentoitavat asiakirjat Tallenteet

20 Miten edetty Sisäisten auditoijien koulutus touko-syyskuu ja joulukuussa 2006 osallistujaa Harjoitusauditoinnit ydinprosesseista Ulkopuolinen ennakkoarviointi kuntien laatujärjestelmien tilanteesta

21 Jatkossa jatkoprojekti ”Karhukuntien vanhustenhuollon henkilöstön osaamisen vahvistaminen laadunhallintajärjestelmän avulla” Tavoitteena laatujärjestelmän dokumenttien viimeistely ja tekninen rakentaminen laatujärjestelmän siirtäminen kunnan sisäiseen intranettiin ja osittain internettiin Laatujärjestelmän toiminnan käynnistäminen ja prosessimaisen toimintamallin käynnistäminen

22 Toteutus Kuntien laatupäälliköiden/laatuvastaavien panos tärkeä
ohjaus ja neuvonta laatutiimin työskentely jatkuu; vertaistuki koulutus Johdon koulutus Henkilökunnan koulutus

23 Laatutyö perustuu prosessien hallintaan
Prosessit on kuvattu ja dokumentoitu, jolloin työ on tehty näkyväksi ja varmistettu, että kaikki työvaiheet tulevat tehdyiksi Työprosessien sujuvuutta ja tehokkuutta mitataan Myös sisäisten asiakassuhteiden (toisten osastojen, toisien organisaatioiden) asiakassuhteiden laadun kehittämiseen kiinnitetään huomiota

24 Laatutyö perustuu prosessien hallintaan
Asiakkaan saama palvelu koostuu eri vaiheista, jotka ovat peräkkäisiä tai rinnakkaisia Palvelukokonaisuudesta vastaa ”prosessin omistaja” Vaiheet sisältävät erilaisia työvaiheita, joista vastaa tietty henkilö/henkilöt Prosessien kuvaaminen auttaa yhteisten pelisääntöjen laatimisessa, mahdollistaa toiminnan muuttamisen ja tekee toiminnan näkyväksi

25 Laatutyö perustuu prosessien hallintaan
Prosessit on kuvattu ja dokumentoitu, jolloin työ on tehty näkyväksi ja varmistettu, että kaikki työvaiheet tulevat tehdyiksi Työprosessien sujuvuutta ja tehokkuutta mitataan Myös sisäisten asiakassuhteiden (toisten osastojen, toisien organisaatioiden) asiakassuhteiden laadun kehittämiseen kiinnitetään huomiota

26

27

28 Tiedolla yhä parempaan laatuun
Asiakkaat ja päättäjät tarvitsevat tietoa palvelujen laadusta, tehokkuudesta ja kustannuksista Tietoa kerätään järjestelmällisesti Kerättävää tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä Tietoa voidaan käyttää verrattaessa omaa toimintaa suhteessa toisen yksikön tai kunnan toimintaan ja mitattaessa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta

29 Ylläpito ja kehittäminen
monipuolisen palautteen hyödyntäminen ennaltaehkäisevien signaalien tunnistaminen ja nopea reagointi toimivien mittareiden kehittäminen ja niiden tulosten hyödyntäminen korjaavien toimenpiteiden tehokas toteutus tuloksellisten sisäisten ja ulkoisten auditointien suunnittelu ja toteutus toimivien säännöllisten johdon katselmusten pitäminen

30 Mittarit Asiakkaisiin liittyvät Henkilöstöön liittyvät
Asiakastyytyväisyyskyselyt Jatkuvan palautteen dokumentointi Henkilöstöön liittyvät Työtyytyväisyyskyselyt Kehittämisehdotukset ja niiden yhteenveto Prosessimittarit Esim. jonotusajat, painehaavaumien seuranta Talouden seurantaan liittyvät mittarit

31 Laatukäsikirjamalli JOHDANTO 2. ORGANISAATIO 3. TOIMINNAN KUVAUS
3.1 TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT 3.2 ASIAKKAAT YHTEISTYÖTAHOT 4. TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS 4.1 DOKUMENTOINTI, LAATUKÄSIKIRJA JA TOIMINTAOHJEET 4.3 LAADUNHALLINNAN PERIAATTEET

32 Laatukäsikirjamalli 5. JOHDON VASTUU 5.1 JOHDON SITOUTUMINEN
5.2 LAATUPOLITIIKKA 5.3 LAATUTAVOITTEET 5.4 JOHDON EDUSTAJA 5.5 SISÄINEN VIESTINTÄ 5.6 JOHDON KATSELMUS 6. RESURSSIEN HALLINTA 6.2 HENKILÖRESURSSIT JA KOULUTUS Esim. Rekrytointi, Perehdytys, Kehityskeskustelut 6.3 TILAT JA LAITTEET Esim. Tila- ja välineresurssien suunnittelu ja arviointi, palveluihin liittyvät laitteet ja välineet; kunnossapito, huolto ja kalibrointi Asiakastietojärjestelmä ja sen ylläpito sekä päivitys

33 Laatukäsikirjamalli 6.4 TYÖYMPÄRISTÖ JA TYÖTURVALLISUUS
Esim. Pelastussuunnitelma 6.5 YHTEISTYÖKUMPPANIT 6.6 TALOUDELLISET RESURSSIT 7. PALVELUN/TUOTTEEN TOTEUTTAMINEN 7.1 PALVELUN/TUOTTEEN TOTEUTTAMISEN SUUNNITTELU / TOIMINTAOHJEET 7.2 ASIAKKAASEEN LIITTYVÄT PROSESSIT 7.3 VIESTINTÄ ASIAKKAAN KANSSA 7.4 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 7.5 OSTOTOIMINTA Esim. asiantuntijapalvelut, laite- ja tarvikehankinnat 7.6 PALVELUIDEN TUOTTAMINEN

34 Laatukäsikirjamalli 8. MITTAUS, ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN
SEURANTA JA MITTAUSKÄYTÄNNÖT Esim. Asiakastyytyväisyys, Sisäinen auditointi Prosessien seuranta ja ohjaus EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET POIKKEAVAN TUOTTEEN OHJAUS PARANTAMISTOIMENPITEET

35 Toimintajärjestelmä arjen työvälineenä
jokaisella on vastuu toiminnan kehittämisestä ja parantamisesta virheistä opitaan, eikä etsitä syyllisiä toimintakäsikirja auttaa henkilöstöä toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan toimintaa arvioidaan ja mitataan: talousarvion toteutumisen seuranta, asiakastilastot, henkilöstöraportti, asiakaspalaute, välittömän palautteen kirjaaminen, ITE-kyselyt

36 Toimintajärjestelmä arjen työvälineenä
Johto määritelty johdon edustaja nimetty laatupäällikkö rooli ja vastuut johdon katselmukset prosessit on kuvattu ja työohjeet laadittu/päivitetty ohjeiden noudattamisesta ovat kaikki vastuussa ohjeiden päivittämisestä vastaavat nimetyt henkilöt toimintaa arvioidaan sisäisten ja ulkoisten auditointien sekä erilaisten mittarien avulla

37 Toimintajärjestelmä arjen työvälineenä
auditointien tulokset kootaan yhteen ja niistä tehdään raportti johdon katselmukseen johto ottaa kantaa toimintaan ja tekee päätökset miten toimintaa parannetaan johdon päätöksistä tiedotetaan kaikille toiminnan jatkuva parantaminen asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta pyydetään palautetta

38 Lisätietoja Pirkko Levola puh: 621 6525, 050 701 6036
Heini Lehtoranta puh: sp.


Lataa ppt "Vanhustenhuollon laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen Pirkko Levola 15.3.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google