Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia Valvira

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia Valvira"— Esityksen transkriptio:

1 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia Valvira
Valvira lakien ja asetusten valvojana Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia Valvira Marjut Frantsi-Lankia

2 Esityksen sisältö Yleistä Valvirasta
Terveydenhuollon ohjaus ja valvonta Valvontaohjelmat ohjauksen ja valvonnan yhdenmukaistamisen keinona Asetus 380/2009 ja sen valvontaohjelman valmistelu Tiedonkeruusta

3 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV yhdistyivät Valviraksi Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä (Lintulahti) ja Rovaniemellä, missä hoidetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, valvonta- ja ohjaustehtäviä Sosiaalihuollon valvonta tuli uuden viraston tehtäväksi Uutta myös valtakunnalliset yksityisen th:n luvat 9/2009, TLT-yksikkö (terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet) 2009, TUKIJA 2010 Työntekijöitä noin 140 jakautuen neljälle toimialalle (sosiaali- ja terveydenhuolto, alkoholihallinto ja ympäristöterveydenhuolto) Tähän esityksen nimi/tekijä 3 3

4 Valviran tehtävät Valvira on STM:n hallinnonalan keskusvirasto, jonka tehtävänä on Valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon (+ alkoholihallinnon ja ympäristöterveydenhuollon) toiminnan asianmukaisuutta sekä hoitaa niihin liittyvää lupahallintoa ja ohjausta Ohjata aluehallintoviranomaisia eli AVI:ja (ent. lääninhallitukset) niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi yhteistyö kuuden AVIn kanssa aktiivista (mm. yhteistyöryhmät ja – päivät, yhteiset valvontaohjelmat jne) Valviran ja AVIen toimivalta on osin rinnakkainen määritelty säädöksissa (esim. KtL, EshL, MtL, AmhL)  tarkemmin sovittu yhteistyöryhmissä ja mm. valvontaohjelmissa sekä tapauskohtaisesti neuvotellen Tähän esityksen nimi/tekijä

5 Valviran organisaatio 1.11.2010
Ohjausosasto Lupaosasto Alkoholihallinnon ohjaus Sosiaali- ja terveyden-huollon ohjaus Ympäristöterveyden-huollon ohjaus Ammatti- ja toimintaoikeudet Alkoholielinkeino Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Hallinto-osasto Talous Henkilöstö Ylijohtaja Viestintä Tietohallinto-osasto It-palvelut Järjestelmäkehitys Rovaniemen toimipiste Terveydenhuollon valtakunnalliset luvat Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioita Valvontaosasto Sosiaali- ja terveyden- huollon valvonta 1 Sosiaali- ja terveyden- huollon valvonta 2 Työmme perustuu asiantuntemukseen, tarkoituksenmukaisiin työmenetelmiin sekä jatkuvaan työn laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. Valvira hoitaa tehtävänsä prosesseina. Tähän esityksen nimi/tekijä 5 5

6 Valviran visio ja perustehtävä
Valvira varmistaa väestön oikeuden terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. PERUSTEHTÄVÄ Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on STM:n hallinnonalan keskusvirasto, joka edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin. Tähän esityksen nimi/tekijä 6 6 6

7 Strategiset linjaukset 2010-2015
Tunnistamme ja ennakoimme väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdennamme työtämme tämän perusteella. Huolehdimme erityisesti niiden ihmisten oikeuksista, jotka eivät itse pysty niitä puolustamaan. Yhdenmukaistamme sosiaali- ja terveysalan valvonnan sekä valvonnan edellyttämän ohjauksen saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa. Ohjaamme toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa. Toimimme ja vaikutamme aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Parannamme asiakaspalveluamme ja perustamme toimintamme laadunhallintaan. Luomme toimivan ja tasapainoisen sisäisen rakenteen. Parannamme johtamisen laatua sekä työhyvinvointia. Tähän esityksen nimi/tekijä 7 7 7

8 Työnjako terveydenhuollon säädöksissä
- Valvira käsittelee terveydenhuollon organisaation ja ammattihenkilön ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat erityisesti silloin, kun kysymyksessä on Periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen asia Usean AVIn toimialuetta tai koko maata koskeva asia Asia, mikä liittyy jo Valvirassa käsiteltävänä olevaan terveydenhuollon ammattihenkilön valvonta-asiaan Epäily hoitovirheestä, joka on johtanut kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen (Th:n amm.hlöL) Oikeuslääkärin tekemään kuolemansyyn selvittämiseen liittyvä asia (Th:n amm.hlöL) Asia, joka saattaa edellyttää turvaamis- tai kurinpitotoimenpiteitä (Th:n amm.hlöL) Asia, jota AVI on esteellinen käsittelemään  Muut th:n valvonta-asiat asiat käsitellään aluehallintovirastoissa

9 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden ohjaus ja valvonta
Valvira Ammattihenkilöiden ohjaus ja valvonta oikeus hallinnolliseen ohjaukseen (käsityksen ilmaisu, huomion kiinnittäminen, huomautus vastaisen varalle), kurinpitoon (kirjallinen varoitus) ja turvaamistoimiin (oikeuden/luvan rajoittamiseen ja poistamiseen Organisaatioiden ohjaus ja valvonta oikeus hallinnolliseen ohjaukseen, uhkasakon asettamiseen AVIt omilla alueillaan Ammattihenkilöiden valvonta ja organisaatioiden valvonta Tarkastus- ja valvontakäynnit, oikeus hallinnolliseen ohjaukseen, uhkasakon asettamiseen Valvonta-asia voi tulla vireille Potilaan tai omaisen tekemänä kanteluna Apteekin, esimiehen, poliisin tai muun viranomaisen tai henkilön omalla ilmoituksella Viranomaisen (kuten poliisin tai EOA:n) lausuntopyynnöllä - Valviran tai AVIn omalla aloitteella Tähän esityksen nimi/tekijä 9

10 Terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on…
Edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä Varmistaa potilasturvallisuus Edistää terveydenhuoltopalvelujen laatua ennalta ehkäisemällä epäasianmukaisia hoito- ja toimintakäytäntöjä Varmistaa oikeusturvan toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa Puuttua säädösten vastaiseen tai muutoin virheelliseen menettelyyn tai laiminlyönteihin Selvittää ja arvioida, onko terveydenhuollon ammattihenkilö ja/tai terveydenhuollon toimintayksikkö noudattanut voimassa olevia säädöksiä, ammattieettisiä velvollisuuksia, annettuja ohjeita ja määräyksiä (laillisuusvalvonta) Edistää toiminnanharjoittajien yhdenmukaista kohtelua Tähän esityksen nimi/tekijä 10 10

11 Toimialan keskeisiä lakeja
kansanterveyslaki erikoissairaanhoitolaki alkaen terveydenhuoltolaki mielenterveyslaki laki potilaan asemasta ja oikeuksista laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä laki yksityisestä terveydenhuollosta laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista alkoholilaki tupakkalaki geenitekniikkalaki terveydensuojelulaki elintarvikelaki sosiaalihuoltolaki laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Tähän esityksen nimi/tekijä 11

12 Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta – herätteet ja vaikuttamiskeinot
Uusi lainsäädäntö Toimintaympäristön muutokset Lainsäädäntöhankkeet Omat kyselyt toimintayksikköihin Muiden viranomaisten ratkaisut ja välittämät tiedot Lainsäädäntöön vaikuttaminen; Koulutukseen vaikuttaminen Aloitteet; Omat kokemukset; Potilaiden, omaisten ja järjestöjen viestittämät kokemukset Ala- ja aihekohtainen vaikuttaminen; Ajankohtaisvaikuttaminen EOA:n, OKA:n, tuomioist. ratkaisuista tiedottaminen; informaatio EOA:lle Kentän ohjaus verkostojen kautta So-te kentän yhteydenotot ja ohjaustarpeet Toimintaohjeet kentälle Tutkimus- ja kehittämisaloitteet Kumppanien ja sidosryhmien viestit Oikeusturva, palvelujen asianmukaisuus ja laatu Tarveperusteinen tapauskohtainen neuvonta, opastus ja konsultointi Kentän ohjaus ja valvonta järjestöjen ym. kumppanuudella Opetusta antavista organisaatioista saatavat viestit Valvontaohjelmien perusteella toteutettava valvonta Informaatio periaatteellisista linjoista ja ratkaisuista kentälle ja avainryhmille Tilastot, raportit, selvitykset Yksittäiset päätökset ja niistä viestintä Hallitusohjelma, Kansalliset ohjelmat ja painoalueet Yhteistyöhankkeet; Työryhmien kautta vaikuttaminen Valvontailmoitukset Kantelut Lausuntopyynnöt Painoalueille kohdennettu koulutus Muu koulutus Media Asioiden selvittämisen yhteydessä esille tulleet asiat Koulutustoiminnan kautta saatu tilannetieto Pysyvien asiantuntijoiden esille nostamat seikat Työryhmien ja verkostojen kautta esiin nousseet asiat

13 13

14 Ennakoivan ohjauksen keinoja (vs. jälkikäteinen valvonta/kantelut)
Valvontasuunnitelmat toimivat informaatio-ohjauksena Jälkikäteisvalvonnasta saadun tiedon käyttäminen laajemmin ennakoivaan ohjaukseen (ohjauskirjeet, www-tiedotteet yms.) Tehokas viestintä ja tiedotus, ammattilehtiin kirjottaminen Hyvien toimintakäytäntöjen ja ohjeiden tunnistaminen ja levittäminen Yhteistyö ohjauksen ja valvonnan kumppaneiden kanssa (mm. THL, FIMEA, potilasasiamiehet yms.) Systemaattinen kouluttaminen Kumppaneiden ja ohjattavien viestiverkostojen hyödyntäminen (esim. psykiatriylilääkäri- -verkko) Neuvottelujen, ohjauskäyntien ja muun vuorovaikutuksen lisääminen Omavalvonnan tukeminen Tutkimus- ja kehittämisaloitteiden lisääminen  kaikissa tehtävissä on ”ohjaava ja neuvova elementti” ohjausosaston tehtävänä myös ohjauksen suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden kehittäminen (mm. valvontaohjelmien suunnittelu, valmistelu, arviointi ja seuranta) Tähän esityksen nimi/tekijä

15 Haasteita mm. Kanteluiden ja valvontojen määrä nousee
Resurssit vähenee Yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittäminen Tiedottaminen ja kattava tiedonkulku Sidosryhmäyhteistyö tukemaan toimintaa Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja hyödyntäminen Tilastointi ja sähköisten järjestelmien toimivuus Tiedonkeruun kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (THL) valvontaohjelmien tueksi Valvontaohjelmien toimeenpano, toteutumisen arviointi ja seuranta Valvontaohjelmien hyödyntäminen; omavalvonta, julkisuus Laintulkinnat; STM – Valvira? Toimintaympäristön nopea muuttuminen ja julkisten sote-toimijoiden yhteystiedot? Tähän esityksen nimi/tekijä

16 Valvontaohjelmat yhdenmukaistamisen työkaluna
alko terv sos ymp Tähän esityksen nimi/tekijä

17 Valvontaohjelmat Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma (valmis) 2010 (harmaa talous) ja 2011 – 2012 (yleinen osa) Terveydenhuollon valvontaohjelmat Hoitotakuun valvontasuunnitelma 2009 – 2011 (kolmas); uuden ohjelmakauden valmistelu alkanut (2012-) Neuvola/koulu/opiskelijaterveydenhuoltoa sekä lasten/nuorten suun ehkäisevää terveydenhuoltoa koskeva valvontaohjelma (tulossopimus 2011) Sosiaalihuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva vanhustenhuollossa (valmis) Ympärivuorokautinen lastensuojelu (valmistelussa) Lastensuojeluasioiden prosessi (valmistelussa) Toimeentulotuki (määräajat ja muut asiat) (valmistelussa) Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut (valmistelussa) Vammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut (valmistelussa) Kotihoito (valmistelussa) Vammaishuolto (alkaa) Palvelurakenteet (alkaa) Päivähoito (tulosopimus 2011) Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma (valmis) Laadittu yhteistyössä Valvira-Evira-Tukes kaudelle 2011 – 2014 (kolmas) Tähän esityksen nimi/tekijä 17

18 Valvontaohjelmat Työkalu yhdenmukaistaa ja systematisoida valvontaa valtakunnallisesti Mahdollisimman kattava ja yhdenmukainen valvonta niukoilla resursseilla Valvonta perustuu ohjelman suunnittelussa tehtyyn riskin arvioon Ohjelmat edellyttävät pitkäjänteisyyttä ja toimeenpano usein myös koulutusta  suunnittelulle ja toimeenpanolle aikaa Toimeksianto tulossopimuksissa (STM-Valvira, STM-AVIt), liittyvät myös toimintaympäristön riskinarviointiin ja yhteiskunnalliseen kehitykseen Toimeenpanossa erilaisia vaihtoehtoja AVI:t toimeenpanevat ja hyödyntävät valvonnassa ja lupamenettelyissä  valtakunnallinen seuranta ja arviointi Kyselyjä /tilannekuvan kartoittamista tehdään yhteistyössä THL:n kanssa Mahdollisuuksina mm. kohdistettu valvonta, priorisointi, kampanjat, tilaisuudet, ohjeet, kirjeet, koulutus, materiaalin tuotto etc Omavalvonnan kehittämisen työkaluna Tähän esityksen nimi/tekijä

19 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon asetus Selvitysten mukaan kuntien välillä on ollut liiaksi eroja lasten ja nuorten ehkäisevien palveluiden voimavaroissa ja sisällöissä STM:n oppaat ja suositukset (lastenneuvola, kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon oppaat) eivät ole riittävästi yhdenmukaistaneet kuntien palveluja 1 § Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa!

20 Oleellisia kohtia asetuksessa..
Palvelujen järjestäminen 4 § - Laadittava yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle - Laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa Suunnitelmallisuus! Kokonaisvaltaisuus! Huomio myös kehitysympäristöihin! Moniammatillisuus! Seurantatietoja hyödynnettävä palvelujen suunnittelussa! Vastuuhenkilö(t)!

21 Terveystarkastukset Asetuksen 5 §, 6 §, 7 §, 9 ja 10 §
Määräaikaiset terveystarkastukset kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan kuuluville Lisäksi yksilöllisestä tarpeesta lähtevät terveystarkastukset Määräaikaisesta terveystarkastuksesta poisjäävien tuen tarve on selvitettävä Mukana laajat terveystarkastukset  koko perheen hyvinvoinnin näkökulma (esim. koulussa 3 x) Tarvittaessa päivähoidon, esiopetuksen, opettajan arvio Yhteenveto laajoista terveystarkastuksista käytettävä arvioitaessa oppilashuollon yhteistyönä luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja lisätoimenpiteiden tarvetta  universaalius, yksilöllisyys, koko perhe näkökulma, yhteisöllisyys

22 Asetuksen muut§:t Kouluterveydenhuollon erikoistutkimukset (11 §)
Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkistettava joka 3. vuosi (12 §) Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen mahdollisimman varhain ja viiveettä (tarvittaessa lisä/kotikäynnit, suunnitelma, sen seuranta ja arviointi tarvittaessa yhteistyössä!) (13 §) Terveysneuvonnan sisältö (14 ja 15 §) Ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta (16 §) Opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (17 §) Lastensuojelulain mukaiset velvollisuudet (18 §)

23 Asetuksen valvonta vuonna 2010
Kirjattu STM-Valvira ja STM-AVIt tulossopimuksiin Itä-Suomessa ja Lapissa AVIt tekivät alueelliset kyselyt asetuksen toteutumisesta alueellaan (syksy kevät 2010) Valviran ja AVIen työryhmä perustettiin 2010 valmistelemaan ko valvontaohjelmaa, työryhmässä myös STM:n edustaja THL teki joka toinen vuosi toistuvan terveydenedistämisen aktiivisuus PTH:ssa –kyselyn keväällä Kyselyn tietoja hyödynnettiin valvonnassa syksyllä  alustava alueellinen ja valtakunnallinen tilannekuva Valviralta kuntakirje (marras-joulukuu 2010), alueelliset kirjeet ja tiedottaminen Alueellisia toimenpiteitä harkinnan mukaan (selvityspyynnöt, kuntakäynnit ja muun valvonnan yhteydessä)

24 Valvontaohjelman valmistelu 2011
Valvontaohjelman työstäminen alkoi 1/2011 Ajankohtaisen tilannekuvan saamiseksi lähetetään webropol-kysely hoitotakuukyselyn yhteydessä 3/2011 (THL) Valvontaohjelmassa sovitaan valvonnan kriteereistä ja työnjaosta, minkä mukaan toteutetaan tarvittavat valvontatoimenpiteet ja seuranta huomioiden myös muu alueellinen (ja valtakunnallinen) tilannekuvatieto Tavoitteena valvontaohjelman valmistuminen syksyllä 2011 Tiedottaminen ja yhdenmukainen informaatio (+kouluttaminen?) syksyllä 2011 Jatkotoimenpiteistä sopiminen, toimeenpanosuunnitelma? Jatkossa säännöllinen vuosittainen tiedonkeruu (erilliskysely, AvoHilmo, THL:n tk-kyselyt?) ja seuranta

25 Hoitoilmoitusjärjestelmän kehittäminen / tiedonkeruu perusterveydenhuollossa / THL
Vuodesta 2011 lähtien PTH:n avohoidosta kerätään yksilötason tietoa kansalliseen rekisteriin  AvoHILMO Avaa paremmat mahdollisuudet väestön terveysongelmien selvittämiseen Mahdollistaa automaattisen tiedonkeruun Tavoitteena on, että AvoHILMOn tiedot kerätään poimintaohjelmalla niistä tiedoista, joita potilastietojärjestelmään kirjataan hoidon dokumentointia varten Verkkopalveluna toteutettavan raportointijärjestelmän kautta tiedot tulevat olemaan eri tahojen käytettävissä suunnittelua, seurantaa ja vertailua varten

26 AvoHILMO-tietojen tavoitteet ja käyttötakoitus
AvoHILMOn tavoitteena - Yhdenmukaiset tietorakenteet Tietojen kirjaaminen tukee potilaan hoitoa ja potilaskertomusmerkintöjen tekemistä  päätöksentuen ja toimintojen automatisointi jatkossa Sähköinen tiedonsiirto, tiedonkäsittelyn automatisointi ja tuoreet raportit Tietojen käytettävyys (verkkopalvelu-raportointi palvelee eri tahojen tietotarpeita nykyistä paremmin) AvoHILMOn käyttötarkoituksia mm. Palveluntuottajan oman toiminnan volyymin, rakenteen ja sisällön seuranta Väestön terveysongelmien esiintymisen seuranta (KTL 14 § 1a) Hoitoonpääsyn seurantatiedot Lasten ja nuorten asetuksen mukaisten terveystarkastusten toteutumisen seuranta yms.

27


Lataa ppt "Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia Valvira"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google