Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveyden ja hyvinvoinnin haasteet elämänkulun eri vaiheissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveyden ja hyvinvoinnin haasteet elämänkulun eri vaiheissa"— Esityksen transkriptio:

1 Terveyden ja hyvinvoinnin haasteet elämänkulun eri vaiheissa
Ylilääkäri Miia Palo Rovaniemen kaupunki

2 Mitä on terveys? Terveys = sairauden puutetta Terveys = toimintakykyä
Täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila Terveys = kykyä selviytyä sosiaalisissa rooleissa Terveys = kyky sopeutua positiivisesti elämän ongelmiin Terveys = koherenssin tunne ennustettavuus, tuntu mahdollisuuksista vaikuttaa omiin asioihin, asioille tai toisille ihmisille annettava henkilökohtainen arvo tai tärkeys.

3 SPR:n määrittelee ohjelmassaan: Terveys on jokapäiväisen elämän voimavara, ei päämäärä – kannatan! Hyvinvointiin kuuluu terveyden lisäksi muita ulottuvuuksia: koulutus, toimeentulo, ympäristön terveellisyys ja turvallisuus, sosiaalinen ympäristö

4 15D-elämänlaatumittari
Harri Sintonen kehittänyt terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamiseen, käytetään vaikuttavuuden arvioinnissa. 15-ulottuvuutta. Asteikko 0 – 1 : kuollut - täydellinen elämänlaatu

5 LIIKKUMINEN

6 NÄKÖ, KUULO

7 HENGITYS

8 NUKKUMINEN

9 SYÖMINEN

10 PUHUMINEN

11 ERITYSTOIMINTA

12 TAVANOMAISET TOIMINNOT

13 HENKINEN TOIMINTA

14 VAIVAT JA OIREET

15 MASENTUNEISUUSAHDISTUNEISUUS

16 ENERGISYYS

17 SEKSUAALISUUS

18 Toinen näkökulma: Elämänkaaripsykologia
Elämänkaaripsykologian isiä ja äitejä: Erik H. Erikson, Maria Montessori, G.C. Jung, Rudolf Steiner. Suomessa Tony Dunderfelt Ihmisen elämänkaaressa on erotettavissa yleistettäviä vaiheita / kriisejä, joiden kautta yksilö henkisesti kehittyy Elämänkulku: yksilön elämänkaari ja kehitys siihen liittyvine tapahtumineen ja kokemuksineen

19 Elämänkaaren eri näkökulmat (Dunderfelt)
1. biologinen eli elimistön kasvun, kehityksen ja rappeutumisen näkökulma 2. yhteiskunnallinen eli ihmisen ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta 3. psykososiaalinen näkökulma eli lapsuuden lähi-ihmisten merkitys persoonallisuuden muodostumiselle 4. individuaation näkökulma eli ihmisen persoonallisuuden ja ydinminuuden kehittyminen eri ikävaiheissa läpi kokoelämän.

20 ’Epäonnistuminen’ elämänkaaren kehitystehtävissä aiheuttaa häiriön, joka voi ilmetä sairautena tai hyvinvoinnin heikkenemisenä Ihminen on kokonaisuus, jossa eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa Esim. hyvinkin vaikeaa somaattista sairautta poteva voi kokea itsensä terveeksi ja toisaalta lääkärin mielestä terve henkilö voi kokea hyvinvointinsa huonoksi

21 Kansanterveydellinen näkökulma:
Eri ikäisillä korostuvat erilaiset sairaudet ja riskikäyttäytyminen sairauksien taustalla Perinteinen kansanterveystyön ja terveyden edistämisen näkökulma, jossa kansansairauksien aiheuttamaa kuormaa arvioidaan usein yhteiskunnan näkökulmasta Pyritään arvioimaan syy-seuraussuhteita ja väestötason riskejä Terveyspolitiikka välineenä

22

23 Lapsuus Fyysinen kehitys -> itsenäisyys
Kielellinen kehitys -> käsitteellinen ajattelu Perustarpeet ’rajat ja rakkaus’ , ravinto, uni, turvallisuus, liikunta Mahdollisuus omaksua terveyttä tukevat elämäntavat Lapsella rajalliset mahdollisuudet itse vaikuttaa elinympäristöön ja omaan terveyteensä Kehitysvaiheen tavoitteena positiivinen minäkäsitys, tavoitteellisuus, toiveikkuus

24 Lapsuus – THL:n tilastoja
Kuolleisuus vähentynyt, pienin maailmassa Tapaturmat 38% , syöpä 24% Sairastavuus Yli 5%:lla elämänlaatua heikentävä sairaus tai vamma Yli 20%:lla pitkäaikaissairaus Psykososiaaliset ongelmat, astma, allergiat, diabetes, synnynnäiset vammat Mielenterveyden häiriö 10-15%:lla!

25 Nuoruus Oman kehon hyväksyminen
Roolikokeilut ja vertaisryhmän paine ovat kehitystä eteenpäin vieviä voimia Palautteen saaminen ikätovereilta Erilaisten valintojen tekeminen (ammatti, ihmissuhteet, arvot…) Mahdollisuus ottaa vastuuta mm. omasta terveydestä Kehitystehtävät: Itsenäistyminen, pysyvän identiteetin muodostuminen, läheisyys, vastuullisuus

26 Nuoruus 12/18 – 29 v THL:n tilastoja – Terveys 2000
88% kokee terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi! Kuolleisuus: tapaturmat ja väkivalta 74% Sairaudet Pitkäaikaissairaus 20-25%:lla Allergiat 25%, selkä- ja niskakipu 25%, suun terveyden ongelmat 40% Riskitekijät 30% tupakoi, 40% liikkuu liian vähän, 25% viitteitä alkoholiongelmasta Erot terveydessä sosioekonomisen tilanteen mukaan alkavat tilastoissa kasvaa

27

28 Aikuisuus Fyysinen rappeutuminen alkaa
Kehitystehtävät: Vastuullisuus, itsenäisyys, sosiaalinen sopeutuminen, luovuus, tuottavuus Fyysinen rappeutuminen alkaa Kansansairaudet lisääntyvät väestössä iän myötä mutta vielä mahdollista ennaltaehkäistä Elämän tyytyväisintä aikaa Paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteen Vielä mahdollista ennaltaehkäistä

29 Aikuisuus - kansanterveysnäkökulma
Elintavat Tupakointi noin 21% 1/3 liikkuu riittävästi Alkoholin suurkulutus n 20% miehistä Positiivista kehitystä: verenpainetaso ja kolesteroli laskeneet, aivoverenkiertohäiriökuolleisuus ja sepelvaltimotautikuolleisuus työikäisillä vähentyneet rajusti Haasteita: Lihavuus, diabetes, päihdesairaudet ja perinteiset sydän- ja verisuonisairaudet kytevät keski-iässä. Haittaa aiheuttavat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet Kuolleisuus: v miesten kuolleisuudesta 40% johtuu alkoholista, naisilla 15%

30 Aikuisuus Menetetyt potentiaaliset työvuodet:
Mielenterveyden häiriöt 22% Tuki- jaliikuntaelinsairaudet 21% Vammat, myrkytykset 16% Verenkiertoelinten sairaudet 13% Hoitokustannukset sairausryhmittäin Verenkiertoelinten sairaudet 17% Mielenterveyden häiriöt 13% Tules 11% Hengityselinsairaudet 11%

31 Aikuisuus Menetetyt potentiaaliset työvuodet:
Mielenterveyden häiriöt 22% Tuki- jaliikuntaelinsairaudet 21% Vammat, myrkytykset 16% Verenkiertoelinten sairaudet 13% Hoitokustannukset sairausryhmittäin Verenkiertoelinten sairaudet 17% Mielenterveyden häiriöt 13% Tules 11% Hengityselinsairaudet 11%

32 Aikuisuus Kuntoutuskustannukset sairausryhmittäin
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 42% Hermoston ja aistielinten sairaudet 22% Mielenterveyden häiriöt 14%

33 Vanhuus Kehitystehtävä: Minän eheys, integraatio, eletyn elämän hyväksyminen 75+ vuotiaista 60% tuntee elämänsä tarkoitukselliseksi Toimintakyky keskeinen tavoite sekä yksilöllä että terveyspolitiikassa

34 Vanhuus Elintavat, EVTK2009: Ruokavalio paratunut, alkoholin käyttö lisääntynyt, liikunta vähentynyt Sairaudet: monitautisuus, 75+ vuotiailla keskimäärin 2 pitkäaikaissairautta ja päivittäistä elämää haittaavia oireita 50%:lla. Masentuneisuus 20-40%:lla vaikka kliininen masennus 5%:lla. Kuulo haittaa 20 – 40%, näköongelma 20% Toimintakyvyn kannalta hankalin on muistisairaus Keskivaikea tai vaikea dementia 75-84v 11%, 85+ v. 35%

35 Vanhuus Kuolinsyyt yli 65-vuotiailla
Verenkiertoelimet (sepelvaltimosairaus), dementia, syöpä Vastasyntyneen elinajan odote Suomessa: miehet 76 ja naiset 83 v

36 Yhteenvetoa I Terveys on eletyn elämän summa sisältäen tapahtumat, kokemukset, ympäristön ja elinolot, elintavat, sosiaaliset suhteet ja yksilön henkisen kehityksen

37 Yhteenvetoa II Kansanterveystyön näkökulma on väestön terveys, elämänkaariajattelussa korostuu yksilön kehitys koko elämän ajan Jokaisen ihmisen elämänkulku on ainutlaatuinen

38 Yhteenvetoa III Lasten hyvään kasvuun panostaminen tuottaa aikuisia, jotka pystyvät unelmoimaan, asettamaan tavoitteita, tekemään valintoja ja toimimaan vastuullisesti niin oman kuin yhteisenkin hyvinvoinnin puolesta

39 LIIKKUMINEN Kiitos!


Lataa ppt "Terveyden ja hyvinvoinnin haasteet elämänkulun eri vaiheissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google