Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ TARKOITTAA OMAVALVONTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ TARKOITTAA OMAVALVONTA"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ TARKOITTAA OMAVALVONTA
Riitta Husso, LM Valvira 1 1

2 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009
Sosiaalihuollon valvontaa tuli viraston tehtäväksi vuonna 2010. Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa. varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä parantaa vaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa Muut tehtävät liittyvät alkoholin, tupakan, terveydensuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja geenitekniikan valvontaan ja ohjaukseen. Adoptiolautakunta Valviraan Riitta Husso 2

3 VALVONNAN TOTEUTUS Ennakollinen valvonta lupa- ja ilmoitusmenettely
Omavalvonnan kehittäminen Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitukset omasta aloitteesta valvontaan otetut asiat muiden viranomaisten pyytämät lausunnot (esim. eduskunnan oikeusasiamies) Suunnitelmaperusteinen valvonta valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niiden toimeenpano Ammattihenkilövalvonta (aluehallintovirastot ja Valvira) Valvira myöntää th:n ammattihenkilöoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta Riitta Husso 3

4 SOSIAALIHUOLLON VALVONTA
Sosiaalihuollon valtakunnallinen valvonta tuli Valviran tehtäväksi vuoden 2010 alusta SHL 3 §:n mukaan Valvira ohjaa ja valvoo asioissa jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia koskevat toimintaa usean aluehallintoviraston alueella tai koko maata jotka liittyvät Valvirassa käsiteltävään th:n valvonta-asiaan asiat, jotka aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään Valtakunnalliset sosiaalihuollon luvat Valvontaviranomaisia ovat ensisijaisesti kunnat ja aluehallintovirastot

5 OMAVALVONTA SOSIAALI- TERVEYDENHUOLOSSA
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 6 § Palveluntuottajan on, toimiessaan useammassa kuin yhdessä toimipaikassa, laadittava omavalvontasuunnitelma, jonka sisällöstä Valvira antoi määräykset Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 8 § ja STM:n asetus 341/2011 Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011, SospaL) 6 § Yksityisten palveluntuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet. (SHL 17 §) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki 23 §) tulee voimaan Uusi sosiaalihuoltolaki - tulee voimaan asteittain alkaen 2015

6 OMAVALVONTA Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset. Valviralle valtuutus antaa määräykset omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (voimaan ) Koskee sosiaalihuoltolain17 §:ssä ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:ssä mainittuja palveluja ja niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita tuotetaan korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla 6 6

7 OMAVALVONNAN TAVOITTEET
Laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut Avoin toimintakulttuuri Edistää asiakkaiden valintamahdollisuuksia Asiakkaan osallisuuden parantaminen Yhtenäiset palveluprosessit Palveluprosessien seurannan ja arvioinnin kehittäminen Tarvittavat muutokset saadaan aikaan nopeasti Valvonnan painopiste ennakolliseen valvontaan

8 OMAVALVONTASUUNNITELMA
Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi suunniteltujen menettelyjen kirjallista kuvaamista ja siinä käytettäviä asiakirjoja Julkisesti nähtävänä palvelu/yksikkökohtaisesti Uuden palveluntuottajan on laadittava 6 kk:n kuluessa toiminnan käynnistämisestä Lakimies Riitta Husso

9 OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ
Omavalvonta on käytännössä palveluntuottajan omatoimista laadun varmistamista - seurantaa ja riskien arviointia - poikkeamiin reagointia - toimintaohjeita, tiedottamista - kehittämistä Suhde laadunhallintajärjestelmiin: omavalvonta voi olla osa laajempaa laadunhallintajärjestelmää, mutta myös itsenäinen laadun varmistamiseksi laadittu toimintojen kokonaisuus 9

10 Arviointi: miten vakavasta riskistä on kysymys, arvioidaan toistuvuus
RISKINHALLINTA Tunnistaminen: prosessikuvaukset, asiakaspalautteet, työntekijän/omaisten arvio Arviointi: miten vakavasta riskistä on kysymys, arvioidaan toistuvuus Hallinta: miten riskit ennakoidaan, voidaanko niihin varautua, tarvitaanko koulutusta vai riittääkö tiedottaminen, kuka vastaa, mitä resursseja tarvitaan Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu (STM:n julkaisuja 2011:15) 10

11 Riskin merkittävyyttä arvioitaessa selvitetään
RISKINHALLINTA Riskin merkittävyyttä arvioitaessa selvitetään riskin syyt ja seuraukset mitkä tekijät vaikuttavat sen syntyyn, laatuun ja vakavuuteen Seurauksia voidaan arvioida esim. suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, omaisuuteen, maineeseen ja julkisuuskuvaan Puututaan vakavuusjärjestyksessä Lakimies Riitta Husso

12 Omavalvontasuunnitelman sisältö (sosiaalihuolto)
4.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Asiakkaan ja omaisten osallistuminen Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet 4.2 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Henkilöstö Toimitilat Laitteet ja tarvikkeet Asiakasturvallisuus Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakastyön sisältö Asiakastietojen käsittely 12

13 HENKILÖSTÖ Henkilöstöön liittyvät riskit saatavuus/rekrytointi osaaminen/kelpoisuus sitoutuminen sairastavuus/työterveys Henkilöstön aiheuttamat vahingot asiakastyössä muut Henkilöstöä uhkaavat uhkaavat asiakkaat (vastuu siirtynyt työnantajalle) henkiset/fyysiset uhat/tartuntavaara

14 TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET
Omavalvontasuunnitelmaan… laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista (mm. valvontaohjelmissa esitetyt asiakkaiden sijoittamista koskevat vaatimukset, ulkopuolisten käytössä olevat tilat yms.) nimettävä toimintayksikölle palvelussa käytettävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö Tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit

15 Asiakasturvallisuussuunnitelma
erityisesti asumispalveluissa, mutta tärkeä myös kotiin annettavissa palveluissa asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat turvalaitteet, niiden seuranta ja hälytysten vastuutahot asiakasturvallisuuteen liittyvien riskien kartoittaminen 15 15

16 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus Hoito- ja/tai palvelusuunnitelma/hallintopäätös Palvelusuunnitelman seuranta ja päivittäminen Huolellisuusvelvollisuus, riskien arviointi, ilmoitusvelvollisuus (kuluttajaturvallisuuslaki 5-6 §) Oikeusturva: muistutus, kantelumahdollisuus, sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Kuluttajansuojalain mukainen menettely suoraan asiakkaalle myydyissä ja palvelusetelipalveluissa

17 ASIAKKAAN KOHTELU Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan … Miten ennaltaehkäistään epäasianmukainen kohtelu Miten toimitaan, jos sellaista todetaan Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä koskevat periaatteet ja suunnitelma, miten rajoitustoimenpiteiden tarve minimoidaan Rajoitustoimenpiteisiin liittyvät menettely- ja seuranta ohjeet Miten asiakkaalle annetaan tietoa ja tukea hänen kokemansa haittatapahtuman jälkeen

18 ASIAKASTYÖN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Valvontaohjelmat ja eri toimintoja ohjaamaan laaditut suositukset määrittävät asiakastyön sisältöä Kasvua/hyvinvointia edistävät käytännöt Ravitsemus/ruokahuolto Päivittäinen toiminta (ulkoilu, harrastus, liikunta, virkistys, virike) Hygieniakäytännöt: siivous, jäte, pyykki, infektiot Sairaudenhoito: akuutit tilanteet, pitkäaikaissairaat, terveydentilan seuranta Lääkehoito: lääkehoitosuunnitelma, vastuuhenkilö Riitta Husso 18 18

19 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
Omavalvontasuunnitelman liitteeksi laaditaan… henkilötietojen käsittelyä koskeva suunnitelma rekisteriseloste tietosuojaseloste, kun tietoja käsitellään sähköisesti lomake, jota käytetään käsiteltäessä salassa pidettäviä henkilötietoja (asiakkaan suostumus) suunnitelma tietosuojakoulutuksesta ja henkilöstön perehdyttämisestä tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot Linkki: Riitta Husso 19 19

20 SEURANTA JA DOKUMENTOINTI
Riskienhallintaan kuuluva toiminnan sisäinen valvonta on omavalvontaa johto, esimiehet ja henkilöstö tarkkailevat ja seuraavat, ovatko työmenetelmät ja käytännöt toimivia ja tarkoituksenmukaisia työkaluina toimivat erilaiset varmistus- ja valvonta- menetelmät, poikkeamien käsittelymenettelyt ja jos on laadunhallintajärjestelmä > auditoinnit ym. työyhteisön sisäinen yhteistyö ja viestintä yhteistyö viranomaisten kanssa Lakimies Riitta Husso

21 OMAVALVONNAN ASIAKIRJAT
Omavalvonnan asiakirjoja ovat kaikki palvelujen tuottamista ohjaavat viranomaisten edellyttämät luvat, ilmoitukset, suunnitelmat ja selvitykset Muita viranomaisia ovat: kunnat pelastusviranomaiset työsuojeluviranomaiset kuntien elintarvikevalvonnasta vastaavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset 21

22 KIITOS!


Lataa ppt "MITÄ TARKOITTAA OMAVALVONTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google