Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu –seminaarit Marras- joulukuussa 2006 Opetus-, kirjasto-, kulttuuri- liikunta- ja nuorisotyöpalvelut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kunta- ja palvelurakenne uudistuu –seminaarit Marras- joulukuussa 2006 Opetus-, kirjasto-, kulttuuri- liikunta- ja nuorisotyöpalvelut."— Esityksen transkriptio:

1 Kunta- ja palvelurakenne uudistuu –seminaarit Marras- joulukuussa 2006 Opetus-, kirjasto-, kulttuuri- liikunta- ja nuorisotyöpalvelut

2 Sivistyspalvelujen järjestäminen ja kunta PerusopetusLukio, ammatillinen, amk, vapaa sivistys * Kunta velvollinen oppivelvollisille*ei järjestämisvelvollisuutta * Kunta osoittaa koulupaikan*vapaa hakeutumisoikeus * Järjestäjänä kunta (/yksityinen)*lupa järjestämiseen Kunta voi järjestää myös aamu- ja iltapäivätoimintaa ja taiteen perusopetusta Kunnalla lakisääteinen asukaskohtainen rahoitusvelvollisuus. Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen kunnan tehtävä Liikunta: kunnan tulee luoda edellytykset Kulttuuri: kunnan tehtävä edistää, tukea ja järjestää Nuoriso: kunnan toimialaan kuuluu nuorisotyö

3 TAVOITTEENA •Vahvistaa osaamista, tietoa ja luovuutta edistäviä rakenteita ja kulttuuri-identiteettiä •Palveluiden saatavuuden turvaaminen uudistamalla tarpeen mukaan rakenteita •Paremmat edellytykset palveluiden järjestämiseen •Palveluverkon kehittäminen ja sopeuttaminen hallitusti väestörakenteen muutokseen •Palveluiden laadun, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen •Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen •Kieliryhmien oikeuksien turvaaminen •Laitteiden ja järjestelmien yhteensopivuus

4 PALVELUT OSANA KUNTARAKENNEUUDISTUSTA •Rakenteellisissa ratkaisuissa sivistyspalvelut riippuvaisia kunnista tehtävistä päätöksistä: –kuntaliitos –laajennettu yhteistoiminta •Kuntien valtuustojen tavoitteet koulutus- ja kulttuuripolitiikalle ja – palveluille •Riittävän iso kuntakoko tai palvelukokonaisuus antaa edellytykset laadukkaiden opetus- ja kulttuuripalvelujen turvaamisen eri puolilla maata •Valtion tehtävänä on huolehtia siitä, että kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu

5 TOIMENPITEET Kunnan toimeenpanosuunnitelma (10 § 2 mom) •Kattaa –opetuspalvelut (esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö) –Kirjasto-, kulttuuripalvelut, kulttuuri- ja taidelaitokset –Liikunta- ja nuorisotyöpalvelut •Toimenpiteet 50 000 väestöpohjatavoitteen toteuttamiseksi •Miten lisätty yhteistoimintaa •Toimenpiteet palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tehostamiseksi •Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 •Selvitys palveluverkon kattavuudesta •Suunnitelma palvelujen järjestämisestä •Suunnitelma henkilöstövoimavarojen riittävyydestä •Asetuksella määritetään, mitä raportoidaan 30.6.2007

6 TOIMENPITEET Kunnan selvitys (10 § 1 mom) •Toimenpiteet 50 000 väestöpohjatavoitteen toteuttamiseksi ammatillisessa peruskoulutuksessa Eräitä kaupunkiseutuja koskevat suunnitelmat (7 §) •Selvitys siitä, mitä palveluja on päätetty tarjota kuntarajat ylittäen •Kattaa –opetuspalvelut (esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö) –kirjastopalvelut –nuorisotyö –liikuntapalvelut –kulttuuripalvelut, kulttuuri- ja taidelaitokset •Asetuksella säädetään, mitä raportoidaan 31.8.2007

7 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS (5 § 4 mom) •Ammatilliselle peruskoulutukselle noin 50 000 asukkaan väestöpohjavaatimus •Järjestäjänä voi olla kunta tai yhteistoiminta-alue •Suunnittelua ohjaava periaate, järjestämisluvan muuttaminen edellyttää opetusministeriön päätöstä

8 Suunnittelun lähtökohtia 1 •Suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset kokonaisvaltaisesti kunnan vastuulla •Yhteistyö ja yhteensovittaminen alueen kuntien ja alueen muiden palveluiden järjestäjien kanssa •Yhteistoiminta voi ylittää maakuntarajat •Tilojen, laitteiden ja osaamisen tehokas käyttö •Kunta tai muu koulutuksen järjestäjä päättää toimipisteverkosta

9 Suunnittelun lähtökohtia 2: ESI- JA PERUSOPETUS •Koulutuksen perusturva: yhtäläinen oikeus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti opetusta ja kehittää itseään – koulutuksen saavutettavuus ja laatu •Esi- ja perusopetus lähipalveluja •Nykytilanne: saavutettavuus 7–12-vuotiaiden ikäryhmässä hyvä; 94 % ikäryhmästä 5 km säteellä, 13–15-vuotiailla suhteellisen hyvä; 79 % ikäryhmästä 5 km säteellä 1) •Koulumatkan kesto (odotuksineen) ei saa ylittää 2,5 tuntia (1–6 vl) tai 3 tuntia (7–9 vl) - ylityksiä 52 kunnassa 1) •Peruskoulun päättäville mahdollisuus jatko-opintoihin lukiossa tai amm. koulutuksessa (koulutustakuu) •Lukio ja ammatillinen peruskoulutus: vapaa hakeutumisoikeus 1) Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2005

10 Suunnittelun lähtökohtia 3: LUKIOKOULUTUS •Lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen kuntalaisille kunnassa tai yhteistoiminta-alueella •Useita mahdollisia organisointimalleja esim. verkostoitumalla • •Yhteistyö muiden lukioiden, perusopetuksen ja ammatillisen sekä muun alueella toimivan koulutuksen kanssa •Aikuisten lukiokoulutusmahdollisuudet •Etä-, verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen ja teknologian kehittyminen

11 Suunnittelun lähtökohtia 4: AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS •Koulutuksen järjestäjän laaja elinkeino- ja työelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta ja mahdollisuus sen joustavaan suuntaamiseen •Kytkentä kuntien elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin kuntien elinvoimaisuuden lisäämiseksi •Yksityiset koulutuksen järjestäjät mukana opetusministeriön ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishankkeessa

12 Suunnittelun lähtökohtia 5: KIRJASTOT JA KULTTUURI •Palvelujen turvaaminen kuntarajat ylittävällä suunnittelulla, resursoinnilla ja työnjaolla •Kirjastopalvelujen saatavuus varmistetaan osin verkkopalveluina, osin alueellisina, osin lähipalveluina •Kirjastojen verkostoyhteistyö ja palvelujen yhteiskäyttö •Järjestämistavoista ja verkkopalvelujen kehittämisestä riippumatta kirjastopalveluja tulee olla saatavilla lähipalveluina, (esim. vanhukset ja lapset, sähköinen asiointi) •Kulttuuripalvelut alueen elinvoiman kannalta keskeisiä hyvinvointi- ja vetovoimapalveluja •Kulttuuriyhteistyö kolmannen sektorin kanssa •Palvelurakenteen muuttuessa kulttuuritoiminta vahvistaa paikallista identiteettiä, sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä

13 Suunnittelun lähtökohtia 6: LIIKUNTA JA NUORISO •Palvelujen varmistaminen kuntarajat ylittävällä suunnittelulla, resursoinnilla ja työnjaolla •Kunta vastaa toiminnan koordinoinnista ja strategisesta suunnittelusta; kumppaneina urheilu- ja nuorisoseurat, yhdistykset, yritykset •Liikunnan peruspalvelujen (liikuntapaikat, ohjattu liikunta) turvaaminen mm. väestön terveyttä edistävän liikunnan osalta; liikunta osana kunnan hyvinvointistrategiaa; yhteistyö urheiluseurojen ja kunnan muiden hallintokuntien kanssa •Nuorisotyön peruspalvelujen turvaaminen, nuorten osallistumisen ja kuulemisen järjestäminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa •Alueellisella yhteistyöllä palvelutarjontaa, työnjakoa, erikoistumista

14 VALTIONOSUUSUUDISTUKSEN YLEISET PERIAATTEET (11 §) •Kuntien verotulopohjan vahvistaminen –verovähennysten siirto valtion rasitukseksi / niiden hyvittäminen kunnille –kunnallisverotuksessa vähennyksiä yhteensä noin 2,7 mrd euroa –miten hoidetaan kustannusneutraalisti, vaikutukset opetuksen ja kulttuurin valtionosuuksiin? •Tavoitteena hallinnonalakohtaisten (OPM ja STM) valtionosuuksien yhdistäminen –Tavoitteesta voidaan poiketa perustellusta syystä –Ei koske valtionavustuslain nojalla myönnettäviä avustuksia eikä veikkausvoittovarojen käyttöä

15 VALTIONOSUUSUUDISTUKSEN YLEISET PERIAATTEET (11 §) •Rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistus valmistellaan erikseen •Valmistelu edellyttää selvitystä uudistuksen vaikutuksista: –toiminnan ohjausmahdollisuuksiin sekä –miltä osin ja missä laajuudessa valtionosuuksia voidaan yhdistää ja miten ne myönnetään ja maksetaan


Lataa ppt "Kunta- ja palvelurakenne uudistuu –seminaarit Marras- joulukuussa 2006 Opetus-, kirjasto-, kulttuuri- liikunta- ja nuorisotyöpalvelut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google