Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulukierroksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulukierroksen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulukierroksen tuloksena edelleen vietävät yhteiset havainnot ja kannanotot 6.2.2013 Paula Merikko www.csc.fi/korkeakoulukierros2012

2 OPI- ja VIRTA-korkeakoulukierros  välikysymys Osallistuitko oman korkeakoulusi vierailuun? •Korkeakoulukierros 15.10.-19.12.2012 •Vierailut 41 OKM:n alaisessa korkeakoulussa •Tavoitteina hahmotelma korkeakoulun osallistumisesta yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi (Synergiaryhmän jäsenet) ja alustava toteutussuunnitelma korkeakoulun osalta tietojen siirtämisestä tietovarantoon –Tallennusvelvollisuuden toteuttaminen korkeakoulu- ja ekosysteemikohtainen urakka: korkeakoulujen osuus onnistuu –Yhteisessä käytössä kokonaiskuva korkeakoulujen omista ja yhteisistä hankkeista korkeakoulukorteilla

3 Esittelyosuus (case-esimerkit) •Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain •Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) •Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa •Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

4 Session teemat •Korkeakoulukortit •Yhteentoimivuus rinnakkaisissa hankkeissa •Tietovarannon tietojen hyödyntäminen •”Kärryillä pysyminen” akronyymi- ja hankeviidakossa sekä muuttuvassa toimintaympäristössä

5 Havaintoja korkeakoulukierrokselta •Samoista asioista käytetään eri nimeä ja eri asioista samaa nimeä –Esim. tuotenimi "Lukkari" käytössä eri merkityksissä mm. koulutuksen, opiskelijan lukujärjestyksen ja opettajan työn suunnittelun palveluina –Akronyymien holtiton käyttö  Välikysymys Tiedätkö mistä sanoista tulee lyhenne –TIPTOP? –LVI?

6 TIetoon Perustuvaa Tukea Oppijan opinto- ja uraPolulle (TIPTOP) Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja LukuVuosi- Ilmoittautumispalvelu (LVI)  Välikysymys Moniko sai molemmat oikein?

7 1. Korkeakoulukorttien hyödyntäminen •Havainto –Korkeakoulukortit palvelevat erilaisten kokonaisuuksien hahmottamista korkeakoulun sisäisesti ja suhteessa muihin –Korkeakoulujen välillä ja sisällä käynnissä monia rinnakkaisia hankkeita –Korkeakoulukorttien ylläpito on tarpeellista jatkossakin

8 1. Korkeakoulukorttien hyödyntäminen •Ehdotus 1: Kartoitamme toimenpiteet, joilla saamme korkeakoulut sitoutumaan tietojen päivittämiseen ja sopimaan yhteisistä käytännöistä. •Ehdotus 2: Tunnistamme korkeakoulukorttien tietosisällön hyödyntämistapoja ja -tarpeita –BencHEIT-linkitys; laajennustarve ylläpidossa oleviin järjestelmiin –Etsin yhteistyökumppania -tiedon esilletuontimahdollisuus –Käyttötarkoituksiin sopiva julkaisutapa; tiedon hallitsemiseksi OPI-osahanke tuottaa korkeakoulukorteista hankerekisteripalvelun •Ehdotus 3: Ratkaisemme hankerekisteripalveluun liittyvät avoimet kysymykset (esim. rajapinnat ja tiedonsiirrot)  välikysymys

9  Välikysymys Missä eri ekosysteemeissä korkeakoulusi on mukana? –Opiskelijarekisterit –Opintojen suunnittelu –Opetuksen ja koulutuksen suunnittelu –Oppimisympäristöt –Kansainvälisen liikkuvuuden hallinta –jne.

10 2. Yhteistyöverkostojen yhteistyö •Havainto –Rinnakkaisia hankkeita korkeakoulujen välillä ja sisällä –Tulossopimuslause kirkastunut, korkeakouluilla vastuu tietojärjestelmistään –Miten saavutetaan tavoite järjestelmien yhteentoimivuudesta ja tietojen yhteismitallisuudesta? –Haasteena nähty uusista toimintatavoista ja periaatteista sopiminen, ei niinkään tekniikka

11 2. Yhteistyöverkostojen yhteistyö •Ehdotus: Ryhdymme asiantuntijoiden yhteistyöverkostojen yhteistyöhön eri tasojen ja alueiden hankkeiden kesken. –Esim. Synergiaryhmän puitteissa jo suunniteltua •Ekosysteemiryhmä edistää tietovarannon lähdejärjestelmien käsitteiden ja koodistojen yhteismitallisuutta tuottamalla koodistoista selventävät määritelmät ja soveltamisohjeet VIRTA-projektin kanssa •Glossary Group toimii termien kieliversiointiyhteistyön moottorina; ensivaiheessa tietovarannon ruotsinkieliset termit •OPI-osahanke toteuttaa yhteismitallisuuden tukidokumenttikokonaisuuden osaksi opiskelun ja opetuksen alueen yhteisen määrityskirjaston •Tiivistämme yhteistyötä OPH:n kanssa korkeakoulujen liitännöistä Opintopolku.fi-kokonaisuuteen –Korkeakoulujen tietomalliin sitoutuminen varmistaa pitkällä tähtäimellä järjestelmien yhteentoimivuuden ja tietojen yhteismitallisuuden  välikysymys

12 3. Apua kärryillä pysymiseen •Havainto: Akronyymi- ja hankeviidakon sekä nopeasti muuttuvan toimintaympäristö aiheuttaa haasteita ”kärryillä pysymiselle”. •Ehdotus 1: Järjestetään vuosittain opiskelun ja opetuksen alueen hankkeiden ohjausryhmien jäsenten peruskurssi –Puretaan akronyymit ja hankkeet sisällöiksi, tavoitteiksi ja toimijoiksi –Saadaan ajantasainen kuva koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteista –Verkostoidutaan muiden hankkeiden ohjaajien kesken •Ehdotus 2: Järjestetään vuosittain opiskelun ja opetuksen alueen verkostojen avainhenkilöiden viestintäkoulutus –Perehdytään eri verkostojen muodostamaan yhteistyörakenteiden kokonaisuuteen –Tutustutaan verkostojen käytettävissä oleviin asianhallinnan, viestinnän ja yhteistyöskentelyn työkaluihin  välikysymys

13 3. Apua kärryillä pysymiseen •Havainto: Akronyymi- ja hankeviidakon sekä nopeasti muuttuvan toimintaympäristö aiheuttaa haasteita ”kärryillä pysymiselle”. •Ehdotus 3: Järjestetään täsmäkoulutus opiskelun ja opetuksen alueen tietosuojakäytännöistä sovellettuna korkeakoulujen omaan ja yhteiseen toimintaan •Ehdotus 4: Järjestetään täsmäkoulutus korkeakoulujen tietomallin haltuunottamiseksi •Ehdotus 5: Järjestetään täsmäkoulutus eri tasojen tietovarantojen hyödyntämismahdollisuuksista korkeakoulujen toiminnassa •Ehdotus n: …  välikysymys

14 4. Vertailutiedonjalostamisen nopeuttaminen •Havainto: Korkeakouluilla on tarve hyödyntää tietovarannon tietoja avainindikaattoreiden ajantasaisempaan seurantaan sekä verrata omaa tilannetta muihin korkeakouluihin. •Ehdotus 1: Korkeakoulut hankkivat yhdessä tietovarannon tietoihin perustuvan tilastoportaalin •Ehdotus 2: Korkeakoulut sopivat keskenään tietojen luovuttamisesta tilastoportaaliin vertailukäyttöä varten  välikysymys

15 5. Viranomaistiedonkeruiden laajentaminen •Havainto: Tarve sopia myös muiden viranomaisten kanssa tietovarannon nykyiseen tietosisältöön perustuvista tiedonkeruista. •Ehdotus 1: Sovitaan korkeakoulujen kesken siitä, että ehdotetaan Kelalle, että tiedonkeruu järjestetään tietovarannosta •Ehdotus 2: Määritetään korkeakoulujen kesken työvoimaviranomaisille luovutettavat tiedot ja selvitetään mahdollisuus luovuttaa ne tietovarannosta  välikysymys

16 6. Tietovarannon tietosisällön ja viranomaistiedonkeruiden kehittäminen •Havainto: Tarve kehittää tietovarannon tietosisältöä niin, että muitakin viranomaistiedonkeruita voitaisiin kehittää tietovarantopohjaisiksi. •Ehdotus: –Kartoitetaan korkeakoulujen kesken Valviralle tehtävät tiedonluovutukset – Sovitaan tietojen kuvaamisesta tietovarannon käsitteillä ja koodistoilla –Selvitetään, missä aikataulussa tiedot voidaan saada lähdejärjestelmistä tietovarantoon –Näiden pohjalta avataan keskustelu Valviran kanssa tiedonluovutuksista tai tietojen tarkastamisesta suoraan tietovarannosta  välikysymys


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulukierroksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google