Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOTE:N VERKOSTO- JA ASIANTUNTIJAKOULUTUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOTE:N VERKOSTO- JA ASIANTUNTIJAKOULUTUS"— Esityksen transkriptio:

1 SOTE:N VERKOSTO- JA ASIANTUNTIJAKOULUTUS 3.3.2008
Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta, näyttötutkinnoista Helena Ahonen

2 Tutkintotilaisuuksiin osallistuneet vv. 1995-2006 ja 1.1-30.6.2007

3 Koko tutkinnon, tutkinnon osan tai osien suorittaneet, top ten 1-6/2007
sosiaali- ja terveysalan pt (3534) vartijan at johtamisen eat liiketalouden pt koulunkäyntiavustajan at laitoshuoltajan at rakennusalan pt sähköalan pt yrittäjän at hierojan at

4 Ammatillisten perustutkintojen sekä opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden päivittäminen vuosina Tutkintojen ja opetussuunnitelman/näyttötutkinnon perusteiden päivittämisen valmistelua on tehty Opetushallituksen viranomaistyönä Tavoitteena on, että opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet on päivitetty tarvittavin osin siten, että koulutuksen järjestäjät/ tutkintojen järjestäjät/tutkintotoimikunnat voivat ottaa ne käyttöön viimeistään vuonna 2010 (OPM/OPH TUSO 2006). Perusteiden valmisteluun liittyen tarkistetaan tarvittavin osin tutkintoja, koulutusohjelmia ja tutkintonimikkeitä, joiden osalta Opetushallitus tekee muutosesitykset opetusministeriölle, joka päättää tutkintorakennemuutoksista

5 Ammatilliset perustutkinnot
53 nykyistä ammatillista perustutkintoa, 116 koulutusohjelmaa, 117 tutkintonimikettä Kokeiluissa mukana olevia tutkinnot, joista valmius tehdä vakinaistamispäätös (selvitettävä tilanne, onko vakinaistamiselle edellytykset ja ettei tule taukoa sisäänotoissa) Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa Talouskouluopetusta koskevat ohjeet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistava koulutus (”Ammattistartti” nyt kokeiluna)

6 Perustetyön käytännön toteutus yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa
Perusteprosessiin osallistuu yhteensä n henkeä prosessin eri vaiheissa: Opetushallitus Seurantaryhmä Tutkintokohtainen ohjausryhmä Koulutuksen järjestäjä ja koulutuksen järjestäjän perusteita valmisteleva työryhmä Koulutustoimikunnat Tutkintotoimikunnat Lausuntojen antajat ja muut palautteen antajat

7 Opetushallitus vastaa
Opetushallitus vastaa koko perusteprojektin toteutuksesta ja tutkintokohtaisen ohjausryhmän asettamisesta Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen alakohtaiset asiantuntijat johtavat perusteiden valmistelua Ammatillisen koulutuksen asiantuntija vastaa siitä, että perusteet laaditaan sovittujen periaatteiden mukaisesti Opetushallitus: valmistelee yhteiset osat valmistelee yhteisten opintojen yleiset perusteet valmistelee ohjeet perustetyötä tekeville työryhmille huolehtii perusteiden viimeistelystä, taittokuntoon saattamisesta ja taiton tarkistuksista

8 Koulutuksen järjestäjä vastaa (1)
Koulutuksen järjestäjä vastaa yhdessä Opetushallituksen alakohtaisten asiantuntijoiden kanssa valmistelutyöstä projektisuunnitelman mukaisesti valmistelevan työryhmän nimeämisestä ja asettamisesta koulutusalaa, perustutkintoa ja sen koulutusohjelmia tuntevien asiantuntijoiden ja sihteerien kiinnittämisestä perusteiden kielenhuollosta taiton ja painatuksen keskitetystä kilpailutuksesta ja ruotsin kielelle käännöksistä (erilliset valtionavustuspäätökset kahdelle koulutuksen järjestäjälle)

9 Koulutuksen järjestäjä vastaa (2)
ehdotuksesta opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiksi seuraavien perusteiden lukujen osalta: luku 1 Perustutkinnon yleiset tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen luku 4 Perustutkinnon ammattitaitovaatimukset ja arviointi luku 5 Yhteisten opintojen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi (tutkintokohtaistus) Liiteosa: Alan kuvaus ja arvoperusta

10 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat
Ammattitaitovaatimukset ovat samat opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ammatillisissa opinnoissa ja näyttötutkintojen tutkinnon osissa, mutta suorittamistavat eroavat. Ammatilliset opinnot/tutkinnon osat muodostetaan ja nimetään työkokonaisuuksien mukaan, kuvaamaan työn tekemistä. Ammattitaitovaatimukset eli opintokokonaisuuksien tavoitteet / tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito kuvataan konkreettisena työn tekemisenä, mitä opiskelija tekee tai osaa tehdä Arviointikriteerit määritellään arvioinnin kohteittain kolmelle tasolle taulukkomuodossa tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5, miten ammattitaito hallitaan Ammattitaidon osoittamistavat erikseen opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintona suoritettavaa tutkintoa varten

11 Perustutkintojen perusteissa samaa/erilaista (OPS-perusteinen/ näyttötutkintoperusteinen)
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit ovat samat aikuisten näyttötutkinnoissa ja opetussuunnitelmaperusteisessa nuorten koulutuksessa Mitä erilaista: Näyttötutkintojen ehdot määritellään luvussa 3 Opintoviikkomäärät eivät koske näyttötutkintoja Ammattitaidon osoittamistavat näyttötutkinnossa määritelty omana kohtanaan Painetussa versiossa aikuisten ja nuorten vaatimukset samassa niteessä sähköisessä versiossa saadaan esiin näyttötutkinto ja opetussuunnitelmaperusteinen osio erillisinä

12 V.2007 uusittuja tutkinnonperusteita/ sosiaali-, terveys ja liikunta-ala
Liikuntapaikkojen hoitajan at Liikuntapaikkamestarin eat Valmentajan at Valmentajan eat Päihdetyön at Hierojan eat

13 Mitä nyt menossa näyttötutkintojen perusteiden uudistamisessa
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto työryhmä on asetettu Helsingin Diakoniaopisto toimijana Tavoitteena on, että alan tutkinnot käynnistyvät v. 2009 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Työryhmä on asetettu – väliseksi ajaksi Jyväskylän aikuisopisto toimijana Tänä vuonna uusittavia useita

14 Muuta ajankohtaista Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta päätös valtioneuvostossa 12/2007 Keskeistä: Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet Koulutuksen laatu Osaavan työvoiman varmistaminen Korkeakoulujen kehittäminen Opettajat voimavarana AIPAL palautejärjestelmä; koekäyttö alkoi 12/2007 mukana 51 koulutuksen järjestäjää; järjestelmän laajentaminen koskemaan kaikkia 2008

15 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus
Ministeriö on asettanut Johtoryhmän valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoa Puheenjohtaja valtiosihteeri Heljä Misukka Johtoryhmän tulee saada työnsä valmiiksi mennessä Hallitusohjelmaan sisältyvällä kokonaisuudistuksella selkeytetään ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen hallintoa, rahoitusta, etuuksia ja koulutustarjontaa

16 Henkilökohtaistamisesta
Henkilökohtaistamismääräys 2006 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 § 3 mom): Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. koulutuksen järjestäjä? valmistavaan koulutukseen osallistuville tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto (8 § 2 mom) mikä on tutkinnon järjestäjän rooli tässä? miten työnjaosta sovitaan? koulutuksen järjestäjä ja tutkinnon järjestäjä sama koulutuksen järjestäjä ja tutkinnon järjestäjä sama, toiminnassa mukana ulkopuolisia asiantuntijoita koulutuksen järjestäjä ja tutkinnon järjestäjä eri organisaatioita

17 ASIAKIRJAT KUNTOON APUNA KONSULTOINTI
ASIAKASLÄHTÖINEN NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINTA YKSILÖN NÄKÖKULMASTA Ammattitaidon tunnistaminen Tutkinnon perusteet Osoitettu osaaminen Saavutettu osaaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Luotettava dokumentti Tutkinto- tilaisuudet Kolmikanta-arviointi Tunnustaminen Tutkintotoimikunta

18 Osoitettu osaaminen todistus tutkinnon osan / tutkinnon osien suorittamisesta opintorekisteriote tutkinnon suorittaja aloittanut opetussuunnitelmaperusteissa ammatillisessa peruskoulutuksessa > keskeyttänyt > haluaa suorittaa ammatillisen perustutkinnon loppuun näyttötutkintona erillispätevyyden osoittava dokumentti, esim. hitsaajan pätevyyskoestandardi hygieniaosaamistesti EA1-kortti anniskelupassi tulityökortti kuljettajatutkinnot

19 Osoitettu osaaminen, erillispätevyydet jatkuu..
Tietokoneen ajokortti > osaamisen osoittaminen työtehtävissä Yleisen kielitutkinnon suorittaminen > kielitaidon osoittaminen työtehtävissä Tutkinnon osat, joiden osoittamistavat on määritelty muussa lainsäädännössä, esim. vartijan at, turvallisuusvalvojan eat liikenneyrittäjäkurssi (yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at, linja-autonkuljettajan at) ajoneuvonosturinkuljettajan at Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja vaatimus näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumisesta

20 Saavutettu osaaminen Tarkoittaa kaikkea muuta aiemmin hankittua osaamista luottamushenkilönä toimiminen työkokemus harrastukset erilliset opintosuoritukset arkioppiminen muut osaamista osoittavat dokumentit Jos tutkinnon suorittajalla katsotaan olevan riittävästi saavutettua osaamista, voidaan henkilö ohjata suoraan tutkinnon suorittamiseen ilman, että hänen tarvitsee hankkia lisää ammattitaitoa

21 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen
Oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon: opiskelijan elämäntilanne aikaisemmin hankittu osaaminen todetutu oppimitarpeet työssäoppimisen mahdollisuudet lisäksi henkilökohtaistamisessa on yhteisesti suunniteltava opiskelijalle soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet


Lataa ppt "SOTE:N VERKOSTO- JA ASIANTUNTIJAKOULUTUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google