Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013 Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013 Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma."— Esityksen transkriptio:

1 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013 Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2007 - 2013 Luonnos 1.6.2007

2 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Maaseudun kehittämisvarat Etelä-Pohjanmaa EU + valtio Y/hanke/seuranta2006/ALMA_1&2_varatE260107 M€ * MMM/ sk 26.1.2007 Toimintaryhmät, esitysTE-keskus 73,8 M€ 74,4 M€ 14,9 20,1 59,553,7

3 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Maaseutuohjelma 2007 - 2013 TUKIMUODOT Maaseudun mikroyritysten tukeminen * maatilakytkentävaatimus poistuu * yritys työllistää alle 10 henkilöä (vuosityöpaikat), liikevaihto enintään 2 M€, taseen loppusumma enin- tään 2 M€ * maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markki- noinnin tuki, pk-yrityskokoluokka * investointituki, tuen määrä 15-25%, (35%) * kehittämistuki, yritykselle tai yritysryhmälle * tuki 90% / max 1500 € (liiketoiminnan edellytysten selvitys), muutoin max 50% * käynnistystuki, tuen määrä max 50%, ei yrittäjäpalkka * ei palkan sivukuluihin * ei maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen eikä metsätaloustuotteiden jalostukseen Haku alkaa tänään ! * hakulomakkeet www.mavi.fi

4 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- •yritystuet de minimis –tukea (tuen määrä max 200 000, € 3 vuoden aikana) Tuen myöntämisen perusteena maaseutuohjelman tavoitteet: elinkeinorakenteen monipuolistaminen, maaseutuyri- tysten ja maataloustuotteiden kilpailukyvyn vahvistaminen, työlli- syyden parantuminen Tuen ulkopuolella: kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot, traktorit ja maanrakennuskoneet, puunkorjuukoneet, turvetuotanto…  alueelliset rahoituksen valintakriteerit täsmentyvät myöhemmin Koulutushanke, julkinen tuki pääsääntöisesti max 90% * yleisiä, suoraan henkilöitä hyödyttäviä koulutus-, viestintä- ja tiedotustoimia, joilla ei anneta etuja tietyille yrityksille, yrityskohtaisten toimenpiteiden laajuus?

5 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Elinkeinojen kehittämishanke, julkinen tuki pääsääntöises- ti max 90% * yleisiä, avoimia, elinkeinojen kehittämishankkeita, jon- ka osallistujia ei rajata tietyn toimialan perusteella tai muuten yhteen tai vain muutamaan tiedossa olevaan yritykseen tai tällaisten yritysten ryhmään, yrityskoh- taisten toimenpiteiden laajuus? * alueelliset/paikalliset/ alueiden väliset/valtakunnalliset hankkeet Yleishyödylliset kehittämishankkeet ja -investoinnit, julkinen tuki hankkeissa pääsääntöisesti max. 90%, investoinneissa max 75% * tuen ulkopuolella: suuret infrahankkeet (tiet, tietoliiken- neyhteydet, suuret ympäristöhankkeet), kuntien lakisää- teiset peruspalvelut, palveluiden tuottaminen, yksityisten henkilöiden/maatilojen ympäristö-, energia-, jäte- ja vesihuoltoon tai tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita => alueelliset rahoituksen valintakriteerit täsmentyvät myöhemmin, maaseutujaosto hyväksyy

6 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Etelä-Pohjanmaa 2007 - 2013 yhteensä 53,7 M€ (EU + valtio, MMM 26.1.2007) Y/hanke/seuranta/2006/ALMA_2_230207tukimuodot 29,0 M€ 19,2 M€ 2,5 M€ •26.1.2007, ilman toimintaryhmien osuutta 3,0 M€ (+ 4,1 M€) (- 1,5 M€) (-2,8 M€) ( -2,0 M€) * mikrot Alustava suunnitelma

7 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Tavoite; maatalouden, elintarviketalouden, metsätalouden ja puunjalostuksen tuotantoketjujen kilpailukyvyn kehittäminen •osaamisen vahvistaminen, liikkeenjohdolliset taidot ja markkinointi, tuotannon- ja talouden hallinta, tietotekniikka… •pelto – ja metsäraaka-aineeseen perustuva bioenergia, lämpöyrittäjyyden edistäminen •maatilojen spv:n ja rakennekehitykseen panostaminen, tilusjärjestelyt, viljelijöiden työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpito… •tieteellisen tiedon ja innovaatioiden levittäminen, ”innovaatio- tuki” •metsänparannustöiden ja ympäristötietoisuuden edistämi- nen… •elintarvikkeiden ensiasteen jalostus, puu- ja metsäraaka- aineeseen perustuva yritystoiminta RAHOITETTAVA TOIMINTA Linja 1, maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, EP 45%

8 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Linja 2, ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Linja 3, maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, EP 55% Viljelijöiden ympäristö- ja lfa tuet, * ei TE-keskuksen kehittämistoimenpiteitä Tavoite: elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja yritystoiminnan lisääminen sekä kehittäminen, maaseudun kehittäminen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi asuin-, työ-, yrittämisen-, ja vapaa-ajan ympäristöksi * elintarvikkeiden toisen asteen jalostus, muu kuin puu- ja metsä- raaka-aineeseen perustuva yritystoiminta * maaseutumatkailun vahvistaminen, -matkailutuotteiden kehittäminen, matkailuyritysten verkostoituminen, reitistöjen kehittäminen… * maaseudun palvelut: aktivointi, suunnittelu, esim. hoivapalvelut, ateria- ja siivouspalvelut, palveluverkostot, pienimuotoiset toset, paikalliset energia-, jäte-, vesihuoltohankkeet… * kylien kehittäminen, kylätalojen toiminnan kehittäminen, maan- käytön suunnittelu ja kehittäminen => toimintaryhmät !!

9 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- •maaseudun kulttuuriperintökohteiden (rakennukset, luontoperintökohteet, luonnon arvolta merkittävät paikat) suojelu, säilyttäminen ja kehittäminen, paikallishistorian ja perinteen tallettaminen, esille tuominen ja hyödyntäminen, maaseutukulttuurin elvyttäminen ja hyödyntäminen, maisemanhoitosuunnitelmat ja ympäristön viihtyvyys •maaseutuyrittäjien, muiden toimijoiden, kylän asukkaiden ja kyläkehittäjien osaamisen vahvistaminen, uusimman tietotaidon ja ajattelu- ja sovellusmallien välittäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen erityisesti taloudellisessa mielessä Linja 4, leader Toimintaryhmät

10 Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Mikroyritykset, yhteensovitus & työnjako 2007 – 2013 Maaseuturahasto, maaseutuosasto •mikroyritykset, alle 10 htv => ”maatilayritykset” => mikrot, ensisijaisesti ne yritykset joilla tuotanto-, osto-, myynti-, tai palvelusopimus maatilayrityksen kanssa EAKR, yritysosasto •mikroyritykset, alle 10 htv (maatalouden ulkopuolinen yritystoiminta) => kasvu- ja vientiyritykset Maaseuturahasto, toimintaryhmät mikroyritykset, alle 10 htv (maatalouden ulkopuolinen yritystoiminta), ensisijaisesti alueen pienet, alkavat yritykset (KK 45%, SP 35%, AP 30%, SS 20%) * Yhteensovitus ” Y-pöytä ” •laatii tarkemmat menettelytavat •rahoitusta ohjaavat valintakriteerit •pj. AJ Oikarinen, valmisteluvetäjä Pekka Lehto -rrp 270207- Työvoimatoimistot •Starttiraha •alkavan yrittäjän toimeentulon turvaaminen •työttömät sekä yrittäjäksi siirtyvät (kokeilu)


Lataa ppt "Työvoima- ja elinkeinokeskus -rrp 010607- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013 Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google