Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPETUSHALLINNON PERUSTEET (2 op)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPETUSHALLINNON PERUSTEET (2 op)"— Esityksen transkriptio:

1 OPETUSHALLINNON PERUSTEET (2 op)
2012

2 Opintokokonaisuuden tavoite
Julkishallintoon liittyvän julkisoikeuden perusteiden, yleis- ja kunnallishallinnon, henkilöstöhallinnon ja opetusalan hallintoon liittyvän lainsäädännön perusteiden hallitseminen Esim. Opettajan oikeudet ja velvollisuudet opetustyössä (mm. oikeudellinen vastuu opetustoimessa) Kts. Opetushallinnon tutkinnon tutkintovaatimukset Määräys (49/011/2010)

3 Opintojakson suorittaminen ja aikataulu
Suoritustapa: Luennot ja kirjallinen harjoitustyö Harjoituksiin osallistuminen ja / arvioitava harjoitustyö huhti-toukokuu 2012 Arviointi = hyväksytty/ hylätty

4 Opetushallinnon perusteet säädökset (Yleishallinto)
-- Suomen perustuslaki (731/99); 16, 83, 89, , 118, 123 j 125 § -- Kuntalaki (365/95): luvut 1-5,7 ja10-12 -- Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/86) -- Hallintolaki (434/2003) -- Hallintolainkäyttölaki (585/96) -- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) -- Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003) -- Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/30) -- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) -- Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) -- Rikoslaki ( ); luvut 21, 27-28, 33,35, 38, 40 ja 50 -- Pakkokeinolaki (450/87) 1 luvun 1 ja 3 §, 4 luvun 1 § ja 5 luku -- Laki lähestymiskiellosta (898/98) -- Vahingonkorvauslaki (412/74) -- Huumausainelaki (1289/93) -- Henkilötietolaki (523/99) -- Kielilaki (423/2003) -- Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) -- Lastensuojelulaki (683/83) 40 § -- Laki holhoustoimesta (442/99) 1-14, 23-25, 29 ja 34 § -- Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/83) 1, 3-7 ja 9 §

5 Säädökset… (henkilöstöhallinto)
-- Valtion virkamieslaki (750/94) -- Valtion virkamiesasetus (971/94) -- Valtion virkaehtosopimuslaki (664/70) -- Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/70) -- Työehtosopimuslaki (436/46) -- Työsopimuslaki (55/2001) -- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/01) -- Kuntalaki (365/95) luku 6 -- Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) -- Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

6 Keskeiset käsiteltävät aihealueet
Julkisoikeuden perusteet, yleis- ja kunnallishallinto, opetusalan hallinto, henkilöstöhallinto: mm. Oikeus opetukseen, opetuksen ja koulutuksen tavoitteet Valtion opetushallintoviranomaiset sekä kunnan opetustoimen hallinto/ koulun ja oppilaitoksen hallintoelimet (kunta/ valtion ja yksityisen järjestämä koulutus) Koulujen ja oppilaitosten virat ja toimet Koulujen ja oppilaitosten henkilöstö/ virkasuhteen ja työsuhteen vertailua, kunnallinen viranhaltija Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset Viranomaisten toiminnasta/ Hallintolaki Hyvä hallinto Julkisuus- ja salassapitovelvollisuus sekä yksityisyyden suojasta Koulutuksen hallintojärjestelmä Oikeudelliset vastuukysymykset Muutoksenhaku opetustoimessa: oikaisuvaatimus, kunnallisvalitus, hallintovalitus, muutoksenhaku eräisiin oppilaan ja opiskelijan suoritusten arviointiin Ylimääräinen muutoksenhaku, hallintoriita-asia ja muu hallintolainkäyttöasia, hallintokantelu

7 Opetushallinnon perusteet- opintojakso, lähdekirjallisuutta
-- Arajärvi P – Aalto-Setälä M; Opetuslainsäädännön käsikirja 2004 -- Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, Edita, Helsinki 2008 tai uudempi -- Suopohja, H – Liusvaara L: Oikeudellinen vastuu opetustoimessa .5 uudistettu painos Mediator Legis Oy 2009 -- Frösen, K. Artikkelit Euroopan Unionin toimielimet ja päätöksenteko sekä Eurooppa-oikeus, Opiskellen uudistuvaan Unioniin, Hallinnon kehittämiskeskus, -- Harjula, H – Prättälä, K: Kuntalaki, Tausta ja tulkinnat uusin painos, Talentum -- Vehkamäki, P – Tamminen-Dahlman A; Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa, Opetushallitus 2004 -- Lahtinen M.- Lankinen, T – Penttilä A – Suhonen A; Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, Tietosanoma WSOY Juva 2009 tai uudempi

8 Yleistä oikeudesta Suomen oikeusjärjestys
Oikeusjärjestys = sääntöjen kokonaisuus Sääntöjä soveltava viranomainen= tuomioistuinlaitos Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava viranomainen = ulosottolaitos Suomen oikeusjärjestys on ns. romaanisgermaaninen oikeusjärjestys; (käytössä myös useissa muissa Euroopan maissa) kirjoitettu oikeus, eduskunnan säätämiin lakeihin sisältyvät säännökset

9 Muita oikeusjärjestyksiä
Anglosaksinen oikeusjärjestys (Isossa-Britanniassa ja brittiläistä alkuperää olevissa valtioissa; Pohjois-Amerikassa, vallitsee common law- oikeusjärjestys) Common law = syntynyt ja kehittynyt suurimmalta osaltaan yksittäisten tuomioistuinratkaisujen eli ennakkopäätösten pohjalta

10 Muita oikeusjärjestyksiä…
Uskonnolliset oikeusjärjestykset = oikeussubjektin käyttäytymistä ohjaavien normien perustana on jokin uskonto ja siihen liittyvät käyttäytymissäännöt Esim. koraani = pyhä kirja ja lakikirja, myös hindulaisuudella on merkittävä asema oikeusjärjestyksessä

11 Muita oikeusjärjestyksiä…
Kaukoidän oikeusjärjestykset = ihmisten ajattelutapa erilainen kuin länsimaisen ihmisen, sovinnollisuus ja kunnia ovat tärkeitä arvoja ja ne ohjaavat ihmisten käytöstä mahdollisimman pitkälle  oikeudenkäyntiin turvautumista pidetään halveksittavana ja osoituksena siitä, että sovintoon ei ole päästy (mieluummin luovutaan itselle kuuluvista eduista kuin turvaudutaan oikeudenkäyntiin)

12 Kaukoidän oikeusjärjestykset…
Lainsäädännön merkitys vähäistä Myöskään uskonnolla ei ole uskonnollisten oikeusjärjestysten tarkoittamaa merkitystä, esim. buddhalaisuus ja kungfutselaisuus ovat suuressa määrin ihmisen perusluonnetta ohjaavia elämänkatsomuksia kuin yksittäisiä sovellettavissa olevia säännöksiä sisältäviä uskontoja

13 Oikeuslähteet ja oikeusnormit
Oikeuslähde -- kirjoitettu oikeus -- oikeuskäytäntö -- yritysten väliset kauppatavat -- oikeustiede Oikeusnormi -- yksittäinen säännös -- yksittäinen ennakkopäätös -- yksittäinen kauppatapa -- yksittäisen oikeusnormin tulkintaohje

14 Kirjoitettu oikeus Suomen oikeusjärjestys perustuu ensisijaisesti kirjoitettuun oikeuteen ja tuomioistuinten, ratkaisukäytännössä on tärkeimmässä asemassa kansallinen lainsäädäntö EU vaikuttaa myös Suomen oikeusjärjestykseen samoin kuin Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus (Suomi ratifioinut vuonna 1990)

15 Kirjoitetun oikeuden velvoittavuus ristiriitatilanteessa
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus EY:n primäärioikeus eli perustamissopimukset Suomen perustuslaki EY:n sekundäärioikeus (asetukset, direktiivit) Suomen laki (tavallinen) Valtioneuvoston ja presidentin asetukset Valtioneuvoston päätökset Ministeriöiden ja keskusvirastojen päätökset Kunnan johtosäännöt ja –järjestysmääräykset

16 Kirjoitettu oikeus… Kansallinen perustuslaki ei saa olla ristiriidassa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen kanssa (sis. ihmisten perusoikeudet ja kieltää mm. ihmisten epäinhimillisen ja halventavan kohtelun ja toisaalta kuolemanrangaistuksen käytön) Kansallinen laki ei saa olla ristiriidassa EY:n primäärioikeuden kanssa Ristiriidat pyritään eliminoimaan jo lakeja säädettäessä

17 Kirjoitettu laki… Eurooppa-oikeus (juontaa juurensa jo ennen Euroopan unionia eli Euroopan yhteisön aikaan) vielä nykyisinkin puhutaan EY- oikeudesta, vaikka yhteisö toimii Euroopan unioni- nimellä Kansallinen laki = Suomen ns. tavalliset lait; yksittäiset lait sisältävät säännöksiä eli pykäliä Perustuslaki = ydinsisältö vallankäytön säännöksiä ja toisaalta ihmisten perusoikeuksia, joita ei saa rikkoa vallankäytöllä Tavallisten lakien ollessa ristiriidassa keskenään syrjäyttää erityissäännös yleisluonteisemman säännöksen Tosiseikasto = käytännön ratkaisutilanteessa selvitetään tapahtumien kulku Oikeustosiseikasto = pyritään löytämään yksittäisestä laista tapahtumien kulkuun sopiva kuvaus

18 Kirjoitettu laki… (kansallinen kirjoitettu oikeus, oikeuskäytäntö ja lakien esitöistä hallituksen esitykset) Oikeuskäytäntö = kirjoitettu oikeus voi olla joskus tulkinnanvaraista ja tällöin lain tulkinta jää lain soveltajan eli tuomioistuimen tehtäväksi (Korkein oikeus, hovioikeus, erityistuomioistuimena esim. markkinaoikeus) Lain esityöt = toimii myös oikeuslähteenä mm. perustelujen osalta Kauppatapa = sopijapuoli voi vedota muodostuneeseen kauppatapaan Yleiset sopimusehdot = eri aloilla, merkittävässä asemassa Oikeustiede = sisältää oikeuskirjallisuuden ja muun oikeudellisen tutkimuksen  ongelmana lainsäädäntö muuttuu koko ajan

19 Oikeudenalat Yksityisoikeus Kahden yksityishenkilön, kahden yksityisen yrityksen tai yksityisen yrityksen ja yksityishenkilön väliset suhteet -- velvoiteoikeus -- kauppaoikeus -- työoikeus -- perhe- ja perintöoikeus Suomen Laki I ja III Julkisoikeus Julkisyhteisön ja yksityisen yrityksen tai julkisyhteisön ja yksityishenkilön välisiä suhteita koskevat säännökset -- prosessioikeus -- rikosoikeus -- hallinto-oikeus -- vero-oikeus Suomen Laki II

20 Pakottavat ja tahdonvaltaiset säännökset (kirjoitettu oikeus)
Pakottavat säännökset = koskevat seikkoja, joista ei voida sopia toisin sen osapuolen vahingoksi, jonka suojaksi säännös on tarkoitettu / laissa ilmaistaan yleensä: ”muu sopimus on mitätön” Pakottavalla säännöksellä suojataan yleensä ns. heikompaa osapuolta (työsopimuslaki, kuluttajansuojalaki) Tahdonvaltaiset säännökset = koskevat oikeussuhteita, joissa pakottaville lainsäännöksille ei ole katsottu olevan tarvetta, esim. liikesuhteet/ laissa ilmaistaan yleensä: ”jos toisin ei ole sovittu”

21 Oikeussubjektit Sitä, jolla oikeusjärjestyksen mukaan voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia, kutsutaan oikeussubjektiksi Oikeussubjektit: -- luonnolliset henkilöt -- oikeushenkilöt

22 Luonnollinen henkilö ja oikeuskelpoisuus
Luonnollinen henkilö = ihminen; jokaisella luonnollisella henkilöllä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia (voi omistaa jotakin ja esim. tästä omistamisesta johtuen voi seurata velvoitteita esim. yhtiövastikkeen maksu/ asunto-osakkeiden omistus) Oikeuskelpoisuus = alkaa syntymästä (lapsi saavuttaa oikeuskelpoisuuden syntyessään elävänä) ja lakkaa, kun henkilö kuolee (oikeudet ja niihin liittyvät velvoitteet siirtyvät hänen oikeudenomistajilleen eli perillisille tai testamenttimääräysten perusteella testamentinsaajille) Huom. Velat eivät periydy, jos noudatetaan perintökaaren säännöksiä eli ylivelkainen kuolinpesä haetaan konkurssiin eikä pesään ”ryhdytä”

23 Luonnollinen henkilö ja oikeustoimikelpoisuus
Oikeustoimikelpoisuus = henkilön oikeus päättää itsenäisesti tekemistään oikeustoimista Oikeustoimen pätevyyden edellytys on henkilön oikeustoimikelpoisuus Luonnollisen henkilön oikeustoimikelpoisuus alkaa pääsääntöisesti 18-vuotiaana ja päättyy henkilön kuollessa Tuomioistuimen vajaavaltaiseksi julistama henkilö ei ole oikeustoimikelpoinen (säännökset holhouslaissa) Vähämerkitykselliset oikeustoimet ovat sallittuja myös alle 18 vuotiaan tekeminä

24 Luonnollisen henkilön oikeudellinen vastuunalaisuus
Rikosoikeudellinen vastuu = alkaa henkilön täytettyä 15 vuotta Alle 15- vuotiaan tekemät rikokset kuuluvat lastensuojeluviranomaiselle (voi ryhtyä esim. huostaanottotoimenpiteisiin) Alle 18-vuotiaat tuomitaan normaalia lievempiin rangaistuksiin Siviilioikeudellinen vastuunalaisuus = henkilön vahingonkorvausoikeudellista vastuuta, joka alkaa täysimääräisenä 18-vuotiaana, mutta myös tätä nuorempi joutuu korvausvastuuseen aiheuttamastaan vahingosta sen osan, mikä harkitaan kohtuulliseksi, kun otetaan huomioon hänen ikä, teon laatu, osapuolten varallisuusolot ja muut olosuhteet

25 Oikeushenkilön oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus
Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt -- yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja osuuskunnat . Julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä -- valtio, kunnat, Suomen ev.lut.kirkko ja kansaneläkelaitos Oikeussubjekteina oikeushenkilöiden oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus alkaa oikeushenkilön synnyttyä ja päättyy sen lakattua (syntymishetki määräytyy sen mukaan, minkälaisesta oikeushenkilöstä on kysymys)

26 Lapsen oikeustoimikelpoisuuteen liittyviä kysymyksiä
1) Voiko vanhempi vaatia myyjää purkamaan kaupan, jonka alaikäinen lapsi on tehnyt ilman lupaa? 2) 17- vuotias on solminut sopimuksen kuntokeskuksen kanssa, voiko sopimusta purkaa? 3) Tuleeko vanhemman korvata lapsensa aiheuttama vahinko kaupassa?

27 Lapsen oikeustoimikelpoisuuteen liittyviä kysymyksiä…
4) Voiko vanhempi perua alaikäisen lapsensa tilaamat tuotteet postimyynnistä. Voiko hän perua tilaukset maksutta? Alaikäisen korvausvastuusta . 5) 12- vuotiaat tytöt sytyttivät koulun palamaan. Vahingon määräksi arvioitiin 1 milj.euroa. Vastaavatko vanhemmat tästä vahingosta?

28 5. Alaikäisen korvausvastuusta
Tuusulan Vaunukankaan koulun palon vahingoiksi on arvioitu yli miljoona euroa. Kaksi 12-vuotiasta tyttöä on tunnustanut sytyttäneensä palon. Tytöt kertoivat poliisin kuulusteluissa pudottaneensa ilotulitteen koulunsa seinustalla olevaan paperinkeräysastiaan ja panneensa kannen kiinni. Tuli levisi roskalaatikosta nopeasti koulun seinustaa pitkin katolle ja sytytti katon palamaan. Sammutustöissä oli paikalla 25 pelastusyksikköä ja n. 80 palomiestä. Tuli levisi roskalaatikosta nopeasti koulun seinustaa pitkin katolle ja sytytti katon palamaan.

29 Lastensuojelusta Lainsäädäntö
Lastensuojelun käsikirjan sisältö pohjautuu voimaan tulleeseen lastensuojelulakiin ja muihin lastensuojelutyössä huomiotavaksi tuleviin lakeihin. Laki lastensuojelulain muuttamisesta 88/2010 tuli voimaan Lastensuojelulakiin tulleet muutokset on korostettu lastensuojelulaki tekstiin. Lastensuojelulaki Lastensuojelulaki 417/2007 Laki lastensuojelulain muuttamisesta 88/2010 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 59/2006 vp HE Eduskunnalle lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 49/2009 vp

30 Lastensuojelusta… Lastensuojelutyössä huomioitavat muut lait
Muita lastensuojelutyössä tarvittavia lakeja on linkitetty suoraan Finlexiin. Näiden linkkien kautta pääsee suoraan lakiin. Asetus lasten päivähoidosta (239/1973) Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) Asetus valtion koulukodeista (769/1978) Elatusturvalaki (671/1998) Elatusturva-asetus (672/1998) Hallintolaki (434/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Hallinto-oikeuslaki (430/1999) Henkilötietolaki (523/1999)

31 Lastensuojelusta… Isyyslaki (700/1975) Kansanterveyslaki (66/1972) Kotikuntalaki (201/1994) Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) Laki lapseksiottamisesta (153/1985) Laki lapsen elatuksesta (704/1975) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996) Laki lapsen päivähoidosta (36/1973) Laki lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Laki lähestymiskiellosta (898/1998) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) Laki nuorisorangaistuksesta (1196/2004) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 635/1998 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992)

32 Lastensuojelusta Laki toimeentulotuesta (1412/1997) Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta 90/2010 Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta 89/2010 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Mielenterveyslaki (1116/1990) Nuorisolaki (2006/72) Perhehoitajalaki (312/1992) Perusopetuslaki (628/1998) Perustuslaki (731/1999) Poliisilaki (493/1995) Päihdehuoltolaki (41/1986) Rikoslaki (39/1889)

33 Lastensuojelusta Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Sosiaalihuoltoasetus (607/1983) Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) Vankeuslaki (767/2005) Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettu laki (603/1996) Yleissopimus lapsen oikeuksista (60/1991) Lait linkkinä Finlexiin Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Hallintolaki Perhehoitajalaki Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta 90/2010 Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta 89/2010

34 Markkinoinnista oppilaitoksissa
koulu ei ole markkinointikanava Vanhemmilla on lastensa kasvattajina oikeus päättää, minkälaisen markkinoinnin kohteeksi heidän lapsensa joutuvat -> alaikäiselle ei saa jakaa markkinointimateriaalia (esim. mainoksia, tuotenäytteitä tai mainoslahjoja koulujen ja oppilaitosten kautta tai järjestää markkinointitilaisuuksia ilman vanhempien suostumusta)

35 Markkinoinnista… Jos opetuksessa käytetään yritysten tai yhteisöjen materiaalia, opettajien tehtävänä on huolehtia opetuksen tasapuolisuudesta sekä lisäksi oppilaita tulee ohjata suhtautumaan saamiinsa tietoihin kriittisesti ja asettamaan ne oikeisiin yhteyksiin Sopimattomana markkinointina pidetään sellaista oppilaitosten käyttöön tuotettua oppimateriaalia, jossa on mainoksia tai piilomainontaa

36 Markkinoinnista… Opettajan velvollisuutena on kertoa koulutuksen järjestäjälle ja materiaalin julkaisijalle havaitessaan sopimatonta markkinointia em. materiaalissa Vanhempien oikeus päättää alaikäisiin lapsiinsa kohdistuvasta markkinoinnista koskee myös välipala-automaatteja: automaatin ulkoasu ei saa sisältää tuotemarkkinointia

37 Markkinoinnista… Suositeltavaa on, että ainakaan alle 15 vuotiaiden käytettävissä ei olisi automaatteja, joilla ostokset maksetaan matkapuhelimella Kouluissa ja oppilaitoksissa ei ylipäänsä tulisi myydä makeita, rasvaisia tai suolaisia välipalatuotteita tai sokeroituja juomia, koska ne ovat ristiriidassa oppilaitoksille kuuluvan terveyskasvatuksen kanssa

38 Tapahtumamarkkinointiin osallistuminen
Jos oppilaat osallistuvat tilaisuuksiin, joissa esiintyy esim. tapahtumamarkkinointia tai kaupallisiin kilpailuihin tai muihin vastaaviin, tulisi oppilaille selittää, mistä on kysymys lisäksi oppilaiden vanhemmilta olisi suositeltavaa saa tilaisuuteen osallistumislupa

39 Myyntitoiminta kouluissa
Oppilas tarvitsee huoltajan suostumuksen esim. Luokkasormuksen, t-paitojen ja muiden vastaavien tuotteiden ostamiseen Alaikäinen ei voi tehdä tilauksia tai ostoksia ilman vanhemman lupaa Selkeintä on, että myyntitarjoukset tehdään suoraan huoltajille

40 Valokuvaus kouluissa ja päiväkodeissa
Pohtikaa seuraavia kysymyksiä: Millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon oppilaiden valokuvauksessa? Pohdi valokuvien palauttamiseen ja tilauksen peruuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Voiko alaikäinen tilata itseään koskevat valokuvat?

41 Valokuvaus kouluissa ja päiväkodissa
Valokuvauksesta ennakkoilmoitus kotiin Koulu tekee sopimuksen valokuvaamon kanssa kuvauksesta ja kuvalajitelmista (joissakin kouluissa asiasta päättää rehtori ja opettajat yhdessä, joissakin kouluissa myös vanhemmilla esim. koulun johtokunnan tai vanhempainiltojen kautta on mahdollisuus vaikuttaa kuvalajitelman sisältöön) Suositeltavaa on, että koululaisten vanhemmilla olisi mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kuvalajitelman sisällöstä Toimintaperiaatteet ovat samat valokuvattaessa päiväkotilapsia Tieto vanhemmille kuvalajitelman sisällöstä olisi suositeltavaa olla nähtävänä päiväkodissa ennen kuvausta HUOM! Markkinointimenetelmä, jossa kuluttajalle toimitetaan tuote ilman tilausta ja jossa kuluttajalta edellytetään toimenpiteitä, jottei hän tulisi sidotuksi kauppaan, on kuluttajasuojalain vastainen (KLS 2:10§)

42 Valokuvaus kouluissa….
Peruuttamisoikeus Kuvien palauttamiselle varatun ajan oltava riittävän pitkä Alle 14 päivän palauttamisaika kuvien vastaanottamisesta on KSL:n vastainen (kauppa tulkitaan etämyynniksi, koska valokuvaamo ottaa itse aktiivisesti yhteyttä kuluttajaan)

43 Valokuvaus kouluissa…
Etämyynnin erityissäännökset koskevat myös palvelujen etämyyntiä Vahvistus, joka sisältää mm. tiedot ja ohjeet peruutusoikeuden käyttämisestä, tulee toimittaa yhdessä valokuvien kanssa Myös suullinen peruuttamisilmoitus on pätevä Peruuttamisoikeutta ei voi rajata esim. edellyttämällä kuluttajalta euromääräistä omavastuuta tuotteen hinnasta Kuvien palauttamisaika alkaa vasta sen jälkeen, kun vanhemmat ovat saaneet kuvat nähtäväkseen Peruuttamisoikeus koskee kaikkia kuvia, myös kaveri- ja passikuvia

44 Valokuvaus kouluissa….
Mainonnan kansainvälisten perussäännösten mukaan ”mainoksessa ei saa käyttää hyväksi lasten luontaista herkkäuskoisuutta tai kokemattomuutta eikä panna koetukselle heidän kuuliaisuuttaan” Itsestään selvää on, että koulun tulee huolehtia siitä, että lapsi ei tunne olevansa eriarvoisessa asemassa muiden luokkatovereiden kanssa Samaa periaatetta on sovellettava vastaavasti päiväkodeissa

45 Valokuvaus kouluissa…
Kuvat toimitettava suljetussa kuoressa ja on huolehdittava siitä, etteivät lapset aukaise kuoria etukäteen (jo lukemaan oppineita lapsia varten voi esim. kuoren päällä olla teksti: ”saa avata vasta vanhempien kanssa” Kuvien palautusoikeus tasapainottaa myyntimenetelmää (vanhemmat voivat palauttaa kaikki kuvat)

46 Valokuvaus kouluissa…
Alaikäisen tilaukseen holhoojan allekirjoitus! Vaikka 15-vuotias saa päättää omalla työllään hankkimistaan varoista, kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytännön mukaisesti tilauksessa on oltava holhoojan allekirjoitus Valokuvaaja voi toimittaa kuvia myös postitse oppilaan kotiin, tällöin kirje tulee lähettää vanhempien nimellä (lapset eivät tällöin joudu toimimaan välittäjänä kaupankäynnissä)

47 Tekijänoikeudesta Tekijänoikeuslain 1 §:
Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen Tekijänoikeus suojaa: kirjailijaa, säveltäjää, kuvataitelijaa (maalaustaide, kuvanveisto, valokuvaus, tekstiilitaide jne.) Lähioikeudet suojaavat: esittävää taiteilijaa, äänitteen valmistajaa, elokuvan tuottajaa, radio- ja tv- yritystä, tietokantaa, valokuvaajan suoja, uutissuoja

48 Teos Kirjallinen tai taiteellinen teos:
Kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys Näyttämö- tai elokuvateos Valokuvateos Muu kuvataiteen teos Taidekäsityön tai –teollisuuden tuote Muulla tavoin ilmenevä teos

49 Teoksen luonne Teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen
Tekijänoikeus ei suojaa: - ajatuksia, ideoita tai aiheita - menetelmiä - periaatteita - tieteellisiä löytöjä ja teorioita - tutkimustuloksia ja tietoja Tekijänoikeuden suoja arvioidaan tapauskohtaisesti

50 Opettajan oikeudesta oppimateriaaliin
Oikeudet ovat lähtökohtaisesti opettajalla (teos ja valokuva) Oikeudet oppimateriaaliin eivät siirry työnantajalle, paitsi jos niiden siirrosta on sopimus opettajan ja työnantajan välillä ( esim. työsopimuksessa tai muussa erillisessä sopimuksessa, myös ns. hiljainen sopimus on mahdollinen)

51 Opettajan oikeudesta oppimateriaaliin
Pohdittavaa: kuuluuko opetuksen valmistelu ja oppimateriaalin tuottaminen opettajan työhön Opiskelijalla yksin tekijänoikeus, jos opettajan osuus lähinnä pedagoginen Jos ohjaajan osuus luova ja omaperäinen, tulee kyseeseen ns. yhteisteos, josta osapuolet määräävät yhteisesti Teosten käytöstä kannattaa aina sopia etukäteen

52 Opettajan oikeudesta oppimateriaaliin
Jos oppimateriaalin luominen ei ole opettajan työtehtävä, tekijänoikeus jää opettajalle ja työnantajalla on oikeus vain sopimuksen kautta oppimateriaaliin

53 Plagiointi Pohtikaa: Mitä tarkoitetaan plagioinnilla?
Mistä plagiointi johtuu yleisesti? Voiko opettaa ottaa valokopion työkirjasta, josta painos on loppuunmyyty?

54 Plagiointi Plagioinnilla tarkoitetaan yleisesti toisen tekstin, ajatusten tai ideoiden luvatonta kopiointia Opiskelussa tahallinen plagiointi ilmenee yleensä joko toisen opiskelijan oppimistehtävävastauksen tai sen osan kopiointina tai tekstin kopiointina suoraan lähdemateriaalista (esim. kirjallisuus, internet, opinnäytetyö)

55 Plagiointi Plagioinniksi katsotaan myös alkuperäisen tekstin toistaminen oppimistehtävässä sen sanamuotoa tai sanajärjestystä muuttamalla Tahallinen plagiointi -- erittäin tuomittava tieteellisen vilpin muoto, josta on aina seuraamuksia siihen syyllistyneelle

56 Plagiointi Opiskelukirjoittamisessa ilmenevä plagiointi on useimmiten tahatonta ja johtuu siitä, että opiskelija ei hallitse ja osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita Ohjeita on saatavana esim. Kopiraitti- tekijänoikeusopas

57 Työkirjan valokopiointi
Opetusministeriön hankkima valokopiointilupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja. Niitä saa kopioida opetusta varten vain, jos on hankkinut erikseen luvan kirjan kustantajalta ja tekijöiltä. Työ- ja harjoituskirjat ovat kopioinnille erityisen haavoittuvaa aineistoa, eivätkä kustantajat ja tekijät ole tästä syystä halunneet sallia niiden kopiointia. Tarvittavan luvan saamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä kustantajaan. (Kopiraitti)

58 Oikeushenkilön vastuunalaisuus
Oikeushenkilö on vastuussa mm. sopimusten täyttämisestä ja voi olla vastuussa myös työntekijänsä tuottamukseen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista (= ns. isännän vastuu) Rikoslaissa (9. luku) säädetään oikeushenkilön rangaistusvastuusta esim. markkinointirikoksesta tai ympäristörikoksesta, josta voidaan määrätä oikeushenkilölle yhteisösakko (yhteisösakon suuruus määräytyy menettelyn moitittavuuden ja yhteisön taloudellisen aseman perusteella)

59 Tuomioistuimet Yleiset tuomioistuimet -- korkein oikeus (KKO)
-- hovioikeus (HO) -- käräjäoikeus (KäO) ratkaisee asioita ensimmäisenä oikeusasteena merioikeus

60 Hallintotuomioistuimet
Korkein hallinto-oikeus (KHO) Hallinto-oikeus (HAO) Viranomaiset Mikä on hallinto-oikeus? Tuomioistuimet on Suomessa jaettu kahteen päälinjaan: yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja kahdeksan hallinto-oikeutta. Ne on nimetty sijaintipaikkakuntiensa mukaan Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiksi. Ahvenanmaalla toimii oma hallintotuomioistuin.

61 Hallinto-oikeus Kukin hallinto-oikeus käsittelee hallintolainkäyttöasiat yhden tai useamman maakunnan alueella. Eräiden asiaryhmien oikeuskäsittely on kuitenkin keskitetty vain yhteen hallinto-oikeuteen. Esimerkiksi arvonlisäveroasiat ja turvapaikka-asiat käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa ja ympäristönsuojelulain sekä vesilain mukaiset asiat Vaasan hallinto-oikeudessa.

62 Hallinto-oikeus Hallinto-oikeus käsittelee yksityisten ihmisten ja yhteisöjen valituksia viranomaisten hallintoasioissa tekemistä päätöksistä. Hallinto-oikeuksiin valitetaan muun muassa: veroasioista, sosiaali- ja terveydenhuoltoasioista, kuten toimeentulotukeen, vammaisten tukemiseen, lastensuojeluun sekä mielenterveyskysymyksiin liittyvistä päätöksistä,

63 Hallinto-oikeus ympäristö-, rakentamis- ja maankäyttöasioista, kuten ympäristö- ja rakennuslupiin liittyvistä päätöksistä, kuntien itsehallintoon kuuluvista asioista, elinkeinon harjoittamiseen liittyvistä viranomaisten päätöksistä, erilaisista viranomaisten päättämistä maksuista kuten pysäköintivirhemaksuista, joukkoliikenteen tarkastusmaksuista ja jätemaksuista. Useissa asioissa valituksen saa tehdä suoraan hallinto-oikeudelle. Veroasioissa, kunnallisasioissa ja monissa sosiaaliasioissa on viranomaisen ratkaisuun tyytymättömän kuitenkin ensin haettava asianomaiselta viranomaiselta päätöksen oikaisemista. Vasta oikaisumenettelyssä tehdystä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

64 Erityistuomioistuimet
Markkinaoikeus (MAO) Työtuomioistuin (TyöTi) Vakuutusoikeus (VakO) Valtakunnanoikeus Sotaoikeus

65 Erityistuomioistuimet
Erityistuomioistuimia ovat muut kuin yleiset ja hallintotuomioistuimet; -- markkinaoikeus (liiketoiminnassa merkittävä) -- työtuomioistuin (työ- ja virkaehtosopimuksia koskevat riidat) -- vakuutusoikeus (tapaturmavakuutuksiin sekä työ- ja virka- ja kansaneläkkeisiin liittyvät asiat) -- valtakunnanoikeus (syyte valtioneuvoston jäsentä (=ministeriä) vastaan -- sotaoikeus (sota-aikana sotilasrikokset) -- merioikeus (käräjäoikeuden erityiskokoonpano, käsitellään merenkulkuun liittyviä asioita)

66 EU:n vaikutus Suomen oikeusjärjestykseen
Suomi liittynyt EU:n jäseneksi vuonna 1995 Kaikkien jäsenmaiden tulee ottaa huomioon kansallisella tasolla EY:n perustamissopimukset, EU:n toimielinten perustamissopimuksiin perustuvan lainsäädäntövaltansa perusteella antamat asetukset, direktiivit ja päätökset sekä EY- tuomioistuimen oikeuskäytäntö

67 EU:n vaikutus… EU:n lähtökohta ja perustamissopimuksista tärkein on Rooman sopimus (allekirjoitettu Roomassa v. 1957) ja jonka keskeisin sisältö on ja tavoite on ns. neljän vapauden periaate = tavarat, palvelut, pääoma ja ihmiset voivat liikkua vapaasti maasta toiseen Euroopan unioni on syntynyt Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993 (Euroopan unionin lainsäädäntövalta perustuu ennen Maastrichtin sopimusta tehtyihin perustamissopimuksiin  vieläkin puhutaan Euroopan yhteisön (EY) oikeudesta Perustamissopimukset tarkoittavat primäärioikeutta ja ne menevät velvoittavuudessaan jäsenvaltioittensa kansallisen lainsäädännön edelle = kansallisella tasolla ei voida säätää lakeja, jotka olisivat ristiriidassa perustamissopimusten kanssa

68 EU:n vaikutus… EY:n sekundäärioikeudella tarkoitetaan: asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä, suosituksia ja lausuntoja sekä EY- tuomioistuimen oikeuskäytäntöä Asetus= sovelletaan kuten Suomen lakia Direktiivi= lainsäädäntöohje Päätös= yksittäistapauksia varten ja sitovia siinä oikeussuhteessa Suositukset ja lausunnot = ei sitovaa vaikutusta (pyritään yhdenmukaistamaan jäsenmaiden lainsäädäntöä vapaaehtoisuuteen perustuen)

69 Sääntöjen avulla määritellään:
Mitä täytyy tehdä (esim. kiinteistön kauppa: pitää tehdä määrämuodossa) Mitä saa tehdä tai mihin on oikeus sekä (esim. vuokranantajalla on oikeus suorittaa huoneistossa kiireellisiä korjaustoimenpiteitä) Mitä ei saa tehdä (rikosoikeus)

70 Säädökset… (taloushallinto)
-- Laki valtion talousarviosta (423/88) -- Kuntalaki (365/95) luvut 8 ja 9 -- Kuntien valtionosuuslaki (1147/96) -- Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/98) -- Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (806/98) -- Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/97)

71 Säädökset… (Opetusalan hallinto)
-- Asetus opetusministeriöstä (162/97) -- Laki opetushallituksesta (182/91) -- Asetus opetushallituksesta (183/91); § -- Perusopetuslaki (628/98) -- Perusopetusasetus (852/98) -- Lukiolaki (629/98) -- Lukioasetus (810/98) -- Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) -- Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/98) -- Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/98) -- Laki vapaasta sivistystyöstä (632/98) -- Asetus vapaasta sivistystyöstä ((805/98) -- Laki taiteen perusopetuksesta (633/98) -- Asetus taiteen perusopetuksesta (813/98) -- Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/98) -- Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/98) -- Laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/98) -- Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta (1597/92) -- Ylioppilastutkintoasetus (1000/94)

72 Ihmisoikeussopimukset ja koulutus
Kansainväliset ihmisoikeussopimukset määrittävät myös koulutuksellisia oikeuksia ja velvoitteita Suomi on ratifioinut yli 40 ihmisoikeussopimusta (keskeisimpiä koulutukseen liittyviä sopimuksia ovat taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen TTS- sopimus (YK) (SopS 6/1976). Sopimuksella on useita yhtymäkohtia PL 16 §:n säännöksiin: oikeus saada opetusta, opetuksen sisältö, alkeisopetuksen pakollisuus ja maksuttomuus, alkeisopetuksen koulutuksen tekemisestä mahdollisimman yleisesti saavutettavaksi ja asteittaisesta maksuttomasta opetuksesta, korkeamman opetuksen tekemisestä mahdolliseksi kaikille kyvykkyyden perusteella ja sen asteittaisesta maksuttomuudesta, vanhempien ja holhoojien oikeudesta valita lapselle muitakin kuin julkisten viranomaisten perustamia kouluja sekä sen turvaamisesta, että yksityisillä tai järjestöillä on oikeus perustaa ja johtaa opetuslaitoksia Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kv. yleissopimus Syrjinnän vastustamista opetuksen alalla koskeva yleissopimus ym.

73 Oikeus opetukseen, opetuksen ja koulutuksen tavoitteet ja laajuus
Perustuslain (16 §) mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen (oikeus koskee jokaista Suomen valtion lainkäyttöpiirissä olevaa henkilöä, myös aikuista) Perusopetuksesta voidaan erottaa vain erittäin painavista syistä (esim. muiden oikeus vaarantuu tai häiriintyy) Oppivelvollisuus = velvollisuus omaksua tietty oppimäärä Perustuslain 6 § säätelee lasten tasa-arvoisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa Yhdenvertaisuuslaki säätelee yleisesti yhdenvertaisuutta sekä laki naisten ja miesten tasa-arvosta sukupuolten välistä tasa-arvoa

74 Perustuslaki 16 § ”Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla…” Oikeustapauksia Korkein oikeus katsoi, että vaikka laissa ei säädetäkään nimenomaisesti oppilaan oikeudesta henkilökohtaiseen koulunkäyntiavustajaan, lain tarkoituksen

75 Oikeustapauksia… toteutuminen edellyttää, että haettaessa tällaista avustajaa, kunta selvittää riittävästi ao. oppilaan yksilölliset tarpeet avustajan saamiselle sitä silmällä pitäen, että opetus tulee järjestetyksi oppilaan edellytysten mukaisesti. ( /394 KHO 2000:13) Peruskoulun 3. luokan oppilaalla, jolla on ADHD- oireyhtymä ja lieväasteinen älyllinen

76 Oikeustapauksia… kehitysvamma, oli oikeus saada henkilökohtainen avustaja, vaikka hänen käymällään seitsemän oppilaan erityisluokalla oli kaksi luokkakohtaista avustajaa ( /2875/KHO 2006:79) Kunta oli osoittanut muun ohella dysfasiaa sairastavalle oppilaalle oppilaspaikan erityisluokassa, jossa oli luokkakohtainen koulunkäyntiavustaja. Vanhemmat olivat

77 Oikeustapauksia… kuitenkin valinneet lapselleen lähikoulun, missä lapsi sai osa-aikaista erityisopetusta ja tukiopetutusta. Korkein hallinto-oikeus katsoi kunnan täyttäneen velvollisuutensa perusopetuslain mukaisesti ja kunnan voineen hylätä henkilökohtaista avustajaa koskevan hakemuksen ( /2877 KHO 2006:80)

78 Oikeudellisesta vastuusta
Oikeudellisen vastuun syntyminen edellyttää normin vastaista tekoa, selvää virhettä tai laiminlyöntiä taikka muuta selvästi moitittavaa menettelyä Oikeudellisen vastuun syntyminen ilmenee vastuutapahtumana Oikeudellinen vastuu voidaan määrittää vasta jälkikäteen vastuutapahtuman satuttua

79 Oikeudellisesta vastuusta…
Vahingonkorvausvastuu voi perustua myös virheeseen tai laiminlyöntiin, joka ei sisällä rikosta Rikosperusteinen vastuu synnyttää rangaistusseuraamuksen ja vahingonkorvausvastuun

80 Opetuksen ja koulutuksen tavoitteet…
Opetuksen tavoitteena (Perusopetuslain 2 §) on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tavoitteena on yksilön eri ulottuvuuksien kehittäminen (persoonallisuuden kehittäminen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen ym.) Unescon sopimuksen 5 artiklan mukaan: sopimusvaltioiden on pyrittävä siihen, että opetuksella voitaisiin täydellisesti kehittää ihmisen persoonallisuutta ja vahvistaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista perusopetuksen laajuus yhdeksän vuotta, perusopetuksen yleinen esiopetus ja lisäopetus kestää yhden vuoden Lukiokoulutus, LL 1§ määrittelee lukion perusopetuksen oppimäärään perustuvaksi ja yleissivistäväksi opetukseksi  yliopisto, ammattikorkeakoulu (myös ammatillinen koulutus) Ammatillisen koulutuksen perustana ammatilliset tutkinnot (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillinen aikuiskoulutus (näyttötutkintoina suoritettavat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) Taiteen perusopetusta järjestetään ensisijaisesti osana muuta koulutusta

81 Valtion opetushallintoviranomaiset
Valtion opetushallinnon keskushallintoon kuuluu: -- valtioneuvosto -- opetusministeriö sekä sen toimialaan kuuluva opetushallitus -- muut virastot ja laitokset, toimielimet ja yhteisöt -- opetusministeriö on yksi valtioneuvoston organisaatioon kuuluva ministeriö -- opetusministeriön tehtäviä mm.

82 Valtioneuvosto päättää
Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (asetus) Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (asetus) Ammatillisen koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä yleisistä opinnoista ja niiden laajuudesta (asetus) Koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta Opetustoimen valtionosuuksien perusteina käytettävistä keskimääräisistä yksikköhinnoista (asetus) Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämisluvan myöntämisestä yksityiselle opetuksen järjestäjälle ja luvan peruuttamisesta

83 Opetusministeriö päättää
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnoista ja niiden laajuudesta (asetus) Opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa (asetus) Oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä ylioppilastutkinnossa (asetus) Luvan myöntämisestä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen, lupaan tehtävistä muutoksista ja luvan peruuttamisesta Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä valtion oppilaitoksessa Muutoksesta esi- ja perusopetuksen järjestämislupaan Tutkinnoista, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintona Luvan myöntämisestä yhteisen opetussuunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten ym.

84 Opetushallitus päättää
Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteista Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomien tutkintojen perusteista Oppilasarviointia koskevista tarkemmista määräyksistä ja todistuksiin merkittävistä tiedoista perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa Opettajan kelpoisuuden tuottavista riittäviksi katsottavista opinnoista vieraskielisessä opetuksessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa, steinerpedagogiikkaan perustuvassa opetuksessa ja montessoripedagogiikkaan perustuvassa esiopetuksessa sekä steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin kelpoisuuden tuottavista riittäviksi katsottavista opinnoista ym.

85 Aluehallintovirasto Valtion aluehallinnon uudet virastot, aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittivat toimintansa Aluehallintovirastot hoitavat seuraavia ent. lääninhallituksen tehtäviä: peruspalvelujen arviointi, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät, opetustoimen tehtäviä, kuluttaja- ja kilpailuasiat, pelastustoimi sekä poikkeusoloihin varautuminen.

86 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat seuraavia ent. lääninhallituksen tehtäviä: koulutukseen ja osaamiseen, rakennerahastoasioihin, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen, oppilaitosrakentamiseen ja kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä sekä liikennehallinnon tehtävät. Lääninhallitusten sivistysosastoilla hoidetut EAKR-tehtävät siirtyivät maakuntien liittoihin.

87 Kunnallinen kouluhallinto
Kuntalain 17 §:n mukaisia toimielimiä ovat: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat (opetuslautakunta) Kuntalain 81 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa (yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu kunnan toimielin)

88 Koulut Valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annettu laki Valtion ja yksityisen koulutuksen järjestäjän tulee asettaa koulutuksen hallintoa varten johtokunta (johtokuntaan tulee kuulua vähintään 3 jäsentä) Valtion oppilaitoksen rehtorin nimeää oppilaitoksen johtokunta (rehtorin tehtävistä määrätään johtosäännössä) Opettajakunta Muu henkilökunta Oppilaat ja opiskelijat

89 Opetustoimen rahoitus
Koulutuksen rahoitusjärjestelmä kattaa käyttökustannuksiin ja perustamishankkeisiin myönnettävän lakisääteisen ja harkinnanvaraisen rahoituksen Rahoitusta voidaan myöntää ja maksaa kunnalle, usean kunnan yhdessä perustamalle kuntayhtymälle sekä rekisteröidylle yhteisölle ja säätiölle Rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan tulon perusteella = valtionosuuden peruste Jos koulutuksen järjestäjä järjestää sekä perusopetusta, lukiokoulutusta että ammatillista peruskoulutusta, valtionosuuden peruste saadaan laskemalla yhteen mainittujen koulutusmuotojen opiskelijamäärien ja koulutusmuodoille erikseen määrättyjen yksikköhintojen tulot Kuntayhtymä ja yksityinen koulutuksen järjestäjä saavat valtiolta rahoituksena em. valtionosuuden perusteen

90 Henkilöstö Jokaisella koululla ja oppilaitoksella tulee olla toiminnasta vastaava rehtori Kunnan opetustoimen hallinto perustuu pääosin kuntalakiin Opetushenkilöstö on pääsääntöisesti oppilaitoksen ylläpitäjän mukaan virkasuhteessa valtioon tai kuntaan taikka työsopimussuhteessa yksityiseen työnantajaan Kunnan järjestämässä opetuksessa ja koulutuksessa kunta voi päättää otetaanko rehtori ja opettajat virkasuhteeseen vai työsopimussuhteeseen Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa (perustuslain 2:3 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin)

91 Virka- ja työsuhteen eroja
Virkasuhteen luonne on julkisoikeudellinen ja työsuhteen yksityisoikeudellinen Virkasuhteessa käytetään julkista valtaa, työsuhteessa ei Virkasuhde syntyy työnantajan yksipuolisella päätöksellä; kirjallinen virkamääräys, työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen Virkasuhteessa työnantaja määrää viranhaltijan tehtävistä ja velvollisuuksista, työsuhteessa työtehtävistä sovitaan osapuolten välisellä sopimuksella Palvelusuhteen määräaikaisuuden perusteena on virkasuhteessa: tehtävän luonne, sijaisuus, harjoittelu, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoito, harjoittelu, muu näihin rinnastettava syy, muut erityissäännökset tai oma pyyntö, työsopimussuhteessa työsuhteen määräaikaisuudelta edellytetään perusteltua syytä; työn luonne, sijaisuus, harjoittelu, muu näihin rinnastettava seikka, muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä perustelut syy, palvelujen kysynnän vakiintumattomuus tai oma pyyntö Sekä virkasuhteessa että työsuhteessa on ns. ketjutuskielto Seurauksena perusteen vastaisesta määräaikaisuudesta on virkasuhteessa korvaus 6-24 kk:n palkka ja työsuhteessa toistaiseksi voimassa oleva sopimus

92 Virka- ja työsuhteen eroja…
Virkasuhde voi päättyä määräajan päättymisen johdosta, vakinaisen palaaminen virantoimitukseen (eräissä tapauksissa), irtisanomiseen tai purkuun, työsuhteessa työsuhde voi päättyä määräajan päättymisen johdosta, työsuhteen purkamiseen, purkautumiseen (poikkeuksia; -5 vuotta pitempi määräaikainen työsopimus voidaan erikseen sopia irtisanomisehdoista) Virkasuhteessa koeaika, max. 6 kk, alle vuoden määräaikaisessa virkasuhteessa max. Puolet virkasuhteen kestosta (työnantaja määrää), työsuhteessa koeaika max. 4 kk (koulutus 6 kk) ta:n ja tt:n sopimus, alle 8 kk:n määräaikainen sopimus, max. puolet sopimuksen kestosta

93 Virka- ja työsuhteen eroja…
Virkasuhteessa muun työn tekemiseen vaaditaan sivutoimilupa, työnantaja voi peruuttaa kun syytä on (esteellisyys, vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen, muutoin haittaa tehtävien asianmukaista hoitamista ja on kilpailevaa toimintaa), sivutoimi-ilmoituksen osalta työnantaja voi kieltää edellä mainituilla perusteilla, työsuhteessa työantaja voi kieltää kilpailevan työsopimuksen (kilpailukieltosopimus: työsuhteen päättymisen jälkeen) Irtisanomisperusteet virkasuhteessa: asiallinen ja painava syy, virkasuhteessa olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, työsuhteessa: asiallinen ja painava syy, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen Virkasuhteessa virkasuhteen purkaminen edellyttää erittäin painavaa syytä, työsuhteessa myös erittäin painava syy Virkasuhteessa henkilö voidaan siirtää toiseen virkaa/ tehtävään työnantajan yksipuolisella määräyksellä, työsuhteessa tarvitaan suostumus, tilapäisesti (max. 8 viikkoa) irtisanomisperuste Virkasuhdetta koskevat riidat käsitellään hallintotuomioistuimessa, työsuhdetta koskevat riidat yleisessä tuomioistuimessa (käräjäoikeus)

94 Harjoituksia Millaiset tehtävät opettajan työssä ovat ns. julkisen vallan käyttämistä? Miksi päiväkodin johtajan tulee olla virkasuhteessa? Milloin lastentarhanopettajan tulee olla virkasuhteessa? Mikä on peruskriteeri sille, että viranhaltija tulee ottaa toistaiseksi olevaan virkasuhteen?

95 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu asetus (rehtorilta ja opettajilta vaadittava koulutus ja opinnot/= ns. erityiset kelpoisuusvaatimukset) Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista päättävät koulutuksen järjestäjät Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ovat samat sekä virka- että työsopimussuhteiselle henkilöstölle eikä koulutuksen järjestäjän organisaatiomuodolla ole myöskään merkitystä

96 Yleiset kelpoisuusvaatimukset
Perustuslain 125 §:n mukaan lailla voidaan säätää, että määrättyihin julkisiin virkoihin tai tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen (kansalaisuusvaatimusta ei ole ellei siitä nimenomaisesti säädetä lailla), kunnan palvelukseen otettaville ei ole säädetty kansalaisuusvaatimuksia Virkasuhteeseen voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö (julkisen vallan käyttäminen edellyttää täysi-ikäisyyttä) Työkyky voi olla yksi nimitysperusteen osatekijä

97 Rehtorin kelpoisuusvaatimukset
Ylempi korkeakoulututkinto Asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus Riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu opetushallinnon tuntemus

98 Luokanopettajan kelpoisuus
Asetuksen 4 §/ vaihtoehdot Kasvatustieteen maisterin tutkinto, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot Kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen mukainen kandidaatin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot Aineenopettajan kelpoisuus ja mainitut peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot Pohjoismaissa suoritettu peruskoulun luokanopettajan tutkinto

99 Aineenopettajan kelpoisuus
Ylempi korkeakoulututkinto Kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot, taikka kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa sekä Vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

100 Oppilaanohjaajan kelpoisuus
1) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot 2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen tai 3) jolla on asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty yleinen kelpoisuus antaa opinto-ohjausta ammatillisessa koulutuksessa

101 Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus
Henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen kelpoisuus luokanopettajaksi Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita, esiopetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka suorittanut soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut 35 opintoviikon laajuiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tutkinnon. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut opinnot ovat varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja

102 Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus
Perusopetuslain 17:1 ja 2 §:t. Osa-aikaista erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, 1) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on tutkinnon tai kelpoisuuden lisäksi suorittanut erityisopettajan opinnot tai 2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen

103 Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus…
Erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille on kelpoinen antamaan henkilö, 1) jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on suorittanut erityisopettajan opinnot 2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen sekä peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot tai 3) jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen mukaan aineenopettajalta vaadittava kelpoisuus ja joka on suorittanut peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja erityisopettajan opinnot

104 Lukio / kelpoisuusvaatimukset
Aineenopettaja, asetuksen 10 §; Henkilö, joka on suorittanut -- ylemmän korkeakoulututkinnon -- yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa sekä -- vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

105 Opinto-ohjaajan kelpoisuus, kielitaito, ammatillinen koulutus
Opinto-ohjaus/ asetuksen 11 § Kielitaitovaatimus asetuksen 12 § Ammatillinen koulutus; laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 b §:n 3 momentti Ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus; asetuksen 13:1 § Yleisten opintojen opettajan kelpoisuus; asetuksen 14 §

106 Hyvän hallinnon perusteet
Perustuslain 2 §:n 3 momentti sisältää hallinnon lakisidonnaisuuden vaatimuksen. Sen mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Keskeinen hallinnossa noudatettavaa menettelyä sääntelevä laki on hallintolaki Hallintolain 2 luvussa säädetään: Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu: -- oikeusperiaatteet -- palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus -- neuvonta -- hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyö Hyvän hallinnon perusteet täytyy ottaa huomioon kaikessa julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyvässä toiminnassa

107 Hallinnon perusperiaatteet
Yhdenvertaisuuden periaate Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eriarvoiseen asemaan: Iän Sukupuolen Alkuperän Kielen Uskonnon Vakaumuksen Mielipiteen Vammaisuuden Terveydentilan Muun henkilöön liittyvän syyn perusteella Tasa-arvolaki estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää sekä edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa

108 Hallinnon perusperiaatteet…
Tarkoitussidonnaisuuden periaate (opettajan harkintavalta tulee perustua opettajan virka-asemaan ja se ei ole henkilön omaa valtaa) Suhteellisuusperiaate (toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa siihen, mitä niillä tavoitellaan) Objektiviteettiperiaate (mitkään epäasialliset syyt eivät saa vaikuttaa virkamiehen toimien tasapuolisuuteen, virkatoimien tulee olla puolueettomia) Opetustoimessa tulee muistaa jääviyssäännös (= estää henkilöä ratkaisemasta tai käsittelemästä asiaa, jonka suhteen hän on esteellinen)

109 Julkisuus ja salassapito
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki 1999 Julkisuuden keskeinen merkityssisältö on perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan jokaiselle kuuluva oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta tai tallenteesta ellei sen julkisuutta ole ”välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu” Julkisuusperusoikeus sääntelee asiakirja- ja tallennejulkisuuden sisältöä samoin kuin sen rajoittamisen yleisiä perusteita Oikeus saada tieto tarkoittaa vastaavasti viranomaisen velvollisuutta toteuttaa julkisuusperiaatetta Yksilön perusoikeuksien alueella julkisuusperiaatteen kanssa tulee huomioida erityisesti yksityisyyden ja yksityiselämän suoja, sillä perustuslain 10:1 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu ja osaltaan tähän perustuen yksityiselämää koskevat tiedot onkin julkisuuslaissa säädetty salassa pidettäviksi Perustuslain 10:2§ säännös luottamuksellisen viestin suojasta voi joiltain osin vaikuttaa julkisuuden toteuttamiseen samoin kuin henkilötietojen suoja kuuluu myös perusoikeuksiin (henkilötietolaki)

110 Harjoituksia, julkisuus, salassapito
1) Mitä tietoja oppilaasta ja hänen perheestään opettaja voi kysyä? 2) Keiden opiskelijoiden henkilötietoja opettaja voi nähdä? 3) Mitä edellytyksiä oppilasrekisteriin sisältyvien henkilötietojen viemiselle koulun kotisivuille asetetaan?

111 Harjoituksia, julkisuus, salassapito..
1) Voiko oppilaitos lähettää valmennuskursseja järjestävän yksityisen firman esitemateriaalin oppilaitoksen hakijalle pääsykoekokeisiin lähetettävän kutsun mukana? 2) Ketkä voivat osallistua käsittelemään oppilaan henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa ja miten suunnitelmaa tulee käsitellä (opetusta annetaan erityisopetuksena)

112 Harjoituksia, julkisuus, salassapito..
1) Terveystietojen kysyminen leirikouluun osallistuvalta? 2) Henkilötietojen käsittely opiskelijoiden läsnäolon kirjaamisessa. 3) Oppilaskortin henkilötietojen luovuttaminen?

113 Julkisuus ja salassapito…
Salassapidon perusteet: Salassapidon perusteista säädettävä lailla (salassapitovelvoite ei voi perustua pelkästään sitä koskevaan viranomaisen määräykseen eikä salassapidon perusteen määrittelyä voida lailla delegoida päätettäväksi asetuksella, kunnallisella säännöllä tai viranomaisen määräyksellä Keskeiset salassapitoperusteet on määritelty julkisuuslain 24 §:1 §:ssä (32 perustetta) tämän lisäksi erityislaeissa voi olla muita salassapitoperusteita Julkisuuslaissa yleiset salassapitoperusteet voidaan jakaa kolmeen pääasialliseen ryhmään: 1) yksityistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet 2) yleistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet (rikosten ehkäiseminen, selvittäminen ja syytteeseen saattaminen, viranomaisvalvonta) 3) julkisyhteisön omaa intressiä suojaavat salassapitoperusteet

114 Tietosuoja Tietosuojan osalta keskeiset säädökset ovat henkilötietolaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä sekä laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (koululainsäädäntöön sisältyy lisäksi joitakin erillissäädöksiä)

115 Oppilaitos viranomaistehtävien hoitajana
Opetustointa koskevia viranomaistehtäviä hoidetaan sekä kunnan keskushallinnossa että oppilaitoksissa Koulutoimen osalta kunnan viranomaisia ovat kunnanhallitus, opetustoimen hallinnosta vastaava lautakunta sekä koulujen johtokunnat, viranhaltijoista viranomaisia ovat sivistystoimenjohtaja ja rehtori, jos heillä on itsenäistä toimivaltaa (esim. delegoinnin nojalla) Valtion oppilaitos on viranomainen

116 Oppilaiden yhteystietojen luovuttaminen (luokkatoverit)
Vanhemmilta pyydetään ne yhteystiedot, jotka he suostuvat antamaan Oppilaiden tietoja voidaan luovuttaa tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin (esim. luokkakokousta varten), yhteystiedot voidaan luovuttaa elleivät ne ole salassa pidettäviä (esim. salaiset puhelinnumerot) Koulu voi luovuttaa opiskelemaan valittujen tai oppilaitoksesta valmistuneiden nimet lehdessä julkaisemista varten (toimituksellinen tarkoitus: tiedot annetaan uutisen aineistoksi tai taustaksi, ei julkaistavaksi sellaisenaan)

117 Oppilaiden henkilötietojen luovuttaminen toisiin kouluihin
Oppilas siirtyy perusopetuslain mukaisen opetuksen piirissä (esi-, perus- ja lisäopetuksessa) saman kunnan sisällä koulusta toiseen, kyseessä ei ole tietojen luovutus, tarpeelliset tiedot voidaan tällöin siirtää koulusta toiseen, koska saman kunnan oppivelvollisista ylläpidetty henkilörekisteri muodostaa yhden kokonaisuuden Salassa pidettäviä tietoja voidaan siirtää vain siinä määrin kuin tiedot ovat välttämättömiä opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi Jos tietoja pyytää toisen kunnan peruskoulu (toisen oppilaitoksen toiminnan tarpeet), tarvitaan suostumus, salassa pidettävien tietojen luovutus on mahdollista vain huoltajan suostumuksella Saman kunnan lukiosta toiseen siirtyvän oppilaan tietoja voidaan samoin siirtää uuteen lukioon

118 Oppilaiden henkilötietojen luovuttaminen…
Viimeisellä luokalla peruskoulussa olevan oppilaan tietoja voi koulukuraattori keskustella hänen ja hänen vanhempansa kanssa uudessa koulussa tarvittavista valmiuksista ja tässä yhteydessä tarvittaessa suositella tukitoimia Oppilaalle voidaan tarjota jo etukäteen tilaisuus ilmoittaa halusta saada tukiopetusta tai oppilashuollon palveluita heti hänen aloittaessaan uudessa koulussa (voidaan estää syrjäytymistä) Oppilaan julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa siinä määrin kuin ne ovat tarpeellisia vastaanottavassa koulussa sen järjestäessä opetusta (uuden koulun ja sinne siirtyneen oppilaan välille on syntynyt henkilötietojen käsittelyperuste = asiayhteys) Oppilaan salassa pidettäviä tietoja ei voi luovuttaa ilman kirjallista suostumusta Oppilaan koulun henkilörekisteriin sisältyvien henkilötietojen vieminen koulun kotisivuille edellyttää oppilaan tai hänen huoltajansa yksiselitteistä suostumusta, alle 15 vuotiaan oppilaan vanhemmat ratkaisevat, voiko heidän lapsensa henkilötietoja viedä koulun kotisivuille

119 Yksityiselämän ja yksityisyyden suoja
Jokaisen yksityiselämä on suojattu (perustuslain 10:1§) Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ja vastaavan sisältöinen suoja myös EU:n perusoikeuskirjan 7 artikla; jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan)

120 Yksityiselämän ja yksityisyyden suoja…
Yksityisyyttä ja henkilökohtaisia oloja koskevien tietojen suojaamista määrittelevät salassapitoperusteet koskevat useita erilaisia yksityiselämään ja henkilökohtaiseen toimintaan liittyviä seikkoja Lähinnä yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja ovat: tiedot mm. henkilön toiminnasta kodin ja perheen piirissä, taloudellisesta asemasta ja terveydestä, poliittisesta vakaumuksesta ja saaduista tuomioista Yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat tiedot henkilön perhe-elämästä, elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista ja muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista sekä seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta (JulkL 24.1 § ja 25 ja 32 kohta) Salassa pidettäviä tietoja ovat henkilön poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan Yksityisyyteen, elintapoihin ja henkilökohtaisiin oloihin liittyvien tietojen salassapitovelvollisuus on määritelty ehdottamaksi, tieto tulee pitää salassa riippumatta siitä, aiheutuisiko sen antamisesta haitallisia tai vahingollisia seurauksia

121 Yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia asioita
Tiedot henkilön terveydentilasta, hoidosta ja huollosta  asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai hänen saamastaan terveyden- ja sosiaalihuollon palvelusta (JulkL 24.1 §:n 25 kohta) ovat salassa pidettäviä asiakirjoja Terveys- ja hoitotietojen salassapidon keskeinen perustelu yksityiselämän suojan ohella on luottamuksellisuuden vaatimus, joka on toimivan hoito- ja huoltosuhteen keskeinen edellytys Tiedot, jotka kuvaavat henkilön taloudellista asemaa, kuuluvat yleensä yksityiselämään ja ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista ja kokonaisvarallisuudesta, tuen tai etuuden perustana olevasta tuloista ja varallisuudesta tai jotka muuten kuvaavat henkilön taloudellista asemaaa (JulkL24.1. §:n 23 kohta) Salassapito koskee myös erilaisten etuuksien (esimerkiksi lapsilisä) ja tukien (esim. toimeentulotuki) käsittelyn yhteydessä saatuja tietoja henkilön tuloista ja varallisuudesta.

122 Yksityiselämän elämän suojan piiriin…
Yleensä tiedot henkilön palkkatuloista ovat salassa pidettäviä, mutta julkishallinnon palveluksessa olevien henkilöiden palkkatiedot ovat kuitenkin nimikirjalain (1989) 7 §:n mukaan julkisia; julkisuus koskee palkan kokonaismäärää, sen perusteita ja palkkauksen osia. Eläketietojen julkisuutta määrittelee eläkelainsäädäntö, jonka mukaan eläkettä koskevat tiedot ovat yleensä salassa pidettäviä Verotustietojen julkisuus määräytyy pääosin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1999) mukaan, jonka mukaan verotustiedot ovat yleensä salassa pidettäviä, julkisia ovat kuitenkin mm. verotettavaa tuloa ja veroa koskevat tiedot

123 Yksityiselämän suojan piiriin…
Henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §.1§:n 29 kohta) -- tällaisia tietoja ovat mm. henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä, soveltuvuuskokeesta ja sen tuloksesta sekä työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdystä yksilökohtaisesta arvioinnista samoin kuin arviointitiedot, jotka koskevat asevelvollisen sijoittamista. Em. tiedot sisältävät yleensä yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja henkilön ominaisuuksista ja persoonallisuudesta Henkilötietojen käsittelystä säädetään yksityiskohtaisesti henkilötietolaissa, jonka 3 §:1:n kohdan mukaan henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi Henkilötietojen julkisuutta ja salassapitoa ei kuitenkaan arvioida henkilötietolain vaan julkisuuslain nojalla (HetiL 8.4 §; JulkL 16.3 §) salassa pidettäviä ovat siten mm. yksityisyyttä ja henkilökohtaisia oloja sekä terveyttä koskevat henkilötiedot Useat henkilötietoja sisältävät rekisterit on säädetty salassa pidettäviksi

124 Yksityiselämän suojaa…
Pakolaista sekä turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä tieto voidaan kuitenkin antaa, jos on ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna pakolaisen, hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta (JulkL §:n 24 kohta) Hallintokantelua koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle (olettamana on näin ollen hallintokantelun julkisuus)

125 Yksityisyyden suoja… Tutkimus ja opetus
-- opinnäytetyön ja tieteellisen tutkimuksen suunnitelma sekä niiden perusaineisto samoin kuin teknistä tai muuta kehittämistyötä koskevat ja niiden arviointia koskevat asiakirjat ovat yleensä julkisia (ne on kuitenkin pidettävä salassa, jos tiedon antaminen aiheuttaa haittaa tutkimuksen tekemiselle, arvioinnille, hyödyntämiselle, tutkijalle tai toimeksiantajalle) Valmistunut tieteellinen tutkimus on salassa pidettävä vain siltä osin kuin siihen sisältyy salassa pidettävä tieto, esim. liike- tai ammattisalaisuus Oppilaan koesuoritukset sekä hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa sanallista arvostelua koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (30 kohta), salassapito koskee myös pääsy- ja muuta koetta sekä testiä, jos tiedon antaminen vaarantaisi sen toteutumisen tai käyttämisen (22 kohta)

126 Salassapitoaika Yleinen salassapitoaika on 25 vuotta (JulkL 31 §)
Yksityiselämän suojaamiseksi salassa pidettävän asiakirjan salassapitoaika on kuitenkin 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota asiakirja koskee (=asiakirjat, jotka sisältävät terveystietoja tai tietoja yksityiselämästä), valtioneuvosto voi pidentää näitä määräaikoja enintään 30 vuodella, jos on ilmeistä, että asiakirjan tuleminen julkiseksi aiheuttaisi määräajan päätyttyäkin merkittävää haittaa niille eduille, jodien suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty Valtioneuvosto voi myös peruuttaa tekemänsä pidennyspäätöksen Erityissäännöksen nojalla verotusasiakirjojen salassapitoaika on 50 vuotta (lasketaan asiakirjaan merkitystä päivämäärästä tai, jollei asiakirjassa ole päivämäärää, verotuksen tai veron kohteena olevan verokauden päättymistä seuraavan vuoden alusta) laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 24 §

127 Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta
Kun asiakirja on salassa pidettävä, siitä ei yleensä saa antaa tietoa sivulliselle Salassa pidettäviä tietoja koskee myös vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto Julkisuuslaissa erikseen määritellyin edellytyksin salassa pidettävästä asiakirjasta voidaan kuitenkin antaa tieto sivulliselle Tiedon saaminen asiakirjan salassa pidettävästä sisällöstä on mahdollista vain laissa erikseen säädettyjen edellytysten perusteella Julkisuuslain 26 §:ssä määritellyt yleiset poikkeamisperusteet ovat laissa erikseen säädetty poikkeamismahdollisuus ja asianosaisen suostumus, jos salassapito on säädetty tämän etujen suojaamiseksi Salassapidosta voidaan poiketa (erityisin edellytyksin) myös viranomaisen yksittäistapauksessa antaman luvan perusteella, lisäksi asianosaisen tiedonsaantioikeuden toteuttaminen merkitsee poikkeamista salassapidosta Salassapitovelvoitteesta poikkeaminen on yleensä mahdollista vain yksittäistapauksessa

128 Oikeusturvasta Koulutuksen lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on varmistaa koulutuksellisten perusoikeuksien toteutuminen sekä riittävä yhdenvertaisuus maan eri osissa sekä eri kouluissa ja oppilaitoksissa Lainsäädäntöön sisältyvät ns. jälkikäteiset oikeussuojakeinot ovat mahdollisuus valittaa oppilaan tai opiskelijan asemaan vaikuttavista päätöksistä ja mahdollisuus pyytää oppilasarvioinnin uusimista ja oikaisua

129 Muutoksenhaku Koulutusta koskevissa laeissa (perusopetuslaki, lukiolaki, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki) säädetään muutoksenhausta eräisiin nimettyä oppilasta ja opiskelijaa koskeviin koulutuksen järjestäjien päätöksiin sekä eräisiin koulutuksen rahoitusta koskeviin päätöksiin (muutoksenhakusäännökset koskevat sekä kuntien, kuntayhtymien, yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden samoin kuin valtion oppilaitosten tekemiä päätöksiä) Hallintolainkäyttölain ja kuntalain yleisten muutoksenhakusäännösten perusteella muutosta voidaan hakea myös muihin kuin edellä todettuihin päätöksiin (muutosta voi hallintolainkäyttölain perusteella hakea myös valtion opetushallintoviranomaisten tekemiin päätöksiin) Hallintolainkäyttölakia ei ilman nimenomaista säännöstä sovelleta muutoksen hakemiseen yksityisten koulutuksen järjestäjien päätöksiin, rajoittuu muutoksenhaku yksityisten koulutuksen järjestäjien osalta vain koulutusta koskevien lakien muutoksenhakusäännöksissä mainittuihin asioihin  valittaa ei voi esim. opettajan ottamisesta yksityisen koulun palvelukseen

130 Valitus oppilasta koskevasta päätöksestä
Kuka vastaa koulutuksen oikeusturvaan liittyvistä asioista? Koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen vastuu oppilaiden ja opetushenkilöstön oikeusturvan toteutumisesta. Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muutoksenhausta oppilasasioissa on säädetty koululaeissa. Henkilöstön oikeudellinen asema määräytyy oppilaiden ja viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien lakien mukaisesti.

131 Aluehallintovirasto (AVI)
Aluehallintovirasto (AVI) voi sille tehdyn kantelun perusteella tutkia, onko esim. kunta koulutusta järjestäessään toiminut voimassa olevien lakien perusteella. Myös kunnalliset viranomaiset voivat tutkia alaistensa viranhaltijoiden toimintaa kantelun perusteella.

132 Aluehallintovirasto (AVI)
Kouluasioissa voi tehdä valituksen aluehallintovirastoon tai hallinto-oikeuteen. Aluehallintovirasto käsittelee asiat, joissa valituksen kohteena olevaa päätöstä tarkastellaan sekä oikeudelliselta että pedagogiselta kannalta. Hallinto-oikeuteen valitetaan asioissa, jotka koskevat yksilön oikeuksiin liittyvää oikeudellista tulkintaa. Asioista, jotka eivät koske yksittäistä oppilasta, haetaan muutosta kuntalain mukaisessa järjestyksessä: ensin oikaisuvaatimus päätöksen tehneelle kunnalliselle viranomaiselle, jonka päätöksestä vasta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Linkkejä lisätietoon: Aluehallintovirastot Kunnat

133 Oppilaaksiottopäätöksinä ei pidetä:
Päätöstä -- koulupiiristä -- oppilaaksiottoalueesta tai muista yleisistä koulunmääräytymisperusteista (em. päätöksiin voi hakea muutosta kuntalain mukaan)

134 Lähteet Opetuslainsäädännön käsikirja 2004 (Arajärvi-Aalto-Setälä)
Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet (2008) (Mäenpää) Oikeudellinen vastuu opetustoimessa (2009) (Suopohja-Liusvaara) Kuntalaki (2007) (Harjula-Prättälä) Valta ja vahinko 2008 (Hakalehto-Wainio) Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä 2004 (Lahtinen-Lankinen-Penttilä-Sulonen) Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa 2004 (Vehkamäki-Tamminen-Dahlman) Virkamiesoikeuden perusteet 2006 (Koskinen-Kulla) Hallintomenettelyn perusteet 2008 (Kulla) Tekijänoikeuden loukkaus, Katariina Sorvari 2007 Mainonnan kansainväliset säännöt


Lataa ppt "OPETUSHALLINNON PERUSTEET (2 op)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google