Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RAKENNE- RAHASTOT Muutos 19! Noormarkun klubi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RAKENNE- RAHASTOT Muutos 19! Noormarkun klubi"— Esityksen transkriptio:

1 RAKENNE- RAHASTOT 2014 - 2020 Muutos 19! Noormarkun klubi 7.6.2012
Maija Saari EU-rahoituspäällikkö

2 RAKENNERAHASTOT 2014 - 2020 EU 2020-strategia
Älykäs kasvu – osaaminen, innovointi Kestävä kasvu – resurssitehokkuus, vihreys Osallistava kasvu – syrjäytymisen ehkäisy, korkea työllisyys Koheesiopolitiikan asetukset: Yleis-, EAKR- ja ESR-asetus Komission yhteisöstrategia (CSF) ja Investointi- ja kumppanuussopimukset (rahoituksen kohdentaminen, tulostavoitteet, toteutustapa) YSK-rahastot - yhteisen strategiakehyksen rahastot Käsittää kaikki viisi rahastoa (EAKR, ESR, koheesio, maaseutu ja kalatalous) Valmistelu 2012 alkaen

3 Älykäs kasvu Kestävä kasvu Osallistava kasvu
Eurooppa strategian kolme prioriteettia, lippulaivahankkeet ja komission ehdottama menu - tutkimus ja teknologinen kehitys - innovaatiot ja älykäs erikoistuminen Innovaatiounioni Digitaaliagenda - kommunikaatioteknologioiden käyttö ja laatu Älykäs kasvu Globalisaation aikakauden elinkeinopolitiikka - pk-yritysten kilpailukyky Nuoret liikkeellä - koulutusjärjestelmien laatu - matalahiilinen ja resurssitehokas talous - uusiutuvat energiamuodot - energiaverkkojen päivittäminen - kestävä liikenne - resurssien kestämättömän käytön esto - infrastruktuuriverkkojen pullonkaulat Kestävä kasvu Resurssitehokas Eurooppa - naisten ja miesten pääsy työmarkkinoille rakenteellinen työttömyys ja työn laatu osaava työvoima työmarkkinoiden tarpeeseen - elinikäinen oppiminen Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma Osallistava kasvu Köyhyydentorjuntafoorumi -sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys

4 Kolme rahanjakotasoa:
1.Vähiten kehittyneet alueet (BKT asukasta kohden alle 75 % EU:n keskiarvosta) 2.Siirtymä- tai välialueet (BKT asukasta kohden % EU:n keskiarvosta) 3. Kehittyneet alueet ( BKT asukasta kohden yli 90 % EU:n keskiarvosta )

5 EAKR-TEEMAT (asetusehdotus)
1) Tutkimus, teknologian kehittäminen, innovaatiot 2) PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen 3) Vähähiilisen talouden tukeminen  Näihin vähintään 80% varoista + energiatehokkuus, uusiutuva energia, vähähiilisyys, vähintään 20% + kaupunkikehitys, vähintään 5% (suuret kaupungit?) Loput 20% seuraaviin: tieto-ja viestintätekniikka, ilmastonmuutos, ympäristöasiat, kestävä liikenne, työllisyys ja työvoiman liikkuminen, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, investoinnit koulutukseen ja elinikäinen oppiminen Ei tukea perusinfran, ympäristön, liikenteen, energian ja terveyden alojen investointeihin

6 Lähde: www.tem.fi/ohjelma2014 (luonnos 20.4.2012
Pääomasijoitustoiminta/ TEM - Aloittavien ja varhaisessa kasvuvaiheessa olevien yritysten riskipääoman saatavuuden lisääminen - Edistetään verkostoitumista, innovaatioita tukevia yhteistyömuotoja ja erikoitumista (ml. korkeakoulujen tutkimus- ja koulutustoiminnan profiloituminen) - Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen pk-yrityksissä - Luovan alan tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä ideoiden kaupallistaminen - Kehitetään valtakunnallisia rakenteita tuottaa väestön ikääntymisen haasteisiin sekä hyvinvointiin vastaavia innovatiivisia tuotteita ja palveluita TKI-toiminnan edistäminen (”älykäs erikoistuminen”) TEM, OKM EAKR (valtakunnal-liset teemat) - Aluerajat ylittävän verkottuneen innovaatioyhteiskunnan vahvistaminen alueiden osaamiskärkiin liittyen - Pk-yritysten verkottumisen edistäminen Innovaatio- ja yritysverkostojen vahvistaminen/TEM, OKM - Uusiutuvien energialähteiden ja –muotojen käytön edistäminen (energianeuvonta) - Uusiutuviin energialähteisiin liittyvien järjestelmien kehitystyön ja käyttöönoton edistäminen - Uusiutuvien energialähteiden kuljetusketjujen kehittäminen - Energia- ja materiaalitehokkaiden sekä ilmastovaikutuksia vähentävien toimintamallien , tuotantoprosessien ja tuotteiden kehitystyön edistäminen - Yritysten ympäristöliiketoiminnan osaamisen kehittäminen ja ympäristöosaamisen tehostaminen - Cleantech-toimialan kilpailukyvyn edistäminen - Alueellisten ilmastostrategioiden valmistelun ja arvioinnin kehittäminen ja toteuttamisen edistäminen - Vähähiilisten liikennejärjestelmien kehittäminen Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen/TEM, YM Lähde: (luonnos

7 ESR-TEEMAT (asetusehdotus)
Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen Koulutuksen, osaamisen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta (Huom! Ehdotus vähintään 20 prosentin korvamerkinnästä) Kukin teema jakaantuu investointiprioriteetteihin, joista max neljään tulee keskittää 80% rahoituksesta. Tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa lippulaivahankkeiden mukaista toimintaa jo ohjelmakaudella

8 ESR (valtakunnal-liset teemat)
Maahanmuuttajien kotoutu-misen edistäminen/TEM, STM, OKM - Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantaminen - Kotouttamisen vaikuttavuuden vahvistaminen perus- ja kotouttamisen erityispalveluissa - Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen ja väestöryhmien välisen vuoropuhelun edistäminen - Työperustaisten maahanmuuttajien palveluiden kytkeminen osaksi maahanmuuttajapalveluiden kokonaisuutta Syrjäytymisen ehkäisy ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämävalmiuksien kehittäminen/TEM, STM, OKM - Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämävalmiuksien ja palveluiden kehittäminen (kun tarvitaan työvoimapalveluiden lisäksi muita, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluita) - Työelämäosallisuuden turvaaminen myös heikossa työmarkkina-asemassa oleville, joilla työllistyminen avoimille työmarkkinoille on epätodennäköistä - Nuorten miesten ja naisten polut koulutukseen ja työhön sekä sitä kautta yhteiskuntaan integroituminen Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto/ TEM, STM, OKM - Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla - Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistäminen - Uutta yrittäjyyttä parantavien mallien ja palveluiden kehittäminen - Työssä jaksamisen edistäminen, työurien pidentäminen ja ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ESR (valtakunnal-liset teemat) Työelämän laatu ja muutoksen hallinta/TEM, STM, OKM - Muutosten ennakointi ja hallinta työvoiman kohtaannon parantamiseksi - Kasvumahdollisuuksien sekä osaamis- ja työvoimatarpeiden tunnistaminen - Suomalaisen yritystoiminnan vahvistaminen ja uudistaminen liiketoimintaosaamista lisäämällä sekä yritysten, henkilöstön ja yrittäjien kokonaisvaltaista ammattitaitoa parantamalla - Työelämän laadun kehittäminen Koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen investoiminen/OKM, TEM Ennakointimenetelmien sekä valtakunnallisen ja alueellisen ennakoinnin yhteensovittamisen kehittäminen (kohtaannon parantaminen) Toimintaprosessien tehostaminen ja mallintaminen Uudet työelämäyhteistyön muodot Innovatiiviset oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähde: (luonnos

9 HALKEn linjaukset 23.3. Ohjelmien määrä vähenee MYRien asema vahvistuu
Toiminta kohdennetaan harvempiin painopisteisiin Alueellinen toteutus korostuu Tuensaajien ja ohjelmahallinnon hallintoa kevennetään: sähköinen hankehallinto, yksinkertaistetut kustannusmallit

10 Ohjelmarakenne – hallintomalli (1)
Yksi ohjelma-asiakirja - EAKR ja ESR Kaksi suuralueohjelmaa: Pohjois-Suomi/Itä-Suomi ja Etelä-Suomi/Länsi-Suomi TEM johtaa ja maakuntien liitot vastaavat ohjelman laadinnasta, ELYt keskeinen yhteistyökumppani Hankkeet pääosin alueellisia (haut, päätökset, toimeenpano) MYReille rahoittajaa velvoittava lausunnonanto-oikeus Valtakunnallisia hankkeita ESR max 35%, EAKR max 20% Ministeriöt valitsevat valtakunnalliset kehittämisohjelmat Paikallinen kehittäminen kaikkiin rahastoihin(?) Välittävät toimielimet ELY-keskukset (ESR/EAKR) ja maakunnan liitot (EAKR-hankkeet, joissa merkittävä kuntarahoitusosuus)

11 Ohjelmarakenne - hallintomalli (2)
Ohjelman valmistelu alueilla/suuralueilla HALKE hyväksyy sisällölliset linjaukset 6/2012 >TEM:ltä alueille lopulliset linjaukset ja valmisteluohjeistus kesän 2012 aikana Valmisteluryhmä: alueen kehityspotentiaali, valmiudet, haasteet, erityispiirteet, valtakunnalliset teemat, tulosindikaattorit ARNE (alue-ja rakennepolitiikan neuv.kunta)koordinoi Ohjelman valmistelu 6/2012-2/2013 Kumppanuussopimus kevät 2013, HALKE, VN 9/2013 Ohjelmat ja kumppanuussopimus komissioon syyskuu 2013 (komissiolla 6kk aikaa hyväksyä ohjelma) Neuvottelut komission kanssa syksy 2013

12 RAHOITUSKEHYS 2014-2020 Rakennerahastojen rahoituskehys (EU:n osuus)
Noin 1,7 miljardia euroa ohjelmakaudella Arviolta 1-1,4 miljardia euroa ohjelmakaudella ESR:n minimiosuus vähintään 52 % kehittyneimmillä alueilla (Huom! Osuus korkeampi kuin ohjelmakaudella , jossa ESR 40 % ja EAKR 60 %) Suomen rahoituskehys tiedossa aikaisintaan syksyllä 2012 Suomi vaatii harvaan asuttujen alueiden erityistukia Suomen ehdottama lisäys 35 euroon per asukas (nyk. 20) Suomen ehdottama lisäys 35 euroon per asukas nostaa kuluerää kokonaisuudessa vain 0,7 miljardia, joka on budjetin 1100 miljardin kokonaisuudessa hyvin pieni erä.

13

14 KIITOS!


Lataa ppt "RAKENNE- RAHASTOT Muutos 19! Noormarkun klubi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google