Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ATOT TYÖSSÄ OPPIEN • Työvaltaistaen • Yhteisopettajuutta hyödyntäen • Integroiden • Työpajoissa ja työsaleissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ATOT TYÖSSÄ OPPIEN • Työvaltaistaen • Yhteisopettajuutta hyödyntäen • Integroiden • Työpajoissa ja työsaleissa."— Esityksen transkriptio:

1 ATOT TYÖSSÄ OPPIEN • Työvaltaistaen • Yhteisopettajuutta hyödyntäen • Integroiden • Työpajoissa ja työsaleissa

2 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT • Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov. ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia • 16 ov pakollisia tutkinnon osia • 4 ov valinnaisia lisäosia • Attojen tavoitteet on alakohtaistettu tutkinnon perusteisiin • Atot arvioidaan arvosanalla T1-K3 • Lukio-opinnot voivat korvata attoja Atto -osaaminen on osa ammattitaitoa, jota tarvitaan erilaisissa työtilanteissa!

3 ATOT TYÖSSÄ OPPIEN Kenelle attojen oppiminen työssä sopii? • Opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten tekemällä • Opiskelijalle, joka on sitoutunut valmistumaan ryhmää nopeammin • Opiskelijalle, joka etenee ryhmää hitaammin • KAIKKI ATOT ON OPITTAVISSA AMMATILLISISTA LÄHTÖKOHDISTA ”OPPIA VOI MUUALLAKIN KUIN LUOKKATILOISSA”

4 ATTOJA TYÖSSÄOPPIEN, INTEGROIDEN JA TYÖVALTAISESTI • Attojen integroiminen ammatillisiin opintoihin yhteisopettajuutta ja työvaltaisuutta hyödyntäen • Attojen oppiminen työsalissa tai –pajassa työtehtävissä • Attojen opiskelu työelämälähtöisissä projekteissa, joita toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajien kanssa • Attojen oppiminen työssäoppien, jolloin työssäoppimisen aika pitenee • Attojen opiskelua työvaltaisesti voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai koko ryhmälle

5 ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA INTEGROIMINEN AMMATTILLISIIN OPINTOIHIN Esimerkki toteutuksesta • 1. Puretaan ops • Esimerkiksi 2. Yhteistyö • Ammatilliset opettajat • ATTO-opet • työpaikkaohjaaja 3. Toteutus • Ohjaus (oppimisen arviointi) • Työpaikka( lukio/ muut ryhmät/ pajat) 4.Arviointi Dokumentointi (SOME) ÄI 1-4 oppiminen Amm. aineet TOP a, b, c, d, ea, b, c, eb, c, d osaaminen

6 ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA INTEGROIMINEN AMMATTILLISIIN OPINTOIHIN 1. Puretaan ops Mitä opitaan integroiden ammattiaineisiin? Mitä opitaan työssäoppimisjaksolla? 2. Yhteistyö (ammatilliset opettajat, atto-opettajat ja työpaikkaohjaajat ) 3. Toteutus Ohjaus (oppimisen arviointi) Työpaikka( lukio/ muut ryhmät/ pajat) 4.Arviointi Osaamisen arviointi Dokumentointi (SOME) Esimerkki toteutuksesta

7 OHJAUS • Opiskelijaa ohjataan oppimisen kaikissa vaiheissa • Opiskelijaa ohjaa ensisijaisesti atto -opettaja, mutta myös ammatillisen opettajan, työssäoppimista ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan on oltava tietoisia attojen opiskelusta ja ohjattava tarpeen mukaan • Ryhmän ohjauksessa atto -opettajat voivat myös jakaa ohjausvastuuta keskenään • somen hyödyntäminen ohjauksessa • Esim. tiedonhaku, tehtävien antaminen, oppimisen näkyväksi tekeminen, viestintä ja dokumentointi • Välineinä esim. blogi, wiki, facebook-ryhmä, mobiili-ohjaus • Tarvittaessa atto-opettajan ohjauskäynnit jakson aikana • Lähitunnit jakson alussa ja lopussa suuntaavat oppimista ja auttavat arvioinnissa

8 SOME attojen työssäoppimisessa

9 Kun tarve herää OpiskelijaOpettajaOppimisen tukipalvelut TyönantajaTyöpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • hakeutuu työelämäpai not-teiseen ryhmään tai • tekee aloitteen attojen työssäoppi- misesta • ottaa yhteyttä oppilaitokse en (opettajaan tai opoon) ryhmänohjaaja tai opiskelijan vastuuopettaja • Voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta • tarkistaa hopsin • kokoaa ryhmän • tarkistaa ryhmän /opiskelijan opintopolun • osallistuu osaamisen tunnustamiseen • kutsuu toimijat (asianosaiset ammatilliset ja atto- opettajat) suunnittelemaan ja sopii suunnitteluajat Opo • voi tehdä aloitteen esim. opiskelu- vaikeuksien vuoksi • Auttaa hopsin teossa • tekee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen • selvittää hojksin tarpeen • Informoi huoltajia mahdollisuudesta • kysyy työssäoppijaa oppilaitoksesta • voi pyytää mahdollisuutta attojen tekemiseen työssäoppimassa • resurssoi ohjaajan, joka voi tukea myös attojen opiskelua (esim. vieraan kielen opiskelu) • sitoutuu tehtävään ja neuvottelee opettajan kanssa käytännön asioista • Työpaikka- ohjaajan koulutus suositeltava • pätevöittää itsensä???? huoltaja • voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta johto • voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta • resurssoi opettajat • mahdollistaa opettajien työelämäjaksot ja –tutustumiset sekä yhteissuunnittelun • varmistaa opsin tuntemisen Työpaikkarekisteriin kerätään tietoa attojen opiskelusta • Työssäoppimispaikka sovitaan alan ja oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti

10 OpiskelijaOpettajaOppimisen tukipalvelut TyönantajaTyöpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • osallistuu suunnitteluun • tutustuu opsiin • päivittää hopsiaan • määrittelee omaa tavoitetasoaan • ymmärtää mihin sitoutuu • aikatauluttaa ja suunnittelee oppimistaan (SOME) • Tutustuu ohjaus- ja dokumentointi- menetelmiin • sopii yhteydenpito- tavan opettajan kanssa Opettajaryhmä, jossa asianosasiset ammatilliset ja atto-opettajat • Varmistaa työpaikan atto-soveltuvuuden ja mitä atto-sisältöjä työssä voi oppia • laatii aikataulun /dead line-päivät yhteistyössä työpaikan kanssa, • Sopii ja huolehtii tiedottamisesta • suunnittelee ohjaus- ja arviointimenetelmät • Jakaa vastuualueet ja ohjausvastuun • avaa opsia opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle Opo • päivittää hopsia opiskelijan kanssa ja informoi huoltajaa atto-sisällöt avattuna It-tuki • tarjoaa laitteet, ohjelmistot ja opastuksen niiden käyttöön • tutustuu opsiin (tavoitteisiin ja sisältöön) • kartoittaa työpaikan oppimismahdol- • lisuuksia atoissa ja tuo omat tarpeensa esille • Varmistaa työpaikkaohjaajan resurssit • tukee työpaikkaohjaajaa mahdollistamaan attojen opiskelun ymmärtää mihin sitoutuu • tutustuu opsiin (tavoitteisiin ja sisältöön) • Osallistuu toteutuksen ja aikataulutuksen suunnitteluun • saa tietoa ohjaus- ja arviointi- menetelmistä • Suunnittelee työssäoppimis- tehtäviiä yhdessä opettajien kanssa • mahdollistaa mm. ajallisesti attojen oppimisen ja dokumentoinnin työyhteisö voi osallistua ideointiin Suunnitteluvaiheessa

11 Prosessin alussa OpiskelijaOpettajaOppimisen tukipalvelut TyönantajaTyöpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • perehtyy top- paikkaan ja sitoutuu atto-opintoihin työssäoppien • yhteinen aloituspalaveri( arviointi, pelisäännöt) • yhteinen aloituspalaveri • avaa ryhmälle / opiskelijalle tavoitteet, sisällöt, oppimistehtävät, arvioinnin, aikataulun ja dokumentoinnin • Sopii ohjaus- ja opetustilanteet • antaa tarvittaessa yksilöllistä tukea • luo vertaisopiskelija -ryhmiä • tarvittaessa käytettävissä • pitävät huolta opiskelijan fyysistä ja henkisistä tarpeista • Opintososiaalis et edut • ottaa opiskelijan vastaan • ottaa opiskelijan vastaan ja sitoutuu oppijan oppimiseen • perehdyttää opiskelijan työpaikkaan • informoi työyhteisöä oppijan atto- tavoitteista • työyhteisö ottaa vastaan opiskelijan

12 Prosessin aikana OpiskelijaOpettajaOppimisen tukipalvelut TyönantajaTyöpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? oppii muun työn ohella; sisällöt integroituvat On vastuussa oppimisestaan, tekee havaintoja ja rakentaa osaamistaan aktiivisesti • lukee oheismateriaalia, tekee annetut kirjalliset tehtävät • käyttää dokumentointiin ja oppimisen raportointiin annetun ajan, voi vertaisoppia ryhmässä • osallistuu sovittuihin ohjaus- ja opetustilanteisiin sovitulla menetelmällä (esim. koululla, Skypella jne.) • pitää säännöllisesti yhteyttä ohjaaviin opettajiin ja hakee tarvittaessa lisäohjausta Atto-opettaja • tekee ohjauskäynnit • Ohjaa ja arvioi oppimista • Seuraa tavoitteiden toteutumista • antaa oheis- ja tukimateriaalin sekä tehtävät esim. somen avulla • Antaa palautetta • Kannustaa • Antaa tarvittaessa yksilöllistä tukea • Toteuttaa sovitut ohjaus- ja opetustilanteet • On käytettävissä esim. verkon tai puhelimen välityksellä ammatillinen opettaja • Seuraa myös atto-oppimista • Ottaa tarvittaessa yhteyttä atto-opettajaan • Tekee ohjauskäynnit Opo ja erityisopettaja ovat tarvittaessa käytettävissä • seuraa toteutusta • kannustaa ohjaajaa olemaan aktiivinen • mahdollistaa dokumentoin nin, raportoinnin ja atto- aineiden teon ajallisesti • tiedottaa työyhteisöä • ohjaa, tukee, antaa palautetta • ottaa yhteyttä opettajaan tarvittaessa • koko työyhteisö tukee oppimista

13 Prosessin lopussa OpiskelijaOpettajaOppimisen tukipalvelut TyönantajaTyöpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan kriteerien mukaisesti • osallistuu arviointipalaveriin ja palautepalaveriin • Mikäli sovittu, osallistuu loppukokeeseen näyttöön tms.osaamisen arviointiin • antaa palautetta prosessista eri tahoille • esittelee omaa oppimisprosessiaan ryhmälle • arvioi ja antaa palautetta oppisesta • Arvioi osaamista kriteerien mukaisesti • osallistuu arviointipalaver iin • ryhmänohjaaja kutsuu opiskelijan, opettajat ja työpaikkaohjaa jan palaute- ja arviointipalaver iin • opinto-ohjaaja ja erityisopettaja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan palaute- ja arviointipalaverii n • antaa ja vastaanottaa palautetta • kertoo prosessin aikana saamistaan ideoista • osallistuu palaveriin • arvioi ja antaa palautetta opiskelijalle • Arvioi opiskelijan osaamista kriteerien mukaisesti • antaa palautetta oppilaitokselle • tekee kehittämis- ehdotuksia • kertoo prosessin aikana saamistaan ideoista

14 Prosessin jälkeen OpiskelijaOpettajaOppimisen tukipalvelut TyönantajaTyöpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • tekee kehittämis- ehdotuksia • päivittää hopsiaan, jatkaa opintojaan tai valmistuu • tekee kehittämis- ehdotuksia • kokoaa palautteen • kirjaa suoritukset ja arvioinnin • Antaa palautetta • Tekee kehittämis- ehdotuksia • hops-päivitys • ohjaa Jatko- opintoihin ja työvoimapalvelui hin • Tekee kehittämis- ehdotuksia • arvioinnin arkistointi (oppilaitos) • oppilaitoksen johto järjestää alakohtaisia yhteistyö- ja kehittämistapaa misia yhteisesti kaikille toimijoille

15 Arviointi • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?) • Kuka arvioi oppimista? • Kuka arvioi osaamista? • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus? • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan? • Miten tutkinnon perusteisuus varmistetaan työssäoppimisen aikana? • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään? • Miten opiskelijan oppiminen / oppimisprosessi dokumentoidaan? • Miten tiedonkulku eri toimijoiden välillä varmistetaan? (toimijoilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, joita prosessi koskee) • Millä perustein työssäoppimispaikka valitaan?

16 Mallin käyttöönotto ja edellytykset Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.), ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön? • edellyttää atto-opettajan ja ammattillisen opettajan yhteistyötä ja mahdollisuutta yhteiseen suunnitteluun • malli ei vähennä opettajan tuntiresurssien tarvetta vaan vaatii normaalin opetusresurssin • yhteisöllisen median käyttö on suositeltavaa ohjausmenetelmänä, opettajien osaaminen on varmistettava ja tarvittaessa oppilaitos tarjoaa koulutusta • lähiopetuksesta ohjaamiseen • lähiopetuksesta suunnitteluun • lähiopetuksesta samanaikaisuusopettajuuteen • Eriyttämisraha (esim.SYRJÄYTYMISRAHA) • ryhmäkokojen muokkaaminen tasakokoisiksi mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida resurssien näkökulmasta? • Tuki/Vaihtoehto • atto-pajat • ammatilliset pajat Mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida rakenteiden näkökulmasta? Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta? Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa? Edellyttääkö mallin käyttöönotto toimijoilta jotain erityisosaamista / asennoitumista?

17 Atot työssä oppien - mallin edut ja haasteet opiskelijaopettajaoppimisen tukipalvelut oppilaitostyönantajatyöpaikka- ohjaaja EDUTEDUT Taulukko täältä, täytyy ensin tiivistää! http://toplaaja.wikispaces.com/Atot+ty%C3%B 6ss%C3%A4oppien

18 Atot työssä oppien-mallin edut ja haasteet opiskelijaopettajaoppimisen tukipalvelut oppilaitostyönantajatyöpaikka- ohjaaja HAASTEETHAASTEET Taulukko täältä, täytyy ensin tiivistää! http://toplaaja.wikispaces.com/Atot+ty%C3%B 6ss%C3%A4oppien

19 Atot työssä oppien-mallin uhat ja mahdollisuudet opiskelijaopettajaoppimisen tukipalvelut oppilaitostyönantajatyöpaikka- ohjaaja UHATUHAT Taulukko täältä, täytyy ensin tiivistää! http://toplaaja.wikispaces.com/Atot+ty%C3%B 6ss%C3%A4oppien

20 Atot työssä oppien-mallin uhat ja mahdollisuudet opiskelijaopettajaoppimisen tukipalvelut oppilaitostyönantajatyöpaikka- ohjaaja MAHDOLLISUUDETMAHDOLLISUUDET Taulukko täältä, täytyy ensin tiivistää! http://toplaaja.wikispaces.com/Atot+ty%C3%B 6ss%C3%A4oppien

21


Lataa ppt "ATOT TYÖSSÄ OPPIEN • Työvaltaistaen • Yhteisopettajuutta hyödyntäen • Integroiden • Työpajoissa ja työsaleissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google