Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käyttötapaukset Sys48d / kevät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käyttötapaukset Sys48d / kevät"— Esityksen transkriptio:

1 Käyttötapaukset Sys48d / kevät 2003 20.1.2003
Sys48d, luento kevät 03/uv

2 Mallintaminen Malli Luokka-kaaviot Tila-kaaviot Kompo-nentti-kaaviot
Käyttötapaukset Mallintaminen Malli Luokka-kaaviot Tila-kaaviot Kompo-nentti-kaaviot Skenaario-kaaviot Käyttö-tapaus-kaaviot Sijoitus-kaaviot Lähde: Kruchten s. 12 Sys48d, luento kevät 03/uv

3 Käyttötapaukset atk-systeemin määrityksessä
Atk-systeemin palvelurajapinnan määritys. Rajapinnan jäsentäminen ylläpidettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä palvelevaksi rakenteeksi. Käyttötapausten ilmentymien (= skenaarioiden) hyödyntäminen määritysvaiheen luokkamallin kattavuuden testaamisessa. (Ei käsitellä tällä luennolla) Määritysvaiheessa laadittuja käyttötapauksia voidaan lisäksi hyödyntää testitapauksina lopullisen atk-systeemin testausvaiheessa. (Ei käsitellä tällä luennolla) Sys48d, luento kevät 03/uv

4 Tilausten muuttaminen
Käyttötapaukset Käyttötapauskartta Käyttötapaus-kartta ja siihen liittyvät toimija- ja karkean tason käyttötapaus-kuvaukset luovat yhteisen käsityksen siitä, mitä palveluja atk-systeemin tulee tuottaa eri käyttäjärooleille. Tilaustenkäsittely Tilausten syöttö Tilausten katselu Tilausten muuttaminen Tilausten poisto Myynti- sihteeri Varasto- järjestelmä Järjestelmä- vastaava toimija rooli atk-systeemin nimi käyttötapaus käyttötapauksen ja toimijan välinen assosiaatio Käyttötapauskartta (= käyttötapauskaavio, use case diagram) kuvaa kohteena olevan atk-systeemin ympäristökaaviota. Toimijat eli atk-systeemin käyttäjät edustavat sidosryhmiä, eli käyttäjiä. On huomattava, että käyttäjät esitetään rooleina, ei yksilöinä. Käyttötapaus edustaa atk-systeemin tarjoamaa palvelua, toiminnallisuutta. Quatrani määrittelee käyttötapauksen teoksessaan Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML (s.25): Käyttötapaus on atk-systeemin suorittama tapahtumasekvenssi, joka tuottaa käyttäjälle mitattavissa olevaa arvoa. Notaatiosta: Käyttötapauksia esittävät soikiot piirretään atk-systeemiä kuvaavan suorakulmion sisään (Rational Rose ei piirrä suorakulmiota). Kaavioon merkitään näkyviin atk-systeemin nimi; esimerkissä Tilaustenkäsittely. Käyttötapaukset nimetään; nimet käyttötapausta kuvaavien soikioiden sisällä. Toimijat eli aktorit (actor), jotka edustavat käyttötapauksen suorittamiseen osallistuvaa roolia (henkilö tai toinen tietosysteemi) kuvataan tikku-ukkoina (toinen tietosysteemi voidaan kuvata myös suorakaiteena). Toimijaa kuvaavan symbolin alle merkitään toimijan roolikuvaus; esimerkissä rooleja ovat myyntisihteeri, järjestelmävastaava ja varastosysteemi. Sys48d, luento kevät 03/uv

5 Käyttötapaukset Toimijakuvaukset Myyntisihteeri: Myyntisihteerin on henkilö, jonka pääasiallinen tehtävä on on ottaa puhelimitse vastaan myyntitilauksia ja syöttää ne atk-järjestelmään. Myyntisihteeri syöttää järjestelmään myös kirjallisesti saapuneet tilaukset. Varastojärjestelmä: Varastojärjestelmä on atk-järjestelmä. Järjestelmä ylläpitää atk:lle tallennetun tilauksen tilatietoa toimitusprosessin edistymistiedoilla. Järjestelmävastaava: Järjestelmävastaava on henkilö, joka huolehtii eri periodien (päivä, viikko, kuukausi, vuosi) vaihteeseen liittyvien ajojen käynnistämisestä. Tällaisia ajoja ovat mm. alustukset ja poistoajot. Toimijat: Käyttötapausten kuvaamisen kannalta on tärkeää löytää atk-systeemiä käyttävät erilaiset toimijaroolit. Suuressa yrityksessä usea henkilö saattaa edustaa yhtä roolia. Pienessä yrityksessä puolestaan yksi henkilö voi edustaa useaa roolia. Määrittelemällä käyttäjät rooleina, ei oteta kantaa yksilöihin. Tästä seuraa, että samat kuvaukset pätevät yleisellä tasolla niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Ensi silmäyksellä yhdeltä käyttäjäroolilta vaikuttava rooli saattaa tarkemmin tarkasteltuna jakautua eritasoisia valtuuksia edustaviin rooleihin. Sys48d, luento kevät 03/uv

6 Käyttötapauskuvaus (karkea taso)
Käyttötapaukset Käyttötapauskuvaus (karkea taso) Tilausten syöttö: Toiminto palvelee uusien tilausten tallentamista atk-järjestelmään. Käyttäjä antaa tilaavan asiakkaan ja tilattavien tuotteiden tunnistetiedot sekä kunkin tuotteen osalta tilattavan määrän. Systeemi tukee tilausten syöttöä mm. näyttämällä tuotekohtaiset saatavuustiedot. Lopputuloksena on atk-järjestelmään tallennettu yksilöitävissä oleva tilaus. Tilausten katselu: Toimintoa käytetään haettaessa tietyn tilauksen tiedot näytölle esim. asiakkaan tiedustellessa tilauksensa tilaa. Käyttötapausten karkea kuvaus: Käyttötapausten kuvaus yhdessä käyttötapauskartan ja toimijakuvausten kanssa antaa käsityksen niistä palveluista, joita tulevan atk-järjestelmän on määrä tarjota. Tällä tasolla olevat kuvaukset eivät kuitenkaan anna vielä riittävän tarkkaa kuvaa järjestelmän palveluista sen paremmin systeemityön asiantuntijoille kuin kohdealueen asiantuntijoillekaan, saati sitten palvele käyttötapausten jäsentämistä ylläpitoa ja uudelleenkäyttöä silmällä pitäen. Yhteisen käsityksen muodostamiseksi tarvitaan huomattavasti tarkemmat kuvaukset. Sys48d, luento kevät 03/uv

7 Miten rajata sopiva käyttötapaus
Käyttötapaukset Miten rajata sopiva käyttötapaus Käyttötapaus ei saisi olla liian laaja eikä liian suppea. Käyttötapauksen tulee tuottaa toimijalle mitattavissa olevaa hyötyä ja palvella toimijaa tietyn tavoitteen saavuttamisessa. Käyttötapausten rajaaminen edellyttää näkemystä ja kokemusta. Mitään selkeää sääntöä käyttötapauksen laajuuden suhteen ei ole olemassa. Fowler kuvaa teoksessaan UML Distilled (s. 51), miten erilaisiin suosituksiin kokeneet systeemityön kehittäjät saattavat päätyä käyttötapausten suhteen. Fowlerin mukaan Ivar Jacobson, käyttötapausten isä, on ainakin jossain vaiheessa ollut sitä mieltä, että 10 miestyövuoden laajuisessa projektissa voisi olla noin 20 käyttötapausta. Fowler kertoo omasta vastaavan kokoisesta kehittämisprojektistaan, jossa oli yli 100 käyttötapausta. Hän suosittaa pienempiä, hienojakoisempia käyttötapauksia kuin Jacobson. Näkemystään hän perustelee sillä, että pienemmät käyttötapaukset helpottavat luvatussa aikataulussa pysymistä. Fowler myöntää kuitenkin, että liian suuri käyttötapausmäärä saattaa aiheuttaa ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Sys48d, luento kevät 03/uv

8 Käyttötapauskuvauksen täsmentäminen
Käyttötapaukset Käyttötapauskuvauksen täsmentäminen Käyttötapaus: <käyttötapauksen nimi> Esiehto: <kuvatun käyttötapauksen edellytykset> Toimija: <käyttötapauksessa osallisena oleva rooli / olevat roolit> Tavoite: <palvelu, jonka käyttötapaus tuottaa toimijalle> toimijan ja atk-systeemin vuorovaikutuksen kuvaus kohta kohdalta. m. Vn kuvaus vaihtoehtoisesta toiminnasta kohdassa n Pn kuvaus poikkeavasta toiminnasta kohdassa n Käyttötapausten jäsentäminen perustuu tarkennettuun kuvaukseen. Käyttötapauskuvaus laaditaan jokaisesta käyttötapauskartassa esiintyvästä käyttötapauksesta. Käyttötapauksen nimi: Nimen tulee olla täsmälleen sama kuin käyttötapaus-kartassa kuvatussa vastaavassa käyttötapauksessa. Pienikin poikkeama nimessä saattaa aiheuttaa arvaamatonta sekaannusta. Esiehto: Mikäli käyttötapauksen suorittamiselle on jokin edellytys, kuvataan se tässä. Toimija: Mainitaan se rooli / ne roolit, joilla on oikeus käyttää kyseistä käyttötapausta. Lopputulos: Kuvataan se palvelu, jonka käyttötapaus tuottaa toimijalle. Vuorovaikutuksen kuvaus: Kuvataan käyttäjän ja atk-systeemin välinen vuorovaikutus sellaisena kuin se yleensä tapahtuu. Kuvauksessa keskitytään tarkastelemaan käyttötapauksen tarjoamaa palvelua ulkopuolelta, käyttäjän näkökulmasta. Kuvaus laaditaan tarkasti unohtamatta vuoropuhelussa välitettävää tietoa. Vaihtoehtoinen toiminta: Kuvataan eri vaiheissa mahdollinen vaihtoehtoinen toiminta (toimijan vaihtoehtoiset vuorovaikutustavat). Poikkeava toiminta: Kuvataan eri vaiheissa mahdollinen poikkeava toiminta (yleensä atk-systeemin poikkeava palaute). Sys48d, luento kevät 03/uv

9 Käyttötapauskuvaus purettuna vuorovaikutuspoluiksi
Käyttötapaukset Käyttötapauskuvaus purettuna vuorovaikutuspoluiksi Kaaviossa eri kohtien väliset suorat viivat kuvaavat yleistä vuoro-vaikutusta. Kaariviivoilla on kuvattu eri vaiheissa mahdollisia variaatioita ja poikkeuksia. Käyttötapauskuvaus edustaa siis geneeristä (yleistä) kuvausta siitä, miten vuorovaikutus voi edetä. Kuvatussa tapauksessa vaihtoehtoisia polkuja on 3 * 2 * 4 * 2 = 48. Kukin polku edustaa käyttötapauksen ilmentymää, eli skenaariota. Skenaarioita voidaan käyttää testitapauksina. Tällöin tilanne kuvataan tarkasti välitettävien tietojen arvoja myöten. Sys48d, luento kevät 03/uv

10 Käyttötapausten jäsentäminen
Käyttötapaukset Käyttötapausten jäsentäminen Käyttötapausten jäsentäminen perustuu käyttötapausten tarkkaan kuvaamiseen: Ehdollinen vuorovaikutus kuvataan yleistä vuorovaikutusta laajentavana extend-osakäyttötapauksena. Useassa eri käyttötapauksessa esiintyvä ehdoitta toteutettava vuorovaikutus kuvataan erillisenä kyseisiin käyttötapauksiin sisältyvänä include -osakäyttötapauksena. Käyttö-tapaus Osakäyttö-tapaus A Osakäyttö-tapaus B <<include>> <<extend>> Peruskäyttötapaus Stereotyyppi, joka ilmaisee riippuvuussuhteen Nuolen suunta on tärkeä Laajentaa peruskäyttö- tapausta tietyn ehdon vallitessa Sisältyy aina peruskäyttö-tapaukseen sekä sen lisäksi johonkin toiseen käyttötapaukseen Sys48d, luento kevät 03/uv

11 Tilausten syöttö: käyttötapauskuvaus
Käyttötapaukset Tilausten syöttö: käyttötapauskuvaus Käyttötapaus: Tilausten syöttö Esiehto: Asiakas haluaa tilata tuotteita Toimija: Myyntisihteeri Tavoite: Tilaus on tallennettu atk-systeemiin ja se on saanut yksilöivän tunnuksen Käyttötapauskuvaus luentotiivistelmän liitteessä! Sys48d, luento kevät 03/uv

12 Tilausten syöttö: osakäyttötapaukset
. Variaatio V2.1 edellyttää normaalista poikkeavaa vuorovaikutusta: toimitustavan valitsemista järjestelmän ohjaustiedoissa olevasta toimitustapavalikoimasta. Variaatio V2.2 edellyttää ylimääräisten lisätietojen: poikkeavan toimitusosoitteen syöttämistä tilaukselle. Poikkeus P4 aiheuttaa pvm-virheen yksilöivän ilmoituksen näyttämistä käyttäjälle. saadaan extend-suhteessa olevat osakäyttötapaukset Poikkeavan toimitustavan syöttö, Poikkeavan toimitusosoitteen syöttö ja Pvm-virheilmoituksen näyttäminen Sys48d, luento kevät 03/uv

13 Tilausten katselu: käyttötapauskuvaus
Käyttötapaukset Tilausten katselu: käyttötapauskuvaus Käyttötapaus: Tilauksen katselu Toimija: Myyntisihteeri Esiehto: Tilaus on syötetty atk-järjestelmään Tavoite: Halutun tilauksen tiedot on saatu näytölle tarkasteltavaksi Käyttötapauskuvaus luentotiivistelmän liitteessä! Sys48d, luento kevät 03/uv

14 Tilausten katselu: osakäyttötapaukset
Variaatio V1 edellyttää asiakkaan tilausten listaamista; listalta valitaan haluttu tilaus tarkastelun kohteeksi. saadaan extend-suhteessa oleva osakäyttötapaus Listaa asiakkaan tilaukset Sys48d, luento kevät 03/uv

15 Tilausten syöttö ja katselu: yhteiset osat
Käyttötapaukset Tilausten syöttö ja katselu: yhteiset osat Kun tarkastelemme käyttötapauksia Tilauksen syöttö ja Listaa asiakkaan tilaukset, huomaamme, että niissä on yhteisenä osana Asiakkaan haku Tämä yhteinen osa tulee suorittaa molemmissa käyttötapauksissa aina, joten se on include-suhteessa ”kutsuvaan” (= perus) käyttötapaukseen. Sys48d, luento kevät 03/uv

16 Käyttötapausten riippuvuuskaavio
Käyttötapaukset Käyttötapausten riippuvuuskaavio Myyntisihteeri Tilauksen syöttö <<include>> Asiakkaan haku <<extend>> PVM-virheilm. näyttö <<include>> Asiakkaan tilausten listaus <<extend>> <<extend>> <<extend>> Poikk. toim. tavan valinta Poikk. toim. osoitteen syöttö Tilauksen katselu Sys48d, luento kevät 03/uv

17 Osakäyttötapausten kuvaaminen
Käyttötapaukset Osakäyttötapausten kuvaaminen Käyttötapaus: Asiakkaan tilausten listaus Esiehto: Käyttötapaus on käynnistetty pääkäyttötapauksesta Toimija: Myyntisihteeri Tavoite: Tarkasteltava tilaus on valittu listalta. Tilauksen identifioimistieto palautetaan pääkäyttötapaukselle. Toimija hakee asiakkaan (osakäyttötapaus Asiakkaan haku). Järjestelmä näyttää listan kaikista asiakkaan tilauksista. Kustakin tilauksesta näytetään: tilausnumero, tilauspäivä, toivottu toimituspäivä, tilauksen tila. Toimija valitsee tarkasteltavan tilauksen listalta. Sys48d, luento kevät 03/uv


Lataa ppt "Käyttötapaukset Sys48d / kevät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google