Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvointia työstä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvointia työstä."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointia työstä

2 Mitä työterveyshuolto on?
STM Työterveyshuollon neuvottelukunta 2012

3 Esityksen tavoite Esityksen tavoite on hyvä kirjata tähän diaan. Tavoite riippuu kohderyhmästä ja tilaisuuden luonteesta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi selventää muun terveydenhuollon edustajille työterveyshuollon roolia terveydenhuollon kokonaisuudessa ja painottaa työhön liittyvän sairastavuuden ehkäisyä ja työkyvyn koordinaatiota. Esittäjän nimi /

4 "Terveydenhuollon tavoitteena on
"Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä hyvinvointia työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja." ( ) Esittäjän nimi /

5 Terveydenhuollon kokonaisuus
Perusterveydenhuolto on kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa ja terveyden edistämistä perustason tutkimuksia ja hoitoa Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien järjestämää erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoa Työterveyshuolto on työnantajan järjestämää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa

6 Työterveyshuollon sisältö
lakisääteinen toiminta työstä johtuvien vaarojen ehkäisemiseksi työolosuhteiden terveydellisen merkityksen selvittäminen työntekijöiden työperäisten terveyshaittojen seuranta työkyvyn ja terveyden edistäminen toimenpide-ehdotusten tekeminen työpaikalle yksilöiden ja ryhmien neuvonta ja ohjaus vapaaehtoisesti muut terveydenhuollon palvelut sairaanhoito

7 Työnjako terveydenhuollon kokonaisuudessa
Toiminnan ensisijainen kohde Toiminta-ympäristö Perus-terveyden-huolto Terveys, sairaus, toimintakyky Asuinkunta, koulu, perhe Erikois-sairaanhoito Sairaus Potilas (perhe) Työterveys-huolto Työ ja työkyky Työpaikka, työyhteisö

8 Mitkä ovat työterveyshuollon tavoitteet?
Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työpaikan (työnantaja, työntekijät) kanssa edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa työyhteisön toimivutta

9 Työterveyshuolto perustuu lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin
lakien ja sopimusten yleistavoite: suojella työntekijöitä työn vaaratekijöiltä sekä tukea työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia Suomen työterveyshuoltoa koskeva lainsäädäntö laki työterveyshuollosta 2001/1383 asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä 2001/1848 uudistettavana v. 2012, uusi astunee voimaan 2013 asetus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavista töistä 2001/1485 Muu työterveyttä tukeva kansallinen lainsäädäntö työturvallisuuslainsäädäntö, yleinen työlainsäädäntö EU lainsäädäntö työsuojelun puitedirektiivi 89/391/ETY ja erityisdirektiivit Kansainväliset Suomen ratifioimat sopimukset ILO C 161 sekä suositukset R164 ja R171

10 Työterveyshuollon tarve – muuttuvan työelämän haasteet
työn ja työkuormituksen muutokset jatkuvat muutokset tehtävissä ja organisaatiossa henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus korostuneet työvoiman muutokset ikääntyneiden ja osatyökykyisten työntekijöiden osuus kasvaa monikulttuurisuus ja monisukupolvisuus yleistyvat työpaikoilla työympäristön muutokset ajasta ja paikasta riippumaton työ yleistyy kognitiivinen työympäristö korostuu, fyysinen työympäristö polarisoituu työ kansainvälistyy työsuhteiden muutokset osa-aikaisuus, pätkätyöläisyys, rinnakkaiset työsuhteet yrittäjyys, vuokratyövoima työtä koskevien odotusten muutokset työn sisältö, merkitys ja kehittymismahdollisuudet korostuvat, vapaa-ajan merkitys kasvaa

11 Työterveyshuollon tarve – perinteisiä työelämän haasteita
altisteet työympäristössä melu, tärinä, kylmä – kuuma pölyt: mm. kvartsi, asbesti kemialliset aineet: herkistävät, ärsyttävät, syöpävaaralliset biologiset tekijät: tartunnat, herkistymiset, toksiinit työn fyysinen kuormittavuus noin kolmannes kokee työnsä fyysisesti melko tai erittäin raskaaksi* rakentaminen, kuljetus, maa- ja metsätalous työn psyykkinen kuormittavuus noin neljännes kokee työnsä henkisesti melko tai erittäin rasittavaksi* julkishallinto, maanpuolustus, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus * ennakkotiedot Työ ja terveys Suomessa tutkimuksesta

12 Työterveyshuollon tehtävät
Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen, arviointi ja seuranta toistuvin työpaikkaselvityksin (työterveyshuollon perusta) Työntekijöiden työperäisten terveyshaittojen, terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta terveystarkastuksin Toimenpide-ehdotusten tekeminen sekä työtä että terveyttä ja työ- ja toimintakykyä koskien ja ehdotusten toteutumista ja vaikutuksia koskeva seuranta Työtä ja työntekijöiden terveyttä koskevien tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

13 Työterveyshuollon tehtävät
Vajaakuntoisen työssä selviytymisen seuranta, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai kuntoutukseen ohjaaminen Yhteistyö mm. muun terveydenhuollon, työhallinnon, sosiaalivakuutuksen sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa Ensiavun järjestämiseen osallistuminen työpaikalla Työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen osallistuminen Oman toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

14 Sairaanhoito työterveyshuollossa
Työnantaja voi työterveyshuollon palveluiden lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja: toteutuksessa huomioitava tarpeenmukaisten ennaltaehkäisevien palveluiden ensisijaisuus (ns. ensisijaisuusperiaate) työterveyshuollon yhteydessä toteutetulla sairaanhoidolla on erityisiä tavoitteita ("työterveyspainotteinen sairaanhoito") työkyvyn tukeminen työhön liittyvien sairauksien ehkäisy järjestämisessä on huomioitava palvelujen tasa-arvoisuus ja maksuttomuus työntekijöille sairaanhoidon laajuudesta pitää sopia – sopimusten laajuus vaihtelee paljon perusperiaatteena yleislääkäritasoiset palvelut

15 Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö
yhteistyö työpaikan työsuojelutoimijoiden kanssa työsuojelupäällikkö: edustaa työnantajaa, jolla on vastuu työsuojelusta työpaikalla työsuojeluvaltuutettu: edustaa työntekijöitä, työpaikoilla joilla on ≥ 10 työntekijää työsuojelutoimikunta: työpaikoilla joilla ≥ 20 työntekijää  TTH:n yhteistyökumppaneita työpaikoilla työpaikan työsuojelutoimijat laativat yhteistyössä työsuojelun toimintaohjelman Työsuojeluviranomainen valvoo onko työterveyshuoltosopimus tehty ja ajan tasalla … onko työpaikkaselvitys tehty, onko se ajan tasalla … onko tth:n toimintasuunnitelma laadittu ja onko se ajan tasalla … ovatko edellä mainitut asiakirjat työntekijöiden nähtävillä … onko terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä työskenteleville tehty Erikseen sovittaessa työsuojeluviranomainen voi toimittaa laatimansa tarkastuskertomuksen työterveyshuollolle  tth:lle mahdollisuus saada tiedoksi työpaikalla havaitut epäkohdat ja suunnata se mukaan omia toimenpiteitään.

16 Työterveyshuollon rahoitus
Työnantaja järjestää kustannuksellaan Työntekijöille ei käyntimaksua Työnantaja saa takaisin hyväksytyistä kustannuksista 50-60% Kelan kautta Kelan palautus kustannetaan ansiotulosta maksettavasta työtulovakuutuksesta, jota rahoittavat työnantajat ja työntekijät työnantajan kokonaisosuus 73% työntekijät 27% Työterveyshuollon kokonaiskustannukset noin milj /v keskimäärin 342 €/työntekijä v. 2010

17 Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen
Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut hankkimalla ne terveyskeskuksesta järjestämällä ne itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa omat työterveysasemat ry –muotoiset työterveysyksiköt hankkimalla ne muualta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä lääkärikeskukset

18 Työterveyshuollossa olevat henkilöasiakkaat palvelutuottajan mukaan
lähde: Työterveyshuolto Suomessa 2010 (2012)

19 Työterveyshuollon kattavuus työpaikan koon mukaan
Työ ja terveys Suomessa 2009

20 Työterveyshenkilöstö ammattiryhmittäin (toimet)
Työterveyshuolto Suomessa 2010 (2012) 20

21 Ajankohtaista työterveyshuollossa v. 2013
työterveysyhteistyön kehittäminen työpaikan kanssa työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki –toimintamalli työpaikkojen kanssa yhteistyön kehittäminen muun terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen kanssa Perus- terveyden- huolto Erikoissairaanhoito työntekijät työnantaja työsuojelu, HR, johtaminen TTH Palveluntuottajat Sosiaalivakuutus (Työeläkelaitokset, Kela, VKK, Tela)

22 Työterveysyhteistyö lähtökohtana ovat työpaikan ja työterveyshuollon yhteisesti määrittelemät työterveystarpeet työpaikasta kootun tiedon perusteella työpaikka asettaa tarpeisiinsa perustuvat tavoitteet, joita se sitoutuu tavoittelemaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tavoitteet työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyn suhteen tavoitteet työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden suhteen tavoitteet työntekijöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn suhteen (ks työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki) tavoitteet työyhteisön toiminnan suhteen työpaikka ja työterveyshuolto sopivat yhteistyöstä ja työnjaosta tavoitteiden saavuttamiseksi työpaikka ja työterveyshuolto seuraavat tavoitteiden saavuttamista

23 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
lähtökohtana tilannearvio työpaikan työkykytilanteesta ja työpaikan asettamat tavoitteet työkyvyn hallinnalle (esim. sairauspäivien lkm, ennenaikaisten eläköitymisten lkm, eläkevakuutuskustannukset) Kaikkien työkyvyn edistäminen – työkykyongelmien varhainen havaitseminen – työjärjestelyt työkyvyn tukemiseksi – työhön paluun tukeminen kirjallinen toimintakäytäntö: työpaikalla sovittu sairauspoissaolojen seuranta työpaikalla sovittu varhaisen tuen malli työterveyshuollon tehtävät työkyvyn edistämisessä ja tukemisessa kirjallinen toimintakäytäntö ja sairauspoissaolojen seurannasta sopiminen oikeuttavat 60% korvaukseen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 30 – 60 – 90 pv lakimuutokset tukevat työkyvyn hallintaa 30:n sairauspoissaolopäivän kohdalla työpaikan ilmoitus työterveyshuoltoon 60 pv:n kohdalla Kela selvittää kuntoutustarpeen viimeistään 90 pv:n kohdalla työterveyshuolto , työntekijä ja työnantaja kartoittavat työhön paluun mahdollisuudet

24 SV lain muutos 1.6.2012- työterveyshuollon lausunto tarvitaan 90 sv päivän kohdalla
Tavoitteena on tukea työhön paluuta työpaikalla, työn ja työntekijän työkyvyn yhteensovittaminen Siksi muun terveydenhuollon on suositeltavaa ohjata potilas työterveyshuollon konsultaatioon sairauspoissaolon pitkittyessä Työterveyshuolto tekee arvion (jäljellä olevasta) työkyvystä KELA:n pyynnöstä Työnantaja selvittää mahdollisuudet työn muokkaukseen työhön paluun helpottamiseksi Usein yhteispalaveri työntekijä-työnantaja-työterveyshuolto Työterveyslääkäri laatii lausunnon Kelalle Hoito ja /tai kuntoutus jatkuu siinä hoitopaikassa, missä potilas on 24

25 Yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa
liittyykö sairaus työhön?: työterveyshuolto mukaan hoitoketjuun johtuuko sairaus työstä? pahentaako työ sairautta? vaikeuttaako sairaus työstä selviytymistä? liittyykö sairauteen työkykyongelma?: työterveyshuoltoon vastuu työkyvystä aina, kun sairaus edellyttää perusteellisempaa työkyvyn arviointia aina, kun työhön paluu edellyttää suunnittelua ja tukemista aina, kun tarvitaan työpaikkayhteistyötä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa ja alueellisten hoitoketjujen tai –mallien määrittämisessä työterveyshuolto mukaan näissä rooleissa 25

26 Milloin työterveyshuolto kannattaa ottaa mukaan potilaan hoitoprosessiin?
kun tarvitaan työkykyarviota kun sairausloma pitkittyy kun sairaus hankaloittaa työntekoa kun epäillään, että työ voi aiheuttaa sairauden tai pahentaa sitä sairauslomalta työhön paluuta suunniteltaessa kun tarvitaan osasairauspäivärahaa tai työkokeilua

27 Miten muusta terveydenhuollosta saa työterveyshuoltoon yhteyden?
potilas tietää onko ja missä työterveyshuolto järjestetty esitietolomakkeissa kannattaa kysyä missä työterveyshuolto on järjestetty saako lähettää hoitoyhteenvedon tth.oon tieto terveydenhuollon toimijoiden välillä kulkee parhaiten potilaan välityksellä mukaan hoitoyhteenveto tai epikriisi puhelimitse tarvitaan potilaan lupa

28 KIITOS!


Lataa ppt "Hyvinvointia työstä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google