Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuojelu kirjastoissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuojelu kirjastoissa"— Esityksen transkriptio:

1 Työsuojelu kirjastoissa
Maakuntakirjastopäivä Seinäjoella

2 Tietoja Seinäjoen kaupungista
Väkiluku asukasta Väkiluku kasvaa vuodessa 1,5 %, eli reilulla 800 hengellä Väkiluvun kasvusta muuttovoittoa on n ja loput syntyneiden enemmyyttä Seinäjoelle muuttavista yli puolet on maakunnan rajojen ulkopuolelta. Tämä osuus on edelleen vahvistumassa sitä myötä, kun Seinäjoen asema valtakunnallisena kasvukeskuksena vahvistuu

3 Tietoja Seinäjoen kaupungista
Ensimmäinen kuntaliitos tapahtui 2005 Uuden kaupungin synty ja Terveysyhtymän purku tapahtui 2009 Työntekijöiden määrä oli vakinaisia 3058 määräaikaiset ja sijaiset 1758 kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat 208

4 Organisaation muutos Liitosten aikana organisaatiot joka toimialoilla muuttuivat paljon ja työsuojelussa on tehty paljon työtä jo ennen liitoksia, sekä koko ajan sen jälkeen Joidenkin työntekijöiden työmotivaatioon tilanne vaikutti hetkellisesti, joidenkin lopullisesti työtehtävien haasteellisuus, toiset kokivat sen mahdollisuutena, toiset haluttomuutena oppia uutta

5 Työhyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen
Muuttuva työelämä luo jatkuvan haasteen työn, työyhteisön ja työorganisaation edistämiseen ja kehittämiseen. Muutoksessa aiheutuu ongelmia työpaikan sosiaalisissa suhteissa, esimiestyössä, työn kuormittavuudessa, uusissa työtehtävissä

6 Onnistumisia Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle jäävien määrä oli 83,3 % kaikista eläkkeelle jäävistä Vuoden aikana sijoitettiin 20 työntekijää uusiin tehtäviin, eikä heistä kukaan joutunut jäämään sairauseläkkeelle. Sairauslomat ovat jonkin verran vähentyneet verrattuna vuoteen 2008

7 Työsuojelu Seinäjoen kaupungissa
Kaksi kokopäivätoimista työsuojeluvaltuutettua, toisen alueena sosiaali- ja terveyspuoli, toisen alueena tekniikka, sivistys ja kanslia. Lisäksi opettajien valtuutetulla aikaa yksi päivä viikossa sekä tekniikkakeskuksen tuntipalkkaisten työsuojeluvaltuutetulla aikaa yksi päivä viikossa Kokopäiväinen työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Toimihenkilöillä oma työsuojeluvaltuutettu, ajankäyttö tarpeen mukaan Apuna myös 6varavaltuutettua sekä 19 työsuojeluasiamiestä

8 Työsuojeluorganisaatio
Yhteistoimintaryhmä joka toimii työsuojelutoimikuntana sihteerinä työsuojelupäällikkö jäseninä kaksi työsuojeluvaltuutettua

9 Työsuojeluorganisaatio
Kehittämisryhmät kaupunginkanslia puh.joht. kansliapäällikkö sivistyskeskus puh.joht. sivistysjohtaja sosiaali- ja terveyskeskus puh.joht. apulaiskaupunginjohtaja tekniikkakeskus puh.joht. tekninen johtaja Työpaikkojen työpaikkakokoukset Kaikissa kehittämisryhmissä on työsuojeluvaltuutettu

10 Sisäinen ja ulkoinen turvallisuuden tunne
ei pelkästään ulkoisen väkivallan uhka jatkuvat muutokset voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta huono työilmapiiri aiheuttaa turvattomuutta mahdolliset kosteusvauriot sekä huono sisäilma voi aiheuttaa pelkoa omasta terveydestä

11 Kuinka työsuojelu vastaa muutoksiin ja turvallisuushaasteisiin
Perusasiat kunniaan Säännölliset työpaikkakierrokset Yhdenmukaiset kyselykaavakkeet Työsuojelukansiot työpaikoille Riskien- ja vaarojen arvioinnit ajantasalle Läheltäpiti tilanteet kirjattava ylös Työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimesta Työhyvinvointisuunnitelmat Yhteiset tapaamiset asiamiesten ja yhdyshenkilöitten välillä Erillinen työhyvinvointiohjelma 59- ja 60-vuotiaille

12 Työpaikoilla käytettävä kyselykaavake
Mm. seuraavat asiat käsitellään työntekijöiden kanssa: Onko riskit ja vaarat arvioitu Onko työtapaturmien – ja läheltäpiti tilanteiden kaavake käytössä Onko työpaikkaselvitykset ja henkilökunnan terveystarkastukset ajan tasalla Pidetäänkö henkilökunnan kokouksia ja kuinka usein Ovatko kehityskeskustelut ajantasalla Onko mahdollisuus kehittämisryhmien pöytäkirjojen lukemiseen

13 Kyselykaavake Ovatko perehdyttämisasiakirjat kunnossa
Onko Tyhy-suunnitelma tehty Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet ajantasalla Ovatko ensiapuvälineet ja kurssit ajantasalla Ovatko palo- ja pelastussuunnitelmat ajantasaiset Rakennustöiden turvallisuus mahdollisilla rakennustyömailla Yksintyöskentely/ Hälytysjärjestelmät Työpaikan työsuojeluasiamies/yhteyshenkilö

14 Työpaikoille jaettava työsuojelukansion sisällysluettelo
Asiakaspalvelun turvaopas Seinäjoen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma ja työturvallisuuslaki Työpaikan omat paperit Työsuojeluorganisaatiokaavio Työsuojelustrategia / Vuosittainen työsuojelun toimintasuunnitelma Työtapaturma-läheltäpitikaavake Henkinen kuormittuminen. Henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämisen toimintaohje työpaikoilla.

15 Sisällysluettelo Paikallinen yhteistoimintasopimus ja laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa Sairauspoissaolot Pitkittyvä sairausloma ja onnistunut työhönpaluu Päihdeasioiden hoitoonohjausmalli Työhyvinvointiohjelma / Vuosittainen työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma Työpaikan uhkatilanteiden henkinen jälkihoito Työterveyspalvelut Varhaisen tuen malli Käsin tehtävät nostot ja siirrot

16 Työn vaarojen ja haittojen arviointi
perustuu lakiin työnantajan vastuu johdon sitoutuminen työympäristön turvallisuudessa on aina keskeisessä roolissa TtL 10 §, työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella…

17 Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi
Otettava huomioon mm. seuraavat asiat tapaturman ja terveyden menettämisen vaara työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus työpaikan ja työympäristön rakenteet kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät koneiden ja työvälineiden turvallisuus  onnettomuuden vaara torjunta, pelastautuminen ja ensiapu sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset

18 Asiakaspalvelun turvaopas
Johdanto Mitä asiakasväkivallan uhka on? Ennakointi Minkälaista asiakas väkivallan uhka on Uhkatilanteessa toimiminen Hyökkäystilanteessa toimiminen Työtilat Riskien arviointi Tapausten jälkihoito Työpaikan omat toimenpiteet väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle

19 Työsuojeluvaltuutetun tehtävät
Edustaa toimialueensa työntekijöitä perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin osallistuu työsuojelua koskeviin tutkimuksiin ja tarkastuksiin 0saltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin

20 Työnantajan turvallisuusvastuu / ylin johto
Työsuojelutoiminnan yleisjohto- ja valvonta, esimiestoiminnan organisointi ja resursointi Yleisten työsuojelun järjestämistä koskevien ohjeiden antaminen, tavoitteet ja periaatteet Suunnittelu ja hankinnat Työpaikkojen yleinen valvonta ja seuranta Muiden esimiesasemassa olevien ohjaaminen ja valvominen Esitysten tekeminen luottamushenkilöelimille

21 keskijohto Suunnittelu ja hankinnat
Työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen Välittömän työsuojelutoiminnan organisointi Työsuojelutietouden välittäminen Työpaikkojen yleinen valvonta ja tarkkailu Epäkohtien ilmoittaminen ylimmälle johdolle

22 Lainsäädännön velvoitteet, keskijohto
Varmistaa, että tekniset ratkaisut sekä hankittavat koneet, laitteet ja muut työvälineet täyttävät turvallisuusmääräykset ja niiden kunnossa pidosta huolehditaan Sovittaa yhteen työt ja työvaiheet turvallisuus ja häiriöttömyys varmistaen Huolehtii riskien arviointiin perustuvasta ts-ohjeiden laatimisesta ja julkaisemisesta Vastaa työn opastuksen ja ohjauksen järjestämisestä Organisoi turvallisuusohjeiden ja sovittujen työtapojen noudattamisen valvonnan ja poikkeamisiin puuttumisen Varmistaa, että organisaatioissa on riittävästi turvallisuustietoa ja osaamista

23 Lähiesimiesten ja työnjohdon työturvallisuusvastuu
Välitön yhteistoiminta työntekijöiden työpaikan terveys- ja turvallisuusasioissa Työsuojelumääräysten noudattamisen välitön valvonta Työympäristön jatkuva tarkkailu Töiden suunnittelu Perehdyttämisestä huolehtiminen! Ohjaus ja neuvonta Epäkohtien korjaaminen ja tarvittaessa ilmoittaminen ylemmälle johdolle

24 Lainsäädännön velvoitteet
Opastaa alaisilleen turvalliset työtavat sekä antaa tietoa työympäristön vaaroista Valvoo työn ja työympäristön turvallisuutta huomioiden mm. oikeat työtavat, rakenteiden kunnon, koneiden turvallisuuden, kulkuteiden esteettömyyden sekä yleisen järjestyksen ja siisteyden Määrittelee työtehtävät ja työmenetelmät sekä suunnittelee työn

25 Työntekijän velvollisuudet
Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työvälineissä havaitsemistaan puutteista ja vioista, joista saattaa aiheutua tapaturman ja sairastumisen vaaraa

26 Työntekijän velvollisuudet (TtL)
Työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamien ohjeiden ja määräysten noudattaminen Turvallisten työtapojen, järjestyksen ja siisteyden, huolellisuuden ja varovaisuuden noudattaminen Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun välttäminen Epäkohtien poistaminen / ilmoittaminen esimiehelle Työnantajien antamien suojainten, varustusten, työ- ja apuvälineiden ym. huolellinen käyttö ohjeiden mukaan Oikeus pidättäytyä työstä, josta vakavaa vaaraa itselle tai muille työntekijöille

27 Kiitos ja hyvää syksyä!


Lataa ppt "Työsuojelu kirjastoissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google