Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattikorkeakoulun kompetenssiprofiili Pekka Ruohotie

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattikorkeakoulun kompetenssiprofiili Pekka Ruohotie"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattikorkeakoulun kompetenssiprofiili Pekka Ruohotie

2 MUUTTUVAN TYÖELÄMÄN EDELLYTTÄMIÄ VALMIUKSIA
Muuttuva työelämä Asiantuntijavalmiudet Tieto-, viestintä ja automaatiotekniikan kehitys Tietokoneen ja -verkkojen käyttötaidot Medialukutaito Kriittinen ajattelu Ongelmanratkaisutaidot Globalisaatio Kielitaito, kulttuuriosaaminen, suvaitsevaisuus, eettisyys, sopeutuvuus Jatkuva muutos, kompleksisuus, epävarmuus Oppimisen taidot/itsesäätelytaidot, reflektiivisyys, joustavuus, proaktiivisuus/aloitteellisuus, yrittäjyys, monialaisuus, rajanylitystaidot, kyky sietää paineita/epävarmuutta Verkostoituminen, tiimityö, projektit Yhteistyötaidot Kommunikaatiotaidot Esiintymistaito Symbolianalyyttinen työ Korkean asteen ajattelu Innovatiivisuus Visiointikyky Rutiinipalvelut Luotettavuus Täsmällisyys Muokattu Tynjälän (2003) laatiman taulukon pohjalta © Pekka Ruohotie

3 ”VANHA” JA ”UUSI” NÄKEMYS MOTIVAATIOSTA, TYÖN RAKENTEESTA JA VASTUUSTA
Uusi tai kehittymässä oleva näkemys ”Vanhahtava” näkemys Motivaatio yksilöllinen motivaatio ryhmän motivaatio yksilölliset arvot kollektiiviset arvot kilpailu yhteistoiminta lyhytaikainen vaikutus pitkäaikainen vaikutus Työn rakenne itsenäinen työ töiden keskinäinen riippuvuus laatupainotteisuus prosessipainotteisuus kapeasti rajatut tehtävät monialaosaamisen suosiminen organisaatioon rajoittuva organisaation rajat ylittävä Vastuu yksilöllinen vastuu kollektiivinen vastuu funktionaalinen erikoistuminen kokonaisuuksista vastaaminen vertikaalinen raportointi horisontaalinen raportointi vaatimukset ja kontrolli itseohjautuvuus © Pekka Ruohotie

4 KVALIFIKAATIO JA KOMPETENSSI
Kvalifikaatiolla viitataan työntekijän kykyyn (tietojen ja taitojen avulla) suoriutua muuttuvista työtehtävistä (Streumer & Björkqvist 2001) Kompetenssi on yksilön (tai organisaation) kyvykkyys yltää spesifeihin saavutuksiin (Mulder 2001) Kompetenssilla tarkoitetaan yksilöllistä ominaisuutta, joka selittää tietyin kriteerein määriteltyä tehokkuutta tai onnistumista työtehtävissä ja -tilanteissa (Ruohotie 2004) Ammatillinen kompetenssi viittaa suorituspotentiaaliin tai kykyyn suoriutua ammattiin kuuluvista ja työorganisaation arvostamista työtehtävistä (vrt. Heckhausen 2005; Kanfer & Ackerman 2005) © Pekka Ruohotie

5 Innovatiivisuus ja muutosten hallinta
Yleiset työelämävalmiudet Elämänhallinta Innovatiivisuus ja muutosten hallinta Kommunikointi- taito Ihmisten ja tehtävien johtaminen © Pekka Ruohotie

6 Yleiset työelämävalmiudet Monikulttuuri-suus-osaaminen
Innovatiivisuus ja muutosten hallinta Ihmisten ja tehtävien johtaminen Elämänhallinta Kommunikointi-taito Oppimisen taito Vuorovaikutus- taito Koordinointi- kyky Hahmottamis- kyky Kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä Kuuntelutaito Päätöksen- tekotaito Luovuus, innovatiivisuus, muutos- herkkyys Ongelman- ratkaisu- taito ja analyyttisyys Suullinen viestintätaito Johtamistaito Riskinottokyky Taito hallita konflikteja Eettinen vastuu Kirjallinen viestintätaito Suunnittelu- ja organisointi- taito Visiointikyky Monikulttuuri-suus-osaaminen Medialukutaito © Pekka Ruohotie

7 AVAINKOMPETENSSIT Avainkompetenssien määrittelyyn ei ole olemassa selkeitä kriteereitä. Avainkompetenssien määrittelyä ohjaa se viitekehys, jossa määrittely tapahtuu. Mitä yleisemmän tason kompetenssista on kysymys, sitä vähäisempi on sen vaikutus spesifin ongelman ratkaisemiseen. Ammattispesifinen taitotieto on välttämätöntä, jotta vaikeita käytännön ongelmia voidaan ratkaista. Asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, missä määrin ja miten eri avainkompetensseja voidaan kehittää. © Pekka Ruohotie

8 AMMATILLISEN KOMPETENSSIN MALLI: MUUNNELMA KANFERIN JA ACKERMANIN (2005) ESITTÄMÄSTÄ MALLISTA
Kognitiiviset kyvyt Ammatillinen kompetenssi Gf Gc Työsuoritus Ammattispesifinen tietämys Tekninen suoritus Affektiset ja konatiiviset valmiudet Ammattispesifiset taidot Kontekstuaalinen suoritus Motivationaalinen orientaatio Työtavoitteet Toimintastrategiat osaamispolku tahtopolku Distaaliset tekijät Työhön liittyvät roolivaatimukset Organisationaaliset tavoitteet © Pekka Ruohotie

9 ITSESÄÄTELYPROSESSIN VAIHEET (ZIMMERMAN & CAMPILLO 2003, 239)
Suoritus Itsekontrolli olennaiseen keskittyminen opiskelumenetelmän/ strategian soveltaminen itseltä kysyminen mentaaliset mielikuvat Itsetarkkailu metakognitiivinen tarkkailu oppimisprosessin kirjaaminen Esivalmistelu-, suunnittelu- ja aktivointi Itsereflektio Arviointi itsearviointi kausaaliattribuutiot Itsereaktiot itsetyytyväisyys adaptiivisuus/ defensiivisyys Tehtäväanalyysi tavoitteen asettaminen strateginen suunnittelu Motivationaaliset uskomukset tehokkuususkomukset tulosodotukset tavoiteorientaatio sisäinen mielenkiinto © Pekka Ruohotie

10 HENKISTEN OMINAISUUKSIEN TAKSONOMIA
PERSOONALLISUUS ÄLYKKYYS AFFEKTINEN ALUE Temperamentti Tunne KONATIIVINEN ALUE KOGNITIIVINEN ALUE Deklaratiivinen tieto Proseduraalinen tieto Motivaatio Tahto Saavutus- orien-taatiot Toiminnan kontrolli-strategiat Mielen-kiinnon kohteet ja tyyli-rakenteet Orien-taatiot itseen Orien-taatiot muihin © Pekka Ruohotie

11 mahdollistavat erityisosaamisen hankkimisen nopeasti ja tehokkaasti
METATAIDOT mahdollistavat erityisosaamisen hankkimisen nopeasti ja tehokkaasti ovat abstraktimpia kuin ammattispesifiset kvalifikaatiot auttavat prosessoimaan tietoa mahdollistavat tiedon luovan soveltamisen auttavat ennakoimaan alan kehitystä mahdollistavat nopean reagoimisen (ja aloitteiden tekemisen) työtä koskeviin muutoksiin tekevät mahdolliseksi hallita omaa urakehitystä © Pekka Ruohotie

12 AMMATILLINEN HUIPPUOSAAMINEN
Itsesäätelytaidot Ammatti- spesifinen tietämys Eksellenssi Soveltamis- taito © Pekka Ruohotie

13 AMMATILLISEN KASVUN ERI ALUEITA INTEGROIVAT TRANSFORMATIIVISET OPPIMISSYKLIT (Mentkowski & Ass. 2000) Kompetenssi (ulkoinen fokus) Suoritus (tehokkuus) Ajattelu (abstraktinen, syvällinen, oivaltava) oppimisen laajuus kasvun perustana Metakognitiivisten strategioiden soveltaminen Mentaaliset rakenteet Konteks-tuaalinen kehys Oman suorituksen arviointi Aktiivinen oppija Perehtyminen erilaisiin lähestymistapoihin, näkökulmiin ja aktiviteetteihin oppimisen laajuus kasvun perustana Persoonallisuuden kehittyminen (integratiivinen, eettinen) Merkitys (sisäinen fokus) Itsereflektio (tarkkaileva, oivaltava, adaptiivinen) © Pekka Ruohotie

14 INTEGRATIIVINEN KASVUMALLI
Kompetenssin vahvistuminen ja uudistuminen ajattelu Affektiivisten, kognitiivisten ja konatiivisten rakenteiden kehittyminen suoritus Aktiivinen oppija Soveltamisalueen laajeneminen kehittyminen itsereflektio Merkitysten rakentuminen, muuttuminen ja uudistuminen Transformatiiviset oppimissyklit © Pekka Ruohotie


Lataa ppt "Ammattikorkeakoulun kompetenssiprofiili Pekka Ruohotie"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google