Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eija Kauppinen 20.11.2008 HAASTATTELUTUTKIMUS.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eija Kauppinen 20.11.2008 HAASTATTELUTUTKIMUS."— Esityksen transkriptio:

1 Eija Kauppinen HAASTATTELUTUTKIMUS

2 MILLAINEN AINEISTO? Sellainen, jonka pohjalta voi tutkia tutkittavaksi valittua ilmiötä ja vastata tutkimusongelmaan! Muista tehokkuus, taloudellisuus, tarkkuus ja luotettavuus!

3 Kerää aineisto haastatteluin. kun
olet kiinnostunut ihmisten mielipiteistä. haluat kerätä tietoja, käsityksiä ja uskomuksia ymmärtää ihmistä ja hänen toimintaansa (ks. mm. Hirsjärvi 2008) Haastattelun tavoite on selvittää se, mitä jollakulla on mielessään (Eskola & Suoranta 1999,86).

4 MIETI Heijastaako haastattelu ulkopuolista todellisuutta?
Rakentuuko todellisuus haastatteluhetkellä?

5 Tutkimukseni tavoite kuvata opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta ja opettajan työtä sellaisena kuin se kertomuksissa opettajien kokemana rakentuu. jäljittää opettajana olemista koskevia kulttuurisia uskomuksia ja ajatusmalleja, jotka auttavat käytännön työssä mutta jotka toisaalta rajoittavat opettajan toimintaa.

6 Tutkimusongelmani Millaista opettajuutta musiikin ja matematiikan aineenopettajat rakentavat haastattelujen tunnepuheessa?

7 Haastattelutyypit Strukturoitu haastattelu
Puolistrukturoitu haastattelu Teemahaastattelu Avoin haastattelu

8 Myös haastattelutyypin ratkaisee se, millainen tutkimuskysymys on, sillä eri haastattelutyypit tuottavat erilaista tietoa.

9 HAASTATTELUTAVOISTA Yksilöhaastattelu Ryhmähaastattelu
Puhelinhaastattelu

10 Teema 1 Elämänkulku ja työ nykyinen työ ja työyhteisö
suhde opetettavaan aineeseen oman opettajuuden tarina

11 Teema 2 Tunne ja työ tunne ilmiönä tunteet kasvatuksessa
tunteet opettajan työssä ja työyhteisössä opettaja tunnetoimijana

12 Lisäksi kysymyksiä Kerro tilanteesta, jossa olet tietoisesti pyrkinyt vaikuttamaan oman tunneilmaisuusi. Kuvaile opettajan työn parhaita ja huonoja puolia Mitä muuttaisit opettajan työssä, jos sinulla olisi siihen mahdollisuus? Mitä odotat tulevaisuudelta?

13 TEEMOJEN SUUNNITTELU Suunnittele hyvin!
Perehdy teoriaan ja tutkimustietoon! Rajaa! Mieti kysymyksiä! Mieti, miten kysyt.

14 HAASTATELTAVIEN VALINTA
Mieti, minkälaisia ihmisiä tulisi haastatella. haastatteletko yksin vai ryhmässä. voitko hyödyntää avainhenkilöitä. Olennaista on, että osaat perustella ratkaisut!

15 Kahdeksan haastateltavaa
Kokeneita luokkien 7–9 opettajia 5 musiikin opettajaa 3 matematiikan opettajaa 5 naista 3 miestä Ei tuttuja Avainhenkilön käyttö

16 Käytännön valmistelut
Mieti mahdolliset haastattelupaikat. Mieti, mikä olisi hyvä ajankohta. Miten tallennat haastattelu? Keskustelun äänitys vai videointi? Muista käytännöllisyys! Muista esihaastattelut!

17 Haastattelu on vuorovaikutustilanne
Alku on erityisen tärkeä! Luottamus syntyy vilpittömyydestä! Kunnioitus on tärkeää! Mieti etukäteen kommentointia ja mahdollisia tapoja esittää lisäkysymyksiä. Molemmat osallistuvat, molemmat rakentavat.

18 Haastattelun purkaminen
Hanki hyvä laitteisto. Mieti huolella litterointitapa.  Miten analysoit?  Mitä on litteroitava? Varaa runsaasti aikaa. Ole johdonmukainen. Tee muistiinpanoja ahkerasti.

19 Haastattelijalle hyviä ominaisuuksia
On rehellinen ja vastuuntuntoinen. Tuntee aihepiirin. Esittää selkeitä kysymyksiä. Herättää luottamusta. On kiinnostunut ja herkkä vihjeille!

20 lähteitä Hirsjärvi, S. & Hurme, H Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. Kvale, S InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage. Ruusuvuori, J & Tiittula, L. (toim.) Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere; Vastapaino.


Lataa ppt "Eija Kauppinen 20.11.2008 HAASTATTELUTUTKIMUS."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google