Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys 20.11.2007 Anneli Ketonen Länsi-Suomen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys 20.11.2007 Anneli Ketonen Länsi-Suomen."— Esityksen transkriptio:

1 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys 20.11.2007 Anneli Ketonen Länsi-Suomen lääninhallitus

2 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Arviointitehtävä 2006 •Onko kirjastoissa riittävästi henkilökuntaa? •Millaisia muutoksia henkilöstöresursseissa on tapahtunut? •Miten tulossa oleviin muutoksiin/eläköitymisiin on varauduttu? •Miten kirjastotoimen johtaminen on organisoitu? •Onko kirjastoissa riittävästi korkeakoulutettua ja kirjastoammatillista henkilöstöä? •Miten osaamista pidetään yllä ja arvioidaan?

3 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Aineisto •Suomen yleisten kirjastojen tilasto-tietokanta •Internet-kysely kirjastoille •Vertailuaineistona vuoden 2001 arviointi

4 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Onko kirjastoissa riittävästi henkilökuntaa? Arviointiasteikko: henkilötyövuotta / 1000 asukasta ≥1 erinomainen 0,86 - 0,99 hyvä 0,71 - 0,85 tyydyttävä ≤ 0,70 heikko

5 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri •Yli 60 prosentilla kirjastoista henkilöstömäärä vain tyydyttävä tai heikko •Tavoitetasolla (1 työntekijä tuhatta asukasta kohti) noin 50 kirjastoa •Henkilöstötilanne joka kymmenennellä kirjastolla erinomainen, joka neljännellä hyvä Henkilöstön määrä

6

7 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Muutokset vuodesta 2001 vuoteen 2006? •Henkilöstömäärä vuoden 2001 tasolla •Automatisointi ja ulkoistaminen ei ole vähentänyt henkilöstöä, tehtävät muuttuneet •Kelpoisuusehtoja muutettu joka 10. kirjastossa •Henkilöstön mahdollisuudet erikoistua esimerkiksi lastenkirjastotoimintaan tai kouluyhteistyöhön eivät ole parantuneet •Moniosaamista vaaditaan

8 ”Pienessä kirjastossa yksi ihminen tekee kaiken ja kaikkea”

9 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Onko kirjastoissa riittävästi korkeakoulutettua ja kirjastoammatillista henkilöstöä? •KirjAs alan koulutus kahdella kolmasosalla: täyttyy suurimmassa osassa kirjastoja •Hyvän palvelun tavoite (kolmasosalla korkeakoulutus ja alan opinnot) saavutetaan joka toisessa kirjastossa

10 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Miten johtaminen on organisoitu ja millaisia muutoksia siinä on tapahtunut? •Valtaosassa kuntia kirjaston kehittämisestä ja johtamisesta vastaa pätevä päätoiminen henkilö •Hyvän palvelun tavoite ”kelpoinen kirjastotoimenjohtaja kaikissa kunnissa” jää saavuttamatta joka kymmenennessä kunnassa •Osa-aikainen johtaminen yleistynyt (osa-aikainen vastuuhenkilö oli 8 % kunnista ) •Syinä johtajapalvelujen ostot, osa-aikaeläkkeet sekä ns. yhdistelmävirat (esim. kirjasto- ja kulttuuritoimen virka).

11 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Miten tulossa oleviin muutoksiin on varauduttu? Seuraavan 5 vuoden kuluessa joka toisesta kirjastosta jää joku eläkkeelle. Näistä kirjastoista: •75 % aikoo palkata uusia työntekijöitä eläkkeelle jäävien tilalle •25 % aikoo muuttaa vapautuvien virkojen tehtäväkuvaa ja kelpoisuusehtoja •10 % aikoo lakkauttaa vapautuvat virat

12 erinomai- nen tai hyvä % välttävä tai heikko % asiakaspalvelu51.211,1 lastenkirjastotyö30,126,4 tiedonhankinnan opetus/kouluyhteistyö26,034,3 musiikkikirjastotyö16,652,3 hakeutuva/kotipalvelu11,163,5 kehittäminen ja suunnittelu27,524,8 maahanmuuttajapalvelut6,575,7 vanhusten palvelut14,451,9 Millaiseksi kirjastot arvioivat henkilöstömäärän riittävyyden eri tehtäväalueille ?

13 ”Yhteistyökuvioiden avulla uskomme selviytyvämme. 150 vuoden kuluttua ei ole ketään kelle palveluja tuottaa. Toivottavasti olen jo itse päässyt eläkkeelle silloin”

14 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Miten kirjastohenkilöstön osaamista pidetään yllä ja seurataan? •Täydennyskoulutuksen määrä jää selkeästi alle tavoitetason (6 pv / henkilö) koko maassa •Osaamistarvekartoituksia tehty vähän •Vain 40 % seuraa täydennyskoulutuksen toteumaa

15 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Toimenpide-ehdotukset kunnille •Kuntien tulee huolehtia siitä, että kirjastoammatillisen ja kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämistoiminnasta vastaavan henkilöstön määrä kirjastoissa on riittävä ja lain kelpoisuusehdot täyttävä •Johtamispalveluja ostavien ja seutukirjastoihin kuuluvien kuntien tulee varmentaa sopimuksin riittävä kirjastotoimen asiantuntijuus ja kehittämisresurssi. •Kuntien tulee selvittää mahdollisuudet järjestää kirjasto- ja tietopalvelut laajemmiksi seudullisiksi kokonaisuuksiksi, joissa erikoistuminen, erityisasiantuntijuuden jakaminen ja kokoelmien yhteiskäyttö on mahdollista. •Lähtökohdaksi otetaan kirjasto- ja tietopalvelujen alueellinen strateginen suunnittelu, kirjastopalvelujen peruspalveluluonne sekä henkilöstömäärän ja korkeakoulutetun henkilöstön riittävyys palvelupisteissä.

16 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Kirjastojen tulee •Osallistua aktiivisesti koko kunnan palvelu- ja henkilöstösuunnitteluun kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa •Kartoittaa henkilöstönsä osaamistarpeet ja turvata henkilöstön mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen sijaisjärjestelyin

17 25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Muut •Lääninhallitukset ja maakuntakirjastot yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa jatkavat koulutuksen järjestämistä alueensa kirjastoille. •Opetusministeriö ohjaa lääninhallituksille täydennyskoulutuksen järjestämiseen tarvittavan rahoituksen. •Lääninhallitukset ja opetusministeriö ohjaavat edelleen hankerahoitusta yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.


Lataa ppt "25.1.2007Länsi-Suomen lääninhallitus Marjariitta Viiri Kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys 20.11.2007 Anneli Ketonen Länsi-Suomen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google