Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö"— Esityksen transkriptio:

1 Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö
Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja työterveyshuolto - seminaari Turku Kari Haring asiantuntijalääkäri

2 Yhteistyön perusteet Laki edellyttää
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä /334 Työterveyshuoltolaki /1383 Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammatti-henkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 1484/2001 Työturvallisuuslaki /738 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta /44 (5 luku) Työsopimuslaki /55

3 Yhteistyön perusteet Yhteiskunnallinen tarve Eläke- / työurakeskustelu
Hyödyt työpaikalle ja yksilölle Sairausvakuutuslain 13 luvun 5§:n muutos ”90 päivän sääntö” SAK tänään ja huomenna

4 Työmarkkinoille tulevat (20-vuotiaat)
Työmarkkinoilta poistuvat (60-vuotiaat) ETK (Kalle Elo) laskelmat Tilastokeskuksen 2009 väestöennusteesta SAK tänään ja huomenna

5 Työikäinen väestö (15-64-vuotiaat) työmarkkina-aseman mukaan, 2010
Työikäinen väestö yhteensä Hyvinvointivaltion rahoituksen kestävyyden kannalta keskeisintä on työkyvyttömyyseläkkeiden ja työttömyyden vähentäminen Lähteet: Tilastokeskus, ETK SAK/EVO/JR

6 Työkyvyttömyys lyhentää työuria
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi henkilöä keskimäärin 52,3 - vuotiaana henkilöä keskimäärin 52,2 - vuotiaana henkilöä keskimäärin 52,1 - vuotiaana henkilöä keskimäärin 52,0 - vuotiaana Työstä suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyi henkilöä keskimäärin 63,0 - vuotiaana henkilöä keskimäärin 63,2 - vuotiaana henkilöä keskimäärin 63,4 - vuotiaana henkilöä keskimäärin 63,5 - vuotiaana Työurat pitenevät, jos työkyvyttömyyttä ehkäistään nykyistä tehokkaammin. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden puolittaminen - > +1 vuosi (1,5 v). OECD:n viesti jo vuonna 2009: työkyvyttömyyseläkkeet Suomen ongelma, kuntoutustoimia lisättävä ja tehostettava. Tavoite: mahdollisimman harva sairastuisi ja joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle SAK tänään ja huomenna

7 Työelämäryhmä 1.2.2010 (Ahtelan ryhmä)
Työurien pidentämisessä työkyvyttömyyden vähentämisellä keskeinen asema Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähentämisessä työterveyshuollolla keskeinen asema Työterveystoiminnan onnistuminen edellyttää työpaikalla tapahtuvaa, aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä = työterveysyhteistyötä Useat eri alojen työpaikkatason esimerkit osoittavat, että sairauspoissaolojen vähentämiseen, työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja tätä kautta työurien pidentämiseen on mahdollista vaikuttaa.

8 Mitä on työterveysyhteistyö
Työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto toimivat yhteistyössä työterveyshuoltolain tarkoituksen toteuttamiseksi, työturvallisuuden parantamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. TTH-lain tarkoitus: Työ- ja toimintakyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus, työyhteisön toiminnan edistäminen – samalla työhyvinvoinnin edistäminen SAK tänään ja huomenna

9 Työpaikan yhteistyö/TTH
Työterveyshuolto tarvitsee kumppanin työpaikalla Työterveyshuolto asiantuntijana mukana – työterveyshuollon vuorovaikutustaidot Työpaikkakäynnit (työpaikkaselvitykset) Terveyden ja työkyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa Työn mukauttaminen, neuvonta- ja ohjaus Työterveysneuvottelut Työsuojelutoimikunnan kokoukset TANO, terveys- ja elämäntapakampanjointi SAK tänään ja huomenna

10 Työpaikkaselvitys Muodostaa perustan koko työterveyshuollon toiminnalle Työnantaja, työntekijät ja tth yhdessä Työpaikkaselvityksen sisältö: Perustiedot: toimiala, henkilöstörakenne, työ- ja palvelusuhdemuodot, työaikajärjestelyt, todetut ammattitaudit, työtapaturmat, uhkatilanteet, muutokset, tulevaisuuden näkymät, sovitut ”käytännöt” jne. työn fyysiset, kemialliset ja biologiset altisteet, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus arviointi: työn vaaratekijöiden ja kuormittavuuden terveydellisen merkityksen arviointi Työpaikkaselvityksestä tehdään raportti, jossa esitetään johtopäätökset työolosuhteiden terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja tarvittavat korjaus/toimenpide-ehdotukset

11 Panu Oksa, Työterveyslaitos
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys kytkeytyy työpaikan riskinarviointiin Panu Oksa, Työterveyslaitos

12

13 TTH:n uusi painotus – työkyvyn hallinta
Ahtelan työelämäryhmä: ”Työurien pidentämistavoitteen toteuttaminen nykyisessä tilanteessa edellyttää työterveyshuollon tavoitteiden ja sisällön uudelleen suuntaamista siten, että työn terveysvaarojen torjunnan rinnalle nostetaan työkyvyn edistäminen ja työssä jatkamisen tukeminen.” Rantahalvarin ”työterveyshuoltoryhmä” Kuuskosken työhyvinvointiryhmä SAK tänään ja huomenna

14 TTH:n uusi painotus – työkyvyn hallinta
Yhteistyössä työpaikan kanssa edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa (TTH-lain tarkoitus, 1§) Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (asetus, opas) SV-lain 13 luvun 5 §:n muutos 30 – 60 – 90 päivän sääntö (sv-lain ja TTH-lain muutos) TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ SAK tänään ja huomenna

15 Työkykytalo (TTL)

16 Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muutos
Pitäisi lisätä työpaikan ja TTH:n yhteistyötä Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan 60 prosenttia, mikäli työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Muuten korvaus on 50 prosenttia. Kirjallinen suunnitelma työkyvyn hallinnasta ja edistämisestä Varhainen tuki, sairauslomien seuranta, työhönpaluun tuki Työterveyshuollon raportointivelvollisuus (Lain muutoksen vaikutuksia tarkoitus tutkia) SAK tänään ja huomenna

17 Työkyvyn hallintasuunnitelma on valmis työpaikan koon mukaan
Luottamushenkilöpaneeli

18 SV- ja TTH-lain muutos ”90 päivän sääntö”, voimaan 1.6.2012
Muutokset sv-lakiin Työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä viimeistäin silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä (yhtäjaksoinen tai pätkissä) Mahdollisuus päivärahan katkaisuun Sv-päivärahaa haettava 2 kuukauden kuluesssa Muutokset tth-lakiin Työnantajan ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo jatkunut kuukauden ajan Työterveyshuollon lausunto: arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja selvitys mahdollisuuksista jatkaa töissä

19 SV- ja TTH-lain muutos Tavoite:
Työkyvyn arviointiprosessin parempi toimivuus Työntekijän, työnantajan ja TTH:n yhteistyö Varhempi puuttuminen pitkittyviin työkyvyttömyyksiin Työurien pidentäminen ennenaikaista eläköitymistä vähentämällä Työkyvyn palautuminen, työhön paluu sairasloman jälkeen SAK tänään ja huomenna

20 SV- ja TTH-lain muutos Koskee työ-, virka- tai muussa palvelussuhteessa olevia Hoitava lääkäri arvioi toimintakyvyn, työterveyslääkäri työkyvyn Työpaikalla työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto arvioivat mahdollisuudet palata omaan työhönsä tai muuhun työhön työnantajan palveluksessa (kolmikanta- /työterveys-/työkykyneuvottelu) työ- ja työaikajärjestelyt työn muokkaaminen, osasairauspäiväraha, korvaava työ SAK tänään ja huomenna

21 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli
Työolojen muokkaus on mahdollista luottamusmiehen mielestä työpaikan koon mukaan Luottamushenkilöpaneeli

22 13.12.2011 Luottamushenkilöpaneeli
Edistetäänkö työpaikallasi ikääntyvien työntekijöiden pysymistä työssä nykyistä pidempään? % Luottamushenkilöpaneeli

23 Kannustetaanko työpaikallasi osatyökykyisiä pysymään työssä, %
Luottamushenkilöpaneeli

24 Työkyvyn tukeminen - yhteistyötä
hyöty työnantajalle, ei kulu hyöty työntekijälle, ei uhka hyöty yhteiskunnalle, ei mahdottomuus Työpaikan yhteistyö sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö luo edellytyksiä työkyvyttömyyden vähentämiselle, työhyvinvoinnille ja pitkille työurille Työpaikalla yhteiset pelinsäännöt, keskinäinen luottamus Ennakointi tärkeää Työtä hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä jatkuvasti Ihmisellä on inhimillisen kohtelun kaipuu


Lataa ppt "Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google