Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAK:n työympäristöseminaari REACH, GHS ja kemikaalivirasto tänään

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAK:n työympäristöseminaari REACH, GHS ja kemikaalivirasto tänään"— Esityksen transkriptio:

1 SAK:n työympäristöseminaari REACH, GHS ja kemikaalivirasto tänään
Kiljavan opisto Anna-Liisa Sundquist Jäsenvaltioiden komitean puheenjohtaja ECHA

2 Sisältö REACHin sisällöstä
Missä mennään REACHin toimeenpanossa REACHin sisällöstä Miten se vaikuttaa työpaikkoihin Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (ns. GHS-asetus) - tilanne Euroopan kemikaalivirastosta

3 REACH-asetus 1907/20061) Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta Regulation concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Asetus suoraan jäsenmaita sitovaa oikeutta Kansallisessa laissa määritellään viranomaiset, rangaistukset ja laista kumottu2) REACHin kanssa päällekkäiset säädökset 1)EYVL No L 396, s. 1, ; tekninen korjaus EYVL 136, s. 1, 2) Laki kemikaalilain muuttamisesta  (628/2007) ja (491/2008)

4 Uuden asetuksen tavoitteena
Kääntää todistustaakka Aineita valmistavan teollisuuden tai EU-alueelle tuovien yritysten osoitettava, että aineita voidaan käyttää turvallisesti Tämä edellyttää Aineiden ominaisuuksien tutkimista Altistumisen arviointia Riskien luonnehtimista eri käyttötilanteissa Tarvittavien riskinhallintakeinojen määrittelyä

5 REACH-rekisteröinnin soveltamisala
Koskee aineita sellaisinaan valmisteissa esineissä koko elinkaaren ajan. Sovelletaan aineiden valmistukseen maahantuontiin markkinoille saattamiseen käyttöön Aine – alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kun ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. Valmiste – seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. Esine – tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen rakenne. Kemikaali – termillä yleiskielessä tarkoitetaan sekä aineita että valmisteita. REACH-asetuksessa sana esiintyy vain asetuksen nimessä.

6 Jäsenvaltioiden valvonta-
Euroopan kemikaali-virasto – REACH-asetuksella Helsinkiin perustettava virasto, joka hallinnoi asetuksen toimeenpanoa. Toimijat Valmistaja – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueella. Esineen tuottaja – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa esineen EU-alueella. Jäsenmaiden toimi-valtaiset viranomaiset – jäsenvaltioiden nimeämät tai perustamat viranomaiset. Maahantuoja – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle. Jatkokäyttäjä – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jäsenvaltioiden valvonta- viranomaiset – jäsenvaltiot nimeävät. Kuluttaja – REACH-asetus ei aseta velvoitteita kuluttajalle, mutta tiedonsaanti-mahdollisuudet aineista paranevat. Jakelija – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai valmisteessa, kolmansien osapuolten puolesta. Yrityksen on tunnistettava, missä roolissa/rooleissa se toimii suhteessa REACH-asetukseen.

7 Turvallisuusarviointi
Vaaralliset ominaisuudet Altistumisen/päästöjen arviointi Palo- ja räjähdysvaara räjähtävyys, syttyvyys, hapettavuus Terveysvaara välitön myrkyllisyys syövyttävyys, ärsyttävyys allergiat, syöpävaara lisääntymisvaara, perimävauriot elinvauriot, elimistön toiminnan häiriöt Ympäristövaara vesistömyrkyllisyys, otsonikerros PBT, vPvB Arvioidaan annos-vaikutus-suhde (jos mahd.): DNEL, PNEC Tietovaatimukset > 1000 t > 100 –1000 t > 10 –100 t > 1 – 10 t Altistumistilanteen kuvaus arvioidaan altistuminen eri väestöryhmille ja ympäristölle Riskien luonnehdinta – turvallisuuden arviointi Määritellään riskinhallintoimenpiteet, joita tarvitaan pääsemiseksi altistumis-/päästö- tilanteeseen, joka ei aiheuttaisi terveys- tai ympäristöhaittoja Kemikaaliturvallisuusraportti Kemikaaliviraston ainerekisteri

8 Rekisteröinti Koskee aineita, joita valmistetaan tai tuodaan EU-alueelle vähintään yksi tonni vuodessa yritystä kohden Rekisteröintivelvoite on aineiden valmistajilla ja maahantuojilla (EU-alueelle tuojilla) Esirekisteröinti kaikille ’vanhoille’, vaiheittain rekisteröitäville aineille Rekisteröinti on ehto aineen valmistukselle ja markkinoille saattamiselle – ”no data – no market” markkinoille tulevat ”uudet” aineet rekisteröitävä heti (non-phase-in-aineet) Vaiheittainen rekisteröinti tapahtuu porrastetusti 11 vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta Tehdään sähköisesti kemikaalivirastolle R e k i s t e r ö i n t i Vaiheittain rekisteröitävä aine (phase-in aine) – aine sisältyy Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS-luettelo) + erityistapaukset.

9 Esirekisteröinti kannattaa tehdä vaikka varmuuden vuoksi!
Esirekisteröinti on tehtävä Rekisteröijän on toimitettava kemikaalivirastolle perustiedot Saman aineen eri rekisteröijät toimivat yhdessä ja kuuluvat ko. aineen tietojenvaihtofoorumiin (SIEF) – tarkoituksena tietojen jakaminen Esirekisteröinti tarvitaan, että voi käyttää hyväksi tonnimääriin sidotut siirtymäajat SIEF – Substance Information Exchange Forum. Tietojenvaihto-foorumin tarkoituksena on auttaa rekisteröitäviä aineita koskevassa tietojenvaihdossa. R e k i s t e r ö i n t i Esirekisteröinti kannattaa tehdä vaikka varmuuden vuoksi!

10 Rekisteröinnin aikataulu
Voimaantulo Toiminta alkaa Esi- rekisteröinti Rekisteröinti I vaihe >1 tonni vuodessa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia aineita >100 tonnia vuodessa vesiympäristölle erit- täin vaarallisia aineita (R50-53) > 1000 tonnia vuodessa kemikaaliviraston perustaminen Euroopan > 100 tonnia vuodessa II vaihe > 1 tonni vuodessa III vaihe Uudet aineet

11

12 Esirekisteröintiaika päättyy 1.12.2008
esirekisteröintiä Esirekisteröintiaika päättyy

13 Roolien selvittäminen
Jatkokäyttäjä esineen valmistaja teollinen käyttäjä ammattikäyttäjä formuloija pakkaaja Käyttö – prosessointi, formulointi, kulutus, varastointi, säilytys, käsittely, täyttäminen pakkauksiin, siirto pakkauksesta toiseen, sekoittaminen, esineen tuotanto tai mikä tahansa muu käyttäminen

14 Valmistaja / EU-maahantuoja
Jatkokäyttäjät Valmistaja / EU-maahantuoja tekee / tuo titaanidioksidia eivät ole jatkokäyttäjiä Sekoittaja 1 käyttää titaanidioksidia pigmenttipastan tekemiseksi jatkokäyttäjät Sekoittaja 2 käyttää pastaa maalin tekemiseksi Teollinen käyttäjä valmistaa ikkunan ja käyttää maalin siihen Ammattikäyttäjä yritys, joka käyttää maalin maalatessaan ikkunan talossa Jakelija varastoi ja luovut-taa markkinoille kemikaaleja Kuluttaja käyttää maalin ikkunan uudelleen maalaamiseen eivät ole jatkokäyttäjiä

15 Tunnistettu käyttö ja riittävät tiedot
Jatkokäyttäjällä (JK) on oikeus toimittaa kemikaalintoimittajalle kirjallisesti tiedot aineen käytöstä tai lyhyt kuvaus aineen käytöstä ja pyytää, että niistä tulisi tunnistettuja käyttöjä JK:lla on velvollisuus toimittaa kemikaalintoimittajalle riittävät tiedot, joiden avulla valmistaja/maahantuoja (V/M) tai JK voi laatia altistumisskenaarion tai tarvittaessa määrittää käyttö- ja altistumiskategorian JK:n käyttöä varten turvallisuusarvioinnissa Jos V/M ei pysty määrittelemään käyttöä tunnistetuksi käytöksi ihmisen terveyden tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä, toimitettava perustelut virastolle ja JK:lle JK:n toimittamat tiedot eivät ole olleet riittäviä? jos ainetta/valmistetta toimitetaan edelleen JK:lle, pitää perustelut sisällyttää KTT:een tai artiklan 32 mukaiseen informaatioon tällöin JK:n laadittava oma kemikaaliturvallisuusraportti

16 Tiedonkulku toimitusketjussa
Aineen käyttötapa- ja altistumistietoja Aineen käyttötapa- ja altistumistietoja Valmistaja/ maahantuoja Jatkokäyttäjä 1 Jatkokäyttäjä 2 T i e d o t t a m i n e n t o i m i t u s k e t j u s s a Rekisteröinti, jossa tunnistetut käyttötavat KTT/ eKTT tai vaaditut tiedot KTT/ eKTT tai vaaditut tiedot Jos tunnistamaton käyttötapa, niin ilmoitus Euroopan kemikaalivirasto KTT = käyttöturvallisuustiedote

17 Käyttöturvallisuustiedote (KTT)
Asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai valmisteen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön Tehdään vaaralliseksi luokitelluista aineista ja valmisteista valmisteista, jotka sisältävät luokiteltuja tai OEL-aineita1) > 1 % PBT- ja vPvB-aineista ja valmisteista, jotka sisältävät näitä aineita > 0,1 % lisäksi liitteiksi altistumisskenaariot (yli 10 tonnia vuodessa/V/M- aineet), joissa kuvataan aineiden turvallinen käyttötapa Rekisteröinnissä tuotetut tiedot siirretään KTT:een Huom! KTT:n laatimis- ja toimittamisvelvollisuutta ei ole sidottu tonnirajoihin 1)OEL = Occupational Exposure Limit = työpaikan ilman epäpuhtaudelle asetettu eurooppalainen raja-arvo Altistumisskenaario Kuvaus riskinhallinta- toimenpiteistä, mitkä tarvitaan tietynlaista käyttöä ja olosuhteita varten, että käyttö olisi turvallista. Siinä kuvataan käyttö ja käyttöolo- suhteet elinkaaren aikana riskinhallintatoimen- piteet turvallista käyt- töä varten T i e d o t t a m i n e n t o i m i t u s k e t j u s s a

18 Altistumisskenaario 1. Altistumisskenaarion kuvaus
2. Käytön luonnehdinta 3. Käyttöolosuhteet Altistuksen kesto Käyttömäärät Muut käyttöolosuhteet (työtila, lämpötila, jne) 4.Olomuoto 5. Aineen pitoisuus valmisteessa 6. Riskinhallintatoimet 1) Työpaikat 2) Ympäristö 3) Kuluttajat 7. Jätteenkäsittely 8a. Arvio altistumisesta käyttöolosuhteissa (myös arviointimenetelmät) 8b. Raja-arvot ja ohjearvot 9. Lisätietoja skenaarion soveltamisesta

19 Altistumisskenaario maalille (liite käyttöturvallisuustiedotteeseen)
Kuvaus Ruiskumaalaus sisätiloissa Ammattimainen rakennusmaalaus/ Pintakäsittely Maalin ruiskutus Työvaiheet Pinnan puhdistus, maalin sekoitus ja laimennus vedellä, ruiskutus Käyttöolosuhteet Maaliruiskut 1-3 bar. Maalin enimmäismäärä 15 l/pv, maalausaika < 3 h/pv, muu työaika samoissa tiloissa. Normaalit huonetilat (vähintään korkeus 2,5 m), ilmanvaihto väh. 0,8 x/h. Työkalut pestään vedellä Valmistetietoja Vesiohenteinen maali, etyyliasetaatin pitoisuus valmisteessa alle 5 %. Riskinhallinta Pyrittävä estämään etyyliasetaattihöyryn kulkeutuminen työntekijän hengitysvyöhykkelle. Hengityksensuojain (lyhytkestoiset työt puolinaamari jossa P2A2 suodatin, pitkäkestoisissa töissä puhallinsuojain). Nitriilisuojakäsineet. Jätteenkäsittely Jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Kuivunut maalijäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät metallipakkaukset kierrätykseen. Altistumisarvio DNELheng 250 mg/kg/pv. Altistuminen (ECETOC) 395 mg/mg/pv (7,5 h).Puolinaamarin kanssa (suojauskerroin 10, käyttö koko maalausajan) koko päivän altistuminen n. 100 mg/kg/pv, joka on alle DNELin ja riittävän turvallinen.

20 Arviointi Estää tarpeeton testaus ja varmistaa testauksen laatu Luoda luottamusta, että teollisuus täyttää vaatimukset Asiakirja-arviointi Aineen arviointi A r v i o i n t i Kemikaaliviraston vastuulla, jäsenmaiden osoittamat elimet tekevät Kemikaaliviraston tehtävä Testaus-ehdotuksen tarkastus Vaatimusten-mukaisuudentarkastus Epäilyttävien riskien selvittäminen P ä ä t ö k s e t t a r v i t t a v i s t a l i s ä t i e d o i s t a Yritysten vastuulla lisätietojen toimittaminen pyydettäessä

21 Lupamenettely Kemikaalivirasto laatii luettelon lupamenettelyä varten tunnistetuista, kriteerit täyttävistä aineista jäsenmaiden ehdotuksesta Ensimmäinen luettelo (15 ainetta) erityistä huolta aiheuttavista aineista annettu 10 CMR ainetta 5 PBT/vPvB ainetta Komission päätöksellä hyväksytään lupamenettelyyn kuuluvat aineet asetuksen liitteeseen XIV ensimmäiset aineet noin kahden vuoden kuluttua voimaantulosta Ensimmäinen ECHA:n suositus aineiksi liitteeseen XIV 1. kesäkuuta 2009 mennessä CMR-aineet – syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet. PBT-aineet – hitaasti hajoavat, kudoksiin kertyvät ja myrkylliset aineet. vPvB-aineet – erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti kudoksiin kertyvät aineet. L u p a m e n e t t e l y

22 Muista selvittää lupamenettelyn vaikutukset yrityksen toimintaan!
Aineen valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän on haettava lupaa aineen käyttötavalle määrästä riippumatta ajankohtaista kun aine tulee liitteeseen XIV aikaa hakemukselle vähintään 18 kuukautta selvitettävä, onko turvallisempia vaihtoehtoja olemassa Lupa on edellytys liitteen XIV aineen käytölle –”sunset date” Kemikaalivirasto käsittelee lupahakemuksen, Euroopan komissio päättää luvasta Luvalle määritellään tapauskohtaisesti uudelleen arviointiaika L u p a m e n e t t e l y Muista selvittää lupamenettelyn vaikutukset yrityksen toimintaan!

23 Kiellot ja rajoitukset
Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Nykyiset kiellot ja rajoitukset siirtyvät sellaisinaan REACH-asetukseen esimerkiksi asbesti, tietyt kadmiumyhdisteet ja tietyt klooratut liuottimet Päätöksen uusista kielloista ja rajoituksista tekee komissio aloite komissiolta tai jäsenvaltiolta Kielto tai rajoitus johtaa aineen pakolliseen korvaamiseen ko. käytössä K i e l l o t j a r a j o i t u k s e t

24 Voimaantulo vuoden 2009 alussa – siirtymäajat merkittäviä
Asetusehdotus kemikaalien luokituksesta, merkitsemisestä ja pakkaamisesta Ns. GHS-asetusehdotus Perustuu YK:ssa hyväksyttyyn suositukseen Tarkoituksena yhdenmukaistaa kemikaalien luokituksen (ts. mitä pidetään vaarallisena) ja merkinnät maailmanlaajuisesti Euroopan Unioni ensimmäinen suuri kaupallinen alue, joka toimeenpanee YK:n suosituksen EU:n asetusehdotuksen lopullinen hyväksyntä vielä ennen joulua (18. marraskuuta 2008 neuvostossa) Voimaantulo vuoden 2009 alussa – siirtymäajat merkittäviä

25 Varoitusmerkit EU:n nykyiset varoitusmerkit
Uudet GHS:n mukaiset varoitusmerkit – myynti/käyttö L u o k i t u s j a m e r k i n t ä

26 mukaisesta merkinnästä
Esimerkki GHS:n mukaisesta merkinnästä AINE X CAS XXX-XX-X VAROITUS Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä. Ensiapu: Huuhtele iho- tai silmäkosketuksen jälkeen puhtaalla vedellä. Jos ärsytys pahenee tai ei häviä, hakeudu lääkäriin. Hyvät maalit Oy, Maalaustie 100, Punamulta, Suomi, puh: L u o k i t u s j a m e r k i n t ä

27 METHYL FLAMMALINE CAS:xxxx-xx-x
Yksittäinen pakkaus, jossa sekä kuljetusmerkinnät että myynti-/käyttöpakkauksen merkinnät 2-methyl flammaline UNXXXX METHYL FLAMMALINE CAS:xxxx-xx-x VAARA Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. Säilytä erillään kuumuudesta ja sytytyslähteistä. Voi aiheuttaa kuoleman nieltynä joutuessaan hengitysteihin. Ensiapu: Hakeudu lääkärinhoitoon välittömästi, jos kemikaalia on nielty. Älä aiheuta oksentamista. Tuottaja KY, Tuotantokatu 1, Helsinki, Puhelin

28 Komission GHS-asetusehdotus : Siirtymäsäännökset ottaen huomioon
REACH-asetuksen aikataulu REACH 2.5 v. > 100 t/a 3.5 v. >1000 t etc. + aineinventaario 5 v. > 1 t/a 3.5 v. Aineet 4.5 v. Seokset GHS Aineille ja seoksille: EU-järjestelmä: sitova GHS: optio; Merkinnät: GHS jos GHS-luokitelteltu. Aineille: GHS: pakollinen KTT pitää sisältää EU ja GHS luokitus Seoksille: EU-järjestelmä: sitova GHS: optio; Merkinnät: GHS jos GHS-luok. Siirtymäkauden jälkeen: Aineille ja seoksille: GHS: pakollinen EU-järjestelmä: menettää juridisen statuksensa 1 kesäk.2015 1 jouluk. 2010 xx

29 Euroopan kemikaalivirasto
Sijaitsee Helsingissä, Annankatu 18 Hallinnoi kaikkia REACH-asetukseen liittyviä toimintoja (rekisteröinti, arviointi, luokitus- ja merkinnät (tulevan ’GHS’-asetuksen mukaisesti), lupamenettely, kiellot ja rajoitukset) Asiantuntijavirasto – ei tee poliittisia päätöksiä Tukee teollisuutta ja jäsenmaita Neuvontapalvelu (”help-desk”) Ohjeistuksen valmistelu ECHA internet: Komiteat ja Forum Riskinarviointikomitea – asiantuntijalausuntoja komissiolle Sosioekonomisen analyysin komitea – asiantuntijalausuntoja komissiolle Jäsenvaltioiden komitea – päätösvalta joissakin asioissa, jos komitea on yksimielinen Valvontaviranomaisten Forum – jäsenvaltioiden yhteinen valvontastrategia ja yhteisten valvontahankkeiden suunnittelu REACH IT – kemikaali-viraston ylläpitämä tieto-järjestelmä mahdollistaa eri osapuolille tiedon- ja prosessi-hallinnan, käsittelyn, arvioinnin ja tarkastelun. Myös kansalaisilla on mahdollisuus käyttää julkista tietokantaa.

30 Euroopan kemikaalivirasto
Pääjohtaja: Geert Dancet Pääjohtajan toimisto Osastot: A: Yhteistyö (Co-operation) (Andreas Herdina) A1: Ohjeet ja neuvontapalvelu (Guidance and helpdesks) A2: Komiteat ja kansainväliset suhteet (Committees and International relations) A3: Tiedotus ja REACH koulutus (Communication and REACH Training) B: Arviointi (Assessment) (Jukka Malm) B1: Arviointi (Evaluation) B2: Riskinhallinta (Risk Management) C: Rekisteröinti ja IT-välineet (Registration and IT tools) (Christel Musset) C1: Tieteelliset IT työkalut C2: Rekisteröinti (Registration) R: Resurssit (Resources) (… uusi johtaja tulossa…) R1: Raha-asiat (Finance) R2: Henkilöresurssit ja tilat (Human resources and facilities) R3: Sisäinen tietohallinto (ICT)

31 Lopuksi REACH-asetuksen tarkoituksena on parantaa kemikaalien riskien hallintaa Tarvitaan lisää tietoja aineiden ominaisuuksista, altistumisesta ja riskien hallinnasta Yritykset ottavat vastuun riskien hallinnasta Valvontavastuu viranomaisilla REACH-asetus ei korvaa työnantajan velvoitteita, mutta antaa työnantajalle paremmat tiedot velvoitteiden hoitamiseksi Luokitus- ja merkintäasetus yhdenmukaistaa luokitusta ja merkintöjä koskevat säännöt perustuen YK:n suositukseen Luokituksen ja merkintöjen määräämisessä käytetään hyväksi REACH-asetuksen yhteydessä tuotettuja tietoja vaaraominaisuuksista REACHin toivotaan lisäävän innovaatioita Tavoitteena turvallisemmat kemikaalit ja/tai menetelmät REACH vaikuttaa liiketoimintaympäristöön Tietojenvaihto toimitusketjussa hinnoitellaan Vastuut hinnoitellaan


Lataa ppt "SAK:n työympäristöseminaari REACH, GHS ja kemikaalivirasto tänään"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google