Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010 mmm:n hahmotelma kalastuslain uudesta organisaatiomallista sekä kalatalouden suunnittelujärjestelmästä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010 mmm:n hahmotelma kalastuslain uudesta organisaatiomallista sekä kalatalouden suunnittelujärjestelmästä."— Esityksen transkriptio:

1 Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010 mmm:n hahmotelma kalastuslain uudesta organisaatiomallista sekä kalatalouden suunnittelujärjestelmästä

2 Erityisiä haasteita •• perustuslain edellyttämät muutokset •säätelyjärjestelmään vs. läheisyysperiaatteen •toteuttaminen; •• kalatalouselinkeinojen kalavaroille pääsyn •edistäminen vs. vesien omistajien omaisuuden •suoja; •• kalakantojen käytön ja hoidon järjestäminen vs. •pirstoutunut vesien omistus; •• hallinnollisen järjestelmän selkeyttäminen •• kalatalouden rahoitusjärjestelmien •selkeyttäminen ja vaikuttavuuden lisääminen

3 Pirstoutunut vesien omistus •Velkuan-Airiston kalastusalue: •Pinta-ala: •52 600 ha •Yksityiset vedet: •705 kpl •Osakaskunnat: •568 kpl

4 Nykyinen kalatalouden toimijakenttä

5 Uusi organisaatiomalli

6 Vesienhoitoalueet pohjana aluemäärittelyissä?

7 Osakaskunnan tehtävät: • Osallistuminen alueen kalavarojen käytön ja hoidon suunnitteluun • Osallistuu suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen • Voi toteuttaa kalataloudenkehittämishankkeita • Kalastuksen seurantatietojen kerääminen (kirjanpitokalastus) • Kalastuksen valvonta • Kalastuslupien myynti – osakkaat – ammattikalastajat ja kalastusmatkailuyrittäjät – muut kalastusluvat – kalastuskilpailut

8 Kalastusalueen tehtävät: • Osallistuu laajemman hoitoalueen kalavarojen käytön ja hoidon suunnitteluun tekemällä ehdotuksen alueensa kalavarojen käytön ja hoidon suunnitelmaksi • Toteuttaa suunnitelman mukaisia hoitotoimenpiteitä alueellaan • Voivat hakea ja toteuttaa alueen kalatalouden kehittämishankkeita • Kalavarojen tilaa koskevan seurantatiedon keräämisen koordinointi • Ammattikalastajien ja kalastusmatkailuyrittäjien kalavaroille pääsyyn liittyvät ratkaisut ammattikalastukseen KHS:ssa määritetyillä alueilla • Kalastuslupien myynti • Valvoo ja koordinoi kalavarojen kokonaiskäyttöä alueellaan • Kalastuksen valvonta

9 Neuvottelukunnan tehtävät: • Kalatalouden neuvottelukunta: Vastuullisena viranomaisena toimii ELY, neuvottelukuntaan osallistuvat kalastusalueet, alan järjestöt, tutkimus ja vesienhoidosta vastaavat viranomaiset • Päätöksenteko määräenemmistöllä (?) • Neuvottelukunta arvioi kalastusalueiden hoito- suunnitelmien yhteensopivuuden ja ehdotetut toimenpiteet. • Laatii kalavarojen hoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman • Kalavarojen tilan ja toteutettavienhoitotoimenpiteiden seuranta • Antaa kalastuksen säätelyyn liittyviä toimenpide- ehdotuksia kalatalousviranomaiselle • Alueen kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien intressiristiriitojen yhteensovittaminen.

10 ELY:n tehtävät: • Valtionavustusten myöntäminen • Kalastuksen valvonta (painottuen EU-säädösten valvontaan) • Yleisen kalatalousedun valvonta ja vastuu velvoitteiden täytäntöönpanosta • Kalastusalueilta siirtyvät tehtävät (perustuslaki 3, 80 ja 124§) • Kalastuksen säätelyyn liittyvät hallintopäätökset • Kalatalouden ja vesienhoitotyö yhteensovittaminen • Vetää neuvottelukunnan työtä • Ratkaisee neuvottelukunnan aloitteesta ristiriitatilanteita

11 MMM:n tehtävät: • Lainsäädännön valmistelu • EU- ja kansainväliset tehtävät • Alaisen hallinnon ja tutkimuslaitoksen tulosohjaus • Valtion avustusten jakaminen • Kalavarojen hoitoalueiden käyttö- ja hoito-suunnitelmien hyväksyminen • Kalastusalueilta siirtyvät tehtävät (perustuslaki 3 ja 80§)

12 Tietopalvelukeskus • Tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen • Valtion kalastusmaksujen kerääminen?

13 Kalatalouden järjestöt •Jäsenten edunvalvonta ja neuvonta omarahoitteisesti, nykyisen käytännön mukaisesti • Kalatalouden yleisen neuvonnan rahoituksen osalta selvitetään mahdollisuus siirtyä yleisavustuksista tilaaja-tuottaja -malliin • Järjestöt voivat hakea hankerahoitusta kalatalouden edistämishankkeisiin

14 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos • Seurantatiedon ja tutkimustiedon tuottaminen kalatalouden suunnittelujärjestelmään • Evaluoi hoitoalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat • Kehittyy sektoritutkimuksen linjausten mukaisesti

15 Metsähallitus • Metsähallitus hallinnoi valtion vesialueiden kalavarojen käyttöä ja hoitoa • On tarpeen arvioida kustannustehokkuuden näkökulmasta metsähallituksen ja ELY-keskusten roolia ja tehtäviä valtion omistamien vesialueiden ja yleisvesialueiden hallinnoinnin osalta

16 Käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisprosessi

17 Suunnittelujärjestelmän toiminta

18 Käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivitysprosessi

19 Käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö 1.Yleiskuvaus – Vesialueiden ja kalakantojen tilan kuvaus – Alueen kalastuksen kuvaus 2. Kalastuksen kehittämistoimenpiteet 3. Kalastusaluetta sitova osa – Kalataloudellisesti merkittävien alueiden määrittely – Kalakantojen hoitotoimenpiteiden kuvaus sisältäen erityisesti istutus ja kunnostustoimenpiteet – Alueiden osoittaminen ammattikalastus- ja kalastusmatkailutarkoitukseen sekä kriteerit näiden lupien myöntämiselle – Kalastuspaineen mitoitus alueittain parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella – Tietojen keräämisen (esim. kirjanpitokalastus) järjestäminen 4. Ehdotukset kalastuksen mahdollisiksi säätelytoimenpiteiksi – Ajalliset, alueelliset ja lajikohtaiset kalastuskiellot – Tekniset kalastusrajoitukset (pyydysten rakenne, silmäkoko yms) – Alamittamääräykset

20 Kalastusalueen toiminta Yleiskokous – ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa – Yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki kalastusalueen vesialueiden omistajat • Hallitus – valmistelee yleiskokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu koolle yleiskokouksen – huolehtii päätösten täytäntöönpanosta, ml. alueen kalavarojen hoito- ja hallinnointitoimenpiteiden toteutuksesta – edustaa kalastusaluetta

21 Elinkeinojen kalavaroille pääsy •Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa määritetään alueet, jotka soveltuvat ammattikalastus ja kalastusmatkailutarkoitukseen sekä kriteerit lupien myöntämiselle • Näiden alueiden osalta luparatkaisun tekee kalastusalue (omistajakokoonpano) • Muilla alueilla luvan myöntää vesialueen omistaja/osakaskunta


Lataa ppt "Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010 mmm:n hahmotelma kalastuslain uudesta organisaatiomallista sekä kalatalouden suunnittelujärjestelmästä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google