Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perheyritykset - Suomen talouden selkäranka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perheyritykset - Suomen talouden selkäranka"— Esityksen transkriptio:

1 Perheyritykset - Suomen talouden selkäranka
Perheyrittäjyys Perheyritysten liitto ry Krista Elo-Pärssinen KTT, asiantuntija, Perheyritysten liitto ry Toimitusjohtaja, Perheyrityspalvelut Oy Tämän oppitunnin tavoitteena on selventää perheyritysten yhteiskunnallista merkitystä ja lisätä oppilaan ymmärrystä ja tietoa perheyrittäjyydestä. Tämä on perustietopaketti opettajille perheyrittäjyydestä. Lisätietoa perheyrittäjyydestä löytyy mm. Elo-Pärssinen & Talvitie (2010) Perheyritys on enemmän Suvussa on yritystä –tv-filmit Yhteyshenkilö: Krista Elo-Pärssinen, puh tai

2 Mikä on perheyritysten yhteiskunnallinen merkitys?
Rakenne Mikä on perheyritys? Mikä on perheyritysten yhteiskunnallinen merkitys? Mitkä ovat perheyritysten erityispiirteitä? Mitä haasteita perheyrityksillä on? Tämä diasarja on kokonaisuus, mutta sen osat toimivat myös erikseen. Opettajalla on mahdollisuus valita tunnin pituuden mukaan eri osioita tai keskittyä johonkin osioon oppilaiden mielenkiinnon mukaisesti.

3 MIKÄ on perheyritys?

4 Mitä sinulle tulee mieleen sanasta PERHEYRITYS?
Tunnetko joitakin perheyrityksiä? Mitä adjektiiveja liittäisit sanaan? Millaisia kokemuksia sinulla on perheyrityksistä? Mitä asioita liittäisit erityisesti perheyritysten toimintaan? Opettaja aktivoi oppilaita miettimään heidän käsityksiään perheyrityksistä. Voidaan tehdä pienryhmissä, yksilötyönä tai keskustellen koko luokan kanssa. Kaikki vastaukset ovat oikeita. Tämä voi toimia myös tunnin ennakkotehtävänä. Opettajan kannattaa myös selvittää, kenellä oppilaista on perheyritystaustaa lähipiirissä.

5 Yritys on perheyritys, jos
Perheellä on yrityksen osakkeiden tuoma äänivaltaenemmistö (yli 50 %) ja Vähintään yksi perheen edustajista on mukana yrityksen toiminnassa. Myös listattu yhtiö voi olla perheyritys, jos henkilöllä tai hänen perheellään on 25 %:n osuus yrityksen osakkeiden tuomasta äänivallasta.

6 Perheyritys Perhe Valtaa Kokemusta Arvoja Johtaminen Omistus Yritys
Perhe vaikuttaa yritykseen ja päinvastoin. Perhe omistajana muokkaa yritystä ja sen toimintaa. Perheen ja yrityksen historia ja identiteetti kietoutuvat yhteen, mikä luo vahvan, jäljittelemättömän yrityskulttuurin. Perheyrityksen ainutlaatuisuus johtuu perheen ja yrityksen vuorovaikutuksesta. Yrityksessä toteutuvat perheen arvot ja päämäärät. Yrityksen tavoitteena ei välttämättä ole tuottaa omistajilleen maksimituotto, vaan esim. yrityksen toiminnalla avulla yrittäjä toteuttaa omia haaveitaan ja unelmiaan. Perheen väliset suhteet vaikuttavat paljon perheyrityksen menestykseen. Perheellä on suurempi vaikutus yrityksen toimintaan kuin yrityksellä perheeseen. ”Terve” perhe on yritystoiminnan resurssi, jota ei saa väheksyä. Perhedynamiikka ei vaikuta pelkästään yrityksen tuottavuuteen, vaan myös yrityksen kasvuun ja muuttumiseen ajan myötä. Perheyrityksen jatkuvuuteen vaikuttavat sekä yrityksen menestys että perheen toimivuus. Perheyrityksen jatkuvuus on riippuvainen yrityksen kyvystä ennustaa ja vastata muutokseen. Nämä muutokset voivat liittyä joko perheeseen tai yritykseen. JOS VANHEMMISTA/HUOLTAJISTA JOMPIKUMPI/MOLEMMAT OVAT YRITTÄJIÄ, MITEN SE NÄKYY PERHE-ELÄMÄSSÄ? Yritys Lisäarvoa sekä perheelle että yritykselle

7 Veljesten välinen taistelu
VS. 1920-luvulla veljekset Adolf “Adi” ja Rudolf Dassler omistivat yhdessä Gebruder Dassler, Sportschufabrikin, joka toimi veljesten kotitalossa pienessä saksalaisessa kaupungissa Herzogenaurachissa. Veljekset olivat hyvin eriluonteisia: Adi oli tarkka, harkitsevainen ja Rudolf ulospäinsuuntautunut myyntimies Veljeksien vaimot olivat myös luonteeltaan täysin erilaisia ja vielä kun veljekset perheineen asuivat samassa talossa äitinsä kanssa, niin yhteentörmäyksiltä ei voinut välttyä. Veljekset olivat kummatkin natsipuolueen jäseniä, mutta sodan aikana Adi sai jäädä hoitamaan yritystä Rudin joutuessa hallinnollisiin tehtäviin Puolaan. Sodan jälkeen Rudi vielä joutui lyhyeksi ajaksi vankilaan epäiltynä natsisympatioistaan. Rudi oli sitä mieltä, että Adi oli tämän takana, mutta toisaalta huhun mukaan Rudi oli syyllistänyt Adia antinatsikomitealle. Tilanne muuttui kestämättömäksi. Rudi muutti perheensä ja äitinsä kanssa kaupunkia halkovan joen toiselle puolelle. Yritys jaettiin vuonna 1948 ja työntekijät valitsivat puolensa. Adi rupesi valmistamaan Adidas-kenkiä ja Rudi Puma-kenkiä. Yrityksen myötä myös kaupunkin jakautui kahtia: suurin osa asukkaista työskenteli joko Adidaksella tai Pumalla. Asukkaat tarkistivat aina vastaantulijan kengät ennen kuin päättivät puhua vastaantulijalle. Veljekset tappelivat markkinaosuuksista verisesti kuolemaansa saakka. Rudi kuoli vuonna 1974 ja Adi neljä vuotta myöhemmin. Heidät on haudattu samalle hautausmaalle, mutta mahdollisimman kauaksi toisistaan. Vasta vuonna 2009 Adidaksen ja Puman työntekijät päättivät taistelun symbolisesti pelaamalla ystävällismielisen jalkapallo-ottelun.

8 Mikä on perheyritysten yhteiskunnallinen merkitys?

9 Perheyritykset ovat talouden selkäranka
80 % suomalaisista yrityksistä 75 % pk-yritysten työllisistä 50 % yksityisen sektorin työvoimasta 40 % kaikkien yritysten liikevaihdosta 40 % keskisuurista ja suurista yrityksistä 25 % listatuista yrityksistä 20 % TOP 500 yrityksistä Vaikka yksiselitteinen määritelmä on puuttunut tutkijat ovat yrittäneet selvittää perheyritysten yhteiskunnallista merkitystä. Perheyritykset ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Ne luovat työpaikkoja ja tuottavat tarpeellisia tuotteita ja palveluita. Kansainvälisesti luvut ovat muissa Länsimaissa samaa luokkaa. Lukumäärä vaihtelee % välillä ja osuus BKT:sta ja työllisistä on noin puolet.

10 Tunnistatko nämä perheyritykset?
TUNNISTATKO NÄMÄ YRITYKSET – MILLÄ TOIMIALALLA NE TOIMIVAT, MINKÄ NIMINEN ON OMISTAJAPERHE? MITEN PERHEYRITYKSET NÄYTTÄYTYVÄT PAIKKAKUNNALLANNE?

11 Tunnistatko nämä perheyritykset?
Perheyrityksiä löytyy kaikilta toimialoilta, kaikista maista. TUNNISTATKO NÄMÄ YRITYKSET – MINKÄMAALAISIA JA MILLÄ TOIMIALALLA NE TOIMIVAT?

12 Mitä tämä kuva kertoo perheyrityksistä?
Suurin osa (92 %) perheyrityksistä on mikroyrityksiä eli henkilöstöä on alle 10. Enemmän kuin 50 henkilöä työllistäviä eli keskisuuria ja suuria perheyrityksiä on lukumääräisesti vain 1 %, mutta niiden osuus perheyritysten työpaikoista on 27 % ja liikevaihdosta on 32 %. Kolmannes suurista yrityksistä on perheyrityksiä eli 159 kpl. Yleisesti voisi todeta, että elinkeinopolitiikka, joka kohdistuu isompiin yrityksiin on kansantaloudellisesti tehokkaampaa kuin mikroyrityksiin kohdistettu elinkeinopolitiikka. Puolet perustetuista yrityksistä kuolee ensimmäisen 5 vuoden aikana. Uusi yritys työllistää keskimäärin yhden henkilön, kun taas liiketoiminnan siirroissa säilyy keskimäärin 5 työpaikkaa.

13 Perheyritykset tukevat suomalaista yhteiskuntaa
Perheyritykset menestyvät paremmin kuin muut yritykset. tuotteet ja palvelut verotulot Perheyritykset suhtautuvat myönteisesti kasvuun ja se on kannattavampaa kuin muiden pk-yritysten. työpaikat Perheyritysten taseet ovat yleensä vahvoja. Omavaraisuus, pitkäjänteisyys Perheyritykset ovat vähintäänkin yhtä vakavaraisia ja kannattavia kuin muut yritykset Eri tutkimusten mukaan perheyritykset menestyvät paremmin kuin muulla tavoin omistetut yritykset. Omat rahat, oma nimi ja maine kyseessä, esim. Fazer, Paulig: sinä päivänä kun laadusta tingitään, voidaan tehtaat portit sulkea. Perheyritykset arvostavat kannattavaa kasvua – niiden työllisyys vaihtelee vähemmän kuin muulla tavoin omistettujen yritysten. Työntekijöiden sitoutuminen näkyy pitkinä työsuhteina, jopa toista ja kolmatta sukupolvea myös työntekijöissä – arvostettu työnantaja. Perheyritykset irtisanovat, esim. Halva ei ole yli 80 vuoden historiansa aikana irtisanonut ketään. Useat perheyritykset ovat hyvin omavaraisia eli toimintaa ei rahoiteta velalla. Esim. Bernerin periaatteena on, että investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Kestävä kehitys on sisäänrakennettu perheyrityksiin, joista useimpien tavoitteena on jatkuvuus eli yrityksen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle, jopa paremmassa kunnossa kuin se oli nykyisen omistajan sen saadessa. Perheyritys mielletään lahjana edellisiltä sukupolvilta ja lainana tulevilta sukupolvilta. OLETKO SAMAA MIELTÄ NÄISTÄ? MITÄ MUUTA SINULLE TULEE MIELEEN?

14 Mitkä ovat perheyritysten erityispiirteitä?

15 Kaksi erilaista systeemiä
Perhe Tunteet Sisäänpäin suuntautuneisuus Vakauden säilyttäminen Historiaulottuvuus Rakkaus Yritys Järki Ulospäin-suuntauneisuus Jatkuva muutos Tulevaisuus-orientoitunut Raha Perhe-elämässä tunteet ovat vahvasti läsnä, yritysmaailmassa taas päätöksiä perustellaan järjellä. Perheen tavoitteena on perheen pysyvyys ja jatkuvuus, yrityselämässä taas muutos on jatkuvaa. Perheessä historia on vahvasti läsnä, yritysmaailmassa taas katse pitää olla koko ajan tulevaisuudessa. Perheen jäsenten välisiä suhteita määrittää ehdoton rakkaus, yrityselämässä taas suhteet nojaavat rahaan, joka pitää ansaita työllä.

16 Miten perheomisteisuus näkyy yrityksessä?
Kasvollisuus Pitkäjänteisyys Joustavuus Arvot Yrittäjähenkisyys Vastuullisuus Itsekkyys, itsevaltius Muutosvastarinta Poukkoilevuus Yrityksen ja oman edun “sotkeminen” Kaikki langat omissa käsissä Omistaja, jolla on kasvot tuo luotettavuutta toimintaan, aina löytyy takuumies sopimuksille. Kasvollinen omistaja voi toisaalta olla itsevaltias yrityksessä, eikä anna tilaa muille. Pitkäjänteinen toiminta voi myös muuttua muutosvastarinnaksi, jos asioita halutaan aina tehdä samalla tavalla kuin ennenkin. Joustava päätöksenteko voi muuttua poukkoilevaksi, jos päätöksiä muutetaan jatkuvasti. Yrittäjähenkisyys on mm. riskinottoa ja vastuullisuus sidosryhmistä eli henkilöstöstä, asiakkaista, lähiyhteisöstä ja ympäristöstä huolehtimista. Joissakin tapauksissa perhe tai joku sen jäsenistä voi hyväksikäyttää yritystä omien tarpeidensa täyttämiseen välittämättä yrityksen ja sen muiden sidosryhmien hyvinvoinnista.

17 Mitä haasteita perheyrityksillä on?

18 Sukupolvenvaihdokset yleistyvät kiihtyvällä tahdilla
Yrityskoko (A) Yritysten lkm yrityskannassa (2011)2 (B) Perheyrityksiä (% vastaajista) (C)=(A*B/100) Perheyritysten lkm Yrityskannassa (D) SPV tod. näk. (E)=(C*D/100) SPV-lkm Alle 10 työntekijää1 84785 55,0 46632 28,8 13430 10-49 työntekijää 15175 59,0 8953 33,7 3017 Väh. 50 työntekijää 2479 53,9 1336 38,2 510 Yhteensä 102439 56921 16958 Kolmannes vastaajista aikoo toteuttaa sukupolvenvaihdoksen seuraavan viiden vuoden aikana Sukupolvenvaihdokset ovat ajankohtaisimpia teollisuudessa ja keskisuurissa yrityksissä Toisaalta sukupolvenvaihdosaikomukset ovat lisääntyneet pienissä palvelujen ja rakennusalan yrityksissä Lähde: Perheyritysbarometri 2012

19 Perintö- ja lahjaverotus jarruttaa sukupolvenvaihdoksia
Verotukseen liittyvät asiat koetaan sukupolvenvaihdosten suurimmiksi haasteiksi Haasteiden vaikutus arvioitiin kuitenkin pienemmäksi kuin edellisessä barometrissä Vastausten keskiarvot asteikolla 1-5 (1=Erittäin helppo, 5=Erittäin vaikea) ja vastausten jakaumat (% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen) Lähde: Perheyritysbarometri 2012

20 Lähde: Perheyritysbarometri 2012
Johtopäätökset Sukupolvenvaihdoksia toteutetaan kiihtyvällä tahdilla Odotettavissa lähes sukupolvenvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana Perintö- ja lahjaverotus edelleen suurin este sukupolvenvaihdoksissa Noin 69 prosenttia spv:sta suunnittelevista piti merkittävänä esteenä Perheyrittäjät ovat tyytymättömiä erityisesti Suomen hallituksen päätöksiin kiristää perintö- ja lahjaverotusta Perheyrittäjät antavat hallitukselle heikon arvosanan yrittäjyyden edistämisessä Lähde: Perheyritysbarometri 2012

21 TEHTÄVÄ Tutustukaa paikalliseen perheyritykseen
(vierailu, verkkosivut, haastattelu, media, esitteet) Millainen perhe yrityksen omistaa? Millaista yritystoimintaa perheyritys harjoittaa? Miten perheyritysten erityispiirteet yrityksessä näkyvät? Mitkä ovat yrityksen (ja omistajaperheen) haasteet? JATKOTYÖSKENTELY, JOS TEEMAAN HALUTAAN KÄYTTÄÄ USEAMPI OPPITUNTI

22 MIKÄ On perheyritysten liitto?

23 Perheyritysten liitto ry
Perheyritysten liitto on vuonna 1997 perustettu suomalaisten perheyritysten vuorovaikutusverkosto edunvalvontaorganisaatio asiantuntija- ja koulutusjärjestö. Missiona edistää suomalaisten perheyritysten jatkuvuuden turvaaminen Liittoon kuuluu noin 400 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 30 miljardia euroa ja jotka työllistävät noin henkilöä. 2/3 jäsenistöstä on pk-yrityksiä Puheenjohtaja Pekka Laitinen, Varova Oy ja toimitusjohtaja Matti Vanhanen ja


Lataa ppt "Perheyritykset - Suomen talouden selkäranka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google