Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMESTA UUSI KOTIMAA: INFOTILAISUUS MAAHANMUUTTAJILLE LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1.9.2011 alkaen Palmgren opisto 4.11.2011 Satakunnan ELY-keskus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMESTA UUSI KOTIMAA: INFOTILAISUUS MAAHANMUUTTAJILLE LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1.9.2011 alkaen Palmgren opisto 4.11.2011 Satakunnan ELY-keskus."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMESTA UUSI KOTIMAA: INFOTILAISUUS MAAHANMUUTTAJILLE LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ alkaen Palmgren opisto Satakunnan ELY-keskus Ulla Kauri  

2 KOTOLAISTA YLEISESTI: * TAUSTAA * TAVOITTEET * KESKEISET UUDISTUKSET

3 TAUSTAA Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) Toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia Kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton hallinto eriytetty Useita erillismuutoksia Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta eduskunnalle 2008, eduskunnan vastaus 2009 > johtopäätöksenä tarve kotouttamislain kokonaisuudistukselle

4 ERITYISIÄ HUOMIOITA Maahanmuuttajien kuntalaisuutta tarve vahvistaa
Neuvonta ja ohjaustarpeita on kaikilla palvelusektoreilla, maahanmuuttajaväestön tarpeiden huomioiminen eri palvelusektoreilla kasvanut, mutta ei vielä riittävää Maahantulon alkuvaihe korkean motivaation, mutta samalla pitkien odotusaikojen aikaa Aikuisten kotouttamisen keskeinen väline kotoutumiskoulutus, mutta hallinnoissa, saatavuudessa, tarvevastaavuudessa, menetelmissä kehittämistarpeita Nuorten koulupudokkuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn kiinnitettävä erityishuomiota Työelämän ulkopuolella olevien kotouttamisen erityiskysymykset: kotiäitien mahdollisuudet kotouttamistoimenpiteisiin, ikääntyneet, pakolaisten alkuvaihe Asenteet kiristyneet, vuoropuhelun ja hyvien etniset suhteiden edistämistarve kasvanut Maahanmuuttaja- ja muiden kansalaisjärjestöjen rooli kotouttamisessa on vähäistä

5 KESKEISET MUUTOKSET Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia
Alusta lähtien johdonmukainen yksilöllisten toimenpiteiden kokonaisuus Osallisena Suomessa -kokeilu perusta kotoutumiskoulutuksen kehittämiselle ja tarvittaville lainsäädäntömuutoksille Nuorten, kotiäitien, työelämän ulkopuolella olevien asemaan erityishuomio Kotoutumisen edistäminen kaikkien politiikan sektoreiden vastuulla, mutta koordinointi korostuu

6

7 TOIMENPITEET 1. Perustieto kaikille
Oleskeluluvan yhteydessä, viimeistään kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä Perustieto oikeuksista, velvollisuuksista yhteiskunnassa ja työelämässä Tieto mahdollisuuksista kotoutumista edistäviin palveluihin Kukin viranomainen vastaa tiedon tuottamisesta, SM yhteensovittamisesta, kääntämisestä ja jakelusta 2. Ohjaus ja neuvonta Kunnan ja TE -toimiston ja muiden viranomaisten annettava opastusta, ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä, palveluista ja työelämästä 2. Alkukartoitus työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville Kunta tai TE -toimisto arvioi alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarve Alkukartoitukseen kotoutumissuunnitelmaan perustuen viranomainen arvioi tarpeen kotoutumissuunnitelmaan 3. Kotoutumissuunnitelma tarpeen mukaisesti Kunta tai TE -toimisto laativat yhdessä maahanmuuttajan kanssa Laaditaan aina työttömälle työnhakijalle tai toimeentulotuen saajalle sekä alaikäiselle ilman huoltajaa tulleelle ja oleskeluluvan saaneelle Kesto yksilöllinen 1-3 v.; erityisiä toimenpiteitä tarvitseville 5 v.; perhevapaa- sairaus- tms. aikaa ei sisällytetä Perhekohtainen yhteensovitus, tarvittaessa alaikäisen oma kotoutumissuunnitelma Työmarkkinatuki ja toimeentulotuki kotoutumistukena, toimenpiteisiin osallistuminen kotoutumistuen edellytyksenä Maahanmuuttajan velvollisuus osallistua toimenpiteisiin, viranomaisten velvollisuus tarjota aktiivisesti toimenpiteitä määrärahojen rajoissa

8 TEHTÄVÄT PAIKALLISTASOLLA
Kunnan tehtävänä Yleis- ja yhteensovittamisvastuu kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta Huolehdittava, että kunnan palvelut soveltuvat maahanmuuttajille Huolehdittava, että toimenpiteet ja palvelut järjestetään tarvetta vastaavasti Huolehdittava oman henkilöstön kotouttamisen osaamisen kehittämisestä Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä Vastaa työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille Huolehdittava, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille Velvoite monialaiseen yhteistyöhön kotoutumista edistettäessä Kunta, TE -toimisto, poliisi, järjestöt ja yhteisöt

9 Yhteistyön välineitä paikallistasolla
Kunta (tai useampi yhdessä) voi asettaa paikallistason neuvottelukunnan ja/tai laatia yhteistyösopimuksia Kunnan/seudulliset kotouttamisohjelmat Hyväksytään valtuustossa, tarkistetaan valtuustokausittain Otetaan huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa Suositus sisällöstä: kytkentä kunnan strategiseen suunnitteluun suunnitelma erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä monivuotinen suunnitelma kuntaan osoittamisesta suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen edistämisestä monivuotinen suunnitelma kuntaa osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä suunnitelma työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä suunnitelma hyvien etnisten suhteiden ja vuoropuhelun edistämisestä suunnitelma seurannasta Lisäksi voidaan määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot

10 Perustietoaineiston valmistelu ja jakelu
1. Laaja Perustietoa Suomesta -esite Selkosuomi, ruotsi, englanti, venäjä Jakelu: edustustot, poliisi, Migri, maistraatit Myös tulostettavissa verkkosivuilta (kielivalikoima laajempi) 2. Pähkinänkuori A4 Perustietoa Suomesta Julkaisu syyskuussa 2011 Keskeiset asiat ”tee ensin nämä asiat, kun muutat Suomeen” 3. Verkkosivu Perustietoa Suomesta Valmistuu vuoden 2012 alkuun mennessä Esteettömyys otetaan huomioon

11 Kotouttamisohjelmien sisällöt
Suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä Tieto kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista

12 Kotouttamisohjelmien sisällöt
Suunnitelma lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä Suunnitelma työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä Monivuotinen suunnitelma pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

13 Kotouttamisohjelmien sisällöt
Suunnitelma hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä Suunnitelma kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä Määriteltävissä myös kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot

14 Maahanmuuttaja kuntalaisena
Kotouttamisella turvataan maahanmuuttajan yhdenvertaisen aseman ja lähtökohtien saavuttaminen yhteiskunnassa Maahanmuuttajan erityistoimenpiteiden tarpeet huomioitava (mm. maahan tulon syyt, elämäntilanne, perhe, terveydentila, osaamis- ja koulutustausta, valmiudet työelämään) Maahanmuuttajat myös peruspalveluiden (koulutus, asuminen, sosiaali- ja terveydenhuolto, vapaa-aika) käyttäjinä huomioitava

15 Kunnan tehtävät kotouttamisessa
Yleisvastuu kotouttamisen kehittämisestä, sen suunnittelusta ja seurannasta Kotouttamisen kaksisuuntaisuuden varmistaminen palveluissa -palveluiden on sovelluttava myös maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien tarpeet tulevat huomioiduksi yksilöllisesti palveluissa ja toimenpiteissä Peruspalveluiden järjestäminen + erityiset palvelut henkilöstön osaamistasosta ja koulutuksesta huolehtiminen

16 Yhteistyö paikallistasolla
Tavoitteena edistää maahanmuuttajan kotoutumista, mutta myös tukea koko perhettä, vanhempia ja lapsia huomioiden erityistilanteet ja niiden purku Monialaisena yhteistyönä - eri viranomaiset (opetus, sosiaali- ja terveys, kulttuuri, liikunta, nuoriso, asuminen ja kaavoitus) kunnassa ja lisäksi TE -toimistot, järjestöt, yhteisöt, hankkeet Kunnat yhteistyössä keskenään Paikalliset neuvottelukunnat

17


Lataa ppt "SUOMESTA UUSI KOTIMAA: INFOTILAISUUS MAAHANMUUTTAJILLE LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1.9.2011 alkaen Palmgren opisto 4.11.2011 Satakunnan ELY-keskus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google