Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys

2 Hallitusohjelma korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota
eri tasojen välistä integraatiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen integrointia kunnan muuhun toimintaan Voiko näitä asettaa tärkeysjärjestykseen? Etunimi Sukunimi

3 Uudistuksen eteneminen
VM:n kuntarakennetyöryhmä luovutti kuntarakenneselvityksen ministeri Virkkuselle Selvitys sisältää kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä alueittain laaditun esityksen uudeksi kuntarakenteeksi Helmi-maaliskuussa 2012 on toteutettu alueellinen kuulemiskierros: kuntien kirjalliset lausunnot mennessä STM asettanut työryhmän valmistelemaan muodostuvien kuntien pohjalta palvelurakenneselvityksen, jonka lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaukset sote-rakenteeksi: väliraportti toukokuussa Hallitus linjaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkotyön kuntien kuulemisen ja selvitysten jälkeen Rahoitusuudistus toimeenpannaan osana palvelurakenneuudistusta SOTE-palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki

4 väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurannasta ja edistämisestä
Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurannasta ja edistämisestä julkisen vallan käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen selvittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisesta saatavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon saavutettavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotavasta päättämisestä tuotannon laadusta, seurannasta ja valvonnasta järjestämiseen liittyvästä rahoituksesta voimavarojen tehokkaasta kohdentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Lähde: STM:n raportteja ja muistioita 2011:7

5 Järjestämisvastuun toteutumisen edellytykset
itsenäinen valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanokyky mahdollisuus tuotantotapojen valintaan mahdollisuus poliittisesti arvotettuihin linjausvalintoihin kyky vertikaaliseen ja horisontaaliseen yhteistyöhön kyky rahoittaa sosiaali- ja terveydenhuollosta merkittävä osa omalla tulorahoituksellaan riittävä väestöpohja ennustettavuuden kannalta kyky ohjata kokonaisuutta

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä
sosiaalityö kasvatus- ja perheneuvonta kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto perhehoito omaishoidon tuki lasten- ja nuorten huolto päivähoito (voidaan järjestää myös koulutoimen yhteydessä) päihdehuolto kehitysvammaisten erityishuolto vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet kuntouttava työtoiminta terveysneuvonta sairaanhoito ja kuntoutus ensihoito ja sairaankuljetus hammashuolto kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto seulonnat työterveyshuolto ympäristöterveydenhuolto mielenterveyspalvelut erikoissairaanhoito sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys aivoverisuonten ohitusleikkaukset elinsiirrot huuli- ja suulakihalkion leikkaushoito ylipainehappihoito vaativa ensihoito mielenterveystyön koordinointi ja kehittäminen päihdetyön koordinointi ja kehittäminen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus ja hoito raskaana olevien päihdeäitien hoito ja kuntoutus tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyvät tehtävät

7 Pääministeri Kataisen hallitusohjelma
Hyvinvointipolitiikka Kuntapolitiikka Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä edistetään uudistamalla kunta- ja palvelurakenteet, vahvistamalla kuntien tulopohjaa, parantamalla kunnallisen toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä rajoittamalla kuntien tehtäviä

8 Hyvinvointipolitiikka Kuntapolitiikka
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitus-vastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne.

9 Hyvinvointipolitiikka Kuntapolitiikka
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoittami-seen kykenevän vahvan kunnan vaihtoehtona voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus poikkeusmenettelyyn, jossa kunnat yhdessä voivat muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä, väestöpohjaltaan riittävän suuria sosiaali- ja terveyden-huolto-alueita Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on samalla organisaatiolla (kunta tai sote-alue). Vahvojen peruskuntien ulkopuolisilla syrjäisillä alueilla palvelurakenne uudistetaan siten, että palvelut on koottu ohjatusti riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuukuntamallilla.

10 Hyvinvointipolitiikka
Kuntapolitiikka Hyvinvointipolitiikka Kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista sekä osasta erikoissairaanhoidon tehtäviä sekä vastaavasti sosiaali-huollon tehtävistä tavoitteena mahdollisimman laajan palvelukokonaisuuden muodostuminen. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta.

11 Hyvinvointipolitiikka Kuntapolitiikka
Kuntien ja sote-alueiden yhteisiä tehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta (Erva). Erva-alueen tehtäviin kuuluvat muun muassa vaativat keskitettävät terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut sekä alueellaan tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä. Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien palvelutuotantoa käytetään täydentämään kuntien ja sote-alueiden palveluja.

12 Hyvinvointipolitiikka Kuntapolitiikka
Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenne-uudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Kunnallista terveyspalvelu-järjestelmää ja sv-järjestelmää yhteen sovitetaan monikana-vaisen rahoitusjärjestelmän ongelmien vähentämiseksi. Tehostetaan terveydenhuollon, sosiaali-vakuutuksen ja kuntou-tuksen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja raportointia niin, että muodostetaan asiakkaiden kannalta tavoitteelliset ja toimin-nalliset hoito- ja palveluketjut, joiden kokonaiskustannukset ovat järjestämisvastuussa olevilla tahoilla hallinnassa.

13 Hyvinvointipolitiikka Kuntapolitiikka
Sovitetaan yhteen Kelan järjestämä ja rahoittama psykoterapia ja kuntoutus muuhun julkiseen palvelu-kokonaisuuteen. Selkeytetään lääkinnällisen kuntoutuksen työnjakoa ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perus-terveydenhuollon ja Kelan kanssa.

14 Hyvinvointipolitiikka Kuntapolitiikka
Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Hallitus määrittelee kunta-uudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen vuoden 2011 loppuun mennessä. Annettava rakennelaki korvaa voimassa olevan puitelain.

15 Hallituksen iltakoulu 1.2.2012
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta käynnistetään oma jatkotyö, jossa selvitetään palvelurakenne muodostuvien uusien peruskuntien pohjalta siten, että pääsääntöisesti palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu on kunnilla. Työn tulee olla valmis toukokuussa 2012.

16 Palvelurakennetyöryhmän työn tavoitteena on uudistaa
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne vastaamaan tulevaisuuden tarpeita huomioiden erityisesti väestön palvelutarpeet, julkisen talouden kestävyys sekä tulevaisuuden kuntarakenne. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä.

17 Organisointi johtoryhmänä toimii sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä työryhmän pj kansliapäällikkö Kari Välimäki. Mukana VM:n, THL:n, Suomen Kuntaliiton sekä palvelujärjestelmän edustus valmistelevan asiantuntijaryhmän pj Päivi Sillanaukee sihteeristö

18 Työryhmän tehtävä Valmistella esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi ottaen huomioon hallitusohjelman kirjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta. Työryhmän tulee tehdä vähintään kolme erilaista mallia palvelurakenteeksi, joista hallitus valitsee poliittisella päätöksellä sopivimman ottaen huomioon hallitusohjelman kirjaukset ja muut hallituksen linjaukset kunta- ja palvelurakenteesta. Selvittää toukokuussa 2012 miten kuntarakennetyöryhmän esittämien selvitysalueiden mukaisesti muodostuvien kuntien pohjalta sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksenmukainen palvelurakenne muodostuisi.

19 Koska toukokuuhun 2012 mennessä ei ole vielä tiedossa millainen kuntarakenne esitettyjen selvitysalueiden pohjalta todellisuudessa muodostuu, on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksessä huomioitava mahdollisuus siihen, että tuleva kuntarakenne eroaa esityksen selvitysalueista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen valmistelu tulee koordinoida valtiovarainministeriön johdolla tapahtuvan hallitusohjelman mukaisen rakennelain valmistelun kanssa.

20 Työryhmän tehtävä: joulukuun 2012 loppuun mennessä loppuraportti
Lisäksi työryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoituksesta, kehittämisestä ja valvonnasta annettavaan lakiin liittyviä osakokonaisuuksia: sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskeva sääntely sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä koskevat rakenteet tutkimuksen ja koulutuksen valtionkorvauksia koskevat rakenteet ja uuteen palvelurakenteeseen liittyvät potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset. Etunimi Sukunimi

21 Asiantuntijaryhmän tehtävänä on
varmistaa työryhmälle kattavasti selvitystyössä huomioitavat näkökulmat, koota ja hankkia työssä käytettävä tieto, tehdä sen perusteella mahdollisia tulkintoja selvitystyön tueksi sekä valmistella mahdollisia palvelurakenteen ratkaisuvaihtoehtoja ja niihin liittyviä näkökohtia. ohjata lain valmistelussa palvelurakenneratkaisusta riippuvien ratkaisujen valmistelua. Nämä liittyvät mm. valvontaan, asiakastietojen käsittelyyn, potilaiden liikkuvuuteen sekä valtion korvauksiin koulutuksesta ja tutkimuksesta.

22 Aikataulutus Väliraportti toukokuussa 2012
Loppuraportti joulukuun 2012 loppuun mennessä


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google