Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Stakesin kehittämistyönmenetelmistä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Stakesin kehittämistyönmenetelmistä"— Esityksen transkriptio:

1 Stakesin kehittämistyönmenetelmistä
Innovaatiohankkeen johtaja Hannu Hämäläinen

2 Menetelmät ja välineet
Stakes käyttää kehittämistyössään muun muassa seuraavia menetelmiä ja välineitä. Näitä menetelmiä voi hyödyntää soveltaa sosiaali- ja terveysalalla laajemminkin. Arviointi Benchmarking eli vertailukehittäminen Indikaattorityö Laatu Strategiatyö ja johtaminen Tietoteknologia Yhteistyömallit

3 Arviointi Sosiaalipalvelujen arvioinnilla tuotetaan hyödyllistä tietoa erilaisten käytäntöjen vaikuttavuudesta. FinSoc - Asiantuntevaa sosiaalipalvelujen arviointia Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohta edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä terveydenhuollossa. Finohta - Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö

4 Benchmarking eli vertailukehittäminen
Vertailukehittäminen on julkisten ja yksityisten palvelujen toimijoiden ja päättäjien työväline toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus –projektissa tuotetaan sairaanhoitopiireille ja sairaaloille vertailutietokantoja. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus RAI-tietojärjestelmällä kehitetään ikääntyneiden palveluja vertailun avulla. RAI-vertailukehittäminen Terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittäminen -hankkeessa kehitetään kaikki kunnat kattava kuntien ja kuntapalveluiden vertailutietojärjestelmä. Terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittäminen

5 Indikaattorityö Stakesin Sotkanet-indikaattoripankki sisältää keskeisiä tietoja väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Palvelun eri indikaattorikokonaisuuksien tarkoituksena on toimia työvälineenä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelemisessa ja kehittämisessä. Sotkanet

6 Laatu Laatusuosituksilla kehitetään kuntien toimintoja ja palveluita yhtenäisin perustein koko maassa. Suositukset tukeutuvat lainsäädäntöön, mutta eivät ole sitovia normeja vaan suuntaa-antavaa tieto-ohjausta. Laatusuositukset Kehittävä vertaiskäynti on helppokäyttöinen laadunhallinnan työväline, jonka erityyppiset sosiaali- ja terveysalan työyksiköt voivat itsenäisesti ottaa käyttöön. Malli palvelee erityisesti silloin, kun laadun kehittämistyötä on jo tehty ja syntyy tarve peilata omaa tilannetta muiden saman ongelman parissa työskentelevien toimintaan. Kehittävä vertaiskäynti - työväline laadunhallintaan Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit auttavat arvioimaan ja kohdentamaan päihdealalla tehtävää työtä. Ehkäisevän päihdetyön laatu -verkkoaineisto

7 Laatu Lomakepalveluun kuuluu kuusi erilaista asiakastyytyväisyyttä mittaavaa lomaketta. Niillä kootaan palautetta sairaalahoidon, polikliinisen hoidon, terveysaseman hoidon, yleislääkärin vastaanoton, ensihoidon sekä hammashuollon laatua potilaan näkökulmasta. Asiakastyytyväisyys-lomakepalvelu Laatupelin ideana on kerätä asiakkailta palautetta hoitoyhteisön toiminnan laadusta. Peliä pelataan vanhusten, vammaisten ja jopa lievästi dementoituneiden kanssa 6-8 hengen ryhmissä. Lisätietoa laatupelistä

8 Strategiatyö ja johtaminen
Kuntien hyvinvointistrategiat -ryhmän eri hankkeissa tuotetaan välineitä, joista on hyötyä terveyden edistämisen strategiatyössä ja johtamisessa Kuntien hyvinvointistrategiat -ryhmän hankkeet Stakesin Päihdetyö-ryhmän ylläpitämään strategiatietokantaan kootaan tiivistelmiä kuntien päihdestrategioista ja -toimintaohjelmista. Päihdestrategioita verkossa "Kartta ja Kompassi" on päihdetyön strategiatyöskentelyn opas, joka tukee päihdestrategian laatimisessa ja arvioinnissa.  Kartta ja kompassi - Päihdetyön strategiatyöskentelyn opas

9 Tietoteknologia Stakes tukee palvelujen kehittämistä tietorakenteiden ja niitä käyttävän tieto- ja kommunikaatioteknologian avulla. Sosiaali- ja terveysalan tietoyhteiskuntayksikön hankkeissa edistetään muun muassa sähköistä asiointia. Sosiaali- ja terveysalan tietoyhteiskuntayksikön hankkeet

10 Yhteistyömallit Hyvät käytännöt -ohjelma kokoaa tietoa hyvistä menetelmistä tukemaan sosiaalialan käytännön työtä. Hyviä käytäntöjä myös muissa hankkeissa, tämä erillinen ohjelma sosiaalialan HK:sta. Hyvä käytäntö -sivusto Stakes on kehittänyt asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistyötä tukevia dialogisia verkostotyön menetelmiä, jotka soveltuvat yksilölliseen ja moniammatilliseen asiakastyöhön sekä työntekijöiden yhteistoimintaan. Dialogiset verkostomenetelmät Taiteeseen tukeutuvia menetelmiä on käytetty työn ja perheen yhteensovittamisen hankkeissa. Menetelmiä ovat elämänviivan piirtäminen, tulevaisuustarinoiden laatiminen, draaman käyttö sekä valokuvaus. Taiteeseen tukeutuvat menetelmät työn ja perheen yhteensovittamisessa

11 Yhteistyömallit Läheisneuvonpito on menetelmä, jossa vahvistetaan lastensuojelun asiakkaan ja hänen lähipiirinsä asemaa ja voimavaroja oman asiansa selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Stakes on tuonut maahan alun perin Uudessa Seelannissa kehitetyn menetelmän Läheisneuvonpito Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen on kuntien, puolustusvoimien ja työministeriön yhteistyömalli, joka mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä. Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -hanke Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. Menetelmiä ovat Lapset puheeksi -keskustelu (Lp), Beardsleen perheinterventio (Bp), Lapsiperheneuvonpito sekä Vertaisryhmät. Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät


Lataa ppt "Stakesin kehittämistyönmenetelmistä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google