Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista EU:n rakennerahasto-ohjelmissa: Kertakorvausmenettelyn käyttöönotto Kuopio 19.1.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/Alueosasto/Rakennerahastot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista EU:n rakennerahasto-ohjelmissa: Kertakorvausmenettelyn käyttöönotto Kuopio 19.1.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/Alueosasto/Rakennerahastot."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista EU:n rakennerahasto-ohjelmissa: Kertakorvausmenettelyn käyttöönotto Kuopio Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/Alueosasto/Rakennerahastot

2 Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit
Perustuvat EAKR- ja ESR-asetuksen samansisältöisiin muutoksiin, joilla tavoitellaan hanketoiminnan yksinkertaistamista Prosenttimääräiset välilliset kustannukset, FLAT RATE: otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksella (501/2011) alkaen (yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten osalta tavoitteena käyttöönotto 3/2012) Kertakorvaus, LUMP SUM otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (1295/2011) alkaen Vakioyksikkökustannukset, STANDARD UNIT COST ei toistaiseksi käytössä Suomessa

3 Lump sum pähkinänkuoressa
Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen hankkeen tulokseen keskittyminen maksatuskäsittelyn nopeuttaminen

4 Lump sum pähkinänkuoressa
Julkinen rahoitusosuus (EU/valtio+kunta+muu julkinen) max € Lisäksi mukana voi olla yksityistä rahoitusosuutta €:n enimmäismäärä pitää sisällään myös mahdollisen ALV:n. Kertakorvauksen määrä määritellään ennalta rahoituspäätöksessä Määrittäminen on perusteltava! Hanketta voi muuttaa ainoastaan toteuttamisajan osalta. Kertakorvaus voidaan jakaa osiin. Maksatus suoritetaan päätöksen mukaisen tuloksen todentamisen perusteella Maksatus kyllä/ei –periaatteella; ei suhteuteta määrien mukaan. Tuensaajan ei tarvitse esittää tositteita todellisista kustannuksista!

5 Esimerkki: täydennyskoulutusmallin toteuttaminen
Hakija esittää yksityiskohtaisen kustannusarvion perusteluineen sisäiset palkkakustannukset 41 475 koulutusmateriaalit ulkopuoliset asiantuntijat  800 matkakustannukset  475 kustannukset yht € Kunta sitoutuu rahoittamaan hanketta 5 550 €:lla 3. Hankkeen päättyessä koulutus on toteutunut päätöksen mukainen tulos saavutettu ja todennettu maksetaan € (kuntaraha todennetaan tulotositteen perusteella) 2. Rahoittaja myöntää kertakorvauksen, jonka EU:n/valtion osuus on € (88 %)

6 Minkälaisissa hankkeissa kertakorvausta voi käyttää?
alkaen rahoitetuissa uusissa hankkeissa ei aikaisempaa projektikoodia ja –päätöstä tuensaaja toteuttaa itse (pääosin) tulos / toimenpiteet ovat selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä

7 Kertakorvausmenettelyn ulkopuolelle rajatut hankkeet (tk-asetus)
Teknisen tuen hankkeet Hankkeet, joiden valintamenettely perustuu kansallisen hankintalain mukaiseen julkiseen hankintaan Energiatuet Finnvera Oyj:n rahoittamat EAKR-hankkeet ESR:n ELY-keskusten itse toteutettavat hankkeet, joissa on työvoimapoliittisia toimenpiteitä tai pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluita

8 Kertakorvaus ja hankinnat?
Yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttö on rajattu tukiin. Kertakorvausta voidaan soveltaa, jos tuensaaja toteuttaa hankkeen itse, vaikka jotkin menoerät olisikin ulkoistettu. Hakijan on osoitettava, että sillä on edellytykset toteuttaa hanke pääosin (> 50 %) itse. Ulkoistettuihin menoeriin tuensaajan on sovellettava julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

9 Rahoitusosuudet Huom! Yksinkertaistetut kustannusmallit – ei yksinkertaistettu rahoitus! Noudatetaan normaaleja tukijärjestelmäkohtaisia säädöksiä mm. omarahoitusosuudesta ja myönnettävän tuen enimmäismäärästä Muusta kuin omarahoitusosuuteen kuuluvasta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta oltava sitova päätös ennen välittävän toimielimen (ELY-keskuksen/ maakunnan liiton) tekemää rahoituspäätöstä. ja esitettävä maksatushakemuksen yhteydessä tosite, jolla todennetaan rahoitusosuuden kohdentaminen ko. hankkeelle (projektikoodi). Yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti ESR:n erikseen raportoitavia eriä ei sisällytetä kertakorvaushankkeeseen.

10 Kertakorvauksen laskentamenetelmä
vahvistettava ennalta oikeudenmukainen tasapuolinen todennettava Vahvistaminen ennalta: Kustannusmalli pitää määrittää etukäteen (ex ante) ja pitää sisällyttää hakuilmoitukseen tai viimeistään rahoituspäätökseen. Kertakorvauksen määrää ei voi muuttaa hankkeen toteutuksen aikana. Oikeudenmukaisuus: Laskelmien oltava kohtuulliset, eli perustuttava todellisuuteen eikä liioitteluun. Kertakorvauksen määrittäminen on perusteltava. Hintatasojen mukauttaminen olosuhteiden tai tarpeiden mukaan (esim. alueelliset erot). Tasapuolisuus: Kertakorvauksen laskemisessa on varmistettava tuensaajien / toimien yhdenmukainen kohtelu. Todennettavuus: Kertakorvauksen määrittämisen tulee perustua todentaviin asiakirjoihin, joilla pystytään osoittamaan, miten siihen on päädytty. Yksityiskohtaisen budjettiluonnoksen ja aiempien tietojen analysointi ym.

11 Kertakorvauksen laskentamenetelmä
Välittävä toimielin) voi julkaista ennalta (hakuilmoituksessa) menetelmän, jonka perusteella se aikoo laskea kertakorvausperusteiset tuet. Kertakorvauksen määrä vahvistetaan päätöksessä. Laskelmaan voidaan hyväksyä vain tukikelpoisuussääntöjen mukaisia kustannuksia. Rahoittaja päättää, soveltuuko hanke kertakorvausmenettelyyn. tai Välittävä toimielin) voi määrittää kertakorvauksen tiettyä toimintaa varten, julkaista hakuilmoituksen tämän summan perusteella ja rahoittaa parhaita hakemuksia.

12 Kertakorvausta koskeva hakemus
Hakijan on tehtävä hakemuksessa esitys käytettävästä kustannusmallista. EURA 2007 –järjestelmän hakemuslomakkeen taustalomakkeella valinta: Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 % (EAKR) / 17 % (ESR) tai Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen Kertakorvaus (lump sum)

13 Kertakorvausta koskeva hakemus
Kustannusmallivalinta ohjaa hakemuslomakkeen kustannusarvion rakennetta: Kertakorvaus: vain kustannuslaji muut kustannukset täytettävissä mahdolliset tulot ja muu rahoitus täytetään normaalisti ESR:n erikseen raportoitavia eriä ei voi täyttää lainkaan

14 Kertakorvausta koskeva hakemus
Hankkeen tavoitteen/tuloksen/toimenpiteiden täsmällinen määrittely Miten tulos/toimenpiteet ovat todennettavissa? Onko hankkeessa selkeitä välitavoitteita? Yksityiskohtainen kustannusarvio ja rahoittajan edellyttämät perustelevat dokumentit (tarjousasiakirjat, hintavertailut, aikaisemmin toteutetut vastaavat hankkeet jne.) Hakijan oma osuus toteutuksesta (> 50 %) ja ulkoistetut ostopalvelut/hankinnat Keep it simple!

15 Projektipäätös Rahoittaja vahvistaa käytettävän kustannusmallin.
Rahoittaja vahvistaa kustannusarvion analyysin perusteella päätöksessä kertakorvauksen määrän. Vertaaminen odotettuihin tuloksiin, muihin samankaltaisiin hankkeisiin ja reaalikustannustasoon. Määrä on perusteltava – perustelu ja siihen liittyvät yksityiskohdat ovat osa toimen jäljitysketjua.

16 Projektipäätös Rahoittaja on yksilöi päätöksessä ainakin:
kertakorvauksen maksatuksen edellytyksenä olevat projektin toimenpiteet, tulokset tai tuotokset siten, että niiden toteutuminen voidaan vaikeudetta todentaa, aineiston, joka tuensaajan on toimitettava maksatushakemuksen liitteenä, jotta päätöksen mukaiset toimenpiteet, tulokset tai tuotokset voidaan todentaa, mikäli projekti on päätetty toteuttaa osissa, erikseen kunkin osan maksatuksen edellytyksenä olevat toimenpiteet, tulokset tai tuotokset, maksatushakemuksen liitteenä toimitettava todentava aineisto, maksettava euromäärä ja maksatushakemusten toimittamisen aikataulu.

17 Kertakorvauksen jakaminen osiin?
Kertakorvaus voidaan jakaa osiin, jos a) se on hankkeen luonteen vuoksi perusteltua b) hanke (tulos) on jaettavissa selkeästi määriteltäviin osiin c) kunkin osan tuloksen/toimenpiteiden todentava aineisto määritellään päätöksessä

18 Kertakorvauksen jakaminen osiin?
Jos hanke jaetaan osiin, yksi maksatushakemus voi kattaa joko yhden tai useamman hankkeen osan. ESIMERKKI: Hankkeessa järjestetään seminaari. Rahoittaja määrittelee hakijan laatiman ennakkokustannusarvion perusteella kertakorvauksen määräksi €. Hanke jaetaan päätöksessä kahteen osaan: 1. Seminaarin valmistelu € (todentava aineisto: kutsu, ohjelma, seminaarimateriaali…) 2. Seminaarin järjestäminen € (todentava aineisto: osallistujalistat, valokuvat, loppuraportti, lehtiartikkeli…) Päätöksessä hankkeelle voidaan määritellä (hankkeen kestosta riippuen) 1 tai 2 maksatuskautta.

19 Kertakorvauksen jakaminen osiin?
Huom! Maksatushakemus on kuitenkin aina kytkettävä yhteen tai useampaan hankkeen osaan, joiden mukainen tulos tai toimenpide voidaan todentaa. Komissiolle voidaan ilmoittaa vain menoja, joiden mukainen tulos (tai toimenpide) on todennettu päätöksessä määriteltyjen asiakirjojen avulla.

20 Määrälliset tavoitteet?
ESIMERKKI: Päätöksessä on määritelty, että kertakorvaus maksetaan, jos tapahtuma järjestetään ja osallistujia on vähintään 50. Tapahtumaan osallistuu vain 49. Maksu 0 %

21 Määrälliset tavoitteet?
Jos määrällisen tavoitteen asettaminen on välttämätöntä: a) arvioi tavoite realistiselle tasolle b) pienennä riskiä jakamalla hanke ”osiin”, esim: tapahtuma järjestetty - maksetaan € osallistujia vähintään 20 – maksetaan 5000 €

22 Päätöksen ehdot Perustelluista syistä jatkoaikaa voidaan pyytää. Muilta osin hanketta ei voida muuttaa. Seurantatiedot ja loppuraportti edellytetään normaalisti, väliraporttia ei. Ohjausryhmä on asetettava, mikäli rahoittaja ei katso sitä hankkeen luonteen vuoksi tarpeettomaksi. Maksatuksen ehdot Toteutuneesta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta on esitettävä tosite maksatushakemuksen yhteydessä.

23 Maksatus Todennetaan hankkeen päätöksen mukainen tulos tai toimenpide päätöksen mukaisten asiakirjojen avulla. Tuensaajan ei tarvitse toimittaa kirjanpidon otteita tai muita tositteita todellisista kustannuksista.

24 KYLLÄ / EI –periaate maksatuksessa
ESIMERKKI Vaihtoehto a) Päätöksessä on määritelty hankkeen tavoitteeksi koulutuksen järjestäminen ja verkkomateriaalin tuottaminen. Hanketta ei ole päätöksessä jaettu osiin. Hankkeen päättyessä koulutus on järjestetty, mutta verkkomateriaali on tekemättä. Maksu 0 % Vaihtoehto b) Hanke on päätöksessä jaettu kahteen osaan: Koulutuksen järjestäminen toteutunut maksetaan Verkkomateriaalin tuottaminen ei toteutunut ei maksua

25 Yleistä lump sum –hankkeen tarkastuksesta (COCOF 09/0025/04-FI)
Tarkastus voi kohdistua: Kertakorvauksen laskentamenetelmään (joka on vahvistettava ennalta ja oltava oikeudenmukainen, tasapuolinen ja todennettava.) Huom! Dokumentointi!!VÄLITTÄVÄÄN TOIMIELIMEEN KOHDISTUVA TARKASTUS Menetelmän moitteettomaan soveltamiseen tarkastelemalla hankkeen tuloksia/tuotoksia. TUENSAAJAAN KOHDISTUVA TARKASTUS

26 Yleistä lump sum -hankkeen tarkastuksesta (COCOF 09/0025/04-FI)
Huom!! Yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla pyritään vähentämään yksityiskohtaisten kuittien käsittelyä ja säilyttämistä. Tämä ei kuitenkaan poista tuensaajan velvoitetta noudattaa täysimääräisesti kaikkia sovellettavia yhteisön ja kansallisia sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi julkisuutta, julkisia hankintoja, yhdenvertaisia mahdollisuuksia, kestävää ympäristöpolitiikkaa ja valtiontukia. ...ts. lakeja ja asetuksia on edelleen noudatettava.

27 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Ajankohtaista EU:n rakennerahasto-ohjelmissa: Kertakorvausmenettelyn käyttöönotto Kuopio 19.1.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/Alueosasto/Rakennerahastot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google