Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OIKEUDET METADATAAN SISÄLLÖNKUVAILUPÄIVÄ 26.11.2010 Pekka Heikkinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OIKEUDET METADATAAN SISÄLLÖNKUVAILUPÄIVÄ 26.11.2010 Pekka Heikkinen."— Esityksen transkriptio:

1 OIKEUDET METADATAAN SISÄLLÖNKUVAILUPÄIVÄ 26.11.2010 Pekka Heikkinen

2 SISÄLLÖSTÄ I. Oikeudet metadataan -mitä oikeuksia? -millä perusteella lisensioitavissa? -millä edellytyksillä avattavissa: tietosuoja II. Sisällönkuvailu ja tekijänoikeudet -tekijänoikeusneuvoston lausuntoja -vastauksia esitettyihin kysymyksiin

3 Informaatio-oikeus? -ennen 1990-lukua keskeinen juridinen kysymys kirjastoissa koski kappaleenvalmistusta ja sen sallittavuutta (valokopiointi) -1990-luvun puolivälistä tekijänoikeus nousi digitalisoitumisen myötä debatin keskiöön -jatkossa ajankohtaistuvat laajemmin informaatio-oikeuteen liityvät kysymykset; taustalla verkottuminen : 1) kirjasto ei enää omista kokoelmia vaan tarjoaa niihin pääsyn (from collections to connections) 2) uudet tavat hyödyntää digitaalisessa muodossa olevia aineis- toja (data mining) -> mitkä ovat informaation saavutettavuuden reunaehdot?

4 Informaation olomuotoja ei-julkinen julkinen harkinta salainen vaitiolovelvoite yksityinen luvanvarainen suojattu henkilötieto luottamuksellinen

5 TEKIJÄNOIKEUS: PERUSKÄSITTEITÄ TEOS: -ei fyysinen teoskappale kuten kirja tai tallenne -ei ”taideteos”, ei esteettisiä kriteereitä -käsite avoin, ei laissa määritelty -HUOM: teokseen sisältyvä data/informaatio ei suojattua YKSINOIKEUS: -oikeus kieltää -tietyt toiminnot: kopioiminen, levittäminen, välittäminen, esittämi- nen, näyttäminen -> pyydettävä lupa, silti sovittavissa! SUOJA-AIKA: - vaihtelee: teossuoja 70v tekijän kuolemasta lähioikeudet, esim. valokuva 50v tietokantasuoja15v

6 MIKÄ EI OLE SUOJATTUA -tekijänoikeus suojaa vain ilmaisua, ideat, data, informaatio kaikkien vapaasti hyödynnettävissä -> ongelma: miten voidaan käytännössä hyödyntää erillisinä? -poikkeus edellisestä: luettelosuoja ja tietokantasuoja (49§ ), Suojaa myös sellaisita laajaa informaation/datan kokonaisuutta, jonka kokoaminen on edellyttänyt suuria investointeja/ vaivan- näköä -ero teossuojaan: työnantaja kuten kirjasto voi olla alkuperäinen oikeudenhaltija -huom! Asiantuntemusta ei suojata! Perusteena se, että kuka tahansa yhtä ammattitaitoinen henkilö olisi voinut päätyä samanlaiseen lopputulokseen

7 Tekijänoikeuden ja informaatio-oikeuden rajapinta -teoskäsite: omaperäisyys -tiedon kerääjät/kokoajat eivät saa teossuojaa työpanoksensa perusteella; sen sijaan mahdollisesti tietokanta/luettelosuojaa -teoksen osaa suojataan samalla tapaa kuin teoksen kokonaisuutta kirjallisen teoksen osalta teoksen sisällöllä, tarkoituksella tai pi- tuudella ei ole merkitystä -tiedon louhinta (data mining) jatkossa entistä suurempi ongelma; tästähän sisällönkuvailussakin on kysymys, vaikka yhden teoksen tasolla?

8 Mistä tekijällä on yksinoikeus määrätä? -kappaleen valmistaminen ja yleisön saataville saattaminen -”yleisö”: ennalta rajaamaton ihmisjoukko -ei esimerkiksi Kansalliskirjaston pikkujoulut: suljettu piiri -jokaisella on oikeus valmistaa muutama kappale ”yksityistä käyttöään varten” -sosiaalinen media hämärtää rajanvetoa yksityinen/julkinen piiri

9 ONGELMAKOHTIA KIRJASTOJEN KANNALTA 1.Teossuojan kesto on sidottu tekijän kuolinvuoteen, ei esim. teoksen julkaisuvuoteen 2.Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan aina tapaus- kohtaisesti

10 Kirjaston oikeudet metadataan (1) -vaikka digitointi sinällään ei luo uutta tekijänoikeutta, kirjastolla voi olla oikeuksia tuottamaansa metadataan -tietokantasuoja: 15v siitä kun tietokanta ”valmistui” -kirjasto omistaa tuottamansa datan, joka on sen hallussa -suoja sopimatonta kilpailua vastaan

11 Avoin metadata (2) a)kirjaston itse tuottama metadata - huomioitava tietosuoja (auktoriteettitiedot) b)ostettu metadata - huomioitava myös datan tuottajan oikeudet - Helsingin kaupunginkirjasto avasi kesäkuussa 2010 HelMet luettelointitiedot avoimena datana -> BTJ:llä omistusoikeus/käyttöoikeudet dataan, se halusi turvata oikeutensa tuottamaansa uutuusaineistoon suhteessa kilpailijoi- hinsa -kirjastojen ratkaisujen vaikutukset informaatiomarkkinoilla!

12 Kirjaston oikeudet (3) -jos sisällönkuvailu on riittävän omaperäistä, tekstin muuntelija voi saada siihen alkuperäisen tekijän kanssa rinnakkaisen oikeuden -muuntelu voi olla myös siinä määrin omaperäistä, että muuntelija saa ilmaisuunsa alkuperäisestä oikeudenhaltijasta erillisen, itsenäisen tekijänoikeutensa -> nämä oikeudet syntyvät työntekijälle, mutta työnantaja (kirjasto) saa niihin normaalin toimintansa edellyttämän käyttöoikeuden

13 Tapaus 1 Sisällysluetteloiden digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan -TN 2000:13 -sisällysluettelo VOI saada suojaa teoksen osana -> tällöin sen tallentamiseen tarvitaan lupa

14 Tapaus 2: Linkittäminen Kysymys: Saako viitetietokantaan liittää myös linkin itse julkaisuun? Vastaus: linkkien osalta oikeudellinen tilanne epäselvä, jätetty tapauskohtaisesti arvioitavaksi (HE 28/2004, s. 80) -laissa ei nimenomaisesti kielletty -hakulinkki, kehyslinkki, syvälinkki jne. -TN 2001:8: kuului tekijän määräysvallan piiriin koska linkki loi teokselle uuden yleisön

15 Tapaus 3: Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa -TN 2003:18 -kirjan kannen graafinen esitys, kansikuvana käytetty valokuva ja jopa kirjan nimi voi olla suojattu -yleensä kustantajan lupa riittää

16 Tapaus 4 Tiivistelmät -TN 2005:16 -tiivistelmä ei ollut sitaattien kooste, kirjoitettu ilmaisullisesti -koska tekijänoikeus ei suojaa sisältöä, tiivistelmien käyttöön ei tarvittu oikeudenhaltijan lupaa

17 Ketä palvelee se, että tietoa saadaan tuottaa vain vanhoista aineis- toista? Ei tiedonhakijaa ainakaan! Miksi kirjastojen vilpitöntä halua edesauttaa tietojen löytymistä ei-kaupalliseen tarkoitukseen pyri- tään estämään soveltamalla tekijänoikeuspykäliä hyvin rajoittu- neesti. Kirjastot eivät pyri kaupalliseen menestykseen, vai? ->tieto/data sinällään ei ole suojattua ->kaiken voi ilmaista omin sanoin, vain toisen ilmaisun kopioiminen edellyttää lupaa ->erottelulla kaupalliseen/ei-kaupalliseen käyttöön on merkitystä vain poikkeustapauksissa eli rajoitussäännöksiä sovellettaessa (vrt. USA Copyright Act §107 fair use)

18 Aiempia kysymyksiä 1 Kuinka paljon painetusta kirjasta voi tallentaa tietoja kirjaston luettelotietokantaan? Onko sallittua sisällysluettelon, takakannen tai muun vastaavan kirjassa olevan sisältöä kuvailevan informaation lisääminen -> -ks. EY tuomioistuimen ratkaisu C-5/08 16.7.2009 (”Infopaq”): 11 sanan kopiointi saattoi loukata tekijänoikeutta http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0005:FI:HTML -sisällysluettelo, takakansi jne suojattua ilmaisuna (sisältö-muoto erottelu)

19 Aiempia kysymyksiä 2 Entä kustantajien www-sivuilla oleva, luetteloinnin kohdetta kuvaava infor- maatio? Mitä on huomioitava em. tietoihin liittyen e-kirjan sisällönkuvai- lussa. Mikä ero on ulkomaisen ja kotimaisen aineiston käytöllä, onko koti- maisen kuvailutiedon käyttö rajatumpaa? -> -meillä on katsottu, että internetissä julkaiseminen ei tarkoita oikeuksista luopumista, silti voisi olettaa käytön olevan sallittua (?) -ulkomainen aineisto on samalla tavalla suojattua kuin kotimainenkin -angloamerikkalaisen perinteen maissa tulkinta osin toinen, myös Sak- sassa Korkein oikeus katsonut 29.4.2010 ettei Google loukannut tekijän- oikeutta käyttäessään ”thumbnails” http://tinyurl.com/34wejvp (taiteilija oli laittanut kuviaan webbisivuilleen ilman teknistä suojausta, joten nämä joutuivat Googlen robotin haravaan)

20 KIITOS!


Lataa ppt "OIKEUDET METADATAAN SISÄLLÖNKUVAILUPÄIVÄ 26.11.2010 Pekka Heikkinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google