Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEKNINEN SIIVOUSLAATU WSBCS:n (Siivousliikkeiden Maailmanliitto) konferenssi, Pariisi 1986 antoi seuraavanlaisen julkilausuman: INSTA 800 •on pohjoismainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEKNINEN SIIVOUSLAATU WSBCS:n (Siivousliikkeiden Maailmanliitto) konferenssi, Pariisi 1986 antoi seuraavanlaisen julkilausuman: INSTA 800 •on pohjoismainen."— Esityksen transkriptio:

1 TEKNINEN SIIVOUSLAATU WSBCS:n (Siivousliikkeiden Maailmanliitto) konferenssi, Pariisi 1986 antoi seuraavanlaisen julkilausuman: INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

2 TEKNINEN SIIVOUSLAATU WSBCS:n (Siivousliikkeiden Maailmanliitto) konferenssi, Pariisi 1986 hahmotteli julkilausumassaan seuraavanlaisen havainnollistavan kaavion: PUHTAUSTASOJEN TUOTTEISTAMINEN INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ PUHTAUS- TASOT = ASIAKKAAN tarvetaso eri tiloissa esim. 3 = SIISTI 5432154321 Lian suhteellinen esiintyminen = PUHTAUSASTE * Aika * * Ylilaatu Huono LAATU * Hyvä = mittausajankohta LAATU= Vastaavatko Asiakkaan kokemukset hänen odotuksiaan? - Kuinka hyvin?

3 TEKNINEN SIIVOUSLAATU WSBCS:n (Siivousliikkeiden Maailmanliitto) konferenssi, Pariisi 1986 määritteli julkilausumassaan seuraavat laatutekijät: LIKA = Lika on siivousmenetelmin poistettavaa, pintojen käyttöarvoa alentavaa epäpuhtautta. EPÄKOHTA = Yleisnimike havaitulle lialle. PUHTAUSASTE = Lian/epäkohtien suhteellinen määrä pinnalla. PUHTAUSTASO = Määritelty puhtausasteen mittaamisen tulos. TAVOITETASO = Asiakkaan kanssa sovittu puhtaustaso, toisin sanottuna TARVETASO. LAATU = Kuinka hyvin toteutunut puhtaustaso vastaa tavoitetasoa. LAATUTASO = Kuinka lähelle tavoiteltua puhtaustasoa päästiin tietyllä seurantajaksolla. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

4 INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ INSTA 800 – POHJOISMAINEN STANDARDI SIIVOUSLAADUN MITTAAMISEEN TAUSTAA: Euroopan laajuisessa työryhmässä laadittiin viitekehys siivousalan laadunmittauksen yhdenmukaistamiseksi. Syntyi standardi: prEN 13549 Cleaning services – Basic requirements and recommendations for quality measuring systems. Ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten muodostama työryhmä päätti kehittää siivouksen teknisen laadun pohjoismaisen mittausjärjestelmän edellä mainitun viitekehyksen pohjalta. Suomi ei osallistunut kumpaankaan hankkeeseen. Syksyllä 2000 valmistunut standardi, INSTA 800 on otettu käyttöön lähes samanaikaisesti Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ja se on saatettu CEN:in tietoon. ISO- järjestelmän mukaan tehtynä sitä voi käyttää myös muissa maissa. Ruotsinkielinen standardi on SS 627801 Städkvalitet – Mätsystem för bedömning av städkvalitet. Seuraavassa keskeisiä otteita INSTA 800- standardista ASTQ:n kääntämänä ja muokkaamana. Huom! teksti on epävirallinen ja viitteellinen.

5 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ INSTA 800 – POHJOISMAINEN STANDARDI SIIVOUSLAADUN MITTAAMISEEN Milloin on tehty sovitusti puhdasta tai siistiä jälkeä? Tämä on ollut loputon keskustelu asiakkaan ja siivousorganisaation välillä. Yksimielisyyteen pääsy on ollut vaikeaa, koska puhtauteen ja siisteyteen on suhtauduttu hyvin subjektiivisesti. Siivousalan asiakkailla ja palveluntoimittajilla ei ole ollut selkeitä käsitteitä siivouksen lopputuloksen kuvaamiseksi. Siivouslaadun standardi, INSTA 800 on yhteis- pohjoismainen. Käännettynä kullekin pohjoismaiselle kielelle se on voimassa kaikissa Pohjoismaissa. ISO- standardien mukaisesti tehtynä sitä voi käyttää myös Euroopan muissa maissa. Standardin takana on laaja työnantajia, palkansaajia sekä siivouspalvelun käyttäjiä edustava työryhmä Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista.

6 HUOMIO LOPPUTULOKSEEN Siivoussopimus sisältää usein työohjeet, joissa kuvataan eri työmenetelmät ja niiden suoritustiheys. Tällaisia ovat esim. lattian nihkeäpyyhintä, kalusteiden pölynpyyhintä. Asiakkaalle on samantekevää, mitä menetelmiä ja kuinka usein ne suoritetaan, kunhan lopputulos tyydyttää asiakasta ja että se saavutetaan kokonaistaloudellisesti edullisesti. Pintoja, rakennusta ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavasti. INSTA 800 – POHJOISMAINEN STANDARDI SIIVOUSLAADUN MITTAAMISEEN Milloin on tehty sovitusti puhdasta tai siistiä jälkeä?

7 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 SOVELTUU KAIKENTYYPPISILLE TILOILLE INSTA 800:aa on kehitelty useita vuosia, jotta saavutettaisiin yksiselitteisyys ja jotta se kattaisi erilaiset tilatyypit ja eri asiakasryhmien siivoukselle asettamat tarpeet. Tuloksena on standardi, jota voi käyttää kaikissa tiloissa, joihin on tarkoituksenmukaista kuvata puhtaustasot. INSTA 800 soveltuu junanvaunuista sairaaloihin.

8 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 TARJOUSTEN VERTAILTAVUUS HELPOTTUU INSTA 800 on oivallinen työkalu, kun asiakas ensimmäistä kertaa ulkoistaa siivouspalvelut tai haluaa todeta nykyisen siivouksen hinta-/laatusuhteen. Saadakseen vertailukelpoiset tarjoukset, on määriteltävä, mitkä 5:stä vaihtoehtoisesta puhtaustasosta kuhunkin tilaan halutaan. Sen jälkeen saadaan periaatteessa suoraanverrattavissa olevat tarjoukset eri siivousorganisaatioilta. Muulla tavalla olisi vaikeaa todeta tai päätellä, tähtäävätkö kaikki tarjousvaihtoehdot samaan lopputulokseen, koska aiemmin on puuttunut virallinen yhteinen puhtaustasojen kuvaustapa. INSTA 800:sta tulee merkittävä apuväline edistämään reilua ja vertailukelpoista kilpailua kaikkien sidosryhmien eduksi. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

9 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 SELKEÄT JA TÄSMÄLLISET MÄÄRITELMÄT Standardissa toimitaan viiden puhtaustason puitteissa. Kukin taso on kuvattu asettamalla rajat sille, kuinka paljon epäkohtia sallitaan kussakin puhtaustasossa. Kun asiakas kilpailuttaa siivouksen, ensin määritellään eri tiloihin tavoitepuhtaustasot, siivouksen lopputulos. Asiakkaalla on mahdollisuus valita eri puhtaustasoja eri tilatyyppeihin sekä lisäksi tilatyypin sisällä, esimerkiksi valita kalusteille eri puhtaustaso kuin lattialle. Mikäli asiakas esimerkiksi haluaa osaan tiloista puhtaustaso 2:n ja muihin tiloihin tason 3, ammattitaitoinen siivousliike tietää täsmälleen, kuinka siistejä tilojen tulee olla siivouksen jälkeen. Asiakkaiden on aiempaa helpompaa pyytää siivoustarjouksia Standardiin nojautuen; tarjouksia voi hinnallisesri suoraan verrata keskenään, koska laatua tarkastellaan yhdenmukaisesti. INSTA 800:aan tukeutuen siivousalalla on mahdollisuus yksiselitteiseen yhteiseen kieleen puhuttaessa siivouksen lopputuloksesta. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

10 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 ASIAKKAAN EDUKSI Ostotilanteessa asiakkaan ei tarvitse enää uhrata voimia tarjoajien siivousmenetelmien ja suoritustiheyksien tai ajankäytön selvittelyyn, vaan riittää, kun määritetään, kuinka puhtaita tilojen on oltava siivouksen jälkeen. Asiakkaalla on myös mahdollisuus verrata hinnan ja laadun vuorovaikutusta. Kun siivousliikkeen kanssa on tehty sopimus, asiakas saa nyt yksiselitteisen työkalun mitatakseen yhdessä siivousliikkeen kanssa, toteutuvatko sovitut puhtaustasot. Yhteispohjoismainen standardi vaikuttaa myönteisesti siivousalan ammattimaisuuteen. Se avaa rakentavaa keskustelua siivous- organisaatioiden, julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden välille. Siivousalalla on mahdollisuus kehitysharppaukseen, jossa:  Keskitytään siivouksen lopputuloksen tarkasteluun  Käytetään yksiselitteisiä ja tarkkoja mittauksia  Ne soveltuvat kaikkiin tilatyyppeihin  Tarjousten vertailtavuus paranee  Edellytetään vähintään 4 vuosittaista mittausta  Siivousorganisaatio oppii keskittymään oleelliseen  Täydennetään vapaaehtoisilla objektiivisilla mittauksilla  Standardi tuo lisää turvallisuutta ja laatua palveluihin  Alan arvostus kasvaa laadunohjauksen myötä INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

11 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 VÄHINTÄÄN 4 TARKASTUSTA VUOSITTAIN INSTA 800:n mukaisen siivoussopimuksen edellytyksenä on vähintään 4:n vuosittaisen laadunmittauksen suorittaminen. Sopimukseen merkitään, kuka suorittaa tarkastukset ja suoritetaanko useampi kuin vähimmäismäärä, 4 tarkastusta. Voidaan sopia, että siivousorganisaatio suorittaa tarkastukset omavalvontana. Asiakas voi myös suorittaa tarkastukset yhdessä siivousorganisaation kanssa. Vaihtoehtoisesti myös kolmas, puolueeton osapuoli, esim. konsultti voi suorittaa ne. Tarkastus perustuu ensisijaisesti silmämääräiseen tarkasteluun, jossa tilat käydään läpi heti siivouksen jälkeen. Epäkohdat lasketaan ja kirjataan – tulosta verrataan tavoitetasoon. Mikäli määrä ylittää hylkäysrajan, merkitään mittaustulokseen “hylätty”. Yhteenvedossa tarkistetaan hylättyjen kokonaismäärä ja siitä päätellään koko kohteen hyväksyminen tai hylkääminen. Hylkäämistapauksessa seuraava tarkastus tehdään tiukemman käytännön mukaisesti. Laatupoikkeamien sanktiot sovitaan palvelusopimuksessa tai erityisessä laatusopimuksessa. Koska käytännön syistä ei useinkaan voida tarkastaa kohteensa kaikkia tiloja, standardin mukaisesti on mahdollisuus suorittaa tarkastus tilastollisesti oikealla otannalla pistokokein. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

12 EU:n palveludirektiivi 92/50/ETY Yli 200.000 €:n arvoiset julkiset siivous palvelut on kilpailutettava Ongelma: useimmissa maissa tarjouksen valintakriteerinä on hinta Euroopan työmarkkinaosapuolet EFCI ja Uni-Europa ovat laatineet oppaan ”Parhaan tarjouksen valinta” - Pisteytystaulukko, joka ottaa huomioon myös laadulliset kriteerit. ©ASTQ -06

13 Palvelusopimuksen perusta/ Siivousjärjestelmät 1. Toimintaan perustuva siivousjärjestelmä - siivouskohteet/menetelmät//suoritustiheydet = ohjelmoitu siivous = työohjeet 2. Laatuun perustuva siivousjärjestelmät - kuvataan pääasiassa lopputulos - INSTA 800 (visuaalinen, pintapöly, askelvarmuus, kiilto, staattinen sähköisyys, mikrobiologinen puhtaus 3. Yhdistelmä toimintaan ja laatuun perustuvasta siivousjärjestelmästä - esim. pintojen hoitojärjestelmät - siivouksen ”vastuupäivät” ©ASTQ -06

14 PALVELUNKUVAUS/LAATUOHJE Palvelunkuvaus kuvaa siivouspalvelun lopputulosta. Siinä eritellään tilatyypit ja niihin valitut puhtaustasot sekä harvemmin siivottavien tilojen kohdalla myös siivouskerrat. PUHTAUSTASOJEN KOHDISTAMINEN ERI TILOIHIN TILAPUHTAUS- TASO LATTIAN- HOITO YLLÄPITO- SIIVOUS x vko PERUS- SIIVOUS HYGIENIATILAT Keittiöt WC:t, pesuhuoneet jne. 4P51 x v TYÖTILAT Toimistot neuvottelutilat jne. 4343 ESES 532532 1 x v LÄPIKULKUTILAT Aulat, eteiset, käytävät, portaat 3232 ESPESP 51 x v SÄILYTYSTILAT Arkistot, varastot siivouskomero 2P1tarpeen mukaan Siivous Oy

15 SISÄILMASTO Siivous Oy ottaa osavastuun myös tilojen sisäilmastosta: - Lika ja epäkohdat postetaan vähiten pölyttävillä, “parhaan käytännön” menetelmillä. -Lika poistetaan tärkeysjärjestyksessä: vaarallinen –haitallinen häiritsevä –hyväksyttävä. - Liiallisen veden ja kemikaalien käyttöä vältetään. - Aseptisesti oikeaa työjärjestystä noudatetaan hygieniatiloissa. - Pöly poistetaan “henkilöä lähellä olevilta pinnoilta”; - sovittaessa myös paperipinoista huolimatta. - Pölyn poistetaan muilta tasopinnoilta. “Hyllykerron” otetaan huomioon (m² tasopintaa/huoneala). - Käytettävät pölynImurit on varustettu mikrosuodattimin. “Nukkakerroin” otetaan huomioon (m² tekstiilipintaa/ huone- tilavuus- m³) ylläpito- ja perussiivouksesa. -Pöly poistetaan sisäkatoista ja ylärakenteista perussiivouksen yhteydessä tarpeen mukaisesti. -Perussiivoukset suoritetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavilla siivousmenetelmillä. PALVELUNKUVAUS/LAATUOHJE

16 YHTEISTYÖ Laadunohjausjärjestelmän avulla laatupoikkeamat ja etenkin samojen toistuminen vähenevät. Kehityskokouskäytännön avulla kehitämme yhdessä laatua, yhteistyötä ja tilojen siivottavuutta ja kunnossapitoa - tähtäimessä tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus.

17 INSTA 800:n mukaan puhtaustaso mitataan neljästä tarkasteltavasta kohteesta: KALUSTEET/ SISUSTEET SEINÄT LATTIA KATTO Kohteet jakautuvat lisäksi: Helposti Luoksepäästäviin = H Vaikeasti Luoksepäästäviin = V INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ LAADUNMITTAUS/ INSTA 800

18 TARKASTELTAVAT KOHTEET Epäkohtien määrä mitataan neljästä tarkasteltavasta kohteesta: Kalustet/sisusteet, Seinät, Lattiat ja Katto. Nämä kohteet jaetaan kahteen ryhmään Luoksepäästävyytensä perusteella: Helposti luoksepäästävät (H): • Vapaat helposti ulotettavat kaluste-, sisuste-, seinäpinnat ja -kohdat sekä vapaat, esteettömät lattiapinnat Vaikeasti Luoksepäästävät (V): • Pinnat, jotka eivät ole suoraan vapaita ja ulotettavissa sekä helposti siivottavia, kuten lämpöpatterien taustat, kaapelinippujen välissä konttorikoneiden takana ja alla jne. • Pinnat ja esineet, joissa tavoitettavat pinnat ovat alle 20 x 20 cm (tai esim. A4- kokoa oleva paperiarkki). • Pinnat ja esineet, joiden sijainti on epäsuotuisa tai korkea kalustetiheys. • Pinnat, joita ei voi siivota ilman epämukavia työasentoja, esim - kädet hartiatason yläpuolella tai yli käden ulottuvuuden tai on noustava lattiatason yläpuolelle. - työasento on kyyristynyt, kumara tai kiertynyt INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

19 KALUSTEET/ SISUSTEET: Esim. pöydät, tuolit, alavalaisimet, kaapit, kirjahyllyt, sermien hyllyt ja päälliset, ikkunalaudat, saniteettikalusteet SEINÄT: Varsinaiset seinäpinnat, pilarit, paneloinnit, sermien pystypinnat, ovet pielineen, valokatkaisijat, lasiväliseinät, seinään kiinnitetyt kaapelikanavat ja putkistot, ilmastoinnin seinäventtiilit. LATTIA: Lattiapinta, irtomatot, jalkalistat, kynnykset, portaat, ritilät, lattiakaivot, lattiapistorasiat. KATTO: (kokonaan Vaikeasti Luoksepäästävä) Kattopinta, palkistot yms. näkyvät kattorakenteet, putkistot, ilmastointilaitteistot ja -venttiilit katossa, kattovalaisimet. LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 TARKASTELTAVAT KOHTEET

20 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 LIKATYYPIT INSTA 800 jakaa epäpuhtaudet 4:ksi eri tyypiksi (vrt. SFS 4619)‏ 4 likatyyppiä määritellään seuraavasti ja ryhmitellään kahteen pääryhmään: RYHMÄ 1 Roskat ja irtolika: Roskat ovat käsin poimittavissa olevaa likaa, esimerkiksi paperisilppu, kasvien lehdet, tulitikut, tupakantumpit. Irtolikaa on raemainen lika, joka ei ole kiinnittynyt pintaan ja joka ei myöskään helposti leijaile ilmaan. Esimerkkejä hiekka, leivänmurut, hiukset, kuolleet hyönteiset, kuminpuru. Pöly: Hienot hiukkaset, jotka laskeutuvat ja kerrostuvat tai kiinnittyvät kevyesti pinnoille. Pöly saattaa lähteä ilmavirran mukana uudelleen leijailemaan. Tahrat: Kiinnittyneitä, pienellä alalla olevia likaläikkiä. Tahroja ovat esimerkiksi kahvitahrat, kuivuneet nestejäljet, sormenjäljet, kohollaan olevat tahrat (purukumi-, pikitahrat) ja koronjäljet. Tahroiksi ei katsota pintalikaa (ryhmä 2), vaurioiden, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon aiheuttamia epäkohtia, kuten palojäljet, naarmut, maaliroiskeet. Tahrat voivat olla märkiä tai kuivuneita RYHMÄ 2 Pintalika: Pintalika on kiinnittynyttä, nihkeää tai kuivaa likaa laajalla alueella. Esimerkkejä: likaisia hoitoainekerrostumia, kalkki- ja ruostesaostumia, nikotiinia sekä laajalti esintyviä laahaus-/naarmujälkiä. Liaksi ei katsota vaurioiden, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon aiheuttamia epäkohtia, kuten haalistumat, kellastumat, “ajan patina” sekä pintaan kuluneet naarmuiset kulku-urat. Pintalika voi olla märkää tai kuivunutta. Havaittua likaa kutsutaan Puhtaustasomääritelmissä Epäkohdiksi. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

21 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 5 PUHTAUSTASOA Tämä puhtaustaso kuvaa parasta visuaalista puhtausastetta. Puhtaustaso 5 valitaan, kun vain paras on kyllin hyvää, esimerkiksi edustustiloihin. Epäkohtia voi esiintyä hyvin rajoitetusti. Kooltaan 15 - 35 m²:n tilassa sallitaan kussakin kohderyhmässä 1 epäkohta helposti luoksepäästävillä pinnoilla ja 2 vaikeasti luoksepäästävillä pinnoilla. Tämä puhtaustaso kuvaa hyvää visuaalista puhtausastetta. Puhtaustaso 4 valitaan, kun tilalta odotetaan edustavuutta, esimerkiksi kun tiloissa vierailee usein ulkopuolisia asiakkaita jne. Epäkohtia voi esiintyä rajoitetusti. Kooltaan 15 - 35 m²:n tilassa sallitaan kussakin kohderyhmässä 3 epäkohtaa helposti luoksepäästävillä pinnoilla ja 5 vaikeasti luoksepäästävillä pinnoilla. Tässä puhtaustasossa yleisvaikutelmaltaan tila näyttää siistiltä. Tätä tasoa pidetään yleisimpänä ja riittävänä esim. normaaleissa toimistotiloissa. Puhtaustaso 3 valitaan, kun tilalta ei odoteta edustavuutta. Epäkohtia voi esiintyä rajoitetusti. Kooltaan 15 - 35 m²:n tilassa sallitaan kussakin kohderyhmässä 6 epäkohtaa helposti luoksepäästävillä pinnoilla ja 8 vaikeasti luoksepäästävillä pinnoilla. Tässä puhtaustasossa tila näyttää nopealla silmäyksellä siistiltä, mutta tarkemmin havainnoiden siellä näkyy joitakin epäkohtia. Tämän tason katsotaan olevan keskitason alapuolella. Epäpuhtauksia voi luonnollisesti esiintyä. Kooltaan 15 - 35 m²:n tilassa sallitaan kussakin kohderyhmässä 8 epäkohtaa helposti luoksepäästävillä pinnoilla ja 10 vaikeasti luoksepäästävillä pinnoilla. Alin puhtaustaso valitaan yleensä tiloihin, joiden siisteydelle ei aseteta erityisiä vaatimuksia. Tämän tason katsotaan olevan alin hyväksyttävä. Epäpuhtauksia voi luonnollisesti esiintyä. Kooltaan 15 - 35 m²:n tilassa sallitaan kussakin kohderyhmässä 12 epäkohtaa helposti luoksepäästävillä pinnoilla ja rajoittamaton määrä epäkohtaa vaikeasti luoksepäästävillä pinnoilla. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

22 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 5:n Puhtaustason hyväksymisrajat Taulukossa kuvataan, kuinka monta epäkohtaa sallitaan puhtaustasoittain: Roskia/irtolikaa, pölyä ja tahroja sekä pintalian sallittu prosenttiosuus kummassakin kohderyhmässä (H ja V). Sallitut määrät on myös porrastettu siten, että suuremmissa tiloissa sallitaan enemmän epäkohtia. Puhtaus- taso 5 4 3 2 1 Tilat alle 15m² Tilat > 15 - 35m² Tilat >35 - 60m² Tilat > 60 - 100m² Pintalika, tilojen pinta-ala 0 - 100 m² H 1 H 1 H 2 H 4 H 0 % V 1 V 2 V 4 V 6 V 0 % H 2 H 3 H 5 H 7 H 10 % V 3 V 5 V 6 V 8 V 10 % H 5 H 6 H 9 H 12 H 25 % V 6 V 8 V 12 V 18 V 25 % H 7 H 8 H 13 H 18 H 50 % V 8 V 10 V 15 V 20 V 50 % H 10 H 12 H 18 H 24 H 75 % V ei raj. V ei raj. V ei raj. V ei raj V 75 % Taulukon ilmoittamat luvut kertovat epäkohtien suurimman sallitun määrän 5:ssä eri puhtaustasossa. Vaikeasti luoksepäästävillä pinnoilla (V)‏ sallitaan enemmän epäkohtia kuin Helposti Luoksepäästävillä (H). H - Helposti Luoksepäästävät pinnat: lähellä oleva vapaa pinta, esim. kirjoituspöydällä, jonka koko on vähintään A4- paperiarkkia vastaava. V - Vaikeasti Luoksepäästävät pinnat: esim. kirjoituspöytä, jonka vapaana oleva pinta on pienempi, kuin A4- paperiarkkia vastaava. Pinnat, jotka ovat ulottuvuuskorkeuden yläpuolella tai tavoitettavissa vain kurottamalla kumartumalla tai nousemalla. Ei raj. - Ei raja-arvoa: Vaikeasti Luoksepäästävillä pinnoilla sallitaan Puhtaustasossa 1 rajoittamaton määrä epäkohtia. Epäkohta: samaa likatyyppiryhmää oleva epäpuhtaushavainto 0,25m²:n alueella ( esim. 1 cm x 2,5 m, 10 cm x 2,5 m tai 50 cm x 50 cm) kussakin 4:ssä kohderyhmässä: Kalusteilla/sisusteilla, seinillä, lattialla tai katossa. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

23 Laatinut: Pvm: Asiakas: Osoite: Tilatyyppiryhmän väritunnus piirustuksissa: TILAT PUHTAUS- TASOITTAIN: TAVOITETASO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KALUSTEET/SISUSTEET Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika SEINÄT Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika LATTIA Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika KATTO Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika LAATUPROFIILIT/ INSTA 800 Asiakkaan tarvetasot tilaryhmittäin TAVOITETASOT, epäkohtien enimmäismäärä: 5 Ei juurikaan likaa, paras visuaalinen taso 4 Ei näkyvää likaa, puhdas, edustava taso 3 Vähän likaa, siisti, esteettinen, perustaso 2 Rajoitetusti likaa, tyydyttävä, alle keskitason 1 Huomattavasti likaa, alin hyväksyttävä taso Tilatyyppiryhmän Laatuprofiili voi olla näiden yhdistelmä KALUSTEET/ SISUSTEET: Pöydät, tuolit, alavalaisimet, kaapit, kirjahyllyt, sermien hyllyt ja päälliset, ikkunalaudat, saniteettikalusteet SEINÄT: Varsinaiset seinäpinnat, pilarit, paneloinnit, sermien pystypinnat, ovet pielineen, valokatkaisijat, lasiväliseinät, seinään kiinnitetyt kaapelikanavat ja putkistot, ilmastoinnin seinäventtiilit. LATTIA: Lattiapinta, irtomatot, jalkalistat, kynnykset, portaat, ritilät, lattiakaivot, lattiapistorasiat. KATTO: Kattopinta, palkistot yms. näkyvät kattorakenteet, putkistot, ilmastointilaitteistot ja -venttiilit katossa, kattovalaisimet. Puhtaustaso mitataan heti siivouksen jälkeen, viimeistään ennen tilojen käyttöönottoa INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

24 LAATUPROFIILIT/ INSTA 800 Asiakkaan tarvetasot tilaryhmittäin TAVOITETASO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 TAVOITETASOT, epäkohtien enimmäismäärä: 5 Ei juurikaan likaa, paras visuaalinen taso 4 Ei näkyvää likaa, puhdas, edustava taso 3 Vähän likaa, siisti, esteettinen, perustaso 2 Rajoitetusti likaa, tyydyttävä, alle keskitason 1 Huomattavasti likaa, alin hyväksyttävä taso Tilatyyppiryhmän Laatuprofiili voi olla näiden yhdistelmä Puhtaustaso mitataan heti siivouksen jälkeen, viimeistään ennen tilojen käyttöönottoa Laatinut: Pvm: 01.02.2001 Asiakas: ESIMERKKI Osoite: Tilatyyppiryhmän väritunnus piirustuksissa: TILAT PUHTAUS- TASOITTAIN: SIISTI PUHDAS, HYGIEENINEN RIITTÄVÄ KALUSTEET/ SISUSTEET: Pöydät, tuolit, alavalaisimet, kaapit, kirjahyllyt, sermien hyllyt ja päälliset, ikkunalaudat, saniteettikalusteet SEINÄT: Varsinaiset seinäpinnat, pilarit, paneloinnit, sermien pystypinnat, ovet pielineen, valokatkaisijat, lasiväliseinät, seinään kiinnitetyt kaapelikanavat ja putkistot, ilmastoinnin seinäventtiilit. LATTIA: Lattiapinta, irtomatot, jalkalistat, kynnykset, portaat, ritilät, lattiakaivot, lattiapistorasiat. KATTO: Kattopinta, palkistot yms. näkyvät kattorakenteet, putkistot, ilmastointilaitteistot ja -venttiilit katossa, kattovalaisimet. PUHDAS, EDUSTAVA WC:t, pesuhuoneet KokoustilatToimistot ja vastaavat Sivuportaat, kellarikäytävät X X X X X X INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ TAVOITETASO 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 KALUSTEET/SISUSTEET Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika SEINÄT Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika LATTIA Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika KATTO Roskat, irtolika, pöly ja tahrat Pintalika

25

26 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Seuraavat asiat tulee sopia palvelusopimuksessa tai Laatusopimuksessa:  Mitkä rakennukset, kerrokset sopimus kattaa  Pohjapiirustus ja/tai tilaerittely  Siivouksen vastuupäivät (esim 3 x vko/ Ma, Ke, Pe)  Laatuprofiilit tilatyypeittäin ja kohderyhmittäin  Sovitut AQL:t kullekin laatuprofiilille tarkastusta varten  Kuka/ketkä suorittavat tarkastukset  Tarkastuksen ja otoksen laajuus  Mahdolliset objektiiviset mittaukset ja otoksen laajuus  Korjaavat toimenpiteet laatupoikkeamiin  Mahdolliset laatutakuut ja sanktiot  Tiedottaminen henkilökunnalle  Koulutus-/perehdytysjakso  Toimenpiteet sopimuksen päättyessä INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

27 ©REWERO -06

28

29 Esim. PUHTAUSTASO 4 - Siisti, esteettinen Yleisvaikutelma: Tilat näyttävät hyvin siisteiltä, mutta tarkemmin havainnoiden siellä voi näkyä joitakin epäkohtia. Pysyvyys: Siisteys ja yleisvaikutelma varmistetaan päivittäin. Tilojen käyttökuormitus voi aiheuttaa puhtaustason alenemisen ennen seuraavaa siivouskertaa. Kuormitushuippujen mukaan joustavan tarkistussiivouksen avulla silmiinpistävät epäkohdat poistetaan Pintojen hoitotapa: Edustava/suojaava hoito Hylkäysraja: Epäkohtia voi esiintyä rajoitetusti, mutta ei yhtään häiritsevää epäkohtaa. ©ASTQ -06

30 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 LAADUNMITTAUS Sovitun siivouslaadun toteamiseen on kaksi tapaa: - Visuaalinen ja Objektiivinen. Visuaalinen mittaus on pakollinen Se suoritetaan vähintään 4 kertaa vuodessa kiertämällä tilat läpi tarkastaen kaikki siivoussopimuksen edellyttämät pinnat. Havaitut epäkohdat lasketaan kohderyhmittäin. Mikäli epäkohtien määrä on sovitun puhtaustason edellyttämä tai sitä pienempi, tila on läpäissyt tarkastuksen = hyväksytty Pistokoemittaus/ tilastollinen otanta Siivouksen jatkuvaan laadunmittaukseen käytetään ISO 2859-1- standardin mukaista pistokoemenettelyä, eli satunnaisotosta. Otokseen valitaan tarkastettavien kohteiden lukumäärä, hyväksymisraja ja sallittujen poikkeamien määrä. Otos suunnitellaan saman puhtaustasoprofiilin tiloille seuraavasti:  Lasketaan tilojen lukumäärä, joilla on sama Laatuprofiili (N)‏  Päätetään hyväksyttävä AQL (2,5%, 4 %, 6,5% tai 10%). Kun tämä on tehty, päätetään pistokokeen otosten määrä hyväksymisraja ja sallittujen poikkeamien määrä standardissa annetun taulukon mukaisesti. AQL - Acceptable Quality Level AQL ilmoittaa hyväksytyn laatutason, joka tarkoittaa suurinta sallittua hylkäysmäärää. Toisin sanoen, AQL:ää parempi laatutaso tulee hyväksyä. AQL voi olla esim. 4 %, mikä tarkoittaa, että on vielä hyväksyttävää, että 4 100:sta satunnaisesti pistokokeeseen valituista tilasta ei täytä sovittuja laatuvaatimuksia. Tarkastusajankohta Mittaus tulee suorittaa heti siivouksen jälkeen tai viimeistään ennen tilojen seuraavaa käyttöä. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

31 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Esimerkkitaulukko: Otoksen suunnittelu, normaali tarkastus. AQL = 6,5 CRQ = 19,5 KOODI A B C D E F G H J K L n Ac PR CR N 2 - 8 9 - 15 16 - 25 26 - 50 51 - 90 91 - 150 151 - 280 281 - 500 501 - 1200 1201 - 3200 3201 - 10000 2 0 12,6% 64,8% 2 0 12.6% 64,8% 8 1 9,2% 51,8% 8 1 9,2% 51,8% 13 2 4,8% 52,0% 20 3 3,7% 43,4% 32 5 1,6% 38,7% 50 7 1,5% 21,5% 80 10 1,4% 7,0% 125 14 1,6% 1,0% 200 21 1,1% 0,0% N = Tilojen määrä n = Otoksen suuruus/tiloja AQL = Hyväksyttävä Laatutaso CRQ = Rajalaatutaso = 3 x AQL PC = Toimittajan riski CR = Tilaajan riski INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

32 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Objektiiviset mittaukset Objektiiviset mittaukset ovat vapaaehtoisia Niitä voidaan valita täydentämään visuaalista tarkastusta. Ne suoritetaan erilaisilla teknisillä mittausvälineillä, joilla mitataan:  Pintapölyn määrää - pintapölymittari, BM Dustdetector  Lattiapinnan askelvarmuutta, eli kitkaa - kitkamittari, FSC 2000  Pintojen kiiltoastetta - kiiltomittari ISO 2813:n mukainen, heijastus 60°  Hygieniatasoa - Mikrobien määrä, kontaktimaljat tai -liuskat - ATP- bioluminenssimittari  Staattista sähköisyyttä - Henkilön staattinen sähkövaraus mitattuna simuloidun kokolattiamatolla kävelyn aikana - Staattisen sähkön jännite mitattuna tietyltä etäisyydeltä elektronisesta laitteesta - Mittaukset suoritetaan DIN-normin 54 345 mukaan  Lattioiden sähkönjohtavuutta - Johtokykymittari  /cm² (500V kahden elektrodin kautta,)‏ FS 7610-1613standardin mukaan INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

33 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Pintapölyn määrää, BM Dustdetector Mittaus suoritetaan objektiivisen tuloksen saamiseksi pölyn määrästä kovilla tai puolikovilla pinnoilla sekä vastaavilla kaluste- ja sisustepinnoilla. Myös tekstiili- pinnoista irtoavaan pölyyn on mittausmenetelmä. Mittauksia voidaan käyttää standardin mukaan:  Siivouksen lopputuloksen tarkastamiseen verrattuna tavoitetasoihin (mittaus heti siivouksen jälkeen).  Siivouksen oikea kohdistaminen (mittaus voidaan tehdä milloin vain).  Uudelleenlikaantumisen mittaus (pinta puhdistetaan ja mitataan 0 %:iin, sen jälkeen mittauksia suoritetaan tasaisin välein). Lisäksi mittauksia voidaan käyttää esim:  Ylärakenteiden siivoustarpeen määrittelyyn  Siivousmenetelmien tehokkuuden vertailuun  Sisäilmastotutkimuksiin  Ilmastointikanavien puhtaustason mittauksiin MITTAUSMENETELMÄN KÄYTTÖKOHTEITA:  Koulut, esikoulut, päiväkodit  Sairaalat, terveydenhoitotilat  Elektroniikka- yms. tuotantotilat  Toimistot, hotellit jne. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

34 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Pintapölyn määrää, BM Dustdetector KÄSITTEITÄ: INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ HENKILÖÄ LÄHELLÄ OLEVAT KALUSTEPINNAT: Vaakasuorat tasopinnat n. metrin säteellä käyttäjästä. Esim. kirjoituspöytä, PC-pöytä. HELPOSTI LUOKSEPÄÄSTÄVÄT KALUSTEPINNAT: Näkyvät, vapaat tasopinnat, jotka eivät ole henkilöä lähellä. Esim. apupöydät, hyllytasot, ikkunalaudat. VAIKEASTI LUOKSEPÄÄSTÄVÄT KALUSTEPINNAT: Pinnat, jotka eivät ole vapaita tai helposti luoksepäästäviä Esim. kaappien päälliset, kattoon ripustettujen valaisinten ja ilmastointikanavien päälliset. HELPOSTI LUOKSEPÄÄSTÄVÄT LATTIAPINNAT: Suoraan vapaat lattiapinnat. Esim. kulkuväylät. VAIKEASTI LUOKSEPÄÄSTÄVÄT LATTIAPINNAT: Lattiapinnat, jotka eivät ole vapaita tai helposti luoksepäästäviä. Esim. pöydän, kaapin tai hyllyn alla. PÖLYPEITTOPROSENTTI: Pölyn ja irtolian määrä prosentteina geeliteipin pinnalla jousipainotetulla telalla kovilta tai puolikovilta pinnoilta otetun näytteen jälkeen. PÖLYINDEKSI: Tekstiililattiasta BM Carpet-tester- näytteenottosuuttimella tai vastaavalla laitteella irrotetun pölyn määrä prosentteina geeliteipin pinnalla. Palvelusopimukseen tai Laatusopimukseen kirjataan mitattaviksi sovitut kohteet sekä mittaustiheys

35 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Pintapölyn määrää, BM Dustdetector MENETELMÄN PERIAATE: Likakertymänäyte otetaan geeliteipillä, joka läpivalaistaan laseriin perustuvalla mittauslaitteella ennen ja jälkeen näytteenoton. Valonläpäisevyyden alenema ilmaisee suoraan, kuinka suuri osa teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. Kovien ja puolikovien pintojen mittaus suoritetaan pölypeitto-prosenttina joka ilmoittaa, kuinka suuri osa pinnasta on pölyn ja lian peitossa. Tekstiilipinnoilla oleva irtolika ja pöly mitataan pölyindeksinä, joka ilmaisee, kuinka paljon pölyä voi vapautua tekstiilipintaa imuroitaessa BM Carpet-tester- näytteenottosuutinta tai vastaavaa laitetta käytettäessä. Pölypeittoprosenttia ja pölyindeksiä ilmaistaan asteikolla 0 - 80 INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

36 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Pintapölyn määrää, BM Dustdetector INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ Mitattavan kohteen jakaminen alueisiin Rakennus jaetaan suuruusluokittelun mukaisii alueisiin: Tilat alle 15m² Tilat > 15 - 35m² Tilat >35 - 60m² Tilat > 60 - 100m² Kukin huonetila muodostaa tarkastettavan tilayksikön. Mitattavat tilayksiköt valitaan satunnaisesti. Edustavan otoksen määrä P kpl tilojen lukumäärän ollessa. N kpl alla olevan taulukon mukaisesti. N 6 7 - 9 10 - 14 15 - 26 27 - 50 >50 P 5 6 7 8 9 11 Jokaisesta pintakategoriasta (henkilöä lähellä, Helposti luokse- päästävät kaluste-ja sisustepinnat, vaikeasti luoksepäästävät kaluste- ja sisustepinnat, helposti luoksepäästävät lattiapinnat ja vaikeasti luoksepäästävät lattiapinnat) otetaan 1 - 3 geeliteippi- näytettä. Näytteiden määrä per pintakategoria määräytyy huonetilan kokoluokan mukaan seuraavasti: Tilat <15 m² :1 näyte Tilat >15 m² - 35 m² :2 näytettä Tilat >35 m² - 100 m²:3 näytettä Mikäli tarkasteltavia tiloja on alle 5 kpl, tulee tilakohtaista ja pinta- kategorista näytemäärää lisätä siten, että jokaista pintakategoriaa kohden tulee näytemääräksi vähintäin 5 kpl.

37 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Pintapölyn määrää, BM Dustdetector INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ MITTAUSVÄLINEET Pintojen pölykertymien näytteenottoon käytetään BM Dustlifter- tyyppisiä geeliteippejä, joiden pölypeitto-prosentti luetaan käyttä- mällä BM-Dustdetectoria tai mittauslaitetta, jossa on vastaavanlainen mitta-asteikko ja tarkkuus. Laitteen on oltava kalibroitu valmistajan tai suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Kovilta ja puolikovilta pinnoilta teippinäyte otetaan näytteenottotelalla, joka kohdistaa teipin pintaan 9.8 N (1 kp:n) paineen. Tekstiilipintaisilta lattioilta otetaan näyte pölynimuriin lattiasuuttimen tilalle liitettävällä näytteenottosuuttimella. Imurin ilmamäärä sääde- tään vakioiduksi suutinlaitteessa olevan mittarin avulla. Valmisteltu geeliteippi asennetaan sille tarkoitettuun asennus- luukkuun suutinlaitteessa. Suutinta liikutetaan näytteenottokohdassa 200 cm:n matka edestakaisin vakionopeudella. Imuilman mukana tuleva pöly likaa teipin vakioidulla tavalla = pölyindeksi.

38 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Pintapölyn määrää, BM Dustdetector INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ Pöly- ja likakertymät luokitellaan 5 eri puhtaustasoksi: * Pölyindeksi Puhtaustasot ovat pintapölyn maksimiarvoja

39 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Pintapölyn määrää, BM Dustdetector MITTAUKSEN SUORITTAMINEN Ennen näytteenottoa tarkistetaan näytteenotto- välineiden puhtaus sekä pölymittarin toimivuus. Geeliteipin referenssiarvo (valonläpäisevyys puhtaana) mitataan ennen näytteenottoa. On varmistettava, ettei teipin geelipintaan tule sormenjälkiä tai muita epäpuhtauksia referenssi- tallennuksen jälkeen. Näytteenotossa tulee odottaa vähintään 30 sekuntia telauksesta ennen teipin lukemista mittalaitteessa. Jokainen geeliteippi tarkastetaan silmämääräisesti ennen lukemista mittalaitteessa, jotta pintamateri- aalista mahdollisesti irronnut vauriokohta ei vaikuttaisi virheellisesti tuloksiin. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

40 Kiiltomittauksia suoritetaan kaikentyyppisillä tasaisilla, kovilla ja puolikovilla lattianpäällysteillä. Näitä ovat esim. kivi, mosaiikkibetoni, vinyyli ja linoleumi. Mittausten tarkoituksena on tarkkailla lattiapinnan hoitoa ja kuinka hyvin sovittu kiiltoaste säilyy siivoussopimuksen mukaisesti. Mittauksia tehdään ensisijaisesti kohteissa, joissa on edustavuutta ja esteettisyyttä korostavia materiaaleja. Siivousorganisaation tehtävänä on ylläpitää näitä asiakkaan arvoja. Siksi kiilon hallinta siivouksellisin keinoin on tullut yhä tärkeämmäksi siivousorgani- saation osaamisen ja laadun mittapuuksi. Kiilto kuvaa myös jossain määrin pinnan sileyttä ja naarmuttomuutta ja siten mahdollisimman huonoa kiinnittymisalustaa ja kätköpaikkaa lialle. INSTA 800 standardissa kiiltoaste mitataan kiiltomittarilla ISO 2813:n mukaisesti. Kiilto kuvaa pinnan valoa heijastavaa ominaisuutta, kun valo lankeaa pintaan 60°kulmassa. Kiiltoaste ilmaistaan lukuina 0-100, jolloin luku 0 tarkoittaa täysin mattaa ja 100 peilinkiiltävää, ”Wet-look:ia”. LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Kiiltoaste Mittauksen tarkoitus ja käyttöalue INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

41 INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Kiiltoaste MITTAUKSEN SUORITTAMINEN Kiiltomittarin tulee täyttää ISO 2813:1994 -standardin 60°kulmassa toimivalle kiiltomittarille asettamat vaatimukset. Mittari on kalibroitava ennen käyttöä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kiiltoasteet muodostavat viisi laatutasoa seuraavasti: LAATUTASOKUVAUS KIILTOASTE Kiiltoaste 1Matta 0 – 19 Kiiltoaste 2Silkinkiiltoinen20 – 34 Kiiltoaste 3Puolikiiltävä35 – 49 Kiiltoaste 4Kiiltävä50 – 65 Kiiltoaste 5Peilinkiiltävä, ”Wet-look > 65

42 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Kiiltoaste MITTAUKSEN SUORITTAMINEN MITTAUSTEN LUKUMÄÄRÄ/TILA Edustavan otoksen määrä P kpl tilojen lukumäärän. ollessa N kpl alla olevan taulukon mukaisesti. Mittauksia suoritetaan 10 – 25 kpl/tila. Mittauskohdat valitaan satunnaisesti jakautuen tasaisesti lattiapinnalle. Mittauskohtien määrä riippuu tilan koosta seuraavasti: - Tilakoko 15 m² tai alle 10 mittauskohtaa - Tilakoko yli 15 m², 35 m²:iin asti 15 mittauskohtaa - Tilakoko yli 35 m², 100 m²:iin asti 25 mittauskohtaa Tarkastusajankohta Mittaus tulee suorittaa heti siivouksen jälkeen tai viimeistään ennen tilojen seuraavaa käyttöä. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ N 6 7 - 9 10 - 14 15 - 26 27 - 50 >50 P 5 6 7 8 9 11

43 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Kiiltoaste SUOSITUKSIA INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ Kiiltoastetta 5 suositellaan ainoastaan pohjatöiltään tasasille ja sileäpintaisille vahatuille lattioille. Kiiltoastetta 4 voidaan suositella pohjatöiltään epätasaisille, mutta sileäpintaisille vahatuille lattioille. Kiiltoaste 3 on korkein suositeltava kiiltoaste pinnaltaan karkeah- koille tai epätasaisille lattioille, esim. linoleumilattioille. Kiiltoasteet 1 ja 2 soveltuvat käytettäviksi lattiapinnoille, joita hoidetaan hoitoaineilla, esim. puhdistusvahoilla, saippuavahoilla jne.

44 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Kiiltoaste Kiiltomittari JG-100 INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ Mittausalue LinssiLinssii Valonlähde/ tunnistin INSTA 800 standardissa kiiltoaste mitataan kiiltomittarilla ISO 2813:n mukaisesti. Kiilto kuvaa pinnan valoa heijastavaa ominaisuutta, kun valo lankeaa pintaan 60°kulmassa.

45 HOITO- TAPA LOPPUTULOSKIILTO- ASTE INSTA 800 E Edus- tava hoito Lattiapinta puhdas, suojattu kulutukselta, kiiltävä - “wet look”, edustava yleisvaikutelma. 41 – 65 S Suo- jaava hoito Lattiapinta puhdas, suojattu kulutusta ja likaantumista vastaan, himmeäkiiltoinen - puolikiiltävä. 20 – 40 P Puh- distava hoito Lattiapinta puhdas, suojattu likaantumista vastaan, himmeäkiiltoinen - matta. 0 – 19 Lattianhoidon ”tuotteistaminen ” LATTIOIDEN HOITO, SUOJAUS - KIILTO - EDUSTAVUUS Eri lattiamateriaaleille ja/tai tiloihin kohdistetaan seuraavat lattianhoitotasot:

46 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen LATTIAPINNAN KITKAISUUS Liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset ovat työtapaturmatilastojen kärkisijoilla. Kun suljetaan pois laskuista sopimattomat työjalkineet ja huolimattomuus, huomio kiinnitetään lattiapinnan riittämättömään askelvarmuuteen eli alhaiseen kitkakertoimeen. Askelvarmuus on useille siivousorganisaatioille uusi vastuualue on INSTA 800 tuotteistaa sen eri laatutasoiksi. Kitkamittauksia suoritetaan kaikentyyppisillä tasaisilla, kovilla ja puolikovilla lattianpäällysteillä. Näitä ovat esim. kivi, mosaiikkibetoni, vinyyli ja linoleumi. Mittausten tarkoituksena on tarkkailla lattiapinnan hoitoa ja kuinka hyvin sovittu askelvarmuus säilyy siivoussopimuksen mukaisesti. Mittauksia tehdään ensisijaisesti kohteissa, joissa lattioiden hyvä askelvarmuus on tärkeää. Tällaisia kohteita ovat esim. sairaalat, hoitolaitokset, oppi- laitokset, yleisötilat, ostoskeskukset, lentoasemat jne. Siivousorganisaation tehtävänä on ylläpitää askelvarmuutta. Siksi kitkaisuuden hallinta siivouksen keinoin on tullut yhä tärkeämmäksi siivousorgani- saation osaamisen ja laadun mittapuuksi. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

47 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen MITTAUSMENETELMÄ Muovisen mittauskengän ja vaakasuoran lattianpääl- lysteen välinen kitka (kitkakerroin), painettaessa mittauskenkää lattianpäällystettä vasten 24 N voimalla ja liikutettaessa mittauskenkää nopeudella 200 mm sekunnissa lattianpäällysteellä. Kitka mitataan rekis- teröimällä mittauskengän vakioidulla nopeudella lattia- pinnalla vetämiseen tarvittava voima. Vetovoima jaet- tuna painamisvoimalla (24 N) ilmaisee kitkakertoimen (liikekitkan) mittauskengän ja lattiapinnan välillä. Menetelmä jäljittelee kengän liikettä pinnalla. Mittaukset suoritetaan FSC 2000- mittarilla tai muulla mittalaitteella, jossa on vastaava mitta-asteikko, mittauskenkä ja herkkyys. FSC 2000:lla mitataan helposti liikekitka tutkittavan lattiapinnan ja kolmen eri liukumateriaalin välillä. Ne simuloivat yleisimpiä jalkineen pohjamateriaaleja: nahka, kumi, muovi. Mittaus voidaan suorittaa sekä kuivalla, että märällä pinnalla. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

48 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen KITKAMITTARI FSC 2000 Digital FSC 2000:lla mitataan liikekitka tutkittavan lattiapinnan ja kolmen eri liukumateriaalin välillä. Ne simuloivat yleisimpiä jalkineen pohjamateriaaleja: nahka, kumi, muovi. Mittaus voidaan suorittaa sekä kuivalla, että märällä pinnalla. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ Teline 3:lle korko- materiaalille: - nahka - kumi - muovi Piirturin kynät: - musta - sininen - punainen Mittausmatkan säätö Käynnistyspainike Paperin repäisyreuna Kansi avattuna 4 x Mono paristo Paperirullan teline Paperirulla Piirturin kynä Tulostuspaperin pituussäätö Tulostuspainike FSC 2000:n TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA:  Mikroprosessoriohjattu  Kannettava  Paristokäyttöinen  Säädettävä mittausmatka  Säädettävä tulosteliuska  Helppokäyttöinen  Digitaalinäyttö  Keskiarvon näyttö  Piirturi, paperituloste  Paristojen kontrolli

49 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen MITTAUKSEN SUORITTAMINEN Jotta asiakkaalle varmistetaan kuva lattian askelvar- muudesta tiettynä ajanjaksona toimitetusta laadusta, mittauksia on suoritettava vähintään 3:n kuukauden välein. Mittausten lukumäärä voi olla suurempikin, jolloin tämä on sovittava joko palvelusopimuksessa tai esim. erityisessä laatusopimuksessa. Kukin huonetila muodostaa tarkastettavan yksikön, jossa kitkamittaus suoritetaan. Mittauskohdat valitaan satunnaisesti. Mitattavien yksikköjen = tilojen lukumäärä valitaan taulukosta, kuten muissakin objektiivisissa mittauksissa (katso pintapölyn mittaus). INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

50 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ Mittauksia voidaan tehdä kovilla ja puolikovilla lattianpäällysteillä. Kaikki lattiat (koko pinta) joille on sovittu sama laatutaso mitataan samalla kertaa.

51 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen OTOKSEN SUURUUS Mittaukset suoritetaan satunnaisesti valituissa 1 - 5 mittauskohdassa, jotka jakautuvat tasaisesti lattian eri osille. Mittauskohtien lukumäärä valitaan huonekoon mukaan seuraavasti: - Tilakoko 15 m² tai alle 1 mittauskohta - Tilakoko yli 15 m², 35 m²:iin asti 3 mittauskohtaa - Tilakoko yli 35 m², 100 m²:iin asti 5 mittauskohtaa Mittaus voidaan suorittaa milloin tahansa, mutta mieluiten se ajoitetaan suoritetun ylläpito- tai perussii- vouksen yhteyteen. Ennen mittauksen suorittamista lattian on oltava kuiva ja puhdas irtoliasta, rasvasta ja öljyistä. Mittaukset tehdään muovipintaista mittaus- kenkää käyttäen. Tarpeen mukaan myös muita materi- aaleja (nahka ja kumi) voidaan käyttää. Kussakin mittauksessa kirjataan 2 metrin matkalta keskimääräinen kitka. Mittaukset suoritetaan peräjäl- keen, kirjaten jokaisen mitattavan yksikön yksittäiset mittaustulokset, jotta voidaan laskea yksikön mittaus- ten keskiarvo. INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ

52 INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen SUOSITUKSIA Kitkaisuustaso valitaan tapauksittain, lattialle asetetta- vien toiminnallisten vaatimusten mukaan. Kitkaisuustasoa 5 suositellaan suurkeittiöihin, teollisuus- tiloihin ja muihin vastaavanlaisiin tiloihin, joissa lattialle joutuu rasvaa ja öljyä. Kitkaisuustasoa 4 suositellaan sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja vastaaviin tiloihin, lattioille, joilla kulkee liikuntarajoitteisia ihmisiä.Lisäksi tasoa 4 suositellaan ostoskeskuksiin, tavara- taloihin, kouluihin ja muihin vastaaviin tiloihin, joissa liikkuu runsaasti ihmisiä ja lattiapinnat ovat ajoittain märkiä. Kitkaisuustasoa 3 suositellaan toimistotilojen alimmaksi tasoksi. Taso 3 voi aiheuttaa huonoa askelvarmuutta käytet- täessä pieni- ja korkeakorkoisia sekä pohjiltaan sileäpintaisia, esim. nahkapohjaisia kenkiä. Kitkaisuustasoa 2 suositellaan ainoastaan käytettäessä pehmeitä lattianhoitoaineita täysin kuivissa olosuhteissa. Taso 2 asettaa suuret vaatimukset oikeantyyppisten jalkineiden valinnalle. Kitkaisuustasoa 1 ei suositella tiloihin, joissa esiintyy normaalia liikennettä.Sitä suositellaan ainoastaan tiloihin, joissa erityisistä syistä toivotaan lattian olevan liukas (esim. tanssilattiat ).

53 LAADUNMITTAUS/ INSTA 800 Lattian askelvarmuuden mittaaminen INSTA 800 •on pohjoismainen •siivouslaadun •määrittely- ja •mittausstandardi ©ASTQ Mittaaja(t): Asiakas/kohde:Kerros: Päiväys:Kellonaika: Siivottu viimeksi: Lattianhoito viimeksi Mittauksen tarkoitus: Tila ja sen Sovittu Mittaus- Mittaus-Huomautukset lattianpäällyste laatutaso kenkä tulos (esim. lattianhoitoaine)‏

54 INSTA 800:n MUKAISET PUHTAUSTASOT Mikrobiologinen puhtaus PUHTAUS- TASO ARVOSTELUPESÄKETTÄ/ MALJA TASO 1 TASO 2 TASO 3 TASO 4 TASO 5 TASO 6 Erinomainen Hyvä Hyväksyttävä Välttävä Huono Erittäin huono < 25 26 – 50 51 – 100 101 – 200 201 – 300 > 300 INSTA 800:n mukaiset puhtaustasot perustuvat Norjan elintarvikevalvonnan, Statens Naeringsmiddeltilsyn:in arviointiperusteisiin.


Lataa ppt "TEKNINEN SIIVOUSLAATU WSBCS:n (Siivousliikkeiden Maailmanliitto) konferenssi, Pariisi 1986 antoi seuraavanlaisen julkilausuman: INSTA 800 •on pohjoismainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google