Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOME opetuskäytössä – blogin käyttö opetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOME opetuskäytössä – blogin käyttö opetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 SOME opetuskäytössä – blogin käyttö opetuksessa
TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014

2 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt
Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa ei kuitenkaan ole yleisempää? Mitä suosituksia SOMEn käytöstä opetuksessa löytyy? Mitä haasteita tiedetään SOMEn käytössä olevan? Miten blogia voitaisiin käyttää opetuksessa?

3 Mikä on SOME? Sosiaaliseksi mediaksi kutsutaan tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävää viestinnän muotoa, jossa käsitellään käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sanastokeskus TSK

4 SOME – Sosiaalinen media
Opetushallitus (2012): Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset Perusajatus toimintatapojen muodostaminen, ei ota kantaa yksittäisten sovellusten tai palvelujen käyttöön Eri tahot tehneet hankkeita ja kirjoittaneet artikkeleita, ohjeistuksia SOMEn soveltamisesta Vakiintuneita käytäntöjä ei ole, jokainen oppilaitos päättää ja suunnittelee SOMEn käytön opetuksessa itse

5 SOMEn käyttötavat opetuksessa
Mahdollistava käyttö SOMEa käytetään perinteisten välineiden sijaan Pedagogiikkaa ei muuteta Tekstinkäsittelyohjelman korvaaminen Google Docs-palvelulla

6 SOMEn käyttötavat opetuksessa
Edistävä käyttö Perinteistä opetusta muutetaan ja palveluiden avulla saavutetaan pedagogista etua Ohjattu oppimispäiväkirjojen laatiminen Vertaiskommentointi blogeihin Ohjattu ryhmätöiden teko wikeihin

7 SOMEn käyttötavat opetuksessa
Transformatiivinen käyttö Opetus toteutetaan täysin uudistetuista pedagogisista lähtökohdista käsin Oppijalähtöiseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuva tuotanto- ja julkaisuvälineiden käyttö Blogit ja wikit Oppimisympäristön rakentaminen yhteisöpalveluun Perustuu oppijoiden itsenäiseen ja avoimeen vertaistoimintaan

8 SOMEn opetuskäytön suosituksia
Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma (2010) Ohjaus aktiiviseen ja vastuulliseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien yhteisöllisten työtapojen käyttämiseen SOME osana opetuksen tietostrategiaa Toimintamallit tulisi laatia yhteistyössä opetustoimen henkilöstön ja tietohallinnon kanssa Mallien tulisi olla selkeitä ja ottaa huomioon oppijoiden ikäkaudet Sosiaalisen median näkökulma kuitenkin puuttuu useimmista tietostrategioista

9 SOMEn opetuskäytön suosituksia
Käytännön toimenpiteitä ja mahdollisuuksia SOME osaksi mediataitoja Kuka tahansa voi toimia median tuottajana, kuluttajana ja vaikuttaa yhteisiin asioihin SOME mahdollistaa sosiaalisien suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä Reaaliaikaista, aikaan ja paikkaan sitoutumatonta viestintää SOMEa käyttämällä kehitetään koulun toimintakulttuuria

10 SOMEn opetuskäytön haasteita
Tekniset haasteet (helppokäyttöisyys, tarkoituksenmukaisuus, yksityisyyden hallinta, palveluehdot, palvelinratkaisut) Pedagoginen haaste Muutos tulee tehdä oppimiskäsitykseen, opetuskäytäntöön sekä toimintakulttuuriin

11 SOMEssa opettaminen Opettajan rooli:
Tukee oppilaita jäsentämään tiedonrakennuksen prosessia Auttaa luokittelemaan ja arvioimaan tiedon lähteitä Oppilaitoksella hyvä olla sosiaalisen median strategia Suunnittelu, toteutus ja arviointi Perustaitojen hallitseminen tärkeää SOME mukaan jo suunnitteluvaiheessa Opettajan tutustuttava palveluihin etukäteen Käyttö aloitetaan pienin askelin Vertaistuki tärkeä Arvioinnin kohteena tuotosten ja taitojen lisäksi vuorovaikutussuhteet Itsearviointi ja vertaisarviointi

12 Blogi Verkossa oleva, helposti ylläpidettävä verkkosivu, jossa viimeisimmät kirjoitukset näkyvät aina sivun ylälaidassa. Blogi opetuskäytössä: Opettajan oma blogi: ohjeistusta, dokumentointi, kysymyksiin vastaaminen Opiskelijan blogi: oppimispäiväkirja, ryhmätyöalusta Kurssiblogi: koostaa tai linkittää materiaalia

13 Blogi Blogi toimii vertaistuen alustana: kirjoitusten kommentointi
Blogi yleensä parantaa kirjoittamisen laatua (näkyvyys) Opetusblogi: verkkokurssialusta, kotisivu, oppimis- tai havaintopäiväkirja

14 Blogi opetuskäytössä Kurssin verkkosivut
Materiaalinen kerääminen ja linkittäminen Kommentointi: palaute- ja keskustelukanava, teemakeskustelu Ryhmäblogi Opiskelijoiden omat blogit: portfolio

15 Blogin opetuskäytön haasteita
Uudenlaisen toimintatavan ja pedagogiikan hahmottaminen ja omaksuminen Käyttöönotto: tekniikka, tietoturva, tietosuoja Opettajalle blogi saattaa olla vieras ympäristö Oppilaille blogi on yleensä jo tuttu

16 Lopuksi SOME on tätä päivää
Koulujen tulee aktivoitua kehittämään toimintamalleja sopiviksi Opettajan tulee kehittyä ajan mukana Blogi on helppo ottaa osaksi opetusta


Lataa ppt "SOME opetuskäytössä – blogin käyttö opetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google