Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista korkeakoulujen ICT yhteistyössä: RAKETTI –hankkeesta eteenpäin ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 5.11.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista korkeakoulujen ICT yhteistyössä: RAKETTI –hankkeesta eteenpäin ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 5.11.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista korkeakoulujen ICT yhteistyössä: RAKETTI –hankkeesta eteenpäin ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

2 Yhteinen tekeminen ICT –asioissa erilaisissa rakenteissa: erilaiset historiat, rakenteet, vastuutahot, ja koulutus/tiedepoliittiset perusteet

3 Aiheita RAKETTI –hankkeesta CSC:n palveluiden pysyvään ohjausmalliin
RAKETTI hanke Tietohallintomuistio 2012 CSC:n palvelusopimuksen uudistaminen OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut - ohjaus 2014…

4 RAKETTI –hankkeesta CSC:n palveluiden pysyvään ohjausmalliin
RAKETTI hanke Tietohallintomuistio 2012 CSC:n palvelusopimuksen uudistaminen OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut - ohjaus 2014…

5 Raketin alku: 2008 Taustalla
Opiskelijatietojärjestelmäselvitykset, SED –työryhmä, YDW, Proamk,… Todettiin, että tiedon merkitys korkeakoulujen ja korkeakoululaitoksen johtamisessa ja kehittämisessä on muuttunut: tarvitaan aiempaa enemmän kokonaisvaltaista tietoa ja näkemystä asioiden tilasta Tietohallinnon kehittämistä edellyttää myös korkeakoulujen välinen lisääntynyt yhteistyö (yliopistojen välinen, ammattikorkeakoulujen välinen ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen) Kyseessä on korkeakouluyhteisön oma hanke, jolla pyritään tukemaan kutakin korkeakoulua rakenteellisen kehittämisen mukanaan tuomissa haasteissa tietohallinnon avulla. OPM esitti , että käynnistetään hanke, jossa on seuraavat osahankkeet: kokonaisarkkitehtuuri, korkeakoulujen yhteinen viranomaisraportointi/tietovarasto ja korkeakoulujen opintohallinnon perusjärjestelmä. OPM:n tavoitteena oli käynnistettävän hankekokonaisuuden avulla sitoa yhteen tietohallinnon alaan kuuluvat projektit ja varmistaa näissä hankkeissa syntyvien palvelujen tekninen yhteentoimivuus. Tavoitteena on tehdä yhteismitallisten tietojen siirtyminen korkeakoulujen ja viranomaisten välillä sekä korkeakoulujen kesken helpoksi.

6 RAKETTI hankkeen rinnalla tapahtunutta
Suomen virtuaaliyliopiston lakkauttaminen 2008 Yliopistouudistus (2010) KSHJ 2010 – Tietohallintolaki (valmistelu ) Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ja sen hallinnan rakentaminen Ammattikorkeakoulu-uudistus

7 Tavoitteiden kehitystä RAKETTI -hankkeessa
Opintohallinto SED työryhmä, ProAMK, yms.  uusi perusjärjestelmä (2008)  perusrekisteri ( ), mutta miten tehtäisiin?  RAKETissa ei tehdä yhteistä järjestelmää, koska ei yhteistä tahtotilaa ( )  Arkki (2011)  kaikille yhteisenä tavoitteena yhteinen tietomalli ja muita yhteisiä määrityksiä (viitearkkitehtuuri, määrityskirjasto) ja tietovaranto kansallisten palvelujen käyttöön (2012 -) Tietovarastointi YDW  XDW tietomalli, tietovarastopalvelu korkeakouluille, KOTA:n AMKOTA:n korvaava ministeriön tietovarasto ( )  Tietovarastopalvelu 2011 (ei asiakkaita), Vipunen  Vipunen, korkeakoulujen tietomalli, ministeriön tiedonkeruu Rinnalla KSHJ  Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto; VIRTA

8 Tutkimushallinto, JURE
Toinenkin pääprosessi mukaan RAKETTI hankkeeseen (2009)  Tutkimuksen kokonaisarkkitehtuuri, JURE, Tutkijarekisteri  ei edetty vaiheeseen, jossa alettaisiin toteuttamaan yhteistä julkaisurekisteriä (2011), uusi fokusoituminen; tietomalli (2012)  Tutkijan identifiointi, tietomallin tutkimushallinnon osat, ( ) Kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoulujen yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (?)  Pilotti ja menetelmäkehitys (Kartturi)  Korkeakouluille yhteisten arkkitehtuurin osien hahmottaminen (yhteinen tietomalli + viitearkkitehtuurit)  Rinnalla: Arkkitehtuurit CSC:n ohjauksen instrumentteina (tietellinen laskenta, ICT palvelut, Tietoinfrastruktuuri)

9 RAKETTI –hankkeen tuloksia/vaikutuksia
Yhteentoimivuuden määritykset Tietovarastofoorumi Korkeakoulujen tietomalli Tietovarastoforumissa korkeakoulujen tietomallin (XDW-malli) käyttäjät sekä korkeakouluista että it-yrityksistä tapaavat vertaistuen hengessä. Arkkitehtuuri Kartturi - Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas. Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen viitearkkitehtuuri. Koulutukset (mm. tekniset ja tietomallikoulutukset) Projektit Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen määrityskirjasto. JURE - Korkeakoulujen kansallisen julkaisutietojärjestelmän toteuttaminen. Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt. Hanke seuraa ja kommentoi korkeakouluyhteistyönä tehtävän käytännesääntöehdotuksen etenemistä. Hankeyhteistyön pohjalta perustetut yhteisprojektit TIPTOP - Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (”spin off” -hanke). Opiskelijaksi-ilmoittautuminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen. Prosessiin liittyvien tietosisältöjen kokoaminen ja yhteisen ilmoittautumispalvelusovelluksen esiselvitys – jatkotyöstä päätettävä pikaisesti. Työryhmät Julkaisutiedonkeruutyöryhmä Julkaisujen sisältö- ja käsitemäärittelyt. Tutkimuksen tietomallityöryhmä Sovelluspalvelut korkeakouluille Tiedolla johtamisen tuki Eden-kehitysympäristö BencHEIT Korkeakoulukentän yhteisen, yhteentoimivuutta tukevan kehitysympäristön jatkokehittäminen ja ylläpito. BenchHEIT (Benchmarking Higher Education IT) on IT-johtajien verkostojen hallinnassa oleva yhteistyöhanke, jossa kartoitetaan kattavasti korkeakoulujen IT-toimintaa. Sähköinen tenttimistyökalu Korkeakoulujen tietohallintojohdon valmennusohjelma Korkeakouluille tarjottava Moodle-pohjainen tenttisovellus ja yhteistyöverkosto. BISE-koulutus Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. CSC:n bibliometriikkapalvelut Julkaisuportaali Bibliometrinen laskenta Kaikille avoin portaali korkeakoulujen vuosittain raportoimien julkaisujen viitetietojen selailuun. Julkaisufoorumille tarjottavat tietotekniset palvelut Esimerkiksi kansallinen auktorisoitu julkaisukanavatietokanta, julkaisukanavia koskevat bibliometriset tunnusluvut sekä käyttöliittymä paneeleille arviointityön tueksi. Korkeakoulujen yhteistyörakenteet ja niiden tukeminen Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen asiantuntijoiden Synergiaryhmä ja sen alaiset työryhmät. Tietovarastoinfrastruktuuri Arkkitehdit-SIG OKMlle tarjottu palvelin- ja ohjelmistoympäristö, jossa korkeakoulut voivat kehittää ja hyödyntää johtamista tukevan raportointia. Korkeakoulujen arkkitehtuurivastaavien intressiryhmä.

10 RAKETTI –hankkeesta CSC:n palveluiden pysyvään ohjausmalliin
RAKETTI hanke Tietohallintomuistio 2012 CSC:n palvelusopimuksen uudistaminen OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut - ohjaus 2014…

11 Tietohallintomuistion* (2012) sisältö
”Muistion tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittämiseksi lähivuosina. Tavoitteena on parantaa korkeakoulujen johtamisessa ja korkeakoululaitoksen ohjaamisessa tarvittavan tiedon yhteismitallisuutta, saatavuutta ja ajantasaisuutta, sekä kehittää korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kansallisesti keskitettyjen tietojärjestelmäpalveluiden ja tietoa keräävien viranomaisten kanssa, korkeakoulujen välillä ja yksittäisten korkeakoulujen sisällä Yleisempänä tavoitteena on korkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen hallintoon ja tukipalveluihin liittyvän tietohallinnon yleinen tehokkuus ja laadukkuus korkeakoululaitoksen kokonaisuuden tasolla ” *

12 Kokonaisarkkitehtuuri kokonaisuuden hallinnan menetelmänä: - Millä tasolla asioita pitäisi tehdä jotta hyötyjä saavutetaan? - Mitä voi tavoitella sopimalla, mitä varten tarvitaan säädöksiä? Julkisen hallinnon arkkitehtuurihierarkian tasoja: Julkinen hallinto : valtio, kunnat, muu julkinen hallinto (vastuu VM) Opetus, tutkimus ja kulttuuri (OKM:n vastuulla) Koulutus & Tutkimus (OKM:n osastot) Korkeakoululaitos Yksittäinen korkeakoulu Korkeakoulun osa: tiedekunta, laitos, osasto, tms. Arkkitehtuurityön organisoimista ja alaa ohjaava ydinkysymys: Millä tasolla kokonaisarkkitehtuurityössä tarkasteltavat kohteet (prosessit, tieto, tietojärjestelmäpalvelu, teknologia) ovat (nykytilassa/tavoitetilassa) yhteisiä ja millaisia ne ovat? Korkeakoululaitoksen osalta tärkeä lisäkysymys: Perustuuko (nykytilan/tavoitetilan) yhteisyys sopimukseen vai säädökseen – ovatko arkkitehtuurit suosituksia vai velvoittavia?

13 Muistion tavoite: korkeakoulujen 2013-16 tulossopimukset
Muistiossa avataan ja perustellaan kohdan ”Korkeakoulut ja OKM kehittävät ja ylläpitävät [1] tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, [2] tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta sekä [3] valtakunnallista tietovarantoa korkeakoulujen toiminnan ja OKM:n ohjauksen tueksi. Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla, mitä tietojärjestelmiä ne yhdessä tai erikseen tuottavat”

14 Aiheita RAKETTI –hankkeesta CSC:n palveluiden pysyvään ohjausmalliin
RAKETTI hanke TIetohallintomuistio 2012 CSC:n palvelusopimuksen uudistaminen OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut - ohjaus 2014… Haasteita

15 CSC:n palveluiden hahmottaminen 4 palvelukokonaisuutena (2012)
Sopimukset OKM – CSC puitesopimus omistajaohjaus KTPO – CSC ostosopimus KTPO:n ja CSC:n vastuuhenkilöt: ostosopimuksen seuranta Funet Tietohallintopalvelut Tieteellinen laskenta Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut KTPO/CSC: Hyvönen – Lindberg KTPO/CSC: Niinimäki - Lehtovuori KTPO/CSC: Haataja - Kanner KTPO/CSC: Haataja - Forsström Korkeakouluja osallistavat ohjausrakenteet FUNET ”yhdistys”, työvaliokunta, yleiskokous RAKETTI-ohjausryhmä CSC:n asiakasraadit (ei ministeriövetoista ryhmää) KDK, TTA -rakenteet TUTKI, OPI, TIEHA, KOKOA-koordinaatioryhmä Työskentelyrakenteet .. Verkko, valopolut, jne Tietomalli Yhteentoimivuuden määritykset Viitearkkitehtuurit VIRTA –tietovaranto KOTA-extranet tiedonkeruut bibliometrinen laskenta,… Laskentakapasiteetin tarjoaminen tieteen ja tutkimuksen käyttöön, Sovelluspalvelut ja niihin liittyvät tukitehtävät, Laskentapalvelut ja niihin liittyvät tukitehtävät,… Tutkimus- ja kulttuuriaineistojen tallennus- ja tietoinfrastruktuurin palvelut, Tietoaineistopalvelut Ostettavat palvelut Sopimuksessa mainitut erillään rahoitettavat palvelut TTA, TTA-PAS, KDK, KUPOn hankinnat - Vipunen, Tietovarastopalvelu, konsortiot, jne.

16 Aiheita RAKETTI –hankkeesta CSC:n palveluiden pysyvään ohjausmalliin
RAKETTI hanke TIetohallintomuistio 2012 CSC:n palvelusopimuksen uudistaminen OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut - ohjaus 2014… Haasteita

17 CSC:n palveluiden ohjaus - hahmottelua

18

19 Tarkastelussa koko kokonaisuus; eri roolit suhteessa eri asioihin

20 Kiitos!


Lataa ppt "Ajankohtaista korkeakoulujen ICT yhteistyössä: RAKETTI –hankkeesta eteenpäin ylitarkastaja Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 5.11.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google