Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektiosaamisen sisältö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektiosaamisen sisältö"— Esityksen transkriptio:

1 Projektiosaamisen sisältö
Mikä on projekti? Projektin osapuolet ja organisaatio Projektin elinkaari ja vaiheet Projektin valmistelu ja perustaminen Projektisuunnitelma Projektin toteutus Projektin johtaminen Projektin päättäminen ja jälkityöt

2 Mikä on projekti? Mitä eroa on kaupan kassatyöllä ja talonrakentamisella Mikä seuraavista on projekti? Laivanrakennus Tuotteen suunnittelu Talon rakentaminen Koneen vuosihuolto Projektin tunnusomaisin piirre on ainutkertaisuus Onko laivanrakennus projekti, jos niitä valmistetaan kolme samanlaista peräkkäin?

3 Mikä on projekti? Projektit ovat hyvin monimuotoisia
Jokainen projekti on erilainen Työntekijöiden työpanos jossakin projektissa vaihtelee 0-100% ”Projektipäällikkö” hämäävä titteli Projektin monimuotoisuuden vuoksi yhtä oikeaa tapaa projektinhallintaan ei ole Eri alojen projektit vaihtelevat paljon, mutta jotain samaakin niissä on Luennoilla käydään läpi kaikille projekteille ominaisia asioita

4 Mikä on projekti? Projektin vastakohtana voidaan pitää operatiivista toimintaa Projekti on ainutkertainen Operatiivinen toiminta jatkuu samanlaisena Projektin tavoitetta ei voida saavuttaa operatiivisella toiminnalla Projekti onnistunut kun tavoitteet saavutettu annetussa ajassa ja kustannuksia Projekteja perustetaan, koska tavoitteet eivät täyty normaalityön ohessa ilman erillistä projektia

5 Projektin piirteet Tavoite (toiminnallinen, taloudellinen, toteuttava, toimintaa muuttava) Tavoite saavutetaan projektityöllä Elinkaari: alkamis- ja päättymispäivä sekä aikataulu Taloudelliset reunaehdot Etenemisen ja tulosten seuranta Toimintaa ohjataan johdetusti ja suunnitelmallisesti Projektin läpiviennistä on olemassa suunnitelma Projektia hoitaa tietty ryhmä, jonka jäsenillä on selvät roolit Projekti on ihmisten välistä yhteistoimintaa Riski ja epävarmuus

6 Mikä on projekti? jotka on tilapäisesti koottu yhteen
… on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää, tietyllä budjetilla ja aikataululla

7 Mikä on projekti? Projekti on ennalta määritettyyn tavoitteeseen tähtäävä monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu kokonaisuus

8 Mikä on projekti? Kustannus Aika Laajuus

9 Mikä on projektinhallinta?
Projektinhallinta on sellaisten projektien aloituksen, suunnittelun, toteutuksen ja päättämisen johtamiseen kohdistuvien tietojen, taitojen, menetelmien ja työkalujen soveltamista, joiden avulla varmistetaan sekä projektin tavoitteiden saavuttaminen että projektin sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tyydyttäminen

10 Sydneyn oopperatalon rakentaminen
Malliesimerkki epäonnistuneesta projektista Kustannukset kasvoivat $7 M:sta $102M:iin Rakentaminen kesti 14 vuotta Rakentaminen alkoi ennen lopullisten suunnitelmien valmistumista Rakennukset vaatimukset muuttuivat rakentamisen aikana Rakentamisen aikana ilmeni, että osa talosta oli rakenteellisesti mahdoton toteuttaa Kasvaneiden kustannusten vuoksi arkkitehdin palkkiot pidätettiin ja arkkitehti vaihdettiin

11 Projektien luokittelu
Projektit voidaan luokitella esim Yritysten sisäiset kehitysprojektit Toimitusprojektit Tutkimusprojektit Toteutusprojektit Rakennusprojektit Tuotekehitysprojektit

12 Projektien luokittelu
Yritysten sisäiset kehitysprojektit Tavoitteena kehittää yrityksen toimintaa sisäisesti tai ulkoisesti Organisaatio rakenteen uudistaminen tai yritysten fuusio, uuden tuotteen lanseeraus, tuoteidean kehittäminen, tietojärjestelmän käyttöönotto, muutto Yrityksen ulkopuolisten (esim. konsultti) osuus vaihtelee

13 Projektien luokittelu
Toimitusprojektit Normaalia, toistuvaa, mutta joka kerta ainutkertaista toimintaa liittyen tuotteiden tai palveluiden myyntiin Paperikoneen toimitusprojekti vs. ohjelmiston käyttöönottoprojekti Usein monia toimittajia Yhteistyö asiakkaan kanssa tiivistä

14 Projektien luokittelu
Tutkimusprojektit Projektin ulkopuolinen rahoitus tyypillistä Projektin lopputuloksena odotetaan esim. tuotantoon soveltuvia tuotteita tai korkeakouluissa tutkimustuloksia Selviä tuloksia ei välttämättä synny Rahoittaja sanelee tulokset?? Työntekijä mukana useiden projektien eli elinkaaren vaiheissa

15 Projektien luokittelu
Toteutusprojektit Tavoitteena tietty toteutus, esim tapahtuma, konsertti yms Haasteena aikataulu, kiire ja työmäärä kasvaa loppua kohti Projekti sisältää paljon riskejä, varautumissuunnitelmat tehtävä Projektin onnistumista voidaan arvioida vasta jälkikäteen Taloudellista onnistumista ei voida varmistaa etukäteen

16 Projektien luokittelu
Rakennusprojektit Tavoitteena talo, rakennus, tie, yms Toimintatavat samanlaiset, mutta jokaisella projektilla vahvat ominaispiirteensä Tiukat aikataulut ja tekijöiden kilpailutus tyypillistä Monien ihmisten ja toimijoiden yhteistoimintaa Projektin johto koordinoi, kontrolloi ja valvoo tekemistä Työvaiheet tekijöilleen tuttuja, hankaluutena työvaiheiden ja aikataulujen yhteensovittaminen Yhden työvaiheen myöhästyminen voi myöhästyttää koko projektia

17 Projektien luokittelu
Tuotekehitysprojektit Tavoitteena uuden tuotteen kehittäminen ja lanseeraaminen Lähtökohta epämääräinen, uusi tuote ”pitäisi ensin keksiä” Ideoista ja innovaatioista vain pieni osa pääsee tuotekehitysvaiheeseen Projektin aikana kerätty palaute asiakkailta tärkeää

18 Projektien suosion syyt
1. Yhteistyön organisointi 50-luvulla ensimmäiset projektit liian monimutkaisia Varsinaisten projektien myötä organisaatio ja johtajuus selkeytyi ja aukot vastuissa poistui Kokonaisuus saatiin integroitua tehokkaaksi, joka näkyy esim. projektien lyhyempänä kestona Tarvitaan systemaattinen tapa johtaa useiden yritysten yhdessä toteuttamaa työtä

19 Projektien suosion syyt
2. Selkeät vastuut ja oma organisaatio Toimeksiantaja delegoinut projektin vastuun projektipäällikölle, jolla yksiselitteinen vastuu ja valtuudet projektissa Projektilla tietty organisaatio, jossa vastuu ja valtuudet määritellään alaspäin mentäessä

20 Projektien suosion syyt
3. Resurssien tehokas käyttö Projektiorganisaatioon otetaan resursseja vain siksi ajaksi kuin niitä todella tarvitaan Yrityksen henkilöstö voidaan saada todella tehokkaaseen käyttöön jos henkilöstö toimii samaan aikaa useissa projekteissa (vrt linjaorganisaatio)

21 Projektien suosion syyt
4. Tiukkenevat aika- ja kustannusrajat Kiristyvän kilpailun takia yritysten tulee toimia kustannustehokkaasti, johon johtaminen on yksi keino Se keneltä asiakas tilaa projektin, riippuu sisällöstä, aikataulusta ja kustannustehokkuudesta Projekteina ja niiden tehokkaalla johtamisella pystytään tuote/palvelu toimittamaan asiakkaalle nopeasti ja edullisesti

22 Projektien suosion syyt
5. Tulos- ja tavoitejohtamisen yleistyminen Yritysten ja yksikköjen tuloksellisuus korostunut ja kannattamattomat toiminnat lopetetaan nopeasti Tehtävien muuttaminen projekteiksi, tulosten ja tavoitteiden seuranta on selkeää ja tarkasti määriteltävissä

23 Projektien suosion syyt
6. Vastuu lisää motivaatiota Projektiryhmällä on yhteinen tavoite ja jokaisella työntekijällä henkilökohtaiset osatavoitteet Selvät tavoitteet lisäävät työntekijöiden motivaatiota

24 Projektin sidosryhmät
Projektin sidosryhmiä ovat ne kaikki eri osapuolet organisaatiot, järjestöt viralliset ja epäviralliset yhteenliittymät sekä tahot yksittäiset henkilöt, joihin projektilla on vaikutusta Tai joilla on mahdollisuus vaikuttaa projektiin ja sen onnistumiseen Sidosryhmien tarpeet ja odotukset usein ristiriidassa

25 Projektin osapuolet Omistaja Urakoitsija
Ryhmä tai henkilö, jonka käyttöön projektin lopputulos tulee (tavoitteet, rahoitus, tulos) Omistajan tavoitteena mahdollisimman hyvä tuote mahdollisimman edullisesti Urakoitsija Rahoituksen avulla hankkii projektin tarvitsemat resurssit Määrittelee mitä tehtävä ja tekee työn Urakoitsijan tavoitteena maksimoida voitto ja tyydyttää asiakkaan tarpeet

26 Projektin osapuolet Edellisillä osittain ristiriitaiset tavoitteet
Osapuolet voidaan jakaa edelleen eri rooleihin: Sponsori Tarjoaa rahoituksen ja päättää projektin toteutuksesta Samat tavoitteet kuin omistajalla Edistäjä Projektin tuleva käyttäjä Tavoittelee mahdollisimman hyvää lopputulosta hinnasta välittämättä

27 Projektin osapuolet Johtaja Yhdistäjät
Vastaa projektin suunnittelusta organisoinnista, toteutuksesta ja ohjauksesta Tavoitteet samat kuin urakoitsijalla Yhdistäjät Vastuussa projektin eri osien toiminnan koordinoinnista

28 Projektin osapuolet Käyttäjät Tukijat
Projektin loppukäyttäjiä, voi olla omistaja Tavoitteet kuin edistäjällä tai omistajalla Tukijat Tarjoavat omistajalle ja urakoitsijalle projektiin tarvittavia tuotteita tai palveluita Aliurakoitsijat, rahoittajat, vakuutusyhtiöt, julkinen hallinto Tavoitteet samat kuin urakoitsijalla

29 Projektin osapuolet Muut sidosryhmät
Ovat projektin vaikutuspiirissä, mutta eivät suoraan hyödy siitä Asiakkaat, kilpailijat…

30 Projektiorganisaatio
Tarkoittaa projektia varten muodostettua, kertakäyttöistä organisaatiota Henkilöstö mukana projektissa määräajan Henkilöstön määrä projektin eri vaiheissa vaihtelee paljon Määrittely: vähän Suunnittelu: kasvava Toteutus: huipussaan Päättäminen: laskeva

31 Projektiorganisaatio
Organisaation kaksi peruskysymystä Muodostetaanko projektille oma organisaatio vai toteutetaanko se linjaorganisaation puitteissa? Kerätäänkö henkilöstö yhteen vai pidetään omissa ryhmissään? Projektin organisaatio voi olla Linjaorganisaatio Projektiorganisaatio Matriisiorganisaatio

32 Projektiorganisaatio
Linjaorganisaatio projektissa Henkilöstö projektissa mukana omien tehtävien ohella Henkilöstöä mukana useista eri toiminnoista Heikkouksia paljon Tieto ei kulje Kokonaisuus ei kenenkään hallussa Ajoitus ei toimi Sitoutuminen heikkoa

33 Projektiorganisaatio
Henkilöstö ainoastaan yhden projektin palveluksessa Projektin johtaminen tehokasta Sitoutuminen ja tiedonkulku parempaa Resurssien käyttö voi olla tehotonta Jos jollekin ei ole tehtäviä, niin korvaavaa hommaa ei ole

34 Projektiorganisaatio
Matriisiorganisaatio Sekoitus linja- ja projektiorganisaatiota Projektipäällikkö ja linjapäällikkö vastaavat tekemisistä Konfliktit yleisiä

35 Projektiorganisaatio
Keskitetty projektiryhmä Tarkoittaa henkilöstön keräämistä yhteen Valvonta, johtaminen ja tiedonkulku tehokasta Linjajohtajat eivät mielellään luovuta parhaita työntekijöitä Hajautettu projektiryhmä Henkilöstö pysyy omilla osastoillaan Edut ja haitat päinvastaiset kuin edellisessä Tietotekniikka mahdollistanut hajautetun projektiryhmän tehokkaan työskentelyn

36 Projektin elinkaari Elinkaari voi kestää kymmeniä vuosia
Projektipäällikkö mukana vain osan tästä ajasta Elinkaari voidaan jakaa neljään osaan Aloitus- / määrittelyvaihe Toteutusvaihe Käyttövaihe Luopumisvaihe

37 Projektin elinkaari Aloitusvaihe
Syntyy ajatus esim. rakentaa talo tai kehittää uusi tuote Ajatusta tarkennetaan ja pohditaan toteutusvaihtoehtoja Taloudellisia mahdollisuuksia arvioidaan karkeasti Alustava tekninen suunnittelu Kustannusten arviointi Jos projekti vaikuttaa kannattavalta, päätetään se toteuttaa

38 Projektin elinkaari Toteutusvaihe Suunnitellaan projektin toteutus
Tehdään tekninen suunnittelu Hankitaan tarvikkeet ja tekijät Toteutetaan projekti fyysisesti Luovutetaan projekti asiakkaalle

39 Projektin elinkaari Käyttövaihe
Henkilöstön koulutus jo ennen käyttövaihetta Projekti saatetaan toimimaan suunnitellulla kapasiteetilla Projektin toimintaa ylläpidetään ja tehdään muutoksia toiminnan parantamiseksi ja laajentamiseksi

40 Projektin elinkaari Luopumisvaihe
Projekti on kulunut ja/tai teknisesti vanhentunut Sen käyttäminen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa Projekti puretaan Projekti ei aiheuta enää tuottoja eikä kustannuksia

41 Projektin vaiheet Elinkaaren kaksi ensimmäistä vaihetta, aloitus ja toteutus, voidaan jakaa edelleen eri vaiheisiin Varsinaisesti projektinhallinta keskittyy juuri näihin kahteen vaiheeseen Nämä kaksi vaihetta tarkemmin jaettuna ovat Tarpeen tunnistaminen Määrittely Suunnittelu Toteutus Projektin päättäminen

42 Tarpeen tunnistaminen Projektin suunnittelu Projektin päättäminen
Projektin vaiheet Tarpeen tunnistaminen Projektin määrittely Projektin suunnittelu Projektin toteutus Projektin päättäminen Päätöspisteet etenemisessä Palautus

43 Projektin vaiheet Tarpeen tunnistaminen
Tarve tai idea on voinut elää pitkäänkin, mutta se ei ole ollut eri syistä johtuen toteuttamiskelpoinen Tarve perustaa projekti voi syntyä myös asiakkaan tilauksesta Tarpeen tunnistaja on projektin omistaja Tarve voidaan havaita esim. työntekijöiden kehitysideoista

44 Projektin vaiheet Projektin määrittely Projektin omistaja tekee
Tarkoituksena selventää mitä projektin tuloksena odotetaan Tutkitaan myös vaihtoehtoisia toimintamalleja Selvitetään kuka projektin tekee Tehdään itse vai ostetaanko ulkoa Antaa selvyyttä esim. projektin taloudellisesta kannattavuudesta (kustannusarvio ± 30%) Tuloksena raamit esim. tavoitteista, aikataulusta, tarvittavista resursseista

45 Projektin vaiheet Projektin suunnittelu ja valmistelu
Projektinhallinta perustuu hyvää suunnitelmaa Tärkeimpiä vaiheita projektissa Päätetään suurin osa tulevista kustannuksista ja tarvittavista resursseista (kustannusarvio ± 10%) Suunnitteluun varattava riittävästi aikaa Varmistetaan että tekijä ja teettäjä ovat ymmärtäneet toisiaan Suunnitelman pitäisi antaa kokonaiskuva projektista kaikille projektissa mukana oleville Hyvä suunnitelma selventää tavoitetta, lisää tehokkuutta ja vähentää riskejä ja epävarmuutta

46 Projektin vaiheet Hyväkin suunnitelma elää projektin toteutusvaiheen aikana Suunnitteluvaihetta pidetään joskus liian aikaa vievänä eli sen katsotaan kuluttavan aikaa varsinaiselta projektin toteuttamiselta Suunnitteluvaiheen jälkeen on valmiina Suunnitelma miten projekti toteutetaan Aikataulu Budjetti Riskianalyysin Resurssianalyysin Projektiorganisaation

47 Projektin vaiheet Toteutusvaihe Etenee tehdyn suunnitelman mukaisesti
Toteutusvaiheen aikana tapahtuu muutoksia, joka aiheuttaa projektisuunnitelman päivitystarvetta Perusteiden muuttuessa voidaan palata hetkeksi suunnitteluvaiheeseen Toteutusvaiheen lopussa syntyy suunnitelmassa kuvattu tuotos Kustannuksia valvotaan tarkkuudella ± 5%

48 Projektin vaiheet Projektin päättäminen
Loppuraportointi ja asiakirjojen arkistointi Projektin luovuttaminen asiakkaalle tai ottaminen omaan käyttöön Projektiorganisaation purkaminen Jatkoideoiden esille tuominen Projektit usein synnyttävät uusia projekti-ideoita, jotka kannattavat ottaa käsittelyyn

49 Projektin vaiheet Projektin vaiheet voivat poiketa edellä kuvatusta, mutta yleensä niistä voidaan erottaa juuri em. neljä vaihetta Vaiheet voivat olla enemmän tai vähemmän limittäin eli kahta vaihetta tehdään samaan aikaan Vaiheesta voidaan myös palata edelliseen vaiheeseen

50 Tarpeen tunnistaminen Projektin suunnittelu Projektin päättäminen
Projektin vaiheet Tarpeen tunnistaminen Projektin määrittely Projektin suunnittelu Projektin toteutus Projektin päättäminen Päätöspisteet etenemisessä Palautus

51 Projektityöskentelyn ongelmat
Projektien epäonnistumisista 80% johtuu projektinhallinnasta Vain 20% ongelmista liittyy tekniikkaan, työvälineisiin yms Alkuperäisen aikataulun tai kustannusarvion muuttuminen ei tarkoita epäonnistumista Projekteissa paljon epävarmuustekijöitä, joiden ennakointi vaikeaa Projekteilla luonnollinen taipumus ajautua kohti epäjärjestystä

52 Projektityöskentelyn ongelmat
1. Projektin määrittely tehty puutteellisesti Projekteja aloitetaan usein liian heppoisin perustein Kustannukset ja hyödyt pitäisi aina selvittää mahdollisimman monesta näkökulmasta Määrittelyn tarkoituksena olisi karsia pois kannattamattomat projektit Sanotaan, että projektitoiminnalle olisi kunniaksi jos joka toinen projekti olisi jätetty toteuttamatta

53 Projektityöskentelyn ongelmat
2. Projektilta puuttuu tuki tai tilaaja Perusorganisaatio ei ole osoittanut projektille voimavaroja Projekti ei kiinnosta perusorganisaatiota Resursseissa ja rahoituksessa puutteita Tavoite epäselvä Projekti joutuu tuuliajolle Projekti tulisi pystyä lopettamaan

54 Projektityöskentelyn ongelmat
3. Projektin tavoite ja rajaukset liian väljät Projektin päälinjaukset jääneet epäselviksi Ei tarkkaa tietoa, mikä kuuluu projektiin ja mikä ei Jatkuvat muutosehdotukset sotkevat suunnitelmia Jatkuvat muutosehdotukset ja rajaukset merkki huonosta suunnittelusta Jos em. asioihin muutoksia, pitää aikataulut ja kustannusarviot tehdä myös uudestaan

55 Projektityöskentelyn ongelmat
4. Henkilöstön osaaminen ja yhteistyö Henkilöstö ei ole riittävän osaavaa tai osaavaa henkilöstö ei johdeta kunnolla Projektiin vaikeuksia saada kokoaikaisia työntekijöitä Projektityön tehdään muiden töiden rinnalla Sitoutuminen projektiin heikkenee Pieni, ainoastaan projektissa työskentelevä joukko, on parempi kuin suuri osa-aikaisten joukko Projektihenkilöstön vaihtumisesta suurta haittaa

56 Projektityöskentelyn ongelmat
5. Seuranta ja valvonta laiminlyödään Muutoksien tekeminen viivästyy jos projektia ei seurata riittävän tarkkaan Valvonnan laiminlyönti johtaa huolimattomuuteen, joka aiheuttaa uudelleen toteutusta

57 Projektityöskentelyn ongelmat
6. Projektipäällikkö ei ole riittävän vaativa Päällikkö suostuu liian helposti muutosehdotuksiin, jotka sotkevat suunnitelmia Aikatauluissa pysyminen riippuu paljon päällikön vaativuudesta

58 Projektityöskentelyn ongelmat
7. Projektin riskeihin ei ole varauduttu Projektin epävarmuus aiheuttaa riskejä Projektin riskit tulisi arvioida etukäteen Kaikkiin riskeihin tulisi varautua ennakolta

59 Projektityöskentelyn ongelmat
8. Puutteelliset aikataulut Aikataulut avulla tulisi pystyä seuraamaan ja ennakoiman projektin kulkua Aikataulujen heikkouksia Liian karkeat tehtäväerittelyt Tehtävien puuttuminen Pelivaraa ei ole jätetty Aikatauluja ei päivitetä Aikataulusta lipeäminen tapahtuu helposti Flunssa siirtää palaveria pari päivää Henkilöstöpäivää tai koulutustilaisuutta ei muistettu huomioida

60 Projektityöskentelyn ongelmat
9. Projekti on huonosti suunniteltu Suunnittelu lopulta määrää onnistuuko projekti Projektinhallinta perustuu projektisuunnitelmaan Suunnitteluvirheitä Työmääräarviot ja aikataulut liian optimistisia Henkilöiden käytettävyys yliarvioidaan Henkilöiden kokemus puutteellinen Riippuvuudet unohdetaan

61 Projektityöskentelyn ongelmat
Suunnittelun merkitystä ei voi ylikorostaa Lähes kaikki ongelmat juontavat juurensa valmisteluaikaan Onnistumisen todennäköisyys kasvaa, kun Suunnitellaan huolellisesti Tehdään riskianalyysi Projektin koko on kohtuullinen Asiakkaalla ja toimittajalla yhteinen ja täsmällinen näkemys tavoitteista

62 Projektityöskentelyn ongelmat
Projektissa onnistuminen voidaan mitata Onko lopputulos sellainen kuin oli tavoitteena? Pitikö aikataulu paikkansa? Pitikö kustannusarvio paikkansa? Toisaalta, jos projektia ei ole suunniteltu, ei tiedetä mikä on tavoitteena ja onnistumista ei voida todeta

63 PROJEKTIN VALMISTELU

64 Projektin valmistelu Projektin valmistelu alkaa määrittelyvaiheen jälkeen kun projektille on näytetty vihreää valoa Valmistelun voi aloittaa nimetty projektipäällikkö, koska muita henkilöitä ei projektilla ole Valmisteluvaiheen tehtävät tehdään ennen projektisuunnitelman laatimista (tai voivat olla osa sitä)

65 Projektin valmistelu Projektin valmisteluihin kuuluvat tehtävät
Työmäärien arviointi Organisaatiomallin valinta ja miehittäminen Mahdollinen kilpailuttaminen Sisäinen markkinointi Riskien kartoittaminen ja niihin varautuminen Projektisuunnitelman laatiminen Toimintamenetelmien ja fyysisten tilojen suunnittelu ja toteutus Koneiden laitteiden ja henkilöiden alustava käyttösuunnitelma

66 Työmääräarviot Työmääräarviot pohjana mm. aikataulutukselle ja henkilöstön tarpeelle Työmäärä- ja aikatauluarviot valmistelun vaikeimpia tehtäviä Vain likimääräisiä arvioita projektin vaatimista työmääristä Arviointiin on olemassa eri menetelmiä Työmäärät kannattaa arvioittaa esim. kahdella eri henkilöllä tai käyttää kahta arviointi menetelmää

67 Työmääräarviot Pienissä projekteissa arviointi voidaan tehdä suoraviivaisesti ja nopeasti Suuremmissa projekteissa (yli 100 hlötyöpäivää) kannattaa käyttää työmäärien arviointiin kehitettyjä menetelmiä Työtehtävät tulee pilkkoa osiin, jotta arvioinnin tarkkuus paranee Työmääräarviot toimii ensimmäisenä runkona projektin läpiviemiselle Tiedetään mitä projektin toteuttamiseksi pitää tehdä

68 Työmääräarviot Historiaan perustuvat työmääräarviot
Tarkastellaan aikaisempien vastaavanlaisten projektitöiden toteutuneita työmääriä Yksi parhaista keinoista arvioida työmääriä Huomioidaan aikaisemman ja tulevan projektin erot ja yhtäläisyydet työmäärien arvioinnissa Työmääräarvio yleensä varsin tarkka Tulevia projekteja varten tulisikin kerätä tietoja kaikkien työvaiheiden kestoista

69 Työmääräarviot Subjektiiviset arviot
Vähintään kaksi henkilöä arvioi tietyn työvaiheen keston PP vertailee eri arvioita ja keskustelee mihin arviot perustuvat Arvioiden perusteella tehdään kokonaisarvio työvaiheiden kestosta Ongelmia: Ihmiset arvioivat työvaiheen keston oman työtahtinsa mukaan ja usein kestot aliarvioidaan

70 Työmääräarviot Projektiositus (WBS)
Perustuu projektin töiden pilkkomiseen Ositetut työt helpommin arvioitavissa ja johdettavissa ja seurattavissa esim. kustannusten näkökulmasta

71 Työmääräarviot Projektiosituksen eri tavat
Työvaiheiden mukainen ositus määrittely, suunnittelu, toteutus… Työlajien mukainen ositus projektin johtaminen, rakennustyöt, asennustyöt… Rakenteen mukainen ositus perustukset, seinät, sähköt…. Osaprojektien mukainen ositus Lämmitysjärj., sähköjärj., ilmanvaihtojärj…

72 Työmääräarviot Pienempien työkokonaisuuksien työmäärä voidaan arvioida suhteellisen tarkasti Kokonaistyömäärä saadaan laskemalla osakokonaisuudet yhteen

73 Aikataulutuksen riippuvuudet
Työmäärien arviointi ei kerro kuinka paljon kalenteriaikaa projektin toteutus vaatii Ainoastaan tuntimäärät ovat selvillä Todellisen keston määrittää eri riippuvuuksien pohjalta Sisäinen riippuvuus Esim. työntekijä vapautuu työtehtävästä toiseen Ulkoinen riippuvuus Rakennuslupahakemuksen käsittelyn kesto

74 Aikataulutuksen riippuvuudet
Looginen riippuvuus Työvaiheen suorittaminen riippuu toisen työvaiheen suorittamisesta Uutta tietokantaa ei voida käyttää ennen uuden tietokantapalvelimen käyttöönottoa Yleisin, lähes kaikissa projekteissa on looginen riippuvuus

75 Aikataulutuksen riippuvuudet
Ajallinen riippuvuus Jokin työvaihe kestää etukäteen määritellyn tai määrittelemättömän ajan Seuraavaa työvaihetta ei voida aloittaa ennen tämän työvaiheen päättymistä Lattian valun pitää olla kuivanut ennen lattiapäällysteiden asentamista

76 Aikataulutuksen riippuvuudet
Resurssiriippuvuus Työvaiheen tekeminen riippuu siitä milloin sen tekemiseen tarvittavat resurssit ovat vapaana Resurssi voi olla henkilö, työkone, tila…. Hyvin yleinen työvaiheiden välisen riippuvuuden muoto

77 Aikataulutuksen riippuvuudet
Riippuvuuksien huomioiminen antaa lopullisen käsityksen projektin läpiviennin kestosta Riippuvuuksien ymmärtäminen ja merkintä erityisen tärkeää laajoissa ja monimutkaisissa projekteissa Riippuvuudet voidaan esittää aikataulun yhteydessä käyttämättä Gantt- tai Pert-kaavioita

78 Pert- ja Gantt-kaaviot

79 Gantt-kaavio

80 Projektin riskit Valmisteluvaiheessa tehdään riskianalyysi
Projekteissa ongelma- ja ristiriitatilanteet koetaan vaikeimpana tehtävänä Kartoitetaan projektiin liittyvät mahdolliset riskit Tehdään riskeihin varautumissuunnitelma Riskianalyysi liitetään varsinaiseen projektisuunnitelmaan

81 Dokumentoinnin kehittäminen
Projektin aikana raportoidaan paljon eri tahoille Organisaatioilla voi olla toimintajärjestelmän mukaiset raportointiohjeet Nämä ohjeet pitää soveltaa projektiin soveltuviksi Projektista raportoidaan ja dokumentoidaan Projektisuunnitelma Projektikokousten muistiot

82 Dokumentoinnin kehittäminen
Ohjausryhmät pöytäkirjat Muutostyöpyynnöt Lisätilaukset Tilanneraportit Projektin tulokset Projektin loppuraportti

83 Toimittajien kilpailuttaminen
Usein projektityöstä osa tai koko projekti ostetaan ulkopuoliselta Oma organisaatio osallistuu vain osittain Projektin tarkka määrittely ulkopuolisille tärkeää Kilpailutus toteutetaan ennen projektin suunnittelua Asiakkaalla oikeus ja velvollisuus valvoa projektin etenemistä Projektin valmistuttua toimittaja luovuttaa projektin asiakkaalle Ulkopuolisten toimittajien kanssa tehdään projektisopimus

84 PROJEKTIN SUUNNITTELU

85 Taustaa Huolellinen projektisuunnitelma on projektin onnistumisen edellytys Suunnitelman tarkoituksena on määritellä mitä tehdään ja miksi, kuka sen tekee, kuinka se tehdään ja missä järjestyksessä se tehdään Suunnitelma ei ole muuttumaton, mutta tavoitteiden tulisi pysyä muuttumattomina!

86 Suunnittelussa muistettavaa
Projektisuunnitelman tulisi sisältää useita tasoja eli sen on oltava hierarkkinen Suunnitelmien hallitseminen tehokasta Projektinhallintaan tarkoitettujen ohjelmistojen oltava suunnittelun apukeino, ei itse tarkoitus PP ei puutu varsinaiseen käytännön työhön, vaan huolehtii suunnitelmien mukaisesta etenemisestä Epärealististen arvojen välttäminen Vuodessa 365 pv, mutta työpäiviä noin 260 miinus kokoukset, sairaspäivät, koulutukset, kokoukset, yms

87 Suunnittelussa muistettavaa
Hierarkkinen suunnitelma MATKA MIKKELISTÄ HELSINKIIN 1. ETAPPI koti-matkakeskus 2. ETAPPI Mikkeli-Helsinki 3. ETAPPI rautatieasema-kaveri junalla junalla eri reitti vaihtoehtoja autolla metrolla eri kulkuvälineitä bussilla bussilla

88 Projektisuunnittelu Projektisuunnittelu voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen Aikataulusuunnittelu Resurssisuunnittelu Kustannussuunnittelu

89 Aikataulusuunnittelu
Projektien aikataulujen merkitys ja pitäminen korostunut Aika yksi tärkeimmistä tekijöistä projektin suunnittelussa ja ohjauksessa Aikataulun pettäminen ei välttämättä tarkoita projektin epäonnistumista Mutta lisäkustannuksia syntyy Mieti elektroniikkateollisuuden tuotekehitysprojektin myöhästymistä Aikataulusuunnitelma pohjana muille suunnitelmille

90 Aikataulusuunnittelu
Aikataulun laadinta etenee vaiheittain Tehtäväluettelon laadinta Tehtävien työmäärien ja kestojen arviointi Tehtävien suoritusjärjestyksen ja riippuvuuksien selvittäminen Resurssien allokointi tehtäville Aikataulun piirtäminen Aikataulun ja resurssien analysointi Aikataulun hyväksyntä ja sitoutuminen

91 Tehtäväluettelon laadinta
Tehtävät kartoitetaan ylhäältä alaspäin Vastuuhenkilöt selvittää tehtävät tekijöiden kanssa Kriittisen polun selvittäminen keskeistä Samalla selvitetään eri tehtäviin liittyvät pelivarat Pitkäkestoisissa projekteissa tehtävävaiheita tarkennetaan vyöryvän aallon periaatteella Yleisaikataulu 90 pv aikataulu (päivätarkkuus) Viikkoaikataulu (hyvin yksityiskohtainen)

92 Tehtäväluettelon laadinta
Tehtäväluettelon tulee sisältää Kaikki tehtävät kuvauksineen Tehtävän kesto Tehtävien riippuvuudet Muut ajallisesti huomioitavat seikat Viranomaisten luvat Toimitusajat ja kuljetukset Pakolliset seisonta-ajat Päätökset

93 Tehtävien työmäärän arviointi
Aikataulut nojaavat työmääräarvioihin Arvioinnilla tarkoitetaan tehtävän Koon Kustannusten Resurssien Keston määrittämistä Arvioiden perusteella saadaan projektin kesto! Hyvä arvio vaatii aikaa, työtä ja kokemusta

94 Tehtävien työmäärän arviointi
Arvioita ei saa tehdä liian optimistisesti, mutta ne eivät saa sisältää pelivaraakaan Työvaiheen kesto = työmäärä : resurssimäärä Työvaiheen kestoa voidaan arvioida Mutu/subjektiiviset menetelmät Historia: taulukot ja tilastot aikaisemmista työmääristä Nyrkkisäännöt, matemaattiset mallit… Toteutuneista työmääristä pitäisi oppia!

95 Tehtävien riippuvuuksien selvittäminen
Tehtävien väliset riippuvuudet määräävät työjärjestyksen Riippuvuuksia Looginen Limitys Viive Resurssi Kalenteri riippumaton

96 Tehtävien riippuvuuksien selvittäminen
Selvitä mitkä voi aloittaa heti projektin alussa Mieti kustakin tehtävästä mikä on seuraava vaihe Mieti jokaisen tehtävän kohdalla mitä tulisi olla valmiina Mieti limitykset (merkittävä tekijä aikataulussa) Joskus voi projektin riippuvuudet selvittää lopusta alkuun päin

97 Aikataulutekniikat Janakaavio eli Gantt –kaavio
Tehtävien nimet vasemmassa reunassa omalla rivillä Jokaisella tehtävällä suorakaide, josta ilmenee alkamisaika, päättymisaika ja tehtävän kesto Janakaavion etuna selkeys ja helppolukuisuus Etapeilla voidaan erotella erilaisia kokonaisuuksia Janakaavion puutteena on, ettei se kuvaa tehtävien välisiä riippuvuuksia (koska riippuvuuksien esittäminen sotkee kaavion)

98 Gantt-kaavio

99 Toimintaverkko Graafinen kuvaus, josta ilmenee tehtävät, tapahtumat ja tehtävien välinen riippuvuus Saadaan selville myös kriittinen polku eli tehtäväketju Sekä pelivarat Hyvä työkalu aikataulun analysointiin PERT-, lohko- ja nuolikaaviot

100 Aikataulutekniikat Nuoliverkko Tehtävät kuvataan nuolilla
Tapahtuma, esim. vaiheen alkaminen kuvataan ympyrällä Lisäksi riippuvuuksien ilmaisemiseksi lisätään ”aputehtäviä” 1 2 4 3 5 A D C B

101 Aikataulutekniikat Lohkoverkko Muistuttaa vuokaaviota
Tehtävät kuvattu suorakaiteina Riippuvuudet nuolilla Havainnollisempi kuin nuoliverkko A C D B

102 Kriittinen polku Kriittisen polun laskemiseksi pitää määrittää tehtävien Aikaisin alkamisajankohta AA Aikaisin loppumisajankohta AL Myöhäisin alkamisajankohta MA Myöhäisin loppumisajankohta ML Vapaa pelivara VP Kriittisen polun pelivara on nolla Kriittiseen polkuun kuuluu yllensä alle 30% tehtävistä

103 Projektin keston lyhentäminen
1. Selvitetään kaikki kriittiset ja lähes kriittisen polut 2. Tarkistetaan riippuvuudet (mahdollisuus rinnakkaisiin ja limitettyihin tehtäviin) 3. Etsitään tehtäviä, joita voidaan lyhentää 4. Tarkistetaan resurssien muutosmahdollisuuksia 5. Keskitytään niihin tehtäviin, joista saadaan eniten ajallista säätöä suhteessa kustannuksiin

104 Aikataulun valvonta Paraskaan aikataulu ei ole muuttumaton!
Edistymistä seurattava säännöllisesti Tarkoitus löytää ongelmat ja estää lisäkustannusten muodostuminen Aikataulun ylläpito koostuu Edistymisen arviointi Aikataulun päivitys Poikkeamien tunnistaminen Päätöksenteko ja korjaustoimenpiteet

105 Aikataulun valvonta Edistymisen arviointi Selvitetään mitä on tehty…
…mitä on tekemättä… … ja mikä on keskeneräisten tehtävien kestoaika Verrataan kerättyä tietoa suunnitelmiin

106 Aikataulun valvonta PP kerää tietoa edistymisestä mm. työnjohtajilta
PP voi vaatia työnjohdolta ilmoituksia etenemisestä esim. joka viikon perjantai-iltapäivä Mitä pienemmiksi paloiksi projekti on jaettu sen helpompaa seuranta on Seurantaa helpottaa myös sitä varten kehitetyt mittarit ( työaika, kustannukset, määrät)

107 Aikataulun valvonta Aikataulun seuranta yhdistetään jana- tai toimintakaavioihin Kaavioita vain pitää osata lukea ja tehdä oikeat johtopäätökset!

108 PROJEKTIN RESURSSIOHJAUS

109 Resurssiohjaus Hyväkään aikataulu ei auta, jos tarvittavia resursseja ei ole käytössä Projektin resurssisuunnittelu tehdään usein aikataulun laadinnan yhteydessä Usein projektin häiriöt johtuvat huonosta resurssisuunnittelusta Myöhästymisiä Ylitöitä, kiirettä Hukka-aikaa Kustannusten kasvua

110 Resurssiohjaus Resurssisuunnittelun tavoitteena
Aikataulussa arvioitujen resurssien saatavuuden varmistaminen Avainresurssien käytön optimointi (kuormitus tasaista ja jatkuvaa Resurssikustannusten optimointi Yritystason kokonaishallinta (mm. projektien priorisointi)

111 Resurssiohjaus Resursseja ovat (pääluokat) Raha
Henkilöt (omat ja ulkopuoliset) Koneet ja laitteet Materiaalit Muut (esim. tila)

112 Resurssiohjaus Resurssilaji tarkoittaa resurssiluokan jakamista, esim. henkilöresurssi voidaan jakaa Suunnittelija Ohjelmoija Työnjohtaja Rakennusmies

113 Resurssiohjaus Resurssisuunnittelun kaksi vaihetta Resurssilaskenta
Resurssitasaus

114 Resurssiohjaus Resurssilaskenta
Tehdään kun toimintaverkko tai kaavio tehty, jossa Tehtävät Tehtävien työmäärä (eli kesto) Tarvittavat resurssit per tehtävä Tehtävien suoritusjärjestys Näiden perusteella tiedetään Kriittinen polku Tehtävien pelivarat

115 Resurssiohjaus Muistettava että työaika ei ole sama kuin tehollinen työaika Tauot, rupatteluhetket Raporttien, sähköpostin ym lukemista Muut projektin, esimiestehtävät yms kuluttavat työaikaa KESTO = TYÖMÄÄRÄ / RESURSSIMÄÄRÄ

116 Resurssiohjaus Resurssilaskenta suoritetaan kaaviosta erikseen kullekin resurssilajille Resurssikuormitus kuvataan graafisesti ajan funktiona Näin saadaan helposti ymmärrettävä kuvaus projektin eri vaiheiden resurssitarpeista

117 Resurssiohjaus Resurssitasaus
Tasaus perustuu siihen, että kaikilla muilla tehtävillä paitsi kriittisen polun tehtävillä on pelivaraa Pelivaroja voidaan hyödyntää resurssitasauksessa Siirretään ajoitusta pelivarojen sisällä tasoittaen kuormitusta Tarkistetaan voidaanko tehtävien riippuvuuksia muuttaa siten että kuormitusta voidaan tasata Tarkistetaan lisäresurssien siirtäminen kriittiselle polulle Tehtävien kestoa muuttamalla voidaan vaikuttaa kuormitukseen

118 Resurssiohjaus Resurssitasaus aloitetaan suurimmasta kuormitushuipusta ja tärkeimmästä resurssilajista Resurssilajin tärkeyteen vaikuttaa Saatavuus Hinta Epäjatkuvuudesta aiheutuvat kustannukset Jos resurssitasaus ei muuten onnistu, niin sitten siirretään projektin valmistumispäivää

119 Resurssiohjaus Henkilötason kuormitussuunnittelu
Henkilökohtaisen osaamisen eroavaisuuksien vuoksi pelkkä resurssitasaus ei voi perustua kokonaisvahvuuteen Henkilökohtainen työsuunnittelu korostuu asiantuntijaprojekteissa Henkilötason resurssitasaus perustuu pelivaroihin Tehtävien siirto henkilöiden välillä Lisäresurssien hankinta Ylityöt Tehtävien riippuvuuksien muuttaminen teknisillä ratkaisuilla

120 PROJEKTIN KUSTANNUSOHJAUS

121 Kustannusohjaus Projektin kustannusarvio ja –ohjaus elintärkeitä yritykselle Projektin aikataululla ja kustannuksilla selvä yhteys Minimikustannukset pitkällä aikataululla Lyhin aikataulu nostaa kustannuksia Optimi jossain niiden välillä Kustannusohjauksen tehtävänä on taloudellisesti edullisen projektin toteutus

122 Kustannusohjaus Kustannusohjaukseen sisältyy Kustannusarviointi
Projektin budjetointi Aikataulun ja kustannusten optimointi Kassavirtalaskenta Kustannusraportointi Ohjauspäätökset Jälkilaskenta

123 Kustannusohjaus Kustannusohjaus tuottaa tietoa, joka
Antaa kuvan työn todellisesta etenemisestä Ajallisen ja taloudellisen edistymisen yhdistäminen Korostaa päätapahtumia Antaa yhteenvedot projektin johtamisen eri tasoille Auttaa tunnistamaan ongelmakohdat Ennakoi tulevaa kustannuskehitystä

124 Kustannusohjaus Kustannusohjauksen tulee keskittyä projektin alkuvaiheisiin Kustannukset ”lyödään lukkoon” suunnitteluvaiheessa 80-90% kustannuksista päätetään silloin Toteutusvaiheessa kustannuksiin voidaan vaikuttaa enää vähän Itse suunnitteluvaiheen kustannukset vain %

125 Kustannusohjaus Projektien sopimusmuodot Kokonaisurakka
Projekti määritellään tarkkaan Toimittaja tietää mitä projektin toteuttaminen vaatii Riskinä työmäärän arviointi Etuna tilaajan kannalta kilpailutilanteen syntyminen Tilaajan ei tarvitse seurata kustannuksia Toimittaja pyrkii mahdollisimman edulliseen toteutukseen Yleensä suosittu sopimusmuoto

126 Kustannusohjaus Projektien sopimusmuodot Laskutustyö
Toimittaja veloittaa tehdystä työstä sopimuksen mukaisen hinnan Toimittajan voitto jää pieneksi Toimittajan kannalta lähes riskitön vaihtoehto Mahdollistaa proj. nopean käynnistämisen, kun ei tarvita tarkkoja määrittelyjä Soveltuu projekteihin, joissa odotettavissa paljon muutoksia Heikkoutena se, ettei toimittajalla motivaatiota edulliseen lopputulokseen Aikataulukin voi helposti venyä, tilaajan tarkasti valvottava

127 Kustannusohjaus Projektien sopimusmuodot Muita sopimusmuotoja
Laskutustyö + kannustepalkkio (tavoitteiden mukaan) Laskutustyö + houkutuspalkkio (kustannusalituksesta) Kiinteä sopimus + laskutustyö Kiinteä sopimus + bonus

128 Kustannusohjaus Kustannusohjauksen toteutuksen kolme keskeisintä vaihetta Tehdään projektin kustannusarvio Laaditaan projektille budjetti Valvotaan kustannusten toteutumista ja ohjataan projektia valvontatiedon mukaisesti

129 Kustannusohjaus Kustannusarviointi
Kustannusarviointi pohjana projektin kannattavuuslaskelmille Projektin aikana kustannusarviointi toimii kustannusvalvonnan vertailukohteena

130 Kustannusohjaus Kustannuksia arvioitaessa huomioitava
Riittävä tarkkuustaso Arviot sopii kustannusvalvonnan kohteeksi Arvio on ennuste, joka ei voi olla lähtötietoja tarkempi Arvioihin ei lisätä varauksia Arvioinnin ylitykset eivät saa horjuttaa projektin kannattavuutta

131 Kustannusohjaus Kustannusarvioiden kolme luokkaa
Alustava kustannusarvio Tehdään esiselvityksen aikana Tarkkuus -20% - +40% Peruskustannusarvio Tehdään esisuunnittelun aikana Käytössä tehtävä- ja laiteluettelot ja alustavat tarjouskyselyt Tarkkuus +/- 10% Lopullinen kustannusarvio Kun suunnitelmat valmiina Hankinnat sovittu ja sopimukset tehty Tarkkuus 3-8 %

132 Kustannusohjaus Kustannusarvioiden arviointivaraukset
Pyritään lieventämään virhe- ja epävarmuustekijöiden vaikutusta Arviointivirheitä aiheuttaa Laajuusmuutokset Lisätyöt Ulkoiset muutokset (lakot, sää, lakien muuttuminen) Arviointivirheet Kustannustason muutos

133 Kustannusohjaus Kustannusarvioiden arviointivaraukset
Varaukset yleensä noin 10% projektin kokonaiskustannuksista Varausten tulee olla suhteessa arvioiden tarkkuuteen Varausten tarkoitus kattaa pienet ja normaalit muutokset Merkittävät suunnitelmien muutokset tarkoittavat koko kustannusarvioinnin uudelleen tekemistä

134 Kustannusohjaus Projektibudjetti
Kustannusarvioin lisäksi tarvitaan aikaan sidottu projektibudjetti Kustannusarvio on siis luettelon omainen esitys projektin kustannuksista Budjetti on aikaan sidottu projektin taloudellinen toimintasuunnitelma Kertoo kuinka paljon eri tehtäviin on varattu rahaa Sidottu projektin aikatauluun Kuvataan useimmiten vain projektin menot

135 Kustannusohjaus Kustannusvalvonta
Varmistetaan projektin taloudellinen toteutus Säännöllistä, oikeaa tietoa, kaikki kustannukset kattavaa, ohjaavaa Keskeistä saada syntyneet kustannukset nopeasti mukaan valvontaan Valvonnassa seurataan syntyneitä kustannuksia projektin budjettiin

136 Kustannusohjaus Jos eroja kustannusten ja budjetin välillä
Syyt selvitetään Ylitykset korjataan vähentämällä tulevia kuluja Esitetään muutosta projektin budjettiin Kustannustarkkailu Suurissa projekteissa vastuuhenkilön suorittamaa Seurataan tarjouksia, tilauksia, materiaaleja, urakka sopimuksia, tuntiraportteja …

137 Kustannusohjaus Tuntiraportointijärjestelmä
Tarkoituksena raportoida projektille tehdyt työt Kerran viikossa, kahdessa viikossa tai kuukaudessa Palvelee Palkanlaskentaa Työkustannusten laskentaa Työmääräarvioinnin kehittämistä

138 Kustannusohjaus Kustannusten jälkiarviointi
Yhteenveto projektin kustannuksista ja kannattavuudesta Tehdään projektin valmistuttua Tehtävänä Koota tiedot kustannuksista Analysoida poikkeamat ja niiden syyt Antaa sisäinen kannattavuuslaskelma Täyttää kirjanpidolliset vaatimukset Toimia tulevien projektien perustietona

139 Kustannusten ja ajan optimointi
Projektin kestoa tulee tarkastella huomioiden aikataulu ja kustannukset Aikataulun lyhentäminen säästää välillisissä kustannuksissa Sidotun pääoman kustannus Investoinnin tuotto Maksuerien aikaistuminen Säästytään myöhästymissakoilta Maine

140 Kustannusten ja ajan optimointi
Aikataulun optimoinnissa selvitetään Tehtävien lyhentämismahdollisuudet Lyhentämisestä aiheutuvat kustannukset ja säästöt Kriittisen polun tehtävä, jota edullisinta lyhentää Kriittisen polun tehtäviä lyhennetään, kunnes lyhentämisestä aiheutuva lisäkustannus on suurempi kuin välillisissä kust. syntynyt säästö

141 Kustannusten ja ajan optimointi
Tehtävien keston lyhentäminen Ylityöt Urakkatyö Lisäresurssit Tehokkaammat koneet Vuorotyö Nämä aiheuttavat erilaisia lisäkustannuksia

142 Kustannusten ja ajan optimointi
Käytännössä kustannusoptimin selvittäminen vaikeaa Käytännön menetelmät, esim Vertaillaan muutamia eri kestoisia suunnitelmia ja valitaan niistä kokonaiskustannuksiltaan pienin

143 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Kustannusseurannassa tavallisesti verrataan toteutuneita kustannuksia budjettiin Aikataulu jätetään huomioimatta Tehtävän alittaessa sille varatun budjetin, on epäiltävä tehtävän myöhästymistä aikataulusta Kustannusseuranta ei voi olla tehokasta huomioimatta aikataulua

144 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Ratkaisuna aikataulun ja budjetin yhdistäminen Tapahtuu käytännössä pilkkomalla projekti pienempiin tehtäviin, joilla on oma aikataulu ja budjetti (työpaketti) Ideana todellisuudessa tehdyn työn kustannusten seurantaan Suomalainen nimi: tuloksen arvo -menetelmä

145 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Menetelmässä mitataan tehtävien valmius ja lasketaan tehdyn työn alkuperäisen budjetin mukaiset kustannukset Tämän jälkeen verrataan tehtävän alkuperäistä budjettia ja toteutuneita kustannuksia Tietoa käytetään projektin edistymisen valvontaa ja tulevan kehityksen arviointiin

146 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Tuloksen arvo –menetelmässä seurataan budjettia ja kustannuksia niiden syntyhetkeen perustuen Ei siis laskutus- tai maksuhetkellä Maksujärjestely yms viiveet poistetaan Tieto kustannusten kertymisestä ajankohtaista Menetelmässä tarvittavat kustannustiedot Budjetti Toteutuneet kustannukset Tehdyn työn budjetoidut kustannukset = tehdyn työn arvo = EV

147 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Esim. tehtävän budjetti on € ja tehtävästä on valmiina 25%. Tuloksen arvo on siis € Vertaamalla tätä lukua budjettiin ja toteutuneisiin kustannuksiin saadaan tunnusluvut Kustannusero Aikatauluero

148 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Kustannusero = tehdyn työn budj. kust. – toteutuneet kust. Aikatauluero = tehdyn työn budjetoidut kust. – budjetoidut kust

149 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Aikatauluero ja kustannusero riippuvat projektin raha-arvoista Niinpä absoluuttinen ero suhteutetaan eli saadaan suhteelliset kustannus- ja aikataulueroindeksi kustannuseroindeksi = aikataulueroindeksi = kustannusero tuloksen arvo aikatauluero alkup. budjetti

150 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi
Indeksin arvo = 0 Budjetissa Aikataulussa Indeksin arvo < 0 Kustannus ylitys Aikataulusta myöhässä Indeksin arvo > 0 Kustannus alitus Aikataulusta edellä

151 RISKIEN HALLINTA PROJEKTISSA

152 Riskien hallinta RISKI = Mahdollinen negatiivinen poikkeama projektin tavoitteista Hyvään projektisuunnitelmaan kuuluu riskien ja ongelman aiheuttajien selvittäminen Kaksi ajattelutapaa Suunnitteluvaiheessa ajan kanssa varaudutaan riskeihin Toteutuksen aikana painitaan jatkuvasti ongelmien kanssa Riskien ja ongelmien ennakointi taloudellisesti erittäin kannattavaa

153 Riskien hallinta Riskit voidaan jakaa Tekniset riskit
Aikataulun riskit Taloudelliset riskit Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku Ulkopuoliset hankinnat, toimittajat Asiakas Ympäristötekijät Sopimuksiin liittyvät riskit Tuotevastuu Kohdemaahan liittyvät riskit

154 Riskien kartoitus Riskit liittyvät yleensä kriittisiin alueisiin
Aikataulun kriittiset polut Uusi teknologia Avoimet vastuukysymykset Avainresurssien kuormitus Organisaatiorajat Näiltä alueilta kartoitetaan riskit Eli listataan pessimistisesti kaikki mikä voi mennä pieleen

155 Riskien kartoitus Lisäksi tyypilliset ongelmat liittyvät
Epäselvään projektin tavoitteeseen ja rajaukseen Tehtävien ja vastuunjaon epäselkeyteen Epävarmoihin työmäärä arvioihin Kustannustason muutokset ja maksuvaikeudet Tiedonkulkuun, valvontaan ja työtapoihin liittyvät ongelmat

156 Riskien kartoitus Riskien arvioinnissa käytetään apuna
Tarkistusluetteloita Kokemusta aikaisemmista projekteista Ja varsinkin sen ongelmista Riskien kartoitusta tulee jatkaa koko projektin ajan

157 Riskien luokittelu Kaikkiin riskeihin ei kannata varautua, ainoastaan todennäköisiin ja vakaviin riskeihin Eli arvioidaan kaikkien kartoitettujen riskien todennäköisyys ja vakavuus Riskit luokitellaan näiden tulon perusteella => todennäköisyys x merkitys = yhteisvaikutus

158 Riskien torjunta Riskien torjunnan vaihtoehtoiset toimintatavat:
Poistetaan riski valituilla toimenpiteillä Syy-seuraus analyysi (riskin todennäköisyys alenee) Riskin siirto sopimuksilla Projektin toteutuksen muuttaminen Riskin hyväksyntä ilman toimenpiteitä Riskin toteutumisen varalle tehtävät toimenpiteen ja varautumissuunnitelma

159 Riskien hallinta Viimeisenä tehdään riskin ja sen torjunnan taloudellinen analyysi Mitä toimenpiteitä kannattaa toteuttaa Mikä hyväksyttävä riskin todennäköisyys Milloin riskin toteutuminen voidaan hyväksyä ja kohdistaa suunnittelu varotoimenpiteisiin

160 PROJEKTIN JOHTAMINEN

161 Projektin johtaminen Projektia johtaa projektipäällikkö
Vastaa projektin organisoinnista Valitsee henkilöt projektiin Projektiryhmän kannustus ja motivointi Tehtävienanto ja valvonta Linjaorganisaatio aiheuttaa ongelmia johtamiseen Projektipäälliköltä vaaditaan aktiivista otetta ja johtamista!

162 Projektin johtaminen Projektipäälliköllä on useita rooleja Esimies
Neuvottelija Myyjä Asiantuntija Tiedottaja Tilaaja

163 Projektin johtaminen Projektipäällikön taitoalueet
Projektin tekniikan osaaminen Projektihallinnan osaaminen Ihmisten johtamistaidot Pienissä projekteissa PP:n asiaosaaminen korostuu Suurimmissa projekteissa PP:n tulee olla hyvä johtaja, vaikka ei niin asiaa osaisikaan

164 Projektin johtaminen Projektipäällikön puutteet
Ei osaa delegoida, puuttuu joka asiaan Tekee yksin, ei tiedota eikä valvo Ei osaa päättää, ongelma jää ratkaisematta Ei hallitse omaa ajankäyttöä Teknisesti orientoitunut, unohtaa ihmiset

165 Projektin johtaminen Projektipäällikön työn hyvät puolet
Hyvät kehittymismahdollisuudet Johtamistaitojen kehittymiselle hyvä tilaisuus Yhteydet ulkoisiin yrityksiin Asiakkaat, alihankkijat, toimittajat Kontakteja ja kokemuksia

166 Projektin johtaminen Omat toimintavaltuudet Näkyvät työn tulokset
Paljon haasteita ja mahdollisuuksia Päätösvaltuudet voivat olla merkittävät Näkyvät työn tulokset Työn tulos kytkeytyy juuri projektipäällikköön Onnistunutta projektia ei unohdeta

167 Projektin johtaminen Projektipäällikön työn huonot puolet
Vastuun laajuus ja riittämättömät valtuudet Vastuu ja valtuudet eivät ole tasapainossa Voi turhauttaa projektipäällikköä Stressi Kiire ja ongelmatilanteet normaaleja projekteissa Vaikeita päätöksiä ja projektin eteenpäin potkimista

168 Projektin johtaminen Ristiriidat linjaorganisaation kanssa
Projektipäälliköllä ja linjapäälliköllä erimielisyyksiä esim. resurssien käytöstä Epävarmuus projektin jälkeisestä elämästä Juuri kun on oppinut tehtävät hyvin, projekti päättyy Onko vastaavia töitä projektin jälkeen Pitääkö etsiä töitä muualta vai siirtyykö linjaorganisaatioon

169 Projektin johtaminen Projektipäällikön kymmenen käskyä
Suunnittele projektin huolella Dokumentoi sovitut asiat ja keskustelut Valvo projektin etenemistä Ole rehellinen ja avoin projektin omistajalle Tartu ongelmiin heti

170 Projektin johtaminen 6) Jaa tehtäviä ja vaadi raportointia
7) Uskalla kieltäytyä ja vaadi perusteluja 8) Huolehdi jaksamisesta 9) Teen projektista riskianalyysi ja seuraa sitä 10) Priorisoi töitä, keskity olennaiseen

171 Projektitiimi Projektissa mukana olevat ihmiset muodostavat projektiorganisaation eli projektitiimin, jolle ominaista Tilapäisyys Henkilöiden mukaantulo ja irtautuminen projektin eri vaiheissa Henkilöt tuntemattomia toisilleen Työskentelyn tulisi olla kuitenkin tehokasta heti alusta

172 Projektitiimi Projektitiimi on yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut ryhmä, jonka jäsenet tukevat toisiaan tehtävien suorittamisessa ja joka aikaansaa korkeatasoisia tuloksia tehokkaasti

173 Projektitiimi Tiimin toiminnasta kokonaisvastuu projektipäälliköllä
Tiimin koolla rajansa Usean kymmenen henkilön ryhmä ei toimi tiiminä Tiimit muodostetaankin osaprojektitasolla Projektia koordinoidaan osaprojektitasolla

174 Projektitiimi Kuinka luoda tehokas tiimi
Selkeä visio ja haasteelliset tavoitteet Jokainen henkilö määrittelemässä omia tulostavoitteita Yhteentoimivan ryhmän valinta Pp valitsee ryhmän jossa on oikeaa osaamista ja toimivat henkilösuhteet Käynnistysseminaari (kick off) Laitetaan projekti tehokkaasti liikkeelle kertaamalla koko henkilöstön kanssa mm projektin tavoitteet ja eri tiimien tehtävän kuvat Illanvietto edistää tiimin uusien henkilöiden tutustumista

175 Projektitiimi Hyvä tiedottaminen ja kommunikaatio Ryhmän kehittäminen
Avoin ilmapiiri ja esteetön kommunikointi Yksilöllisyys huomioitava Päätöksentekotavat Ryhmän kehittäminen Osaamisen kehittäminen lisää motivaatiota Myös ajatusten ja mielipiteiden vaihtoa Palkitsemisjärjestelmä Tulostavoitteilla voidaan mitata projektissa onnistumista Tulospalkkiojärjestelmä sopii hyvin projektitoimintaan Auttaa pitämään projektitiimin kasassa

176 Projektitiimi Tiimin ylläpito ja kehittäminen
Projektin eri vaiheissa tiimin kokoonpanossa tapahtuu muutoksia Tiimin tehokkuus ei saa muutoksien myötä vaarantua Ristiriitojen sovittamisen käytännöt Pienikin ristiriita voi hankaloittaa työtä tai pila ilmapiiriä PP tulisi kuunnella ja olla ajantasalla ongelmista ja pyrkiä niiden analyyttiseen ratkaisemiseen

177 Projektitiimi Palautteen antaminen
Palautteen saaminen lisää työskentely motivaatiota Palautteen tulee kohdistua työhön ja suorituksiin ei henkilöön Positiivinen palaute kaikkien kuullen, negatiivinen kahden kesken

178 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN

179 Projektin päättäminen
Projekti on ajallisesti rajattu eli sillä tulee olla selvä loppu Projekti ei lopu itsestään vaan se pitää lopettaa Lopettaminen tehdään muodollisesti ja henkisesti Lopettaminen vapauttaa resurssit muuhun käyttöön Projekti voidaan lopettaa myös kesken projektin, jos Kannattavuuslaskelmiin tulee suuria muutoksia Syntyy olennainen poikkeama projektisuunnitelmasta Tilaajan maksuvaikeudet

180 Projektin päättäminen
Projektin päättämiseen liittyvät ongelmat Päättymistä ei ole rajattu selvästi Henkilöstö siirtynyt jo uuteen projektiin Dokumenttien tekeminen loppuun Kuka hyväksyy projektin? Onnistuneesta projektista ei palkita Päättämisestä ja tuloksista ei tiedoteta Projekti loppuu kun rahat loppuu Käyttöönotto keskeneräistä

181 Päättämisen toimenpiteet
Projektin tuloksen valmistuttua, PP laatii loppuraportin PP esittää ohjausryhmälle projektin päättämistä Ohjausryhmä tarkastaa projektin tuloksen ja tavoitteiden toteutumisen Ohjausryhmä ratkaisee päätetäänkö projekti vai tehdäänkö korjauksia yms. toimenpiteitä

182 Päättämisen toimenpiteet
Projektin päättäminen lähtee liikkeelle osaprojekteista ylöspäin Päättämiseen liittyy myös projektin tuloksen siirto käyttäjälle, käyttöorganisaation sisäänajo ja koulutus

183 Päättämisen dokumentit
Projektissa syntyy kahdenlaisia dokumentteja Projektin hallinnolliset dokumentit Projektin tulokseen liittyvät tekniset dokumentit Jo projektin alussa määritellään asiakirjojen toteutustapa Luokittelu, arkistointipaikka, vastuut asiakirjoista, asiakirjojen tunnistetiedot yms… Tähänkin olemassa standardit!

184 Päättämisen dokumentit
Projektin hallinnolliset dokumentit tallennetaan projektikansioon Asiakirjojen sähköinen arkistointi yleistyy Dokumenttien hallintaohjelmistot kehittyneet Sähköinen arkistointi mahdollistaa asiakirjojen saatavuuden paikasta riippumatta Asiakirjojen käsittely nopeutuu ja virheet vähenevät

185 Projektin loppuraportti
Kun projektin on täysin valmis ja loppuraportti tehty, tarkistetaan tulosten lisäksi myös Dokumentointi Arkistointi Tuloksen luovutus käyttäjälle Loppuraportti sisältää arvokasta tietoa projektin toteutumisesta ja sitä pitäisi hyödyntää toiminnan kehittämisessä Loppuraportissa kuvataan mahdolliset projektin jälkeiset toimenpiteet

186 Päättämiskokous Projektipäällikkö kutsuu ohjausryhmän projektin päättämiskokoukseen, jossa mm. Arvioidaan projektin tulos ja onnistuneisuus Arvioidaan toteutus Käydään läpi jatkotoimenpiteet Mahdollisesti päätetään tulospalkkioista Projektin henkinen päättäminen tehdään järjestämällä projektihenkilöstölle loppuseminaari


Lataa ppt "Projektiosaamisen sisältö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google