Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - TUTKIMUSLAITOKSET FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - TUTKIMUSLAITOKSET FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä."— Esityksen transkriptio:

1 F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - TUTKIMUSLAITOKSET FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn otsikolla ”Tieto tutkijan työpöydälle!”. Kysely suunnattiin yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden ja konsortioon kuuluvien tutkimuslaitosten tutkijoille. Tässä esityksessä kuvaillaan tutkimuslaitossektorin vastaajajoukon edustavuutta sekä joitakin vastausjakaumia kyselyn eri osa-alueista. Kansalliskirjasto - FinELib

2 TUTKIMUSLAITOKSET Tutkimuslaitoksista työskenteleviä vastaajia oli yhteensä 735. Eniten vastauksia tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, VTT:ltä sekä Metsäntutkimuslaitokselta. Seitsemältä konsortioon kuuluvalta tutkimuslaitokselta (lähinnä pienimmiltä) ei tullut yhtään vastausta. Tutkimuslaitosten vastaajista vajaa 17 prosenttia työskenteli samanaikaisesti myös yliopistossa, ja alle yksi prosentti yliopistollisessa sairaalassa. Suurin osa samanaikaisesti yliopistossa työskentelevistä oli palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon. Reilu 45 prosenttia oli suorittanut tohtorintutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon. Tutkimuslaitostutkijoista 92 prosentilla oli yli vuosi koulutusta vastaavaa työkokemusta Suomessa ja 22 prosentilla ulkomailla. Kansalliskirjasto - FinELib

3 T UTKIMUSLAITOKSET : V ASTAAJIEN AMMATTIASEMA Yli 60 % tutkimuslaitosten vastaajista koostui tutkijoista/ erikoistutkijoista. Noin puolet vastaajista (46 %) oli suorittanut tohtorintutkinnon. Kansalliskirjasto - FinELib

4 T UTKIMUSLAITOKSET : VASTAAJAT TIETEENALOITTAIN Tieteenalojen sisällä eniten olivat vastanneet biotieteiden ja maataloustieteen edustajat (25 %), lääke- ja terveystieteiden edustajat (20 %) sekä teknillisten tieteiden edustajat (13 %). Kansalliskirjasto - FinELib

5 T UTKIMUSLAITOKSET : T UTKIMUSYHTEISTYÖ Suurin (n. 83 %) osa tutkimuslaitosten vastaajista vastasi tekevänsä jatkuvasti tutkimus- ja julkaisuyhteistyötä muiden tutkijoiden kanssa. Kansalliskirjasto - FinELib

6 T UTKIMUSLAITOKSET : TUTKIMUSYHTEISTYÖ Monitieteistä julkaisu- tai tutkimusyhteistyö tä teki jatkuvasti 32 prosenttia vastaajista ja satunnaisesti 49 prosenttia. Kansalliskirjasto - FinELib

7 T UTKIMUSLAITOKSET : K ANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Yli kaksi kolmasosaa vastaajista koki kansainvälisen yhteistyön olevan työnsä kannalta tärkeää. Kansalliskirjasto - FinELib

8 T UTKIMUSLAITOKSET : E LEKTRONISTEN JULKAISUJEN SAATAVUUS Noin kolme neljästä tutkimuslaitos- tutkijasta vastasi, että suurin osa heidän käyttämistään tieteellisistä julkaisuista on saatavilla elektronisessa muodossa. Reilun 14 prosentin mukaan kaikki on saatavilla elektronisessa muodossa. Vain kaksi vastaajaa ilmoitti lähes kaiken heidän käyttämänsä aineiston olevan saatavilla vain painettuna. Kansalliskirjasto - FinELib

9 T UTKIMUSLAITOKSET : J ULKAISUJEN LUKUTAVAT Tieteellisiä lehtiä luetaan eniten e- versioina joko tietokoneelta tai tulostettuna, monografioita ja hakuteoksia taas painettuna. Mobiililaitteiden käyttö tieteellisten julkaisujen lukemiseen on edelleen harvinaista. Kansalliskirjasto - FinELib

10 T UTKIMUSLAITOKSET : TI EDONHAKU Vajaa kolme neljännestä tutkimus- laitoksissa työskentelevistä tutkijoista käytti Googlea tai muuta hakukonetta. 57 prosenttia käytti oman organisaation kirjaston kotisivuja tai tiedonhaku- portaalia ja 42 prosenttia viittaustieto- kantaa. Kansalliskirjasto - FinELib 5.1 Mistä aloitat tiedonhaun? Valitse ne kolme, joita käytät eniten (vastaukset %:na) N=729

11 T UTKIMUSLAITOKSET : J ULKAISUJEN HANKINTA Tutkimuslaitos- tutkijoista 87 prosenttia ilmoitti käyttävänsä jatkuvasti oman organisaationsa (esim. kirjaston) kautta hankittuja julkaisuja. Omilla rahoillaan julkaisuja osti jatkuvasti neljä prosenttia vastaajista. Kansalliskirjasto - FinELib

12 T UTKIMUSLAITOKSET : KIRJASTOPALVELUT Tutkimuslaitosten vastaajat toivoivat kirjastoiltaan lisää tietoa käytettävissä olevista aineistoista (49,9%), informaatikon tarjoamaan tietopalvelua (40,7 %) ja tiedonhaun käyttäjäkoulutusta (35,3%) Kansalliskirjasto - FinELib 7.2 Mitä apua tai tukea toivot oman organisaatiosi kirjastolta / tietopalvelulta? Valitse kolme tärkeintä (Vastaukset %:na) N=621

13 Kansalliskirjasto - FinELib Lisätietoja: finelib (at) helsinki.fi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html


Lataa ppt "F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - TUTKIMUSLAITOKSET FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google