Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oikeus liikkua maastossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oikeus liikkua maastossa"— Esityksen transkriptio:

1 Oikeus liikkua maastossa
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua maastossa maa-alueella ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Valtion omistamille maille luvan myöntää Metsähallitus Erityislupaa ei tarvita virallisilla moottorikelkkareiteillä, omalla tai hallitsemallaan maa-alueella ja jääpeitteisillä vesialueilla liikuttaessa.

2 moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan- omistajan tai -haltijan lupaa. Jokaisella on oikeus liikkua jääpeitteisellä vesialueella, siten kuin siitä säädetään vesilaissa, jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu. Jos liikkumiseen tai toimintaan tarvitaan vesialueen omistajan tai haltijan lupa, yhteisen vesialueen osakaskunnan suostumuksesta päätetään yhteisaluelain mukaisesti. Jos kysymys on yleisestä vesialueesta, luvasta päättää se viranomainen tai valtion laitos, jonka hallinnassa alue on.

3 Ajo-oikeus Moottorikelkkaa saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Moottorikelkkaa ei saa luovuttaa alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi Säädetty ikävaatimus ei koske moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ajettaessa yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella. Virallisella kelkkareitillä, tietä ylitettäessä tai poikkeustapauksessa tiealueella ajettaessa tarvitaan vähintään T-luokan ajokortti

4 Maasto- ajoneuvon käyttö tiellä
Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Moottorikelkalla saa kuitenkin ylittää tien tai sillan. Moottorikelkkaa saa kuitenkin erityistilanteissa tarpeellista varovaisuutta noudattaen tilapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen tällöin ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.

5 Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan tiellä yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Kelkalla saa kuitenkin ylittää tien (ei moottoritien tai –liikennetien yli) tai sillan. Jos suoritettava kuljetustehtävä tai maaston olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi taikka jos sitä on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena, moottorikelkkaa saa kuitenkin tarpeellista varovaisuutta noudattaen muutoinkin tilapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen tällöin ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.

6 Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa – maastossakin
Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea alkoholia veressä. Huumeilla nollaraja, poikkeuksena lääke jota käyttää lääkärin määräyksestä (ei saa heikentää ajokuntoa).

7 Nopeusrajoitus Moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa- alueella on 60 km/h. Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on 80 km/h. Mikäli moottorikelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetetaan henkilöitä, on suurin sallittu nopeus maastossa kuitenkin enintään 40 km/h. Reki ja siihen liittyvät asiat

8 Suojakypärän käyttö Moottorikelkan kuljettajan ja kyydissä olevan matkustajan on ajon aikana käytettävä malliltaan hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä. Kuljettajan velvollisuus on huolehtia, että alle 15-vuotias lapsi käyttää suojakypärää. Kypäräpakko koskee myös avonaisessa reessä olevaa matkustajaa Poikkeuksen kypäräpakosta muodostavat eräät ammattiryhmät kuten esim. poron- ja metsänhoitotehtävissä olevat

9 Poikkeukset suojakypärän käyttövelvollisuudesta
Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske: kolmipyöräisen mopon, kolmipyörän, kevyen nelipyörän eikä nelipyörän kuljettajaa ja matkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla, turvavöin ja suojakaarella tai -katoksella varustetun kaksipyöräisen moottoripyörän ja mopon suojakaaren tai -katoksen suojassa olevaa kuljettajaa ja matkustajaa, invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa, liikenteen valvonnassa tai muussa virkatehtävässä olevaa, jos kypärä haittaa tehtävän suorittamista, moottoripyörän ja mopon tarkastusta suorittavaa katsastajaa, poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikka verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan kuljettajaa ja matkustajaa, umpinaisessa perävaunussa olevaa moottorikelkan matkustajaa, museomoottoripyörän, -mopon ja -moottorikelkan käyttäjää erityisesti järjestetyn ajotapahtuman aikana.


Lataa ppt "Oikeus liikkua maastossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google