Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS.  Päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle ➤ lisäämällä työllisyyttä ➤ tukemalla kaikkien palkansaajien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS.  Päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle ➤ lisäämällä työllisyyttä ➤ tukemalla kaikkien palkansaajien."— Esityksen transkriptio:

1 TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS

2  Päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle ➤ lisäämällä työllisyyttä ➤ tukemalla kaikkien palkansaajien ostovoimaa ja ansiokehitystä tasapuolisesti ➤ parantamalla yritysten menestymismahdollisuuksia globaalissa kilpailussa.  Myös yrityksiltä edellytetään vastuunkantoa ja maltillisuutta kaikessa palkitsemisessa. PITKÄKESTOINEN JA KOKOAVA KASVUSOPIMUS 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

3  Sopimuskausi alkaa voimassa olevan työ- tai virkaehtosopimuksen päättymisestä tai jos kyse on voimassaolevasta työ- tai virkaehtosopimuksesta, jonka loppukauden palkkaratkaisut ovat auki, palkkakauden päättymisestä.  Ensimmäinen jakso: ➤ 24 kk, jos nykyinen sopimus päättyy 2013. ➤ 22 kk, jos nykyinen sopimus päättyy 2014 tai myöhemmin.  Toinen jakso : ➤ Toinen jakso päättyy sopimusosapuolten päättämänä ajankohtana 1.11.2016–31.1.2017. ➤ Jos sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 1.11.2016 tai myöhemmin, toisen jakson päättymisestä voidaan sopia toisin. SOPIMUSKAUSI 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

4  Ensimmäinen sopimusjakso: ➤ 4 kk:n jälkeen: yleiskorotus 20 €/kk tai vastaava alan käytännön mukainen tuntipalkan korotus ➤ Siitä 12 kk myöhemmin: yleiskorotus 0,4 %  Sopimuskorotus sisältää palkantarkistukset sekä kustannusvaikutteiset työehtojen muutokset  Toinen sopimusjakso: ➤ Keskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson korotuksista 15.6.2015 mennessä. ➤ Sovittavat sopimuskorotukset mitoitetaan 12 kk:n jakson mukaan. ➤ Jos ei yksimielisyyttä, niin sopimukset alakohtaisesti irtisanottavissa 4 kk:n irtisanomisajalla ensimmäisen sopimusjakson loppuun. KOROTUKSET 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

5 SOPIMUSJAKSOT JA KOROTUKSET 1.1.2014 1.1.2015 1.1.20161.1.2017 12 kk4 kk8 kk 1. jakso, 24 kk 20 € 0,4 % 12 kk4 kk6 kk 1. jakso, 22 kk 20 € 0,4 % vanha 2. jakso, x kk 1.11.2016 - 31.1.2017 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

6 Esim. aloja Nykyisen sopimuksen päättyminen Sopimukseen sisääntulo 1. korotus (20 €) 2. korotus (0,4 %) 1. sopimus- jakson päättyminen Teknologiateollisuus, viestinvälitys- ja logistiikka 31.10.20131.11.20131.3.20141.3.201531.10.2015 Kiinteistöpalvelu, metsäala 30.11.20131.12.20131.4.20141.4.201530.11.2015 Teatteri 31.12.20131.1.20141.5.20141.5.201531.12.2015 AKT, mekaaninen metsä, maaseutuelinkeinot 31.1.20141.2.20141.6.20141.6.201530.11.2015 Kunta, Merimies-unioni, kemia, rakennus 28.2.20141.3.20141.7.20141.7.201531.12.2015 Elintarvike, valtio 31.3.20141.4.20141.8.20141.8.201531.1.2016 Paperi, kauppa, majoitus- ja ravitsemus 30.4.20141.5.20141.9.20141.9.201529.2.2016 Vartiointi, puhelinpalvelu 31.5.20141.6.20141.10.20141.10.201531.3.2016 Tanssinopettajat 31.7.20141.8.20141.12.20141.12.201531.5.2016 Energia-, ICT- ja verkostoala, sähköistys, kirjatyöntekijät 30.9.20141.10.20141.2.20151.2.201631.7.2016 Turvetuotanto 31.12.20141.1.20151.5.20151.5.201631.10.2016 Puusepänteollisuus 31.3.20151.4.20151.8.20151.8.201631.1.2017 SOPIMUSKOROTUSTEN ARVIOIDUT AJANKOHDAT NYKYISTEN SOPIMUSTEN PÄÄTTYMISAJANKOHTIEN MUKAAN 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

7  Vuodelle 2014 työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan työttömyysvakuutusrahaston 29.8.2013 päättämän esityksen mukaisesti.  Perittävät keskimääräiset TyEL-maksut: ➤ (2013: 22,8 %) ➤ 2014:23,6 % ➤ 2015:24,0 % ➤ 2016:24,4 %  Vuoden 2016 maksusta voidaan sopia toisin työeläkeuudistuksen yhteydessä.  Työeläkemaksuista vuoden 2016 jälkeiseltä ajalta sovitaan eläkeuudistuksesta neuvoteltaessa. SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

8  Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat työurien pidentämiseksi työurasopimuksessa (22.3.2012) sovitun mukaisesti ratkaisun seuraavaksi työeläkeuudistukseksi.  Järjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä.  Samassa yhteydessä ratkaistaan myös tasoitusmäärään ja Emu- puskuriin sekä vanhuuseläkerahastoinnin kehitykseen liittyvät kysymykset.  Kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset annetaan eduskunnalle heti vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen ja uudistus tulee voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta. TYÖELÄKEUUDISTUS 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

9  Työmarkkinakeskusjärjestöt selvittävät yhteistyössä kirkon edustajien kanssa mahdollisuudet järjestelyihin, joilla loppiainen ja helatorstai voitaisiin siirtää kiinteästi lauantaipäiviin ja tällä tavoin lisätä yhtenäisten työviikkojen määrää.  Tämän jälkeen ➤ selvitetään muutosten vaikutukset työaikajärjestelyihin eri työaikamuodoissa ➤ arvioidaan mahdollisuudet järjestelyjen toteuttamiseen. ARKIPYHÄT 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

10  Perustetaan työmarkkinajärjestöjen työryhmä, joka arvioi nykyisen työehtosopimuslakiin ja työriitojen sovittelulakiin perustuvan neuvottelujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyn 2014 loppuun mennessä.  Tarkastelun kohteena ➤ työehtosopimusten velvoittavuus ja noudattaminen ➤ sopimuksen rikkomisesta eri tahoille seuraavat sanktiot ➤ sovittelujärjestelmän ja erimielisyyksien ratkaisumenettelyn kehittäminen ➤ palkankorotusten toteutuminen sopimuksettomilla aloilla.  Työryhmän esittämien kehittämistarpeiden jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti siltä osin kuin ne mahdollisesti edellyttävät lainmuutoksia. NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

11  Lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisen helpottamiseksi soviteltuun päivärahaan 300 euron suojaosa ja katon nosto 100 prosenttiin. ➤ Pienten työtulojen ja työttömyysturvan yhteensovitus helpottuu ja työnteon kannusteet paranevat ➤ Kustannusvaikutus n. 37 milj. euroa ➤ Laskelmia esitysmateriaalin lopussa  Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee 5 päivään nykyisestä 7 päivästä ➤ Toimeentulo paranee työttömyyden alussa keskimäärin n. 120 €/työttömyysjakso (työttömyysjaksojen keskipituus n. 4 kk) ➤ Kustannusvaikutus n. 40 milj. euroa  Molemmat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2014. TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

12  Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työaika vakiintuu joissakin tapauksissa työsuhteessa noudatettavaksi työsuhteen ehdoksi työsopimuksessa sovittua työaikaehtoa täydentäen tai sen korvaten.  Osapuolet toteavat, että asiaan liittyvä oikeustila on epäselvä.  Asetetaan kolmikantainen työryhmä ➤ selvittämään ne kriteerit, joiden vallitessa työajan voidaan katsoa vakiintuvan työsuhteen ehdoksi ja ➤ ehdottamaan tarvittavia toimenpiteitä tilanteen selkeyttämiseksi. TYÖAJAN VAKIINTUMINEN 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

13  Selvitetään nuorten työllistymisen edistämiseksi kolmikantaisesti seuraavia kokonaisuuksia ➤ Työssä oppimisen esteiden poistaminen ➤ Nuorille tarkoitettujen oppisopimusmallien kehittäminen mm. työmarkkinajärjestöjen oppisopimustyöryhmän keväällä 2013 tekemien ehdotusten pohjalta ➤ Nuorten palkkatuen yksinkertaistaminen ja tehostaminen, Sanssi- kortin käytön yksinkertaistaminen ja laajentaminen sekä sosiaaliturvan ja työskentelyn yhteensovittamisen parantaminen.  Kyseisistä asiakokonaisuuksista tehdään täsmennetyt ehdotukset 8 viikon neuvotteluajan kuluessa. NUORTEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

14  Keskusjärjestöt suosittelevat, että seuraavista asioista neuvotellaan alakohtaisesti muiden alakohtaisten asioiden lisäksi: ➤ Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen työaikajärjestelyjen avulla ➤ Työterveyden ja -hyvinvoinnin edistäminen ja menettelytavat, joilla pyritään vähentämään sairauksien ja työtapaturmien aiheuttamia poissaoloja. ➤ Käytettävissä olevat työehtosopimuskeinot työpaikkojen ja yrityksen toiminnan turvaamiseksi, kun yritys joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin ➤ Työurien pidentämiseksi alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusosapuolet selvittävät, miten ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä edistetään työpaikoilla KESKUSJÄRJESTÖJEN SUOSITUKSET ALAKOHTAISIIN NEUVOTTELUIHIN 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

15  Alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käydään 8 viikon kuluessa.  Työ- ja virkaehtosopimusosapuolten tulee ilmoittaa omille keskusjärjestöilleen kirjallisesti 25.10.2013 klo 16 mennessä tämän sopimuksen mukaisten ratkaisujen solmimisesta.  Työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuutta ja hallituksen ilmoittamia työllisyys- ja kasvusopimuksen syntymistä tukevia toimenpiteitä 25.10.2013.  Jos sopimuksen kattavuus tai hallituksen toimenpiteet eivät ole riittäviä eivätkä keskusjärjestöt sen vuoksi sitoudu ratkaisuun, työ- ja virkaehtosopimusosapuolilla on oikeus irtaantua tekemistään sopimuksen mukaisista ratkaisuista. SOPIMUKSEN KATTAVUUS 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus

16  Tuloveroperusteiden asteikkotarkistus tehdään 1,5 prosentin mukaan vuonna 2014 siten, että se ulottuu kaikille ansiotasoille kuitenkin niin, että tarkistusta ei tehdä yli 100 000 euron tuloille. Tällä ratkaisulla hallitus tukisi ostovoiman kehitystä hyvin maltillisten palkankorotusten oloissa.  Kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aiottu lisäkiristys perutaan.  Väylämaksut puolitetaan ja tavaraliikenteen ratavero poistetaan vuosiksi 2015-2017. Toimenpiteillä otetaan huomioon vuonna 2015 voimaanastuvan rikkidirektiivin ulkomaankaupalle aiheuttamat kustannukset.  Työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulokseen sisältyy työttömyysturvan 300 euron suojaosa. Tämä on linjassa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kanssa.  Lisäksi neuvottelutulokseen sisältyy työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen seitsemästä päivästä viiteen päivään. Myös tällä toimenpiteellä pyritään edistämään lyhytaikaisen työn vastaanottamista. HALLITUKSEN EHDOLLISET TOIMET RATKAISUN TUEKSI 4.9.2013Työllisyys- ja kasvusopimus


Lataa ppt "TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS.  Päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle ➤ lisäämällä työllisyyttä ➤ tukemalla kaikkien palkansaajien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google