Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nivelvaiheen ohjaus ja yhteistyön kehittäminen -teemapäivä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nivelvaiheen ohjaus ja yhteistyön kehittäminen -teemapäivä"— Esityksen transkriptio:

1 Nivelvaiheen ohjaus ja yhteistyön kehittäminen -teemapäivä
Tampereen ammattiopisto Jukka Lerkkanen

2 Ohjelma ja sisältö klo Mikä on nivelvaiheen ohjauksen tavoite Nivelvaiheen hyvät käytännöt Ohjaustarpeet Ketkä osallistuvat nivelvaiheen ohjaukseen? Ohjaus ja osallisuus Julkisuus ja tietosuoja klo 12.00–13.00 Lounas klo 13.00–14.00 Miten järjestämme nivelvaiheen ohjauksen käytännössä? Seutukunnallinen yhteistyö ohjauksessa klo 14.00–14.15 Kahvitauko klo 14.15–15.00 Miten tukea opiskelijoiden urasuunnitelmia ja jatkokoulutus- mahdollisuuksia

3 Mikä on nivelvaiheen ohjauksen tavoite?
Kehittää ja tehostaa koulutuksen nivelvaiheen ohjaustyötä siten, että opintojen keskeyttämisen ja opiskelijoiden syrjäytymisen riski pienenee Edistää perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksellista yhteistyötä alueellisesti ja moniammatillisesti Kuvaa helppo-case ja vaativa-case parillesi!

4 Mikä on nivelvaiheen ohjauksen tavoite?
Integroituminen uuteen elämäntilanteeseen ja olosuhteisiin muuttujina: koulutus, harrastukset, perhe, ihmissuhteet, itsenäinen asuminen, itsenäinen talous, sosiaali- ja terveysasiat Syrjäytymiskehityksen estäminen Nivelvaiheessa on erityisesti huolehdittava niiden nuorten ohjauksesta, joilla on ollut opiskeluun liittyviä vaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia . Indikaattorina voi toimia erityisopetuksen ja/tai opinto-ohjauksen kasvanut tarve.

5 Mitkä ovat nivelvaiheen hyvät käytännöt?
RYHMÄTEHTÄVÄ Koulutuksen tiedottaminen ja markkinointi Opintoihin hakeminen ja opiskelemaan tulevien ohjaus ennen opintoja Opiskelijavalintaprosessi Perehdyttäminen Ohjaustarpeiden arviointi Ammatillinen opettajakorkeakoulu

6 Muita hyviä käytäntöjä
Vierailukäynnit ammattioppilaitoksessa avoimet ovet Veso-iltapäivä perusopetuksen opettajille opeTET, opoTET, TET Pienryhmävierailut ammattioppilaitokseen Hakijan illat Kirjallinen niveltieto, opiskelutietojen siirtolupa ja opiskelutietolomake Joustava valinta Arvosanatietojen siirtyminen yhteishaun tietojen mukana, myös tieto mukautuksesta ja osittain mukautuksesta Tulohaastatteluun liittyvä kysely

7 Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ohjaustarpeet Niveltiedon siirtäminen ja toimivat käytänteet ovat yksi toimiva tapa arvioida opiskelijoiden ohjaustarpeita Opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat yksilöllisiä Kaksi ulottuvuutta: päätöksentekovalmiudet elämäntilanteen ja olosuhteiden haastavuus Millainen niveltieto antaa informaatiota… 1. päätöksentekovalmiudesta ja 2. elämäntilanteen ja olosuhteiden haastavuudesta Ammatillinen opettajakorkeakoulu

8 Haittaavien ajatusten yhteys ohjauspalveluihin
PÄÄTÖKSENTEKOVALMIUDET faktorin 1. päätöksenteon vaikeus ja faktorin 2. sitoutumisen vaikeus ristiintaulukointi kertoo erilaiset ohjaustarpeet ja niiden asiakasmäärät. (N=241) LUKIO 3D-malli, kun lisätään elämäntilanne ja olosuhteet Oppilaitoksen ulkopuolinen asiantuntijatyö 17% Henkilökohtaiset ohjauspalvelut 22% Omaehtoiset ohjauspalvelut Kevyesti tuetut ohjauspalvelut 39% Ammatillinen opettajakorkeakoulu

9 Ketkä osallistuvat nivelvaiheen ohjaukseen?
RYHMÄTEHTÄVÄ Koulutuksen tiedottaminen ja markkinointi Opintoihin hakeminen ja opiskelemaan tulevien ohjaus ennen opintoja Opiskelijavalintaprosessi Perehdyttäminen Ohjaustarpeiden arviointi Huomioi kuraattoreiden ja erityisopettajien nivelvaiheen toteuttama ohjaus kussakin vaiheessa

10 Ohjaus ja osallisuus Vrt. alussa esitetty viestikapulakuva!
Merkityksellisyyden kokeminen Ohjauksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa jäsentämään todellisuuttaan siten, että hän pystyy luomaan toiminnalleen merkityksiä. Merkitykset rakentuvat tavoitteista. Tavoitteet voivat kohdistua, mihin tahansa ohjauksen tavoitealueeseen “Mitkä asiat ovat sinulle juuri nyt merkityksellisiä? “Mikä sai sinut tänään nousemaan ylös sängystäsi?”

11 Ammatillinen opettajakorkeakoulu

12 Julkisuus ja tietosuoja
Henkilötietojen luovuttaminen toisiin kouluihin Julkisia tietoja voi luovuttaa tarpeellisen määrän, asiayhteys Salassa pidettäviä tietoja ei saa luovuttaa ilman kirjallista suostumusta perusopetuksesta toiseen koulumuotoon Perusopetus ei voi luovuttaa automaattisesti ja ilman oppilaan / huoltajien suostumusta toiselle asteelle tietoa tukiopetuksen tai oppilashuollon palvelujen tarpeesta Luvalla saa siirtää tietoa!

13 Julkisuus opetushallinnossa
Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia Edellä mainitut perusoikeudet voivat siis olla ristiriidassa keskenään

14 Julkisuus Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Asiakirja on julkinen vasta, kun se on valmistunut. Oppilaitoksella on velvollisuus antaa tieto asiakirjasta pyytäjälle. Antaa tieto= saa nähtäväksi toimistosta pyydettäessä. Luovuttaa tieto= kopioida ja lähettää. Kaikki tallenteet ovat asiakirjoja. Asiakirja-käsitteen laaja tulkinta. Oikeus saada tietää: 1)jokaisella, 2) henkilöllä, jota asia koskee, 3) toisella viranomaisella

15 Salassapito Kaikki oppilaitoksessa olevat asiakirjat eivät ole julkisia: Kirjekuoret, joissa on ensin henkilön nimi Henkilökohtainen sähköposti Omat muistiinpanot, luonnokset Sisäinen koulutus Sisäistä työskentelyä varten laaditut asiakirjat

16 Salassapito Mukautettu oppimäärä ei ole salassapidettävä, mutta tieto erityisopetuksesta tai että on erityiskoulun oppilas ovat salassa pidettäviä Oppilashuoltoa koskevat asiat Kurinpitorangaistukset ovat julkisia, ellei niihin sisälly muista syistä salassa pidettävää tietoa

17 Ehdoton salassapito Oppilaiden tai henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaiset olot ja taloudellinen asema, tiedot elintavoista, osallistuminen yhdistystoimintaan, vapaa-ajan harrastukset, perhe-elämä Yhteystiedot: salainen puhelinnumero, turvakielto Lääkärintodistus ja muut tiedot terveydentilasta, sairausloma, psykologiset testit, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen käyttäytyminen, sosiaalihuollon etuudet, tukitoimet ja palvelut, työhallinnon asiakkuus, päivähoito Koesuoritukset ja arvostelumerkinnät. Henkilökohtainen arviointi.

18 Ehdoton salassapito Oppilaitoksen todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia Opiskelijan henkilötietoja nettiin vain suostumuksella (valokuvat)

19 Salassapito, poikkeuksia
Salassapito on voimassa oppilaitoksen sisällä. Tietoa käyttävät vain henkilöt, jotka tehtävissään sitä tarvitsevat Tieto on välttämätön opetuksen asiaomaiseksi järjestämiseksi Salassapitovelvolliset toisilleen ja koulutuksesta vastaaville viranomaisille Salassa pidettävien tietojen antaminen toiselle viranomaiselle vain lain säännöksen tai henkilön suostumuksen nojalla

20 Käytäntöä Oppilaaksiotto:
Hakijasta kerättävien tietojen tulee olla tarpeellisia valinnan suorittamisessa. Valituista voidaan siirtää oppilasrekisteriin vain opetuksen järjestämiseksi tarpeelliset tiedot

21 Miten järjestämme nivelvaiheen ohjauksen käytännössä yhteistyössä perusopetuksen toimijoiden kanssa?
RYHMÄTEHTÄVÄ Tapahtumien sopiminen Osallistujien sopiminen (opot, kuraattorit, erkat, ?) Päivämäärien sopiminen

22 Seutukunnallinen yhteistyö ohjauksessa
Oppilaitosten, ELY-keskusten, TE-toimistojen, nuorisotoimen, sosiaalitoimen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä on tehostettava Palvelutoiminnan selkiinnyttäminen Päällekkäisten toimintojen purkaminen Ohjauspalvelujen tulee vastata nuorten tarpeita ja ne on sijoitettava sellaisiin tiloihin, joihin nuorten on helppo tulla. Ohjausta on saatava puhelimen ja netin kautta (oph, koulutuksen järjestäjät) Ohjausta on tarjottava myös nuorten huoltajille

23 Seutukunnallinen yhteistyö ohjauksessa
Koulutustakuun on toteuttaminen: kaikille nuorille tarjotaan mahdollisuus eriytyvään ammatilliseen koulutukseen ja mahdollisimman monelle nuorelle varmistetaan ammatilliset valmiudet ennen työelämään siirtymistä Peruskoulun päättäneistä prosenttia jatkaa opiskelua heti peruskoulun päättämisen jälkeen KaukonenTilastokeskuksen  Hyvinvointikatsauksessa 1/2009.

24 Seutukunnallinen yhteistyö ohjauksessa
Ohjaajien verkostoituminen Rehtorien yhteistyö ELY-keskukset?, TE-toimistot?, kolmas sektori (etsivä työ)? Luonnollisten yhteistyökumppaneiden löytäminen Määräajoin tapahtuva vetovastuiden vaihtaminen Yhteinen vastuunkanto Opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa kursseja muissa oppilaitoksissa

25 Seutukunnallinen yhteistyö ohjauksessa
Kuinka realistista pienenevien ikäluokkien ja koventuvan kilpailun maailmassa? Yhteinen käsite ohjauksesta ja sen tavoitteista puuttuvat? Tarvitaan kansallisen tason malli ja yhteistyöryhmiä. Suunnitelmien puutteellisuus? Toteutuksen vaihtelut? Ohjauksen ydintehtävän selkiinnyttäminen!

26 Miten tukea opiskelijoiden urasuunnitelmia ja jatkokoulutusmahdollisuuksia?
Opintojen kuluessa  - Mitkä tekijät oppimisessa tukevat opiskelijoiden urasuunnitelmia ja jatko-opintoja? - Mitä erillisiä palveluja tarvitaan? Toteutusmuodot? Toimijat?

27 Miten tukea opiskelijoiden urasuunnitelmia ja jatkokoulutusmahdollisuuksia?
Opintojen päättövaiheessa: Valinnan vaihtoehdot: työelämään, jatko-opintoihin, muu Valintojen tekeminen, toimeenpano ja päätöksenteon arviointi

28 Kiitos mielenkiinnostanne!
lisätietoja


Lataa ppt "Nivelvaiheen ohjaus ja yhteistyön kehittäminen -teemapäivä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google