Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vopla-pilottityöpaja 2.2.2006. Työpajan ohjelma klo 9.30 - 9.45 Kahvit ja työpajan tavoite klo 9.45 - 10.45 Esittäytyminen (n. 10 min. / hanke) klo 10.45.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vopla-pilottityöpaja 2.2.2006. Työpajan ohjelma klo 9.30 - 9.45 Kahvit ja työpajan tavoite klo 9.45 - 10.45 Esittäytyminen (n. 10 min. / hanke) klo 10.45."— Esityksen transkriptio:

1 Vopla-pilottityöpaja 2.2.2006

2 Työpajan ohjelma klo 9.30 - 9.45 Kahvit ja työpajan tavoite klo 9.45 - 10.45 Esittäytyminen (n. 10 min. / hanke) klo 10.45 - 11.00 Tauko klo 11.00 - 11.30 Hoplaa, Vopla! - laatukannustusta piloteille vararehtori Sirpa Suntioinen, Kuopion yliopisto klo 11.30 - 12.30 Lounas klo 12.30 - 13.30 Verkko-opetuksen laatutyöskentelyn lähtökohtia ja työvälineitä, Vopla-hanke klo 13.30 - 15.30 Pilottikohtaista työskentelyä klo 15.30 - 16.00 Yhteenveto ja jatkosta sopiminen

3 Työpajan tavoite tutustuminen laatutyöskentelyyn orientoituminen pilottityöskentelyn tavoitteiden asettaminen toimintasuunnitelman laatiminen jatkotyöskentelystä sopiminen käytännöistä sopiminen

4 Laatutyöskentelyn lähtökohtia ja työvälineitä Voplahankkeen esittely yleistä laadusta, prosesseista, muusta? laatukäsikirjan esittely ja käytön opastus Tavoitteet ja odotukset pilottityöskentelylle

5 Hankkeen päätavoite 2005-2007 Tuetaan ja edistetään suomalaisten yliopistojen verkko-opetuksen ja verkko- oppimisen laadunhallintaa ja kehitetään yliopistojen henkilöstön laatutietoisuutta ja –asiantuntemusta sekä sitoutumista laatutyöhön.

6 Hankkeen toimintatavat Mallitjakriteeristöt Verkko-opetuksenlaadunhallinta LaatuverkostoLaatupalvelu Laadunhallintaosanatulosneuvottelua

7 Hankkeen vaiheistus Ohjausryhmä, seuranta ja arviointi Laatupalvelun kehittyminen Laatutietoisuuden kasvattaminen Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2007 SelvitystyöLaadun- hallinnan työkalujen kehittäminen ja määrittely Pilotit Tulos- neuvottelut Verkkokyselyt Haastattelut Työpajat Esiselvitys Seminaarit Työpajat Portaalityö Laatukäsikirja Testaus Raportointi Tiedottaminen Seminaarit Tiedottaminen Seminaarit Koulutus

8 Laadun näkökulmat Laadunhallinta (quality management) ja laadunvarmistus (quality assurance) Laadunhallinta yleisten laatujärjestelmien laatimista, kehittämistä ja arviointia käsitteistön luomista laatutyölle Laadunvarmistus prosesseja ja menetelmiä, joilla pyritään varmistamaan opetuksen ja oppimisen, oppimateriaalien sekä tukipalvelujen laadukkuus

9 Mitä on laatu? Laatu on käsitteenä vaikeasti määriteltävä ja lähestyttävä. Laadun käsite liittyy läheisesti arvon ja merkityksen käsitteisiin. Laatu on aina laatua suhteessa johonkin. (Koivula 2004) Laatua verrataan usein asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin. (Lecklin 2002) Laatua voidaan siten arvioida myös lupausten toteutumisena.

10 Laatu voi olla poikkeuksellisuutta virheettömyyttä tarkoituksenmukaisuutta vastinetta rahalle muutosta Harvey&Knight 1996

11 Mitä Voplassa tarkoitetaan laadulla? Verkko-opetuksen laatua tarkastellaan sekä tarkoituksenmukaisuutena että muutoksena (kehittämisenä) Tämä näkyy laatukäsikirjan sisällöissä ja laadunhallinnan vaiheittaisessa etenemisessä  koko laatukäsikirjan sisältö tukee näitä kahta laadun käsitettä Laatu nähdään tavoitteisiin ja tarkoitukseen sopivaksi tavaksi toimia sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaa Mikään ei kuitenkaan estä käyttäjiä ottamasta toista näkökulmaa laadunhallintaan  laatu muutoksena tai jatkuvana kehittämisenä antaa mahdollisuuden käyttäjille muokata verkko-opetuksen laatukäsikirjaa ja sen sisältöjä omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. (mm. Harvey&Knight, Van Damme, Reid)

12 Laatujärjestelmä Laadunhallintaan kehitetyistä järjestelmistä käytetään usein nimitystä laatujärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä tai toimintajärjestelmä. Laatujärjestelmä on järjestelmällinen tapa toteuttaa organisaation määrittelyt, tavoitteet ja suuntaukset laadun suhteen. (SFS, ISO 9000) Rakenne, jonka avulla johdon tahtotila viedään systemaattisesti läpi koko organisaation. (Lecklin 2002) Käytännössä se tarkoittaa yksikössä olevaa organisaatiorakenteen, prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista.

13 Laatujärjestelmä on aina organisaatiokohtainen kehittämisen lähtökohtana tulee olla organisaation tarpeet, tavoitteet ja olemassa olevat/nykyiset käytännöt rakentaminen ei saa olla itsetarkoitus tavoitteena on parempi asiakasvaatimusten täyttäminen ja organisaation tehokkuuden paraneminen

14 Laadunhallintamalleja ISO 9001:2000 EFQM BSC TQM Kooste laadunhallintamalleista

15 Keskeiset pääsisällöt Johtaminen Osaaminen Resurssit Prosessit Seuranta ja arviointi

16 Prosessit keskiössä Mitä prosessi tuo laatuun? auttaa määrittelemään, mitkä ovat ne ’oikeat asiat’, jotka organisaation tulisi tehdä auttaa löytämään turhia asioita, päällekkäisyyksiä, virhemahdollisuuksia ja pullonkauloja prosessit tuovat järjestystä kaaokseen => tavoitteena järjestelmällisyys! prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen auttaa ihmisiä ymmärtämään kokonaisuutta ja tuo keinon esittää organisaation käytännön työtä esim. KuY:n oppimiskeskuksen prosessikarttaprosessikartta korostaa asiakaskeskeistä lähestymistapaa Vaittinen 2005

17 Verkko-opetus ja laatu Verkko-opetuksen laatu liittyy koko organisaation toimintaan, ei pelkästään yksittäisen opettajan toimintaan. Verkko-opetuksen laatua tulee tarkastella osana opetuksen ja oppimisen laatua (Vopla- esiselvitys 2005).

18 Laatukäsikirjan sisältöjä ja sovelluksia http://www.vopla.fi/laatukasikirja.html

19 Pilotoinnin tavoitteet laatutietoisuuden kasvattaminen ja levittäminen Pilotin laadunhallinnan kehittäminen laatukäsikirjan testaaminen (toimivuus, käytettävyys ja sisällöt) käyttäjäpolkujen luominen pilottitoiminnan arviointi ja raportointi verkostoituminen

20 Mitä piloteilta odotetaan? Oman hankkeen tavoitteellinen läpivienti vuoden 2006 aikana Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin Muiden pilottihankkeiden yhteisöllinen tuki Osallistumista laatukäsikirjan kehittämiseen sekä materiaalin tuottamiseen (esim. case –kuvaukset) Seminaareissa yms. esiintyminen Raportin kirjoittaminen hankkeen lopuksi

21 Mitä Vopla tarjoaa? materiaalia rahoitusta laatukonsultaatiota tukea ohjausta

22 Mitä mentorointiin sisältyy? Ohjaustapaamisia 2-4 Sähköpostitse, puhelimitse Sovitaan erikseen ryhmässä Oman hankkeen tukea ja etenemisen varmistamista Loppuraportin kirjoittamisen tuki ja kommentointi

23 Pilottikohtainen työskentely Keskustelua päivän tunnelmista ja esittäytyminen Laadun merkitys ja määritelmä omassa hankkeessa Tutustutaan ennakkoon jaettuun materiaaliin Pilottien tavoitteiden asettaminen Hankehakemuksen pohjalta Mitä on tapahtunut vuoden loppuun mennessä Tavoitteet kirjataan Toimintasuunnitelman laatiminen Nykytilan kuvaus kotiläksyksi

24 Loppuyhteenveto Pilottien suunnitelmat ja tunnelmat Rahoituksen käyttö Aikataulut

25 Rahoituksen käyttö matkakulujen kattamiseen hankesuunnitteluun ja raportointiin muihin juokseviin kuluihin tarkempi ohjeistus käytännön toimenpiteistä sähköpostitse

26 Pilottityöskentelyn aikataulu ja toimintamuodot helmi-marraskuu 2006, pilottien aktiivinen työpanos n. 1,5 kk työpajat 2.2.2006 Nykytilan kuvauksen käynnistys 4.5.2006 Käyttäjäpolut Hankkeen edistyminen Valintavaiheen tulosten tarkastelu Raportin rakenne ja aikataulu 12.10.2006 Raportin kirjoittamisen ohjaus Pilottien ja prosessin arviointi itsenäinen työskentely mentorointi


Lataa ppt "Vopla-pilottityöpaja 2.2.2006. Työpajan ohjelma klo 9.30 - 9.45 Kahvit ja työpajan tavoite klo 9.45 - 10.45 Esittäytyminen (n. 10 min. / hanke) klo 10.45."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google