Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hannu Jokiluoma Kehityspäällikkö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hannu Jokiluoma Kehityspäällikkö"— Esityksen transkriptio:

1 Työhyvinvointifoorumi – tiivistyvää alueellista ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä
Hannu Jokiluoma Kehityspäällikkö Sosiaali– ja terveysministeriö, työsuojeluosasto Valtakunnallinen työsuojelupiirien työsuojelulautakuntien seminaari , Säätytalo

2 Työhyvinvointifoorumi on osa hallituksen politiikkaohjelmia
Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma työurien pidentäminen, työelämän laatu ja tuottavuus Terveyden edistämisen politiikkaohjelma työterveyshuolto, kuntoutus, terveyden edistäminen, Masto-hanke. Hannu Jokiluoma

3 Työhyvinvointifoorumin toiminnan periaatteita
Luo monipuolisia mahdollisuuksia osallistumiselle. Eri tahot voivat osallistua foorumin toimintaan mahdollisuuksiensa ja tarpeidensa mukaan. Vahvistaa vuorovaikutusta työpaikkojen, asiantuntijoiden ja eri organisaatioiden välillä. Hyödyntää aikaisemmissa työelämäohjelmissa syntynyttä tietoa ja hyviä toimintakäytäntöjä. Pitää yhteyttä ulkomaisiin kumppaneihin ja välittää näin saatua tietoa foorumiin osallistuville ja yleisölle. Hannu Jokiluoma

4 Foorumin johtoryhmän kokoonpano
STM pj. Leo Suomaa vpj. Erkki Yrjänheikki siht. Hannu Jokiluoma AKAVA SAK STTK EK Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion työmarkkinalaitos MTK Suomen Yrittäjät Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto TEKES Työeläkevakuuttajat TELA Työterveyslaitos Työturvallisuuskeskus Työsuojelurahasto Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Hannu Jokiluoma

5 Mistä työhyvinvointi koostuu?
hyvä fyysinen, henkinen ja sosiaalinen työympäristö oman työn merkitys ja tavoitteet selvillä työn oikein mitoitettu kuormittavuus yksilön suorituskyky vaatimukset ja osaaminen tasapainossa kehittyminen, itsensä toteuttaminen ja mielekäs työ vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet hyvä tiedon kulku työyhteisön toimivuus ja sujuva yhteistyö tasa-arvo, syrjimättömyys ja muu inhimillinen kohtelu palkkaus ja muu palkitseminen koetaan oikeudenmukaiseksi työajat, lepoajat työsuhteen pysyvyys työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen Hyvä työpaikka on tasa-arvoinen ja monimuotoisuutta voimavarana hyödyntävä. Tasa-arvo tarkoittaa oikeudenmukaista kohtelua jokaiselle sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, koulutukseen tai muuhun taustaan katsomatta. Oikeudenmukaisuus lisää turvallisuuden tunnetta, sitoutumista ja motivoi hy­vään suoritukseen ja tulokseen. Erilaisuus auttaa oppimaan yhdessä nopeammin, aktivoi innovatiivisuutta ja edistää yhä monimuotoisemman asiakaskunnan tarpeiden ymmärtämistä. Tasa-arvolla ja erilaisuuden hyödyntämisellä voimavarana on tulevaisuudessa yhä suurempi vaikutusta kilpailukykyyn. Erilaisuus auttaa oppimaan yhdessä nopeammin, aktivoi innovatiivisuutta ja edistää yhä monimuotoisemman asiakaskunnan tarpeiden ym­mär­tämistä. Hyvä työpaikka ei synny itsestään, vaan muutokseen tarvitaan koko henkilöstö ja yritysjohto. Muutokseen on sitouduttava kaikilla tasoilla. Työyhteisön kehittämisen tulokset eivät näy heti, vaan työ vaatii pitkäjänteisyyttä. Hyvän työpaikan määrittelyssä on otettava huomion niin työnantajan, henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä. Haaste on sinä, miten yleisesti hyväksytyt hyvän työpaikan ominaisuudet viedään käytäntöön, miten niitä sovelletaan työn arjessa hankalissakin tilanteissa. Ne organisaatiot, jotka näkevät hyvän työn piirteet voimavarana ja tuottavuuden parantamiskeinona, luovat todennäköisesti vahvaa perustaa oman kilpailuasemansa vahvistamiselle.   Samanaikaisesti, kun huolehditaan hyvistä työoloista ja työelämän vetovoimaisuudesta, tulee työelämän rakenteiden antaa mahdollisuus yritysten ja muiden organisaatioiden joustavalle uudistumiselle ja innovatiivisuudelle. Samat tekijät, jotka parantavat työn vetovoimaa, kasvattavat myös työn tuottavuutta. Tuottavuuden nostaminen on välttämätön edellytys sille, että maassamme työmahdollisuuksia voidaan lisätä. Hannu Jokiluoma

6 Foorumin vaikuttavuustavoitteita
Halu pysyä työssä lisääntyy, ja työurat pidentyvät. Asenteet muuttuvat myönteisemmiksi työhyvinvoinnin kehittämiselle ja työurien jatkamiselle. Hyvän työn myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle vahvistuu. Työtapaturmataajuus laskee ja ammattitautien syntyminen vähenee. Sairauspoissaolojen osuus työtunneista alenee. Miehet ja naiset kokevat työhyvinvointiasiat omikseen. Yhteistyöverkostot nostavat esiin alueellisia ja valtakunnallisia toiminta- ja kehittämistarpeita. Erityisryhmien työhyvinvoinnin edistämiseksi otetaan aikaisempaa laajemmin käyttöön hyviä menetelmiä. Eurooppalainen työhyvinvoinnin toimijoiden verkosto käynnistyy. Hannu Jokiluoma

7 Foorumin resurssit 2009 STM:n määräraha: 300 000 €
STM:n henkilöt: noin 4 henkilötyövuotta Hallinnonalan virastot ja laitokset tulosohjaus / tulossopimukset palvelujen hankinta Kumppanit yhteiset hankkeet yhdensuuntainen toiminta Yritykset ja muut organisaatiot Kaikki työelämässä mukana olevat sekä muut kansalaiset Hannu Jokiluoma

8 Työhyvinvointifoorumin keskeiset teemat ja niiden vastuuhenkilöt
Hyvät käytännöt Ismo Suksi, ylitarkastaja, STM Kuormittavuuden hallinta työssä Tarja Kantolahti, ylitarkastaja, STM Työturvallisuus Markku Aaltonen, tiimipäällikkö, TTL Työterveyshuolto Heikki Savolainen, lääkintöneuvos, STM Hannu Jokiluoma

9 Työhyvinvointifoorumin toimintoja
Johtoryhmä, teemaryhmät ja teemaverkostot Aloitteet, innovaatiot ja vuorovaikutus työhyvinvoinnin edistämiseksi Työpaikkojen ja henkilöiden verkostot ja niille suunnatut toimet Alueelliset verkostot, mm. TTL:n alueneuvottelukunnat Hallinnonalan toimenpiteet, mm. TTL ja työsuojelupiirit Messut sekä Työsuojeluhallinnon Työsuojelunäyttely Seminaarit, workshopit Verkkoviestintä uutiskirje tyohyvinvointifoorumi.fi uudistettu klinikka.fi –sivusto Esitteet, julkaisut Osallistujatahojen kokoaminen hankkeiden käynnistämiseksi Hannu Jokiluoma

10 Yleisötilaisuudet Yhteiset seminaarikiertueet (2009-2010)
Työhyvinvointi haastavassa taloustilanteessa Työpaikkaväkivallan ehkäisy ja hallinta Valtakunnalliset seminaarit Taide työhyvinvoinnin edistäjänä 5.5. Terveydenhuollon siirtoergonomia –seminaari, Työn eettinen kuormitus sosiaali- ja terveystyössä , Hki Metsäalan työhyvinvointi -seminaari, , Jyväskylä Työsuojelulautakuntien ja sidosryhmien seminaari 25.5., Hki Alueseminaarit Hämeenlinna14.1. ja Pori 3.2. E-Pohjanmaan THF (TEPO), 14.9., Seinäjoki Alueseminaari työterveyshuolloille, 26.8., Turku ruotsinkielinen seminaari (Arcada), syksy, Helsinki Hannu Jokiluoma

11 Työterveyslaitoksen ja työsuojeluhallinnon toimenpiteitä liittyen TH-foorumiin
Työsuojelupiirit osallistuvat THF:n toimintaan asiantuntijoina ja tilaisuuksien järjestämisessä. Työpaikkaväkivallan ehkäisy ja hallinta -koulutuskiertue THF ohjaa verkkokäyttäjiä työsuojelu.fi –sivuille Työhyvinvointi integroidaan hallinnonalan toimintoihin. THF:n järjestämät alueseminaarit sovitetaan yhteen muiden STM:n ja TEM:n hankkeiden ja tilaisuuksien kanssa. Hannu Jokiluoma

12 TTL:n ja työsuojeluhallinnon toimenpiteitä liittyen TH-foorumiin (jatkoa)
Alueellisia organisoituja työhyvinvointiverkostoja käynnistetään Suomen eri osissa TTL:n alueneuvottelukunnille aikaisempaa laajempi tehtävä alueen kehityksen seuraamisessa ja aloitteiden tekemisessä sekä alueellisena työhyvinvoinnin yhteistoimintaverkostona. Muiden alueellisten verkostojen aktivointi. Yhteistyö Terveyden edistämisen alueellisten verkostojen ja THL:n kanssa; kannustetaan alueellisia työhyvinvoinnin toimijoita osallistumaan Terveyden edistämisen verkostoihin. Hannu Jokiluoma

13 TTL:n ja työsuojeluhallinnon toimenpiteitä liittyen TH-foorumiin (jatkoa)
Työterveyslaitos toteuttaa valtakunnalliset, alueelliset ja alakohtaiset työhyvinvointia kuvaavat työhyvinvointiprofiilit. Erityisesti pienten työpaikkojen tukena toimivat alueelliset asiantuntijaverkostot vahvistuvat. Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenorganisaatioiden määrää nousee 50 % (nyt 250 organisaatiota) ja kattavuus nousee 15 %:iin (nyt 10%) työllisestä työvoimasta, 2010. Varmistetaan Nolla-tapaturmaa –foorumin kehittyminen. Kannustetaan työpaikkoja liittymään Nolla-tapaturmaa –foorumiin Hannu Jokiluoma

14 Foorumi kannustaa osallistumaan
lisätietoja ja ilmoittautuminen teemoihin yhdyshenkilöille: osallistumalla toimintaan ja tilaisuuksiin jaetaan työpaikan hyviä käytäntöjä muille sovellettavaksi hyödynnetään viestintämateriaalia keskustellaan hyvistä käytännöistä ja toimintavoista liitetään asia osaksi työpaikan arkipäiväistä toimintaa tuetaan aiheen oppimismahdollisuuksia, esim. oppimisympäristöjä verkossa lisätään kumppanuuksia Hannu Jokiluoma


Lataa ppt "Hannu Jokiluoma Kehityspäällikkö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google