Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Professori Minna Uotila & Professori Emerita Pirkko Anttila 19.11.2002 Facilitating Social Creativity through Collaborative.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Professori Minna Uotila & Professori Emerita Pirkko Anttila 19.11.2002 Facilitating Social Creativity through Collaborative."— Esityksen transkriptio:

1 Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Professori Minna Uotila & Professori Emerita Pirkko Anttila 19.11.2002 Facilitating Social Creativity through Collaborative Designing Sosiaalisen luovuuden tukeminen yhteisöllisessä suunnittelussa

2 Tausta •Käsityön, suunnittelun ja muotoilun tavoitteeksi on määritelty pyrkimys tuottaa sosiaaliseen, kulttuuriseen ja psyykkiseen ympäristöön sopivia tuotteita ja luoda ihmisläheisempiä toimintaympäristöjä –Ei vahvaa tieteellistä traditiota yksilöllisten tai yhteisöllisen muotoiluprosessien tutkimiseksi eikä myöskään vahvoja pedagogisia malleja tai käytänteitä, jotka tukisivat muotoiluoppimista –Ei myöskään vahvaa tutkimustraditiota yhteisöllisestä suunnittelusta virtuaalisissa designympäristöissä •Design eli muotoilu tarkoittaa ”muodon antoa”, niin fyysisessä kuin käsitteellisessäkin merkityksessä. Muotoilu ei ole tiukasti yhden ammattinimikkeen työtä, vaan sitä tehdään jatkuvasti eri aloilla ja eri koulutustaustoilla •Muotoilualan koulutuksen yhtenäisen arvoketjun rakentaminen ja olemassa olevan koulutuksen uudelleen strukturointi

3 Ylitettäviä raja-aitoja •Perinteinen käsityön, suunnittelun ja muotoilun opetus pohjautuu yksilölliseen studio-opetukseen ja yksilön muotoiluprosessin tukemiseen –Ei korosteta yhteisöllisen suunnitteluprosessin merkitystä tai käyttäjän / asiakkaan / toimeksiantajan mukaan ottamista suunnitteluprosessiin (käyttäjä asiantuntijana ja käyttäjälle räätälöity tuote) •Oppilaat ja opiskelijat perinteisesti suunnittelevat tuotteita itselleen –Eivät ratkaise alusta asti autenttisia suunnittelutehtäviä aidossa muotoilukontekstissa •Perinteisesti luonnosten merkitystä on korostettu suunnittelijalle itselle (monologinen funktio). –Ei korosteta luonnosten dialogista merkitystä.

4 Sosiaalisen luovuuden näkökulma muotoilun tutkimukseen •Sosiaalisen luovuuden tutkimus lähtee siitä, että inhimillisten suoritusten ydin ei ole vain yksi mielenalue vaan se on joukko useita mielenalueita (minds), jota toimivat vuorovaikutuksessa keskenään sekä vuorovaikutuksessa ympäristön, työvälineiden ja muiden artefaktien kanssa.

5 Tutkimushankkeen tavoitteet •Tutkimushankkeen tarkoituksena on analysoida muotoiluprosessien toteuttamisen välityksellä tapahtuvan oppimisen haasteita eri koulutusasteilla •Hanke kohdistuu niihin uusiin mahdollisuuksiin, joita virtuaaliset muotoiluympäristöt tarjoavat koulutusyksiköiden välisten sekä koulutuksen ja työelämän välisten raja-aitojen murtamiseen Tavoitteena on kehittää tutkimusvälineitä teollisen muotoiluprosessin ja siinä tapahtuvan kommunikaation analyysiin virtuaalisessa työ- ja toimintaympäristössä

6 Yhteisöllinen tutkiva suunnittelu [ Seitamaa-Hakkarainen, 2001] Design haaste Designkonteksti Design idean luominen Kriittinen arviointi Syventävän tiedon hankkiminen Ongelman uudelleen määritteleminen Uuden design idean kehittäminen Jakautunut asiantuntemus

7 Keskosvauvan vaatetus Laiteympäristö Vanhemmat, muu perhe Lääkärit, hoitajat Vauva itse Painon vaihtelu 500g-2500g Käytännöllisyys, puettavuus Materiaali Laitosympäristö

8 Virtuaalinen suunnittelu KF:ssä

9 Tutkimusongelmia Miten yhteisöllistä suunnitteluprosessia (jakautunut asiantuntemus) voidaan tukea virtuaalisen suunnittelun avulla? Miten käyttäjän asiantuntemusta voidaan hyödyntää (käyttäjälähtöisessä) virtuaalisessa suunnittelussa? Millaisia visuaalisia representaatioita käytetään suunnitteluideoiden esittämisen välineenä ja muistin ulkoisena tukena? Miten digitalisointi tukee visuaalisten representaatioiden käsitteellistämistä ja tulkintaa? Miten olemassa olevat digitaaliset oppimateriaalit ja muotoiluresurssit tukevat yhteisöllistä suunnittelua? Miten suunnittelijoiden reaalielämän toteuttamat sosiaaliset mallit välittyvät toimintaan virtuaalisessa verkkoympäristössä?

10 Projektin osa-vaiheet Osa 1. Kohti yhteisöllisen virtuaalisen suunnittelun pedagogiikkaa –Teoreettisen katsauksen luominen design alueen kansainväliseen opetukseen sisältäen sekä perinteisen design-studio ajatuksen että yhteisöllisen suunnittelun näkökulmat Osa 2. Virtuaalinen design studio – kehittämistutkimuksen näkökulma –Empiirisen aineiston kerääminen virtuaalisesta design studioista a) Analysoidaan koulutuksen osana toteutettavia projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat autenttisia suunnitteluongelmia käyttäen esim. KF ja FLE3 ympäristöä; •Peruskoulun käsityön opetuksessa toteutettavat projektit •Eri yliopistoissa toteutettavat projektit b) Työelämän ja koulutuksen ylittävät virtuaaliset designprojektit •Eri asiantuntijoista koostuvat työelämän muotoilutiimit

11 Projektin osa-vaiheet Osa 3. Uuden virtuaalisen oppimateriaalin ja digitaalisen median sekä uusien suunnittelumenetelmien käytön analysointi a) Analysoidaan digitaalisen materiaalin roolia (esim. Käspaikka) käsityön ja muotoilun opetuksessa ja opiskelussa b) Tutkitaan uuden media- ja suunnitteluteknologian tuottamia mahdollisuuksia ymmärrettävän design kommunikaation tuottamiseksi


Lataa ppt "Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Professori Minna Uotila & Professori Emerita Pirkko Anttila 19.11.2002 Facilitating Social Creativity through Collaborative."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google