Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuori ja vanhemmat/ huoltajat Huolen herääminen ja yhteydenotto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuori ja vanhemmat/ huoltajat Huolen herääminen ja yhteydenotto"— Esityksen transkriptio:

1 Nuorisopsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan nuoren hoidon prosessimalli
Nuori ja vanhemmat/ huoltajat Huolen herääminen ja yhteydenotto Siirtyy jatkohoitoon Lähettävä taho perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito yksityislääkäri Hoidonporrastusohjeet Tutkimusjakson tarpeen arviointi Lähetteen kirjoittaminen Ohjaus avohoitoon Muut tukitoimet Ei Ei Kyllä Onko tarvetta tutkimusjaksoon osastolla Lähetteen käsittely ja tutkimusjakson tarpeen arviointi Avohoitona toteutettu tutkimusjakso Nuorisopsykiatrian poliklinikka Ei Kyllä Tutustumiskäynti osastolla Tutkimusjakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuorisopsykiatrian osasto

2 Huolen herääminen ja yhteydenotto
nuori / perhe koulu lastensuojelu perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito yksityiset palvelut Takaisin...

3 Lähetteen käsittely ja tutkimusjakson tarpeen arviointi
Saapuneet lähetteet käsitellään nuorisopsykiatrian poliklinikan lähetetiimillä kerran viikossa. Työryhmä tekee arvioinnin mahdollisen tutkimusjakson toteutumisesta avo- tai osastohoidossa. Jos tutkimusjakso arvioidaan tarpeelliseksi osastolla, nuorelle ja perheelle järjestetään osastolle tutustumiskäynti. Takaisin...

4 Lähetteen kirjoittaminen
Nuori tarvitsee lähetteen erikoissairaanhoitoon nuorisopsykiatrialle ellei hänellä ole aikaisempaa hoitokontaktia ja/tai voimassa olevaa lähetettä. Lähetteen hoitojaksolle kirjoittaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisten palvelujen lääkäri. Lähete osoitetaan nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Takaisin...

5 Ohjaus avohoitoon Takaisin...
Perusterveydenhuollon ja koulun tarjoamat tukitoimet lääkäri psykologi koulukuraattori kouluterveydenhoitaja kouluavustaja pien- / erityisryhmä Sosiaalitoimen tarjoamat tukitoimet avohuollon tukitoimet lastensuojeluyksiköt Erikoissairaanhoidon tarjoamat tukitoimet (tarvitaan lähete) nuorisopsykiatrian poliklinikat muut poliklinikat tukikäynnit osastolla ( nuori ja/tai perhe) Terapiat Yksityisten tarjoamat palvelut Takaisin...

6 Takaisin alkuun Takaisin...

7 Nuorisopsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan nuoren hoidon prosessimalli
Nuori ja vanhemmat/ huoltajat Nuoren tulotilanne osastolle Hoito-suunnitelma neuvottelu Hoito-suunnitelma neuvottelu Hoito-neuvottelu Nuoren kokonaisvaltainen seuranta ja arviointi Hoitohenkilökunta Nuoren hoitotyö Informoi erityis- ja avohoidon työntekijöitä Omahoitaja / työpari Perhehoitotyö Perhetyöntekijä Siirtyy jatko-hoitoon Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Nuoren tapaamiset Nuoren tilanteen kartoitus, tutkimukset, hoidon ja tuen tarpeen arviointi Erityistyöntekijät Opiskelu Koulu / opetus Muut erikoisalat Yhteistyö muiden erikoisalojen kanssa Osastonsihteeri Kirjaa tiedot Dokumentointi Suullinen ja kirjallinen raportointi

8 Nuoren tulotilanne osastolle
Nuori saapuu tutkimusjaksolle erikseen sovittuna ajankohtana. Pyritään, että omahoitaja ja osastonlääkäri ovat vastaanottamassa nuoren ja perheen. Vastaanottava hoitaja kertoo nuorelle ja vanhemmille/huoltajille tarvittaessa tutkimus-jakson sisällöstä ja osaston toiminnasta sekä esittelee osaston tilat. Täytetään tarvittavat tulotilanteen lomakkeet. Takaisin...

9 Nuoren kokonaisvaltainen seuranta tutkimusjaksolla
Hoitohenkilökunta on nuoren saatavilla ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus tulla ajallaan autetuksi. Nuorta ohjataan muiden seuraan sekä tutustumaan osaston nuoriin ja toimin-toihin. Nuorelle annetaan mahdollisuus omaan aikaan ja rauhoittumiseen. Samalla huolehditaan nuoren turvallisuudesta sekä viihtyvyydestä osastolla. Osastolla arvioidaan miten nuori huolehtii itsestään sekä miten selviytyy arkis-ten asioiden hoitamisesta ikätasoonsa nähden. Nuori osallistuu osaston toiminnallisiin ryhmiin omahoitajan tekemän yksilölli-sesti suunnitellun viikko-ohjelman mukaan. Suunnittelussa huomioidaan nuo-ren sen hetkinen toimintakyky. Arvioidaan miten nuori liittyy muihin nuoriin ja aikuisiin, sekä miten nuori ky-kenee ilmaisemaan itseään. Nuorta tuetaan ja ohjataan tarvittaessa itsestään huolehtimisessa sekä perustarpeiden tyydyttämisessä. Osaston toimintaryhmät (liikunta- ja luovantoiminnanryhmät sekä askartelu) ja aamuryhmä sisältyvät tutkimusjaksoon. Arvioidaan nuoren toimintakykyä. Arvioidaan mahdollisen lääkityksen vaikutusta nuoren vointiin. Nuoren on mahdollista jatkaa omaa harrastustaan tutkimusjakson aikana. Nuoresta vastuussa oleva hoitaja arvioi nuoren hoidon tarpeen päivittäin hoi-toisuusluokitusta apuna käyttäen. Arvioidaan jatkohoidon- ja tukitoimenpiteiden tarvetta. Takaisin...

10 Nuoren tilanteen kartoitus
Tutkimukset, hoidon ja tuen tarpeen arviointi Sosiaalityöntekijän toimenkuva nuoren tutkimusjakson aikana Moniammatillisen tiimin jäsen sosiaalityöntekijä osallistuu nuoren hoitosuunnitelmaneuvotteluihin ja hoitoneuvotteluihin sosiaalisen tilanteen kartoitus ja perheen kokonaisvaltainen huomioiminen nuoren elämässä sosiaalityöntekijä tapaa nuoren heti tutkimusjakson alussa tutustuakseen häneen henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä tapaavat nuoren vanhempia/huoltajia tutkimusjakson alkuvaiheessa perhetutkimukset ja vanhempien tukikäynnit nuoren kotiin tehdään yhdessä nuoren ja oman hoitajan / korvaavan hoitajan kanssa kotikäynti, jotta tutustutaan hänen omaan asuin- ja elinympäristöön ja löydetään positiiviset voimavarat, joiden varassa hän selviää tutkimusjakson jälkeen verkostoneuvotteluihin osallistuminen Sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset taloudellisen tilanteen kartoitus Kela:n etuudet / nuoren kuntoutusraha, alle 16 vuotiaan vammaistuki, 16 v. täyttäneen vammaistuki, sairauspäiväraha 16 v. täyttäneelle, opintotuki, toimeentulotuki jne. tuetut lomat, virkistysleirit, Kela:n palvelut yhteydenpito tarvittaessa seurakuntien diakoniatyöhön ja vapaaehtoisjärjestöihin kuntoutussuunnitelmat Lastensuojelu Yhteydenpito kotikunnan lastensuojeluviranomaisiin tarvittaessa ja muihin yhteistyökumppaneihin kuten esim. koulu, ammatillinen perhekoti ja muut nuoren elämään liittyvät viranomaistahot. Erilaisten asumisjärjestelyjen kuten perhekotisijoitusten valmistelu yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten, nuoren ja vanhempien kanssa. Psykologin toimenkuva nuoren tutkimusjakson aikana Nuoren tutkimuskäynnit Psykologi perehtyy nuoren taustatietoihin ja mahdollisiin aikaisempiin psykologisiin tutkimustietoihin. Tutkimusjakson tutkimukset suunnitellaan aikaisempien tietojen sekä osaston hoitosuunnitelman pohjalta. Psykologi tekee tarvittaessa laaja-alaiset yksilöpsykologiset tutkimukset, joilla pyritään kartoittamaan sekä kognitiivisen (tietotaidollisen) puolen että tunne-elämän kehitystä ja nuoren psyykkisen tuen ja hoidon tarvetta. Psykologi tapaa nuorta tutkimuskäyntien puitteissa 4-6 kertaa. Tutkimusten jälkeen käynnit voivat jatkua tukikäynteinä. Psykologin tutkimukseen sisältyy mm. nuoren haastattelu, testaus sekä osastolla sosiaalisten tilanteiden havainnointi ja koulunkäynnin seuranta. Psykologi käyttää tutkimusvälineinään psykologeille laillistettuja testejä. Psykologi ja omahoitaja / vastaava hoitaja tapaavat nuoren vanhempia / huoltajia yhdessä nuoren kanssa ja tekevät varhaisvaihehaastattelun. Varhaisvaihehaastattelu on osa yksilöpsykologista tutkimusta. Psykologi antaa tutkimuspalautteen sekä nuorelle että vanhemmille / huoltajille. Tarvittaessa psykologi laatii erillisen lausunnon esim. erityisiä koulujärjestelyjä varten. Moniammatillisen tiimin jäsen Psykologi osallistuu nuoren hoitosuunnitelmaneuvotteluihin ja hoitoneuvotteluihin. Psykologi osallistuu lisäksi osaston yhteisiin toimintoihin, kuten kouluraportit ja yhteisökokoukset. Takaisin...

11 Perhehoitotyö Takaisin...
Perhehoitotyö tutkimusjaksolla sisältää tiiviin yhteydenpidon puhelimitse ja vierailujen yhteydessä vanhempiin/huoltajiin sekä erilliset perhetapaamiset/perhetutkimuskäynnit. Perhehoitotyö räätälöidään jokaiselle perheelle erikseen. Omahoitaja selvittää mahdollisen avohoidossa tehdyn perhetyön. Perhetyöntekijöiksi nimetään omahoitajan työpari ja perhetyöntekijä. Perhetyötä voi toteuttaa myös omahoitaja yhdessä työparinsa kanssa tai avohoidon perhetyöntekijän kanssa. Aikaisemmin tehty perhetyö otetaan huomioon. Nuorta ja vanhempia/huoltajia tavataan tutkimusjakson aikana perhetutkimuskäyntien merkeissä 3-5 kertaa. Perhetyön tehtävät Kartoittaa ketkä kuuluvat nuoren perheeseen ja lähiverkostoon. Ensimmäinen tapaaminen pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Tällöin vanhempia tapaavat osaston sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä/omahoitaja. Kuullaan vanhempien näkemyksiä tilanteesta sekä heidän toiveita ja tavoitteita nuoren tutkimusjaksolta. Kartoitetaan tilannetta kokonaisuudessaan. Perhetutkimuskäyntejä Kuullaan, keskustellaan ja selvitellään tutkimusjaksolle johtaneista syistä. Tiedon keruuta, arviointia. Tehdään arviointia nuoren ja perheen tuen tarpeesta. Tarjotaan tukea. Käydään läpi perheen taustatietoja ja toimintamalleja mahdollisesti sukupuutyöskentelyn avulla. Avataan uusia näkökulmia ja keskusteluyhteyksiä. Tarvittaessa ollaan tukemassa yhteisten nuoren arjen pelisääntöjen löytymisessä sekä tehdään yhdessä nuoren kasvua ja kehitystä tukeva lomasopimus ja/tai huoneentaulu. Päivitetään tutkimusjakson osastoseurannan huomioita ja kotilomien lomapalautetta ja keskustellaan pohtien jatkosuunnitelmista. Perhetyöntekijä tekee sanelun perhetapaamisten/perhetutkimuskäyntien sisällöstä Efficaan Takaisin...

12 Opiskelu Hoitojakson aikana peruskouluikäinen nuori käy Ruutipuiston sairaalakoulua oman koulun opetussuunnitelman mukaisesti. (Koulunkäynti voi mahdollistua myös omassa koulussa riippuen kotipaikkakunnasta.) Peruskoulun suorittaneen nuoren on mahdollista aloittaa tai jatkaa opintoja lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelu suunnitellaan yksilöllisesti, nuoren vointi huomioiden. Takaisin...

13 Yhteistyö eri toiminta-alueiden kanssa
Toimitaan yhteistyössä tarvittaessa mm. kliinisen kemian, fysioterapian, ravitsemus-terapian, lastentautienpoliklinikan, nuortenpysäkin, lastentautien osaston sekä muiden erikoisalojen kanssa. Takaisin...

14 Kirjaa tiedot Osastonsihteeri huolehtii potilastietojen kirjaamisesta potilastietojärjestelmiin ja asiapapereiden arkistoinnista sekä potilasasiakirjojen lähettämisestä sovitulla tavalla . Takaisin...

15 Suullinen ja kirjallinen raportointi
Hoitavan työryhmän päivittäinen suullinen ja kirjallinen raportointi ja arviointi nuoren hoitoprosessin etenemisestä. Takaisin...

16 Ensimmäinen hoitosuunnitelmaneuvottelu
Hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistuvat nuori, tarvittaessa vanhemmat omahoitaja/työpari, perhetyöntekijä, lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, tarvittaessa opettaja ja lastensuojelu sekä mahdollisesti avohoidon työntekijät. Hoitosuunnitelmaneuvottelu pidetään ensimmäisen viikon aikana. Omahoitaja toimii hoitosuunnitelmaneuvottelun vetäjänä. Hoitava työryhmä hyödyntää omahoitajan keräämät nuorta koskevat tiedot sekä arvioi nuoren psyykkisen tilan GAS-asteikolla. Sovitaan yhteistyössä nuoren ja vanhempien/huoltajien kanssa tutkimusjakson tavoitteista, hoitokeinoista ja hoitoajasta. Omahoitaja täyttää kirjallisen hoitosuunnitelman, johon kirjataan nuoren ongelmat, hoidon tavoitteet, hoitokeinot ja hoitoaika. Omahoitaja tekee hoitosuunnitelmaneuvottelusta sanelun Efficaan. Hoitosuunnitelmaneuvottelusta lähetetään välipalaute nuoren kotikunnan perusterveydenhuollon lääkärille nuoren ja vanhempien suostumuksella. Takaisin...

17 Toinen hoitosuunnitelmaneuvottelu
Arvioidaan ja käydään läpi nuoren vointia ja senhetkistä tilannetta sekä tutkimusjakson etenemistä. Tarkistetaan hoitosuunnitelmaa. Keskustellaan alustavasti jatkohoitosuunnitelmista. Takaisin...

18 Nuoren hoitotyö tutkimusjaksolla
Omahoitaja keskustelee nuoren kanssa tarpeen mukaan, vähintään 2-3 kertaa viikossa. Keskustelu mahdollisuuksia järjestetään myös ilman ennakointia. Omahoitaja on nuoren käytettävissä aina työvuorossa ollessaan. Omahoitaja on nuorelle luottamuksellinen aikuinen sekä hoidollinen ihmissuhde. Tärkeää, että nuori tulee hoitosuhteessa kuulluksi. Hoitoneuvotteluissa omahoitaja on nuoren edustaja Omahoitajakeskusteluissa keskustellaan nuoren esiin tuomista asioista. Omahoitajakeskustelut voidaan pitää keskustelutuokioina tai liittää erilaiseen toimintaan, nuoren kokonaistilanne huomioon ottaen. Omahoitajakeskusteluissa keskustellaan nuoren esiin tuomista asioista, kartoitetaan nuoren tilannetta, selviytymiskeinoja, hoidon tarvetta ja selvitellään jatkohoitovaihtoehtoja. Omahoitaja kerää tietoa ja käyttää apuvälineinä erilaisia mittareita, kuten hoitoindikaatiot nuorisopsykiatriassa, Sosiaalinen verkosto, R-RDI mielialakysely, KEVA-kaavake, AUDIT kysely, Hoitoilmoitustiedot (hilmo). Omahoitaja laatii hoitotyönsuunnitelman huomioiden kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan säännöllisesti hoitosuunnitelmaneuvotteluissa. Omahoitaja laatii yhdessä nuoren kanssa yksilöllisen viikko-ohjelman, josta näkyy omahoitajan/työparin työvuorot, omahoitajatuntien ajankohdat, lääkärin ja psykologin tapaamisajat sekä muu nuoren hoitoon sisältyvä ohjelma. Omahoitaja on puhelimitse yhteydessä nuoren asioissa mukana oleviin avohoidon työntekijöihin. Nuori jatkaa terapia/tukikäyntejä avohoidontyöntekijöillä. Omahoitaja aikatauluttaa hoitosuunnitelmaneuvottelut ja hoitoneuvottelun. Omahoitaja tekee hoitotyön yhteenvedon hoitojakson sisällöstä Efficaan hoidon päättyessä. Takaisin...

19 Hoitoneuvottelu Takaisin...
Hoitoneuvotteluun osallistuvat nuori, nuoren vanhemmat / huoltajat, osastolta hoitava työryhmä, avohoidon työntekijät, mahdollisen jatkohoitoyksikön työn-tekijä sekä tarvittaessa muita viranomaistahoja. Hoitoneuvottelu pidetään tutkimusjakson päätteeksi. Kootaan yhteen tutkimusjakson tutkimustulokset. Hoitoneuvottelussa arvioidaan yhteistyössä nuoren ja vanhempien/huoltajien sekä moniammatillisen työryhmän kanssa hoitosuunnitelman toteutumista ja suunnitellaan nuoren/perheen jatkohoito. Osastonlääkäri toimii hoitoneuvottelun vetäjänä. Omahoitaja tekee hoitoneuvottelusta sanelun Efficaan. Hoitava työryhmä arvioi nuoren psyykkisen tilan GAS-asteikolla. Omahoitaja huolehtii mahdollisesta viranomaistahojen informoinnista. Takaisin...


Lataa ppt "Nuori ja vanhemmat/ huoltajat Huolen herääminen ja yhteydenotto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google