Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄÄTAVOITE: Maamme kunnissa, palvelualueilla ja maakunnissa vallitsee hyvinvointijohtamisen kulttuuri, joka perustuu aktiivisesti toimiviin hyvinvointirakenteisiin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄÄTAVOITE: Maamme kunnissa, palvelualueilla ja maakunnissa vallitsee hyvinvointijohtamisen kulttuuri, joka perustuu aktiivisesti toimiviin hyvinvointirakenteisiin."— Esityksen transkriptio:

1

2 PÄÄTAVOITE: Maamme kunnissa, palvelualueilla ja maakunnissa vallitsee hyvinvointijohtamisen kulttuuri, joka perustuu aktiivisesti toimiviin hyvinvointirakenteisiin Osahankkeiden toimenpiteitä •Hyvinvointijohtamisen tekeminen näkyväksi ja kuvaaminen osana kuntien prosesseja ja organisaatiota •Hyvinvointirakenteiden toimijoiden yhteistyön kehittäminen: vastuiden ja työnjaon selkiyttäminen, sitoutumisen vahvistaminen, toiminnan juurruttaminen •Kansalaisten, järjestöjen ja yritysten osallisuuden edistäminen päätöksenteossa •Alueellisten hyvinvointikoordinaattorien toimien tarpeen arviointi, toimien perustaminen ja/tai tehtävänkuvan kehittäminen (esim. soveltaminen paikallisia ja alueellisia tarpeita vastaavaksi) •Kunnallisen ja alueellisen hyvinvointitiedon ja sillä johtamisen kehittäminen Koordinaatiohankkeen toimenpiteet •Kuntien ja alueiden hyvinvointijohtamisen ja - rakenteiden kehittämisen tukeminen (mm. koulutusyhteistyö, työryhmätyöskentely sekä kansalaisten, järjestöjen ja yritysten osallisuuden tukeminen) • Hyvinvointitiedon kehittäminen yhdessä kansallisen työryhmän kanssa (painottuu sähköisen hyvinvointikertomuksen eli eHVK:n indikaattoreiden kehittämiseen)

3 OSATAVOITE 1: Luottamushenkilöillä, viranhaltijajohdolla ja hyvinvointikoordinaattoreilla on riittävä hyvinvointijohtamisen osaaminen sekä toimiva tukiverkosto. Osahankkeiden toimenpiteet •Luottamushenkilöstön ja viranhaltijajohdon koulutus •Hyvinvointijohtamisen työvälineiden käyttöönotto ja kehittäminen •Kunnan ja palvelualueen koulutus- ja viestintäverkoston rakentaminen ja käytäntöjen kehittäminen •Kuntien ja palvelualueiden koulutuksen ja viestinnän haltuunotto omalla alueella (= itsenäisyys koulutusten järjestämisessä ja viestinnässä) •Alueellisten hyvinvointikoordinaattoreiden kouluttajien koulutusmallin pilotointiin osallistuminen •Perusterveydenhuollon (tmv.) yksikön kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen Koordinaatiohankkeen toimenpiteet •Yhteistyö pääasiassa alueellisten, maakunnallisten ja kansallisten koulutus- ja asiantuntijatahojen kanssa •Maakunnallisen ja kansallisen koulutus- ja viestintäverkoston rakentaminen ja käytäntöjen kehittäminen, yhteistyö kuntien ja palvelualueiden verkostojen kanssa •Alueellisten hyvinvointikoordinaattoreiden kouluttajien koulutusmallin kehittäminen ja toteutus •TerPSissä kehitetyn luottamushenkilöiden perehdytyspaketin tarjoaminen osaksi uusien kuntapäättäjien Kuntaliiton ja kuntien koulutuspakettia

4 OSATAVOITE 2: Yli puolessa maamme kunnista käytetään poikkihallinnollisesti sähköistä hyvinvointikertomusta (eHVK) osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. eHVK on käyttäjäystävällinen ja vastaa keskeisimpien käyttäjäryhmien tarpeisiin. Osahankkeiden toimenpiteet •eHVK:n käyttäminen ja soveltaminen (mm. indikaattoripakettien täydentäminen kunnan ja palvelualueen tarpeita vastaaviksi) + päivitettyjen versioiden pilotointiin osallistuminen •eHVK:n vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen •Käyttäjäpalautekyselyyn vastaaminen •eHVK:n poikkihallinnollisen käytön sekä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun kytkeytymisen tukeminen kunnissa ja palvelualueella •eHVK:n kansallisen viestintäsuunnitelman soveltaminen •Hyvien käytäntöjen linkittäminen eHVK:een •Lakisääteisten, hyvinvointia tukevien ohjelmien, strategioiden, suositusten ja suunnitelmien synkronointi eHVK:n kanssa Koordinaatiohankkeen toimenpiteet • Käyttäjäpalautteen kerääminen ja analysointi • eHVK:n ja sen indikaattoripaketin jatkokehittäminen kansallisen työryhmän ja eHVK:n tulevan, pysyvän omistajatahon kanssa --> versiot 0.3 ja 0.4 • Kansallisen viestintäsuunnitelman luominen ja toteuttaminen eHVK:n levittämiseksi • Hyvien käytäntöjen linkittäminen eHVK:een •eHVK:n käytön edistäminen maakunnallisten toimijoiden työssä (esim. järjestämissuunnitelman laatimisessa) •eHVK:n omistajuuden siirtäminen kansalliselle toimijalle

5 OSATAVOITE 3: Strategisen tason hyvinvointilinjaukset konkretisoituvat kuntien palvelurakenteiden toiminnassa kaikilla toimialoilla. Osahankkeiden toimenpiteet •Kaikki toimialat kattavan toimeenpano-organisaation tukeminen •Alueellisten Hyte-suunnitelmien ja -ohjelmien toimeenpanon tukeminen •Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen •Keski- ja operatiivisen tason johtajien sekä henkilöstön osaamisen lisääminen + motivointi ja sitouttaminen •Kuntien kokonaishyvinvointityön kehittäminen yhteisenä prosessina •Tiedonkeruu- ja raportointikäytäntöjen kehittäminen •Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkyväksi tekeminen strategioissa, ohjelmissa ja toimintasuunnitelmissa •Kuntien tukeminen siinä (= yhteistyötä), miten eHVK:ta voidaan hyödyntää terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinnassa ja arvioinnissa Koordinaatiohankkeen toimenpiteet •Kuntien ja sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden tukeminen siinä, miten eHVK:ta voidaan hyödyntää terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinnassa ja arvioinnissa •Yhteistyö perusterveydenhuollon yksikön kanssa koulutuksessa, hyvinvointitietojen kokoamisessa ja hyvien käytäntöjen levittämisessä •Osahankkeissa kehitettyjen, strategisia linjauksia konkretisoivien hyvien käytäntöjen kerääminen

6 OSATAVOITE 4: TerPS2:n koordinaatiohankkeen, osahankkeiden ja sidosryhmien välinen yhteistyö on tukenut hyvinvointijohtamisen ja -rakenteiden kehittämistä kunnissa, palvelualueilla, maakunnissa ja kansallisesti. Osahankkeiden toimenpiteet •Oman osahankkeen ohjaus ja toteutus tukien sekä osahankealueen että hankekokonaisuuden tavoitteita •Aktiivinen osallistuminen hankkeen työryhmien toimintaan •Osahankkeen arviointi ja arviointitulosten raportointi Koordinaatiohankkeen toimenpiteet •Hankekokonaisuuden ohjaus ja toteutus tukien sekä osahankealueiden että hankekokonaisuuden tavoitteita •Osahankkeita ja muita yhteistyötahoja osallistava työote •Koulutustuen tarjoaminen osahankkeille: koulutusmateriaalia, kouluttajia, koulutusverkosto •Viestintätuen tarjoaminen osahankkeille: kansallinen eHVK-viestinnän suunnitelma, sisäisestä viestinnästä + alueellisesta ja kansallisesta ulkoisesta viestinnästä sopiminen •Arviointituen tarjoaminen osahankkeille: hankekokonaisuuden arviointi ja sen ohjaus sekä arviointitulosten yhteenveto ja raportointi, arvioinnin arviointi eli metaevaluaatio


Lataa ppt "PÄÄTAVOITE: Maamme kunnissa, palvelualueilla ja maakunnissa vallitsee hyvinvointijohtamisen kulttuuri, joka perustuu aktiivisesti toimiviin hyvinvointirakenteisiin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google