Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jämsän työllisyyspalvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jämsän työllisyyspalvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Jämsän työllisyyspalvelut
Työllisyyden kuntakokeilu Työkyvyn arviointi Ohjauspalvelut Yritysyhteistyö

2 Kuntakokeilun TYP-toimintatapa Jämsässä (Luonnos)
Malli kuntavastuullisesta prosessista Välityömarkkinat Hankkeet Ostopalvelut Terveys-palvelut Alku- selvit- tely Sosiaali-palvelut Kelan palvelut Asiakkuuden päättäminen Kuntakokeilun työhönvalmentaja TE-palvelut Yritys- ja oppilaitos-yhteistyö Työkyvyn arviointi palvelut Palvelun kestoa ei ole ajallisesti rajattu mutta prosessin tarkoituksenmukaisuutta asiakkaan tilanteessa tarkastetaan säännöllisesti

3 Ohjauspalvelut Työhönvalmentajat arvioivat asiakkaan palvelutarpeen, ohjaavat asiakasta työllistymisen polun rakentamisessa ja vastaavat hänen prosessistaan työllisyyspalveluissa Työhönvalmentajat ohjaavat asiakkaita sekä kunnan että muiden palvelun tuottajien työllistymistä edistävien palveluiden käytössä Työhönvalmentajat toimivat tiiviisti yhteistyössä TE-toimiston, sosiaalitoimen ja Kelan asiantuntijoiden sekä muiden asiakkaita palveluun ohjaavien tahojen kanssa

4 Ohjausprosessi Valmennus- ja työllistymisvaihe
Ohjaus- ja kuntoutusvaihe Kartoitus- ja tutkimusvaihe Seuranta Opiskelu Työ Sairaus-loma Eläke, sosiaali-huoltolain mukainen työtoiminta Ei tarkoituk-senmukai-sia palve-luja Ylläpitävä kuty TE-palvelut Sosiaali-palvelut Kela Muut yhteistyö-tahot Suostumus L Ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan palveluihin ja/ tai kuntouttavaan työtoimintaan Yhteistyö edellä mainittujen tahojen kanssa TE-toimiston palvelut Kuntouttava työtoiminta Opiskeluun ohjaavat palvelut Yritysyhteistyö Suun-ni-telma Työ- ja toiminta-kyvyn selvitykset L L L L L L L

5 Yritysyhteistyö Työllisyyden kuntakokeilussa yritysyhteistyöstä huolehtivat yrityskoordinaattori ja työhönvalmentajat. Työllisyyden kuntakokeilussa on sekä henkilöasiakkaita että yritysasiakkaita. Yritysyhteistyön tavoitteena on saada kummankin asiakasryhmän tavoitteet ja tarpeet kohtaamaan. Lähtökohta palveluprosessissamme on henkilöasiakkaan palvelutarpeen mukainen työllistymisen polun rakentaminen. Polun rakentaminen lähtee aina henkilöasiakkaan työllistymisen edellytysten arvioinnista ja niiden tukemisesta. Työkokeilu-, palkkatuki- ja työpaikkoja etsitään henkilöasiakkaalle hänen lähtökohdistaan ja tavoitteistaan käsin. Yrityskoordinaattori ja työhönvalmentajat huolehtivat siitä, että yritykseen ohjattu henkilö tukee yrityksen tarpeita, soveltuu tehtävään ja on toimiva osa yrityksen prosesseja.

6 Yritysyhteistyö Prosessikuvaus L L L L
Yritysrekisterin sekä työkokeilu- , palkkatuki- ja työpaikkarekisterin ylläpitäminen ja raportointi työhönvalmentajille Rekisterit ovat TYP-toiminnassa työskentelevien käytössä TYPPI-tiedotteena, kontaktin yrittäjään ottaa aina yrityskoordinaattori YK Yritysyhteistyö Prosessikuvaus Markki-nointi yrityksille Palvelun tunne-tuksi tekemi-nen YK Asiakkuu-den muodosta-minen yrityksen kanssa 1 – 5 kontaktia YK + TV Työn-antajan tukeminen byrokra-tiassa TV Työkokeilu Palkkatuki Työpaikka Seuranta Asiakkuu-den hoita-minen YK Piilo-työpaikkojen/ työpaikkojen etsiminen YK + TV Perehtyminen yrityksen toimintaan, tilanteeseen ja prosesseihin <- Tiedon keruu etukäteen ja keskustelu yrittäjän kanssa YK L L Työhönvalmentajan seurantatapaamiset ja yhteydenotot työnantajan ja henkilöasiakkaan kanssa (informaatio työllistämisen tuista, sparraus, ongelmatilanteiden ratkominen) TV L L YK= Yrityskoordinaattori, TV= Työhönvalmentaja

7 Työkyvyn arviointi Työkyvyn arviointiin ohjautuvat asiakkaat, joilla keskeinen palvelutarve on työkyvyn arviointi Kuntoutusohjaaja vastaa asiakkaan palveluprosessista työkyvyn arvioinnissa ja ohjaa asiakkaita sekä kunnan että muiden palvelun tuottajien työkykyä arvioivien palvelujen käytössä Kuntoutusohjaaja voi käyttää asiakkaan työkyvyn arvioinnissa myös Työllisyyden kuntakokeilun ostopalveluja Kuntoutuspsykologi toimii osana työkyvynarviointiprosessia tutkimalla asiakkaan psyykkistä ja kognitiivista työkykyä

8 Suostumus ja yhteinen tapaaminen
Työkyvyn arviointipalvelut Prosessikuvaus Asiakkaan ensisijainen palvelutarve on työ- ja toimintakyvyn arviointi L L TE-toimisto Sosiaalitoimi Kela Muut yhteistyö-tahot Suostumus ja yhteinen tapaaminen Kuntakokeilu Loppu-arvointi ja jatko-suunni-telma Ohjaus tarkoi-tuk-senmu-kaisiin palve-luihin Eläke L Esitieto-lomake Sairaus-loma L Hoito tai kuntoutus Seu-ran-ta Tie-don siir-to Kuntoutus-ohjaajan arviointi-käynnit Palvelut Palveluoh-jauspro-sessi jatkuu Ei tarkoi-tuksen-mukaisia palveluja

9 Työllisyyden kuntakokeilun palvelut Jämsässä
Työhön-valmentaja Merja Huhtala Aulis Hietanen Eeva Heininen Hankepäällikkö Harri Halttunen Ohjauspalvelut Kuntoutus-ohjaaja Jarkko Keronen Jyväskylä, Jämsä Kuntoutus-psykologi Leena-Kaisa Härkönen Jyväskylä, Jämsä, Muurame Työkyvyn arviointi Palveluvastaava Anu Pihl Yritys-koordinaattori Ari Haggren Yritysyhteistyö

10 Kiitos! Ja hyviä hiihtokelejä! Rauhallista Joulua!
T:Tuetun työllistymisen palvelut


Lataa ppt "Jämsän työllisyyspalvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google