Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ykspihlajan koulu, Kokkola

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ykspihlajan koulu, Kokkola"— Esityksen transkriptio:

1 Ykspihlajan koulu, Kokkola
KELPO: KOULUKOHTAISTEN PILOTOINTIEN RAPORTOINTI 2012 Ykspihlajan koulu, Kokkola

2 Taustaa Koulussa on 4 erillistä opetusryhmää sekä yksi yhdysluokka.
Faktaa… Kehittämistyön toteutuksen alku Koulussa on 4 erillistä opetusryhmää sekä yksi yhdysluokka. Oppilasmäärä luokissa ei ole määrällisesti iso, mutta tuen tarvetta on paljon. Erityisopettaja on koulussa 2pv/vko. Koulussa on toiminut resurssituntiopettaja vuoden 2012 alusta. Kehittäminen lähti liikkeelle kokeilemalla erilaisia toimintatapoja. Alkuun startattiin joustoryhmillä luokka- asteilla 1-3, missä oli myös yhdysluokka (luokat 2-3). .

3 Hankkeen tavoitteet koulussamme
Kehittämishanketta tarvitaan: erityisopetuksen ja yleisopetuksen yhteistyöhön joustavien opetuskäytäntöjen kehittämiseen ja varhaiseen puuttumiseen tueksi oppimisvaikeuksiin. Tavoitteena yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamallien kehittäminen. Opiskelun tuen kolmiportaisuuden ja palvelurakenteen kehittäminen sekä moniammatillinen yhteistyö.

4 Toiminnan eteneminen Arvioimme työyhteisössä toiminnan onnistumista kevään aikana. Kevätlukukauden kokemusten pohjalta rakensimme yhdessä uutta mallia lukuvuodelle huomioiden havaitut epäkohdat ja onnistumisen kokemukset. Tarkoituksena oli löytää mahdollisimman toimivat tavat toteuttaa kolmiportaista tukea. Syksyllä 2012 perustimme eri luokka-asteille yksilöllisen oppimisen pienryhmiä yhteistyössä erityisopettajan, luokanopettajien ja resurssiopettajan kanssa.

5 Toimintaa luokittain 1. luokan matematiikan ja äidinkielen tunneilla samanaikaisopetusta luokanopettajan ja resurssiopettajan yhteistyönä. 2. luokan matematiikan opetuksessa hyödynnetään resurssiopettajan pitämiä pienryhmiä tuen tarvitsijoille; luokanopettaja opettaa tällöin muuta luokkaa. 1-2 luokilla on palkkitunteja, yhteistoiminnan painopiste äidinkielessä. Myös liikuntatunnit yhdistetty; ohjaamassa luokanopettaja ja resurssiopettaja. Resurssiopettajan avulla 3-4 yhdysluokkaa eriytetään matematiikassa ja äidinkielessä. 5-luokassa on matematiikan palkkitunti; luokanopettaja, resurssiopettaja ja avustaja jakavat luokan ryhmiin tarvittavan tuen mukaisesti. Resurssiopettaja pitää matematiikassa myös tukitunteja muutamille oppilaille.

6 Erityisopettajan rooli
Erityisopettajan resurssi kohdentuu eniten tukea tarvitsevien opetukseen sekä tarvittaessa tarkempien kartoitusten tekemiseen. Erityisopettaja konsultoi ja neuvottelee opettajien ja avustajien kanssa tuen käytännön toteutuksesta. Oppimistuloksia käydään läpi opettajien kanssa ja arvioidaan menetelmien toimivuutta sekä oppimisen etenemistä. Yhteinen arviointi vie aikaa, mutta on tärkeää.

7 Huomioita tuen toteuttamisesta
Erityisopettaja koulussa 2pv/vko toimiva tiedonsiirto erityisopettajan, luokanopettajien ja resurssiopettajan välillä erittäin tärkeää. Resurssiopettaja vahvasti mukana kolmiportaisen tuen toteuttamisessa eri luokka- asteilla luokanopettajien kanssa. Kokenut luokanopettaja resurssiopettajana auttaa systeemin toimimista. Resurssiopettajan työpanos on saatu tehokkaasti hyödynnettyä yhteistyössä luokanopettajien ja erityisopettajan kanssa. Erityisopettajan konsultaatio luokanopettajille ja avustajille tärkeänä tukena työssä.

8 Opettajien kokemuksia …
Eriyttämiseen on panostettu ja on pystytty tarjoamaan hyvin kohdistettua tukea. Resurssiopettajan työnkuvan selkiyttäminen edellyttää rakentavaa suunnittelua ollakseen toimivaa. Toiminnassa tulee panostaa isompiin kokonaisuuksiin, jottei opetuksesta tule sirpaleista. Kollegiaalinen tuki on ollut toimivaa. Ammattitaidon merkitys korostuu. Vaatii omaa asennetta työhön sitoutumiseen ja uuden kokeilemiseen, koska työ on uutta kaikille.

9 Lisää opettajien ajatuksia
Resurssiopettajalla opetustunteja kaikilla luokka- asteilla  haasteellista oppilaantuntemuksen sekä oppiaineiden vaihtelun ja hallinnan kannalta. Opetusmateriaalin valmistamiseen on kulunut aikaa, koska kaikille oppilaille ei sovellu valmiit työskentelymateriaalit. Samanaikaisopetus ja pienryhmät vaativat toimiakseen hyvän suunnittelun ja selkeän työnjaon. Myös työtä tekevien persoonien ja työtapojen täytyy käydä yksiin. Alun kokeiluista ollaan edistytty paljon. Moni tukea tarvitseva oppilas tekee töitä pienryhmässä paremmin kuin luokkatilanteessa ja kokee myönteisenä saamansa huomion.

10 Tuloksia Eriyttämiseen on panostettu ja on tullut lisää kohdistettua tukea. Erityisopettajalta on tullut konkreettisia vinkkejä, miten edetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Yhteistyön määrä työyhteisössä on lisääntynyt. Pienryhmien ja samanaikaisopetuksen myötä opetus tehostuu. Vanhemmilta ja oppilaita on tullut myönteistä palautetta saadusta tuesta.

11 Hetkiä matkan varrelta

12 Rahojen kohdentaminen
Hankitut materiaalit Suunnittelutunnit Materiaalit (joista osa yhteishankintana Jokilaakson koulun kanssa) pääasiassa erityisopettajan käyttöön: Selkis! Yhteenlaskua ymmärtämään ”Venny 2. Visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntoutus” Kymmenjärjestelmävälineet Triplet- hahmotusmateriaali Kuviopeli Älypelejä 6 kpl Kokonaisvaltaiseen ja jatkuvaan kehittämistyöhön on hyödynnetty myös välitunteja ja muita liikeneviä aikoja. Lisäksi: Hankesuunnitelma Yhteispalaverit, suunnittelutunnit ja yhteenveto Raportin laatiminen

13 Jatkossa… Resurssituntiopettajan työnkuvan suunnittelu edelleen kaikkia luokka-asteita hyödyntäväksi. Erityisopettaja aloittaa varhaisen tuen näkökulmasta 2.- luokassa visuaalisen hahmottamisen ryhmän 1h/vko, johon oppilaat valitaan psykologin lausuntojen perusteella. Kevätlukukaudelle suunnitteilla erityisopettajan ja esikoulun yhteistyö tuen tarvitsijoiden näkökulmasta. Osa-aikaisen erityisopettajan, luokanopettajien sekä resurssiopettajan jatkuvalla, suunnitelmallisella, laajenevalla ja kehittyvällä yhteistyöllä resurssin kohdentaminen eniten tukea tarvitseville oppilaille. Toiveena saada jatkossa riittävästi resursseja hyvin käynnistyneeseen, mutta haasteelliseen työhön.

14 Lopuksi Ykspihlajan koululla on koettu tärkeäksi resurssituntiopettajan palkkaamisen koululle. Resursseja siihen on saatu mm. OPM:n rahoituksella (opetusryhmien pienentäminen). Osa tunneista on Ykspihlajan koulun tuntikehyksestä. Koulu toivoo, että tulevina vuosina on mahdollista järjestellä opetusta samalla tavoin, sillä tuen tarve on todettu ilmeiseksi. Jotta voimme kehittää kolmiportaisen tuen toteuttamista, kokeilun aikaisten resurssien säilyttäminen on välttämätöntä. Pikemminkin on tarve tuen määrän lisäämiseen. Erityisopetusta tulisi lisätä.


Lataa ppt "Ykspihlajan koulu, Kokkola"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google