Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityisopetuksen lainsäädäntö toisen asteen koulutuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityisopetuksen lainsäädäntö toisen asteen koulutuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Erityisopetuksen lainsäädäntö toisen asteen koulutuksessa
Jyväkylä

2 Opiskelijaksi ottamisen perusteet (AKL 27 §, LL 20 §)
Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen Koulutuksen järjestäjä päättää muista opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä mahdollisesti järjestettävistä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Asianomainen ministeriö voi päättää tarkemmin opiskelijaksi ottamisen perusteista AKL 27 § 2: Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.

3 Sairaus tai vamma opiskelijaksi ottamisen esteenä
Eräiden koulutusalojen opiskelijoille tarpeen asettaa erityisvaatimuksia Esim. terveydenhoitoala, merenkulkuala, kuljetusala Kun sairaus objektiivisesti estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta Käytännön ongelmat tulee kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan erityisopetuksen tai muiden erityisten opetusjärjestelyjen avulla

4 Opiskeluoikeuden menettäminen/opiskelijavalinta ja vammaisuus
Opiskelija oli jo valittu oppilaitokseen. Rehtori teki myöhemmin päätöksen 27 §:n nojalla, ettei opiskelijaa voida ottaa opiskelijaksi oppilaitokseen. Perusteluina mm. se, että opiskelija tarvitsee avustajaa ja se että oppilaitoksella ei ole järjestämislupaa huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä vaikeasti vammaisten osalta. Päätöksen liitteenä ei ollut muutoksenhakuohjeita. Asian käsittely lh:ssa raukesi, koska rehtori perui päätöksensä

5 Oikeus opetukseen (AKL 29 §, LL 22 §)
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta. Opinto-ohjauksena opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta (asetus)

6 Oikeus erityisopetukseen
Laki ammatillisesta koulutuksesta 20 § Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai opiskelupalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Asianomainen ministeriö voi 9 §:n nojalla määrätä, että koulutuksen järjestäjän erityisenä koulutustehtävänä on huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuksen yhteydessä annettavasta valmennuksesta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. Erityisopetuksessa voidaan poiketa tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä siten kuin opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteista määrätään Lukiolaissa ei vastaavaa säännöstä Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

7 Erityiset opetusjärjestelyt (AKL 21 §, LL 13 §)
Opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos. Opiskelijalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan tutkinnon sisältämiä opintoja/lukion oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot Tutkinnon sisältämien opintojen/lukion oppimärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai Se on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä

8 Yhteistyö kodin kanssa AKL 5 § 3 , LL 2 § 2
Nuorille järjestettävässä koulutuksessa/ nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa

9 HOJKS (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 8 §)
Tulee ilmetä: 1) Suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteet ja tutkinnon laajuus sekä opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma 2) Millä perusteella opiskelijan opetus annetaan erityisopetuksena 3) Mitä opiskelun edellyttämiä erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan 4) Mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa

10 HOJKS ja yhteistyö kodin kanssa
LSAVI /Op-13 Kantelija katsoi, että HOJKS oli puutteellinen ja tehty liian myöhään. Opettajan mukaan HOJKS oli täytetty asianmukaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella. Aluehallintovirasto katsoi, että selvitysten ristiriitaisuuden vuoksi ei ole mahdollista selvitää asian todellista laitaa. Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan HOJKS on laadittava opiskelijan, tarvittaessa hänen huoltajansa, aikaisemman koulun edustajien sekä opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden kanssa. Sitä milloin HOJKS on tehtävä, ei ole laissa määritelty. Aluehallintovirasto katsoo, että HOJKSn laatimista ei tule turhaan pitkittää. Aluehallintovirasto ei pitänyt asianmukaisena toimintana sitä, että opettaja esitteli HOJKSn opiskelijan äidille ennen muun palaverin alkamista koulun aulassa. HOJKS on laadittava aidossa yhteistyössä opiskelijan ja huoltajan kanssa, mikä edellyttää, että sitä varten varataan erikseen aika

11 Muut erityisopetuksessa huomioon otettavat seikat (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 8 §)
Erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa Erityisopetuksena ei pidetä tukiopetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tao sopeutumishäiriöitä

12 Avustajapalvelut ja muut tukitoimet
AKL 38 §: Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opiskeluhuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoimista säädetään erikseen. Sen lisäksi mitä 37 §:ssä säädetään 20 §:n 2 momentissa tarkoitetussa erityisopetuksessa opiskelijalle voidaan antaa maksutta oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, majoituksessa olevien tarpeelliset viikoittaiset kotimatkat, täysihoito oppilasasuntolassa tai muussa majoituksessa sekä henkilökohtaiset työvarusteet. LL 29 § 2 : Vammaisella tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opetuspalveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin siten kuin siitä erikseen säädetään

13 Koulunkäyntiavustaja
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka laissa ei säädetäkään nimenomaisesti oppilaan oikeudesta henkilökohtaiseen koulunkäyntiavustajaan, lain tarkoituksen toteutuminen edellyttää, että haettaessa tällaista avustajaa, kunta selvittää riittävästi ao. oppilaan yksilölliset tarpeet avustajan saamiselle sitä silmällä pitäen, että opetus tulee järjestetyksi oppilaan edellytysten mukaisesti. ( /394 KHO 2000:13) Peruskoulun 3. luokan oppilaalla, jolla on ADHD-oireyhtymä ja lieväasteinen älyllinen kehitysvamma, oli oikeus saada henkilökohtainen avustaja, vaikka hänen käymällään seitsemän oppilaan erityisluokalla oli kaksi luokkakohtaista avustajaa. ( /2875 KHO 2006:79) Kunta oli osoittanut muun ohella dysfasiaa sairastavalle oppilaalle oppilaspaikan erityisluokassa, jossa oli luokkakohtainen koulunkäyntiavustaja. Vanhemmat olivat kuitenkin valinneet lapselleen lähikoulun, missä lapsi sai osa-aikaista erityisopetusta ja tukiopetusta. Korkein hallinto-oikeus katsoi kunnan täyttäneen velvollisuutensa perusopetuslain mukaisesti ja kunnan voineen hylätä henkilökohtaista avustajaa koskevan hakemuksen. ( /2877 KHO 2006:80)

14 Opiskeluaika Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (AKL 31 §) Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (24 §) Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 1 momentissa mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksensa ole jatkaa opintoja

15 Opiskeluoikeuden menettäminen (AKL 32 §)
Opiskelija voi menettää oikeutensa opiskella, jos opinnot tai ammatissa toimiminen edellyttävät erityisiä taiteellisia tai muita ammatissa toimimisen edellyttämiä erityisiä valmiuksia ja jos on ilmeistä, ettei opiskelijalla ole edellytyksiä opintojen asianmukaiseen suorittamiseen tai tutkintoon johtavassa ammatissa toimimiseen. Opinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan, säädetään valtioneuvoston asetuksella.

16 Muutoksenhaku AVI Opiskelijaksi ottaminen, erityiset opetusjärjestelyt, HOJKS, opiskeluaikaa tai opiskelijan katsomista eronneeksi, opiskeluoikeuden menettäminen HAO AKL 37, 38 ja 39 §:ssä säädettyä etua tai oikeutta


Lataa ppt "Erityisopetuksen lainsäädäntö toisen asteen koulutuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google