Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ATOT TYÖVALTAISESTI Työssäoppien Yhteisopettajuutta hyödyntäen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ATOT TYÖVALTAISESTI Työssäoppien Yhteisopettajuutta hyödyntäen"— Esityksen transkriptio:

1 ATOT TYÖVALTAISESTI Työssäoppien Yhteisopettajuutta hyödyntäen
Integroiden Työpajoissa ja työsaleissa Työelämälähtöisissä projekteissa

2 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT
Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia 16 ov pakollisia tutkinnon osia 4 ov valinnaisia lisäosia Attojen tavoitteet on alakohtaistettu tutkinnon perusteisiin Atot arvioidaan arvosanalla T1-K3 Lukio-opinnot voivat korvata attoja Atto-osaaminen on osa ammattitaitoa, jota tarvitaan erilaisissa työtilanteissa!

3 ATOT TYÖSSÄ OPPIEN Kenelle attojen oppiminen työssä sopii?
Opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten tekemällä Opiskelijoille, jotka ovat laajennetussa työssäoppimisessa Opiskelijalle, joka on sitoutunut valmistumaan ryhmää nopeammin Opiskelijalle, joka etenee ryhmää hitaammin Kaikille! KAIKKI ATOT ON OPITTAVISSA AMMATILLISISTA LÄHTÖKOHDISTA ”OPPIA VOI MUUALLAKIN KUIN LUOKKATILOISSA” Pitää vielä kirkastaa!!!!! Esim. lisää esimerkkejä kenelle sopii???

4 ATTOJA TYÖSSÄOPPIEN, INTEGROIDEN JA TYÖVALTAISESTI
integroiminen ammatillisiin opintoihin yhteisopettajuutta ja työvaltaisuutta hyödyntäen oppiminen työsalissa tai -pajassa työtehtävissä työelämälähtöisissä projekteissa, joita toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajien kanssa työssäoppien, jolloin työssäoppimisen aika pitenee työvaltaisuutta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai koko ryhmälle

5 ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA INTEGROIMINEN AMMATILLISIIN OPINTOIHIN
1. Puretaan opetussuunnitelma osaamiseksi Mitä opitaan integroiden ammattiaineisiin? Mitä opitaan työssäoppimisjaksolla? Tarkempi kuvaus esimerkistä 2. Yhteistyö (ammatilliset opettajat, atto-opettajat ja työpaikkaohjaajat ) 3. Toteutus Ohjaus (oppimisen arviointi) Yhteisopettajuus Työssäoppimispaikka 4.Arviointi Osaamisen arviointi Dokumentointi (SOME) Esimerkki toteutuksesta (SASKY)

6 OHJAUS Opiskelijaa ohjataan oppimisen kaikissa vaiheissa
Lähitunnit jakson alussa ja lopussa suuntaavat oppimista ja auttavat arvioinnissa Somen hyödyntäminen ohjauksessa (ks. seuraava dia) Ryhmän ohjauksessa atto- opettajat voivat myös jakaa ohjausvastuuta keskenään Opiskelijaa ohjaa ensisijaisesti atto- opettaja (yhdessä ammatillisen opettajan, työssäoppimista ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa) Tarvittaessa atto-opettajan ohjauskäynnit jakson aikana Opiskelijaa ohjataan oppimisen kaikissa vaiheissa värit täytyy vaihtaa! :) t. Marja ( Puhekuplia en saanut millään asettumaan....)

7 Somen hyödyntäminen ohjauksessa
Kuva: Hanna Toijala CC BY-NC-SA

8

9 Kun tarve herää Opettajien opsin ja työelämä
Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka-ohjaaja Joku muu, kuka ? hakeutuu työelämä-painotteiseen ryhmään tai tekee aloitteen attojen työssäoppi-misesta ottaa yhteyttä opettajaan tai opoon ryhmänohjaaja tai opiskelijan vastuuopettaja Voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta tarkistaa hopsin tarkistaa ryhmän /opiskelijan opintopolun osallistuu osaamisen tunnustamiseen kutsuu toimijat (ammatilliset ja atto-opettajat) suunnittelemaan sopii suunnitteluajat Opo voi tehdä aloitteen esim. opiskelu-vaikeuksien vuoksi Auttaa hopsin teossa tekee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen selvittää hojksin tarpeen Informoi huoltajia mahdollisuudesta kysyy työssäoppijaa oppilaitoksesta voi pyytää mahdollisuutta attojen tekemiseen työssäoppimassa resurssoi ohjaajan, joka voi tukea myös attojen opiskelua (esim. vieraan kielen opiskelu) sitoutuu tehtävään ja neuvottelee opettajan kanssa käytännön asioista Työpaikka-ohjaajan koulutus suositeltava huoltaja voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta johto resurssoi opettajat mahdollistaa opettajien työelämäjaksot ja –tutustumiset sekä yhteissuunnittelun varmistaa opsin tuntemisen Työpaikkarekisteriin kerätään tietoa attojen opiskelusta Opettajien opsin ja työelämä Työssäoppimispaikka sovitaan alan ja oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti

10 Suunnitteluvaiheessa
Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka-ohjaaja Joku muu, kuka ? osallistuu suunnitteluun tutustuu opsiin päivittää hopsiaan määrittelee omaa tavoitetasoaan ymmärtää mihin sitoutuu aikatauluttaa ja suunnittelee oppimistaan tutustuu ohjaus- ja dokumentointi-menetelmiin Opettajaryhmä, jossa asianosaiset ammatilliset ja atto-opettajat varmistaa työpaikan atto-soveltuvuuden ja mitä atto-sisältöjä työssä voi oppia laatii aikataulun yhteistyössä työpaikan kanssa sopii ja huolehtii tiedottamisesta suunnittelee ohjaus- ja arviointimenetelmät Jakaa vastuualueet ja ohjausvastuun avaa opsia opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle Opo päivittää hopsia opiskelijan kanssa ja informoi huoltajaa It-tuki tarjoaa laitteet, ohjelmistot ja opastuksen niiden käyttöön tutustuu opsiin (tavoitteisiin ja sisältöön) kartoittaa työpaikan oppimis-tilanteita atoissa tuo omat tarpeensa esille varmistaa ohjaajan resurssit tukee ohjaajaa mahdollista-maan attojen opiskelun osallistuu toteutuksen ja aikataulutuksen suunnitteluun saa tietoa ohjaus- ja arviointi-menetelmistä suunnittelee työssäoppimis-tehtäviä yhdessä opettajien kanssa mahdollistaa mm. ajallisesti attojen oppimisen ja dokumentoinnin työyhteisö voi osallistua ideointiin

11 Prosessin alussa Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja
Työpaikka-ohjaaja Joku muu, kuka ? perehtyy top-paikkaan ja sitoutuu atto-opintoihin työssäoppien yhteinen aloituspalaveri (arviointi, pelisäännöt ja yhteydenpito) yhteinen aloituspalaveri avaa ryhmälle / opiskelijalle tavoitteet, sisällöt, oppimistehtävät, arvioinnin, aikataulun ja dokumentoinnin sopii ohjaus- ja opetustilanteet antaa tarvittaessa yksilöllistä tukea luo vertaisopiskelija-ryhmiä on tarvittaessa käytettävissä varmistaa ohjauksen resurssit ottaa opiskelijan vastaan ja sitoutuu oppijan oppimiseen perehdyttää opiskelijan työpaikkaan informoi työyhteisöä oppijan atto-tavoitteista työyhteisö ottaa vastaan opiskelijan

12 Prosessin aikana Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja
Työpaikka-ohjaaja Joku muu, kuka ? havainnoi ja dokumentoi työtehtäviä attojen näkökulmasta tekee mahdolliset muut tehtävät käyttää dokumentointiin ja oppimisen raportointiin annetun ajan vertaisoppiminen ryhmässä osallistuu sovittuihin ohjaus- ja opetustilanteisiin sovitulla menetelmällä (esim. koululla, Skypella jne.) pitää säännöllisesti yhteyttä ohjaaviin opettajiin ja hakee tarvittaessa lisäohjausta Atto-opettaja Ohjaa ja arvioi oppimista Seuraa tavoitteiden toteutumista antaa oheis- ja tukimateriaalin sekä tehtävät esim. somen avulla Antaa palautetta Kannustaa antaa tarvittaessa yksilöllistä tukea toteuttaa sovitut ohjaus- ja opetustilanteet on käytettävissä esim. verkon tai puhelimen välityksellä ammatillinen opettaja seuraa myös atto-oppimista ottaa tarvittaessa yhteyttä atto-opettajaan tekee ohjauskäynnit Opo ja erityisopettaja ovat tarvittaessa käytettävissä seuraa toteutusta kannustaa ohjaajaa olemaan aktiivinen mahdollistaa dokumentoinnin, raportoinnin ja atto-aineiden teon ajallisesti tiedottaa työyhteisöä ohjaa, tukee, antaa palautetta Mahdollis-taa attojen oppimisen ja doku-mentoinnin myös ajallisesti ottaa yhteyttä opettajaan tarvittaessa koko työyhteisö tukee oppimista

13 Prosessin lopussa Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-ohjaaja Joku muu, kuka ? arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan kriteerien mukaisesti osallistuu arviointi- ja palautepalaveriin osallistuu mahd. loppukokeeseen, näyttöön tms.osaamisen arviointiin antaa palautetta prosessista eri tahoille esittelee omaa oppimisprosessiaan ryhmälle arvioi ja antaa palautetta oppisesta Arvioi osaamista kriteerien mukaisesti osallistuu arviointipalaveriin ryhmänohjaaja kutsuu opiskelijan, opettajat ja työpaikkaohjaajan palaute- ja arviointipalaveriin opinto-ohjaaja ja erityisopettaja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan palaute- ja arviointipalaveriin antaa ja vastaanottaa palautetta kertoo prosessin aikana saamistaan ideoista osallistuu palaveriin arvioi ja antaa palautetta opiskelijalle Arvioi opiskelijan osaamista kriteerien mukaisesti antaa palautetta oppilaitokselle tekee kehittämis- ehdotuksia

14 Prosessin jälkeen Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-ohjaaja Joku muu, kuka ? tekee kehittämis- ehdotuksia päivittää hopsiaan jatkaa opintojaan tai valmistuu kokoaa palautteen kirjaa suoritukset ja arvioinnin Antaa palautetta Tekee kehittämis-ehdotuksia Päivittää hopsin ohjaa Jatko-opintoihin ja työvoimapalveluihin arvioinnin arkistointi (oppilaitos) johto järjestää alakohtaisia yhteistyö- ja kehittämistapaamisia yhteisesti kaikille toimijoille

15 Atot työssä oppien - mallin edut ja haasteet
opiskelija opettaja oppimisen tukipalvelut oppilaitos työnantaja työpaikka-ohjaaja E D U T Työelämälähtöi-syys Atot eivät ole irrallisia Yksilöllisyys Ohjaus henkilö- kohtaisempaa Opetus käytännön- läheisempää Yhteistyö paranee Läpäisy tehostuu Opiskelija voi olla enemmän töissä Rekrytointi Saa uutta tietoa suoraan oppilaitoksesta opiskelija opettaja oppimisen tukipalvelut oppilaitos työnantaja työpaikka-ohjaaja H A A S T E E T Toteutuuko tutkinnon laaja-alaisuus ja selkeytyykö opintojen kokonaisuus? Opintojen sopeuttaminen käytännön läheiseksi Työssäoppimis-paikkojen erilaisuus Miten seurataan opintojen etenemistä? Tuen saatavuus? Resurssointi Miten atto-sisältöjä löytyy työpaikalta? Joutuu ohjaamaan aineita, jotka eivät ole varsinaisesti hänen alaansa

16 Oppimisen arviointi kriteeri-/tavoiteperusteista, jatkuvaa
opiskelijan itsearviointi esim. oppimispäiväkirja tai muu dokumentointi ja ohjauskeskustelut ammatinopettaja ja atto-opettaja yhdessä esim. oppimispäiväkirjojen kommentointi, ohjauskeskustelut ja ohjauskäynnit työpaikkaohjaaja palautekeskustelut ja jatkuva havainnointi vertaisarviointi esim. somen avulla: blogikirjoitukset, oppimispäiväkirjojen ja tehtävien kommentointi lähiopetus tarvittaessa

17 Osaamisen arviointi kriteeri-/tavoiteperusteista
arviointikeskustelut: mukana työpaikkaohjaaja, ammatinopettaja ja atto- opettaja mahdollinen näyttö vertaisarviointi, palautekeskustelut koko ryhmän kanssa Toteutuuko arviointikeskustelut näin kolmi/nelikantaisesti?

18 Mallin käyttöönotto ja edellytykset
Mitä vaaditaan rakenteilta, resursseilta ja johtamiselta?

19 Rakenteet Työnjako muodostetaan esim.moniammatillinen tiimi (ammatilliset opettajat, atto-opettaja, opo ja mahdollisuuksien mukaan työelämän edustaja) selkeä työnjako lähiopetuksesta vapautuva resurssi käytetään suunnittelu-, ohjaus- ja arviointityöhön koulutusalakohtainen suuntautuminen atto-opettajien työnjaossa

20 Rakenteet jatkuu Lukujärjestys ja modulointi
lukuvuosisuunnittelussa mahdollistetaan työvaltainen toteutus huomioidaan alakohtaiset erot Työnkuvat opettajan työnkuvan/opetusvelvollisuuden rakentaminen osaamisperusteiseksi oppilaitoksen ja työelämän jatkuva yhteydenpito

21 Resurssit Aika yhteissuunnittelun mahdollistaminen, riittävästi aikaa ja tukea suunnitteluun ja ohjaukseen Lukujärjestyksen ja vuosisuunnittelun on mahdollistettava joustava toteutus Henkilömäärä malli ei vähennä opettajan tuntiresurssien tarvetta vaan vaatii normaalin opetusresurssin Laitteet langaton verkkoyhteys ja riittävä tietotekninen laitteisto Erityisosaaminen oppimisen tukipalvelut käytettävissä atto-opettajan alakohtainen osaaminen

22 Pedagoginen johtaminen
Strateginen johtaminen ja linjaukset johdon myönteinen asenne, kollegoiden tuki yhteissuunnittelu rakenteisiin riittävän laadukkaat työssäoppimispaikat sopivalta etäisyydeltä (top-rekisteri) Prosessin johtaminen kirjoitettava opetussuunnitelmiin ja strategioihin

23 Pedagoginen johtaminen
Henkilöstön osaamisen kehittäminen osaamiskartoitukset työelämäosaamisen varmistaminen some-osaaminen ohjaustaidot yhteistyötaidot opettajan moniosaajuus Muutosjohtaminen johto auttaa muutoksessa ja tukee toteuttajia

24


Lataa ppt "ATOT TYÖVALTAISESTI Työssäoppien Yhteisopettajuutta hyödyntäen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google