Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella 2003-2006 Savonia-ammattikorkeakoulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella 2003-2006 Savonia-ammattikorkeakoulu."— Esityksen transkriptio:

1 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella 2003-2006 Savonia-ammattikorkeakoulu

2

3 A R V O  A = ammattikorkeakoulu  R = rikastaminen  V = vanhus  O = opettaminen, opettajuus

4 Projektin tarkoitus ja tavoitteet  Tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulun tulosalueiden yhteistyötä ja toimintaa sekä moniammatillista opettajuutta ja oppimista yhteisen toiminnan kautta  yhteinen toiminta on eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden sekä elinkeinoelämän (vanhustyön toimijat, teknologiayritykset) välistä vuorovaikutusta  Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka vahvistaa opettajuuden ja oppimisen kehittymistä moniammatilliseksi toiminnaksi  Tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulun eri tulosalueiden opettajien ja opiskelijoiden tieto-taitoa kohdata tulevaisuuden haasteita ja kehittää toimintoja vanhustyön alueella  ESR –rahoitteinen, kokonaisbudjetti 708 250 €  Yhteistyökumppanit http://ksamk.pspt.fi/arvo/yhteistyokumppanit.htm http://ksamk.pspt.fi/arvo/yhteistyokumppanit.htm

5 Projektin toteutusmuodot  Toimintapäivät  Toimintatuokiot  Koulutus a) amk:n sisäinen b) vanhustyön henkilöstökoulutus  Moniammatillinen harjoittelu  Opintojaksot  Informaatioteknologian hyödyntäminen  Tuotekehitys  Opinnäytetyöt  Projektin toiminnan mallinnus  Projektissa tehtävä tutkimus (itsearviointi, arviointitutkimus)  Verkostoituminen / yhteistyö muiden projektien kanssa  Tiedotustoiminta

6 Toimintapäivät  22.2.05 ”Elämän värit – värikäs elämä” –teemalla Leväsen palvelukeskuksessa / monialaisena yhteistyönä  Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana kaikki sitoutuneet yksiköt; 92 opisk., 16 opett., mallintaja  Leväsen viriketiimin jäsenet mukana suunnittelutyössä  Kohderyhmänä palvelukeskuksen asukkaat ja kotihoidon asiakkaat sekä ympäristön kotona asuvat seniorit  Toteutettuja toimintoja: - tanssiesityksiä, tuolitanssia, pelejä, tilatekstiilin tuottaminen, elämyspolku, mittauksia ja testejä, neuvontaa, vesijumppaa, kuntosalineuvontaa, nettineuvontaa, leivontaa, askartelua, ym.  27.10.05 järjestetään seuraava toimintapäivä

7 Toimintatuokiot  toimintatuokioita toteutettu Kuopiossa keväällä -05 yhteistyössä terveysalan ja muotoilualan kanssa - toimintaympäristönä hoiva-alan yritykset  Iisalmessa järjestetään toimintatuokioita kahdessa yksityisessä hoitokodissa helmi-maaliskuussa -05 (2 hoitotyön opiskelijaa, 2 viriketoiminnan opiskelijaa muotoilualalta)  kerholuontoiset toimintatuokiot vanhuksille osana muotoilualan Käsityöklubi –toimintaa (mukaan liikuntaa terveysalalta ja tanssia musiikin ja tanssin alalta)  toteutus vuoden 2005 aikana

8 Koulutus  Amk:n sisäinen - Kohti ARVOkasta vanhuutta –koulutuspäivä 11.11.04 * eri alojen opiskelijat (kaikki projektissa mukana olevat yksiköt) esittelivät osaamistaan vanhustyön alueella suullisin esityksin, näytelmin, posterein, näyttelyin, tarjoiluin * osallistujia 190 (opisk., opett.) - Vanhustyön osaamisen lisääminen –koulutustilaisuuksia muotoilualalla (13.12.04, 10.1.05) ja musiikin ja tanssin yksikössä (24.1. ja 7.2.05)

9 Koulutus…  Vanhustyön henkilöstökoulutus - Vanhusten masennus –koulutuspäivä 21.10.04 * osallistujia 87 julkiselta ja yksityiseltä vanhustyön sektorilta (Kuopio ja lähialueet) * toteuttajina terveysalan ft-opisk. ja mielenterveystyön erik.opintojen opisk. ja muotoilun opisk. - Hoitotyön kliinisten taitojen päivittäminen –koulutustilaisuudet * Verinäytteiden ottaminen (2.11. ja 30.11.04) / osallistujia 32 julkiselta ja yksityiseltä vanhustyön sektorilta (Kuopio ja lähialueet) /toteutuksesta vastasivat sairaanhoitaja- ja bioanalytiikan opiskelijat * Ekg:n ottaminen –koulutustilaisuudet palvelukeskuksien työntekijöille helmi-maaliskuussa -05 / toteutuksesta vastasivat sairaanhoitaja- ja bioanalytiikan opiskelijat * Ikääntyvien suun terveydenhoito –koulutsiltapäivä 30.3.05 (sh+shg –opisk.) - Laatua ja syvyyttä dementiatyöhön –koulutuspäivä 6.4.05 - Iisalmessa Viriketoiminnan ohjaus –koulutus keväällä 2005

10 Moniammatillinen harjoittelu  Iisalmessa toimintapäivinä (19.10. ja 3.11.04) yhteistyössä ILTE – projektin kanssa - toteutuksesta vastasivat 2 toimintaterapiaopiskelijaa Kuopiosta sekä 2 hoitotyön ja 2 sosiaalialan opiskelijaa Iisalmesta - asiakkaita osallistui 13 - toimintakyvyn testaamista ja päivätoimintaa  Leväsen palvelukeskuksessa keväällä 2005 - fysioterapeutti-, toimintaterapia-, sairaanhoitaja- muotoilualan sekä musiikin ja tanssin opiskelijat moniammatillisena ohjattuna harjoitteluna (huhti-toukokuu)  Iisalmessa Ikääntyvien kuntoutusta edistävä klinikkatoiminta - toteutus alkaa kevään -05 aikana - toimintaterapia-, hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijat

11 Opintojaksot  Vuoden 2004 aikana toteutettu muutamien opintojaksojen / oppikurssien yhdistämistä / opetuksen toteuttamista moinammatillisesti eri yksiköissä (terveysala, ravitsemisala, muotoiluala)  varsinaista monialaista toteutusta ei vielä ole tapahtunut  Tarinat –teema / terveysalan terv.hoitaja-,fysioterapia- ja hoitotyön opiskelijat / yhteistyö yksit. kotisair.hoitoyrityksen kanssa / tarinoiden kerääminen asiakkailta  Vanhusneuvola –toiminnan aloittaminen maaliskuussa -05 - terveydenhoitajaopiskelijat aloittavat toteutuksen - syksyllä -05 mukaan toimintaan suun hoidon, fysioterapian, mielenterveystyön ja ravitsemisalan opiskelijat  Muotoiluakatemian yksikössä suunniteltu monialaisena toteutuksena tuoteviestintään, tuotesuunnitteluun ja tutkivaan toimintaan liittyviä opintojaksoja

12 Informaatioteknologian hyödyntäminen  Verkkosalkku –oppimisympäristö otettu käyttöön - toimii projektissa toimivien tiedotuskanavana, toteutettavien toimintojen keskustelufoorumina ja toimintojen arviointiympäristönä - vuoden 2004 lopussa 190 käyttäjää (eri alojen opiskelijat ja opettajat, vanhustyön toimijat) - projektin itsearviointi ja osin arviointitutkimus kysely –työkalulla - tiedotuskanavana toiminut hyvin, keskustelufooruminakin käytetty, palautetta kerääntynyt jonkin verran, työskentelyalustana ei juuri ole käytetty  sähköpostia käytetään runsaasti projektin toimijoiden kesken

13 Tuotekehitys  Asiakaspalautteen keräys- ja analysointijärjestelmän kehittäminen - prototyyppi kehitetty testattavaan muotoon kesän -04 aikana - järjestelmä esitelty amk:n koulutuspäivässä, pilotoitu muotoilualan yksikössä s.-04 ja asiakaspalautetta kerätään parhaillaan ravintola Restonomissa - Leväsen toimintapäivässä helmikuussa kerätään palautetta toimintapäivään osallistuvilta vanhuksilta - järjestelmän jatkokehitys tehdään HVT-opinnäytetyönä kevään -05 aikana  Kadonneiden tavaroiden etsintäjärjestelmä –prototyypin rakentaminen / tekniikan 2 opisk. yhteistyössä Kuopion kotihoitoyhdistyksen kanssa (myöhemmin mukaan muotoilualan opisk.)  Multimediapelien kehittäminen dementiahoitoon / tekniikan 2 opisk. ja fysioterapiaopisk.

14 Tuotekehitys….  Viriketoiminnan ohjauskansio dementiahoitoon / terveydenhoitaja- ja ft-opisk. / ohjaaja myös muotoilualalta / hoiva-alan yritys  Multimedia –tallenteen tekeminen projektin toiminnoista / moniammatillisen toiminnan toteutustavoista aloitettu yhteistyössä Digitaalisen median kehityskeskuksen kanssa  Aurinkokeinun käytettävyys dementiahoidossa / ft-opisk. / hoiva- alan yritys  Työvaatteiden kehittäminen dementiahoitoon Stress free – konseptia (M. Sjöroos) hyödyntäen keväällä 2005 / muotoiluala, vanhustyön henkilöstö, yrittäjä (fysioterapia mukaan käytettävyyden arviointivaiheessa)

15 Opinnäytetyöt  Amk:n opinnäytetöitä 26, joista valmistunut 2004 loppuun mennessä 7  Yliopiston opinnäytetöitä 2 (gradu)  Yksi ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämistyö  Moniammatillisuuden toteutuminen - yhteistyö ohjauksen tasolla (18 työtä ohjaajat eri koulutusaloilta, 5 työtä toinen ohjaaja työelämästä eri koulutusalalta) - yhteistyö eri koulutusammateista olevien opiskelijoiden kesken (2 työtä)  Tuotekehitykseen liittyviä opinnäytteitä 4

16 Projektin toiminnan mallinnus  Moniammatillisen toiminnan mallintamisprosessi aloitettu lokakuussa -04 (mallintaja liiketalouden yksiköstä / projektityöntekijä Kati Tuovinen)  toimintaa mallinnetaan projektin teemaryhmän toiminnan ja ensimmäisen toimintapäivän suunnittelu- ja toteutusprosessin kuvaamisen avulla  mallinnuksen raportti valmistuu huhtikuun -05 aikana

17 Toiminnan mallintaminen… Mallintamiskuvio: Kati Tuovinen

18 Projektissa tehtävä tutkimus  Itsearviointi - alkumittaus kesäkuun alussa -04, 2. vaihe maalis-huhtikuussa -05, loppumittaus projektin päättyessä - Verkkosalkun / netin kautta - toteuttajina projektipäällikkö ja projektin vastaava tutkija  Arviointitutkimus - toteuttajana Kuopion yliopisto - projektin toiminnan ja toimijoiden valmiuksien arviointitutkimus - alkukartoitus amk:n opettajille (n=91) ja opiskelijoille (n=210) tehtiin joulukuussa -04 / raportti valmistuu maaliskuun -05 aikana - toinen vaihe toteutetaan vuodevaihteessa -05 - 06 / opiskelijat, opettajat, vanhustyön työntekijät, vanhusasiakkaat

19 Verkostoituminen / yhteistyö muiden projektien kanssa  Terve Kuopio –hanke (mm. TerveKuopio –kortin pilotointi kevään 2005 aikana / fysioterapeutti- ja terveydenhoitajaryhmät)  Kulttuuri vanhustyön kumppanina –hanke (sairaanhoitaja-,lähihoitaja-, muotoilualan sekä musiikin ja tanssin opiskelijoita)  Geriatrian osaamiskeskus –hanke (ravitsemisala, KuYo Kliinisen ravitsemustieteen keskus ja Kauppatieteiden laitos, Elintarvikkeiden terveysvaikutusten osaamiskeskus sekä Teknia)  AAKE –projekti (terveysala, Pohjois-Savon Dementiayhdistys / tutkimusyhteistyö)  Verkostoyhteistyötä tehty eri teknologiayritysten kanssa  konkreettista toimintaa ei ole syntynyt toistaiseksi

20 Tiedotustoiminta  Projektin tiedotusmateriaalia jaettu erilaisissa info – tilaisuuksissa, koulutuspäivissä ja koulutusyksiköissä  Jatkuva tiedottaminen www-sivujen kautta (sivujen päivitys n. kerran kuukaudessa)  Tietoyhteiskunta kaikille – seminaari Kuopiossa 6.2.04 / projektin esittely  Projekti ilmoitettu ISO -hankereskisteriin elokuussa -04  HYVe –konferenssi Hämeenlinnassa / suullinen esitys projektista 5.10.04  Projektin esittely Sendain (Japani) edustajalle Leväsellä 7.10.04  Projektin lyhyt esittely Savonia Sanomissa syksyllä -04  Savonia Sanomiin tulossa projektin toiminnan kattavampi esittely kevään 2005 aikana

21 Muuta toimintaa  Yhteistyöiltapäiviä järjestetty projektin aikana kaksi kertaa (13.5.2004 ja 26.10.2004) - osallistujia yhteensä 42 henkilöä; ammattikorkeakoulun eri yksiköiden opettajia, ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajia, julkisen ja yksityisen vanhustyön henkilöstöä, seurakunnan edustaja, vanhustyön vapaaehtoisjärjestön edustajia ja dementiahoitotyötä tekevän yhdistyksen työntekijöitä - yhteistyöiltapäiviä järjestetään jatkossa puolivuosittain projektin loppuun saakka - projektin loppuvaiheessa järjestetään loppuseminaari, joka avoin kaikille projektista kiinnostuneille tahoille


Lataa ppt "ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella 2003-2006 Savonia-ammattikorkeakoulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google