Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov"— Esityksen transkriptio:

1 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

2 TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 2OV
TAVOITTEET Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö Työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen SISÄLTÖ Opiskelijalähtöinen ohjaaminen Opiskelijan arviointi työpaikalla

3 Koulutuksen rakenne Suomessa

4 AMMATILLINEN KOULUTUS JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ
Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet varmistamalla ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja ajantasaisuus. Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 6§). Työ- ja elinkeinoelämältä tarvitaan tietoja tulevaisuuden määrällisistä ja laadullisista osaamistarpeista valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

5 Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
Tavoitteena on oman alan ammatillisen koulutuksen tavoitteiden tunteminen vahvistaa ammattikoulutuksen arvostusta ja vetovoimaisuutta mahdollistaa erilaiset koulutuksen järjestämismuodot ammatillisen koulutuksen kehittäminen työelämälähtöiseen suuntaan edistää työssäoppimista ja osaamisen arviointia näyttöjen avulla sekä parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua mahdollistaa opettajien ja asiantuntijoiden vaihtoa.

6 Lainsäädäntö ja suositukset
Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, muutokset 601/2005) Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998, muutokset 603/2005) Lisäksi työssäoppimista sivuavat seuraavat lait ja asetukset Laki nuorista työtekijöistä(1998/1993 muutettu 745/98) Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä(475/2006) Työturvallisuuslaki(738/2002) Vahingonkorvauslaki(412/1974)

7 Mitä työssäoppiminen on
Ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla ja kolmen vuoden tutkinnossa laajuudeltaan vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppimisesta laaditaan aina kirjallinen yhteistyösopimus oppilaitoksen ja yrityksen kesken (puitesopimus=lain edellyttämä sopimus työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista oppilaitoksen ja työpaikan välillä Lisäksi opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija tekevät opiskelijakohtaisen työssäoppimissopimuksen. Sopimuksessa sovitaan opintojen tavoitteet, sisällöt, opintojen kesto ja ajoitus sekä vastuut työssäoppimisen aikana).

8 …jatkuu Mitä työssäoppiminen on
Opetussuunnitelmassa kuvataan työssäoppimisen tavoitteet Opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Opiskelijalle tehdään henkilökohtaiset tavoitteet (hops, tops). Työssäoppiminen auttaa opiskelijaa etenemään ammatillisessa oppimisessa ja on tärkeä osa ammattitaidon kehittymistä.

9 Ammattiosaamisen näyttö
Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon Näyttöjen tehtävänä on ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja koulutuksen ja työelämän vastaavuuden parantaminen Näytöt annetaan ammatillisten opintokokonaisuuksien keskeisestä osaamisesta Näytöissä käytetään kansallisia näyttöaineistoja, joissa on kuvattu näyttö, näyttöympäristö, näyttötehtävät, näyttöjen arviointi ja näytön dokumentointi Näytössä arvioidaan opiskelijan osaamista työpaikalla tai oppilaitoksessa On koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi

10 … jatkuu Ammattiosaamisen näyttö
Näytössä opiskelija tekee samoja työtehtäviä kuin muutenkin työssäoppimisjaksonsa aikana Ammattiosaamisen näytön suunnittelu lähtee opiskelijan oppimistavoitteista ja työtehtävistä työssäoppimisjaksolla Näyttö voi kestää muutamasta tunnista useampaan päivään Näytön aikana opiskelija voi kysyä neuvoja ja työpaikkaohjaaja voi tarpeen mukaan ohjata opiskelijaa näytön aikana Arviointikriteerien on oltava kaikkien osapuolten tiedossa Opettaja perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan arviointikriteereihin

11 … jatkuu Ammattiosaamisen näyttö
Työpaikkaohjaaja kerää tietoja opiskelijan osaamisesta seuraamalla työntekoa ja havainnoimalla ennakkoon sovittuja arvioinnin kohteita. Arviointikeskusteluun osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Opettaja varmistaa, että arviointi tehdään sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan. Opiskelija kertoo ensin oman arviointinsa näytöstä verraten osaamistaan asetettuihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin, sitten työpaikkaohjaaja arvioi ja opettaja tekee yhteenvedon arvioinnista.

12 Ammattiosaamisen näytöissä arvioidaan
työprosessin hallintaa työmenetelmien, - välineiden ja – materiaalien hallintaa työn perustana olevan tiedon hallintaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja Opas: Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana s. 9-23

13 Oikeudet ja vastuut työssäoppimisessa
Työssäoppimisessa on kolme osapuolta: työnantaja, työntekijä ja oppilaitos. Jokaisella on omat vastuunsa ja oikeutensa työssäoppimisen suhteen. Oppilaitos ja opettaja - varmistaa työpaikan edellytykset työssäoppimisen järjestämiseksi - tekee sopimukset työnantajan kanssa - huolehtii työpaikkaohjaajien koulutuksesta - tukee työpaikkaohjaajaa ja opiskelijaa oppimisen aikana - osallistuu arviointikeskusteluun Työpaikka - sopii oppilaitoksen kanssa työpaikalla tapahtuvan opiskelun järjestämisestä - nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan - ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla - tiedottaa työpaikan henkilöstölle työssäoppimisesta

14 …jatkuu Oikeudet ja vastuut työssäoppimisessa
Opiskelija - hankkii/ ehdottaa itseään kiinnostavan työssäoppimispaikan - laatii itselleen tavoitteet jakson suhteen yhdessä opettajan /työpaikkaohjaajan kanssa - yhdistää koulussa opittua teoriatietoa käytäntöön - pyrkii saamaan kattavan kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta - itsearvioi työssäoppimistaan.

15 Millainen on hyvä työssäoppimispaikka?
Noudatetaan työssäoppimisen periaatteita (opiskelija ei korvaa vakinaista henkilökuntaa!). Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat kunnossa. Perehdyttäminen toteutuu. Työtehtävät ovat monipuolisia ja vastaavat oppimisen tavoitteita. Opiskelijaa ohjaa koulutettu työpaikkaohjaaja, joka on sitoutunut työhönsä. Opiskelija saa säännöllistä ja kehittävää palautetta. Arviointikeskustelu toteutetaan kolmikantaperiaatteella. Luottamus ohjausta, arviointia kohtaan vedenpitävä, haluttuja yhteistyökumppaneita, kuitenkin ”jalat maassa” -periaatteella toimivia.

16 Kenestä työpaikkaohjaaja?
Tarvitaan avointa asennetta, halua kehittyä. Edustat oman alasi ammattilaista ja haluat jakaa osaamistasi. Tunnet työpaikkasi toimintatavat ja sinulla on riittävät resurssit käytössäsi (aikaa keskusteluille, ohjaukselle). Olet kiinnostunut nuorista ja haluat työskennellä heidän kanssaan (haastavat opiskelijat). Olet sitoutunut tehtävääsi ja sinulla on kyky kohdata ja ratkaista erilaisia tilanteita. Sinulla on taito ohjata toisia ja olet valmis antamaan ja ottamaan palautetta vastaan (kuuntelun taito).

17 … jatkuu Kenestä työpaikkaohjaaja?
Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kykyä kuunnella ja keskustella vaikeistakin asioista. Haluat tehdä yhteistyötä oppilaitoksen ja opettajan kanssa. Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Olet johdonmukainen ja jämäkkä, pidät sopimuksista kiinni. tehtävä: omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden miettiminen

18 Työpaikkaohjaaja tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen ja koulutuksen järjestämismuodot hahmottaa ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteet (erilaiset opsit) kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen suuntaan suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä omalla työpaikallaan ja toteuttaa osaamisen arvioinnin yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa noudattaa annettuja säädöksiä, määräyksiä, alan sopimuksia sekä työsuojelu- ja turvallisuusohjeita

19 …jatkuu Työpaikkaohjaaja
toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan ja oppilaitoksen välillä varmistaa, että työpaikka on tarkoituksenmukainen oppimisympäristö perehdyttää opiskelijan suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa toteuttaa työssäoppimista ja näyttöjä laadittujen sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti opettaa, ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimisen ja näyttöjen aikana

20 …jatkuu Työpaikkaohjaaja
toimii ratkaisijana ristiriitatilanteissa vahvistaa opiskelijan itsetuntoa antaa palautetta ( jatkuvaa, päivittäistä, sanallista, sanatonta, vuorovaikutteista) arvio opiskelijan osaamista yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa vakiinnuttaa työssäoppimisen osaksi työyhteisönsä toimintaa työpaikkaohjaaja edistää opiskelijan henkilökohtaista kasvua.

21 … jatkuu Työpaikkaohjaaja
Osaa arvioida työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttamismahdollisuuksia omassa työyhteisössään. Tiedostaa eri tapoja toteuttaa työssäoppiminen ja näytöt työpaikalla. Hän kehittää työpaikkaa oppimisympäristönä. Työssäoppimisen tarkoitus on täydentää kouluoppimista, jolloin osa tutkintoon kuuluvista asioista opitaan työpaikoilla. Vaikka työssäoppimisjaksoihin liittyvä tavoiteltava oppiminen määritelläänkin etukäteen, opitaan jakson aikana paljon muutakin kuin ennalta suunniteltuja opintoihin liittyviä asioita.

22 Työssäoppimisen aikana
Opiskelijat tutustuvat työelämän pelisääntöihin sekä alan käytäntöihin. Opiskelijalle muodostuu ehkä ensi kertaa käsitys myös työn arvoista. Työpaikalla opitaan asiakaspalveluun ja laatuun liittyviä asioita, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä ja työskentelemään nopeassa tahdissa ja tekemään eriasioita samanaikaisesti. Työssäoppiminen kehittää ammatillisen koulutuksen lisäksi myös työelämää ja merkitsee usein myös työpaikalle mahdollisuutta oppia. Opiskelijan kysellessä ja kyseenalaistaessa tulee myös työpaikkaohjaajan pohdittua omia käsityksiään ja työskentelytapojaan. Parhaimmillaan nämä keskustelut tuottavat uusia, parempia toimintatapoja.

23 Opiskelijan vastaanottaminen ja perehdyttäminen
Opiskelijan tullessa työssäoppimaan työpaikalle, hänelle tulee olla valmiiksi nimetty työpaikkaohjaaja, joka ottaa hänet vastaan. Työssäoppimisen ohjaamisen onnistumisen edellytyksenä on, että työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välillä vallitsee luottamuksellinen ohjaussuhde. Ohjaussuhteen alussa on tärkeää, että työssäoppija tuntee itsensä tervetulleeksi työyhteisöön. Tilanne voi olla hänelle jännittävä, ja siksi työpaikkaohjaajan on hyvä pyrkiä muodostamaan turvallinen ilmapiiri. Monille nuorille ensimmäinen työssäoppimisjakso voi olla ensimmäinen kontakti työelämään. Opiskelijan vastaanottoon tulisi varata aikaa ja tutustua häneen ja hänen lähtötasoonsa ja tavoitteisiinsa työssäoppimisen suhteen. Tärkeää on, että koko työyhteisö on tietoinen opiskelijasta.  

24 …jatkuu Opiskelijan vastaanottaminen ja perehdyttäminen
Opiskelija perehdytetään työpaikkaan muiden uusien työntekijöiden tavoin. On kuitenkin otettava huomioon erilaiset opiskelijat ja heidän ohjaustarpeensa. Kaikki opiskelijat eivät välttämättä ole perillä kaikista työelämän ”pelisäännöistä”, mitkä taas osalle ovat itsestään selvyyksiä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelijan tulisi saada tuntuma paitsi omaan työalueeseensa, myös kokonaiskuva työpaikan toiminnasta ja siellä tehtävästä työstä. Työpaikan sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja on hyvä korostaa. Erityisesti pitää huomioida opiskelijan perehdyttäminen työturvallisuuteen.

25 …jatkuu Opiskelijan vastaanottaminen ja perehdyttäminen
Perehdyttämisessä on hyvänä apuvälineenä esim. perehdyttämiskansio, työpaikan kotisivut tai vastaavat muut työpaikan esitteet . Hyvin suunniteltu ja toteutettu vastaanotto ja perehdyttäminen auttavat opiskelijaa pääsemään mahdollisimman nopeasti työtehtäviin kiinni ja luo samalla myönteisen asenteen tulijalle. Kaikkien osapuolien on oltava selvillä työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista. On varmistettava, että opiskelija on perehtynyt asioihin jaon tietoinen velvollisuudesta noudattaa työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

26 …jatkuu Opiskelijan vastaanottaminen ja perehdyttäminen - On hyvä huolehtia seuraavista seikoista :
työyksikön toiminta-ajatus, liike-idea työturvallisuus, ensiaputoiminta henkilöstö tilat, työtehtävät, ergonomia työaika poissaolot matkapuhelimen käyttö ruokailut pukeutuminen/suojavaatetus/suojavälineiden käyttö koneet ja laitteet, niiden käyttö- ja hoito-ohjeet vaitiolovelvollisuus

27 Mitä oppiminen on? oppijan oman aktiivisen toiminnan tulos, jolloin aiemmin opittu ohjaa uuden oppimista muutosta tiedoissa, taidoissa, asenteissa ja käyttäytymisessä, oppimista ohjataan tiettyyn suuntaan tarvitaan myös ajattelua ja arviointia siitä, mitä tehtiin, miten sen voisi tehdä toisin tai vielä paremmin oppiminen tapahtuu vaiheittain ja on tavoitesuuntautunutta tietoista ja järjestelmällistä  oppimistavoitteiden selkeys ja kirjaaminen, oppimisen erilaisien tapojen tiedostaminen oppilaitoksessa omaksutut tiedot ja työelämän kokemukset yhdistyvät, palautetta onnistumisista ja kehittymisen tarpeista ohjauksella opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittymistään

28 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
opiskelijalle luodaan mahdollisuuksia oppia ja hankkia tietoa erilaisin tavoin (erilaiset oppimistyylit, opiskelun vaihe, sopiva ohjauskäytäntö) kehitetään yksilöllisiä työssäoppimistilanteita lähtökohdiltaan erilaisille opiskelijoille (oppimisenvaikeudet, maahanmuuttajat) tukee opiskelijan motivaatiota ja ammatillista kasvua auttaa opiskelijaa löytämään itseä kiinnostavia asioita antaa ohjauksen alkuvaiheessa opiskelijalle konkreettisia sääntöjä toimintaan vahvistaa opiskelijan uskoa itseensä

29 …jatkuu Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
lisätä opiskelijan tehtävien vaikeusastetta vähitellen ja kannustaa ottamaan haasteita rohkaista kysymään antaa rehellistä ja kannustavaa palautetta pohtia, miten kehittää omaa ohjaustaan auttaa opiskelijaa yhdistämään aiemmin opittu uuteen asiaan opastaa ja tarjota selkeitä malleja

30 Erityistä tukea tarvitseva opiskelija ammatillisessa koulutuksessa
vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. (Laki 630/1998, 20§) Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen ammattipätevyyden, jonka avulla hänellä on mahdollisuus työllistyä ja menestyä työssä saa valmiuksia jatko-opintoihin saa yhteiskunnan jäsenenä tarvittavia perustietoja ja taitoja sekä elämänhallinnan valmiuksia Opetussuunnitelman perusteet. Määräys 12/011/2001

31 Oppimisvaikeudet lukivaikeus kielelliset erityisvaikeudet
matematiikan erityisvaikeudet tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet motoriset vaikeudet hahmottamisen vaikeus omaan elämäntilanteeseen vaikuttavat ongelmat kuulo-, näkö- tai liikuntavaikeus maahanmuuttajat  heikko opiskelumenestys, motivaation puute

32 Ongelmia saattaa esiintyä
suullisten ohjeiden ymmärtämisessä kirjallisen materiaalin tuottamisessa matematiikan taitoja vaativissa tehtävissä muistamisen vaikeus – heikko työmuisti hitaus työtehtävien suorittamisessa osaamisen kapea-alaisuus työaikojen noudattamisessa tarkkavaisuuden ja hahmottamisen vaikutukset työssä itsetunto-ongelmat epävarmuus, epäonnistumisen pelko sosiaalisten taitojen puute aistivammoista johtuvat rajoitteet jännittämisestä johtuvat ongelmat

33 Arviointi : Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana -opas
arviointi tehdään suhteessa alan ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin ja työssäoppimisen laatuvaatimuksiin yhdessä opettajan kanssa lähtökohta on tutkinnon perusteissa esitetyt tavoitteet arvioidaan työssäoppimista ja näyttöjä työelämän osaamisvaatimuksia painottaen tarkoitus on kehittää ja kannustaa opiskelijaa arviointia suorittaa opettajan ohella työpaikkaohjaaja sekä opiskelija itse annetaan opiskelijalle kannustavaa palautetta

34 Työssäoppiminen on mahdollisuus opiskelijalle
oppia erilaisissa työympäristöissä saada tukea ammatilliseen kasvuun ja erikoistumiseen syventää ammatillista osaamista ja saada ajanmukaisia työelämävalmiuksia tutustua työelämän pelisääntöihin ja työtapoihin kehittää vuorovaikutustaitoja ja saada monipuolisia kontakteja kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta sekä lisätä opiskelumotivaatiota itsenäistyä ja työllistyä

35 Työssäoppiminen on mahdollisuus myös oppilaitokselle ja opettajalle
monipuolistaa oppimisympäristöjä parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä pitää yllä ja kehittää opettajien ammattitaitoa monipuolistaa opiskelijan arviointia


Lataa ppt "Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google