Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TOMMOLA-TALON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TOMMOLA-TALON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"— Esityksen transkriptio:

1 TOMMOLA-TALON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 TOMMOLA-TALON VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ
Tommola-talon varhaiskasvatusyksikköön kuuluvat Päiväkoti, jossa on päivähoitopaikka noin 120 lapselle Lapsiryhmät: Kissankulma, alle 3-vuotiaiden ryhmä Kesäkumpu, 1-5 -vuotiaiden ryhmä Omenakumpu, 1-5 -vuotiaiden ryhmä Huvikumpu, 1-5 -vuotiaiden ryhmä Vaahteramäki, integroitu pienryhmä Kirsikkalaakso, vuorohoitoryhmä Koiramäki, esiopetusryhmä Avoin varhaiskasvatus Toiminta on tarkoitettu lapsiaan kotona hoitaville perheille ja sen tarkoituksena on tukea lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Toimintaan voivat osallistua äidit, isät tai muut lapselle läheiset henkilöt yhdessä lapsen kanssa. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa ovat mm. avoin päiväkoti, pihaleikkitoiminta, leikkitupa ja vauvakahvila. Perhepäivähoito Tommolan alueella toimii perhepäivähoitajia, jotka hoitavat omissa kodeissaan lapsia. Perhepäivähoitolasten varahoito järjestetään Tommola-talossa.

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tommola-talo ja sen pihapiiri tarjoavat loistavat puitteet leikkiin ja liikkumiseen. Tommola-talossa on useita pienryhmätiloja ja liikuntasali. Suuri piha-alue on aidattu ja sen vieressä on kenttä, joka talvella jäädytetään luistelukentäksi. Tommola-talo on varhaiskasvatuksen, perheiden ja koululaisten kohtaamispaikka, sillä Tommola-talossa toimii myös Tommolan koulun alkuopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta. Esi- ja alkuopetuksen lapsiryhmät tekevät päivittäin yhteistä työtä yhteisessä oppimisympäristössä. Tommolan alueella on puistomaista luontoa ja metsää, mutta myös Heinolan keskusta, lintutarha ja urheilupuisto ovat kävelyetäisyydellä.

4 TOIMINTA-AJATUS Kymen virran läheisyydessä toimiva Tommola-talo tarjoaa lapsille ja perheille turvallisen ja lämminhenkisen kasvu- ja oppimisympäristön. Tommola-talossa tehdään yhteistyötä yli toimintarajojen päiväkodin, koulun, perhekeskuksen ja perhepäivähoidon välillä. Tämä tukee lapsen kasvun myötä tapahtuvia siirtymävaiheita. Päiväkodin hyvä arki perustuu pienryhmätoimintaan jossa huomioimme lapsen yksilölliset ja kulttuuriset lähtökohdat tarjoamalla lapsille elämyksiä ja oppimisen iloa. Toimintamme lähtökohta on luottamuksellinen kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa ja moni-ammatillinen yhteistyö henkilökunnan ja yhteistyö-tahojen kanssa.

5 TOMMOLA-TALON ARVOT LAPSI VANHEMMAT KASVATTAMINEN JA OPPIMINEN
LUOTTAMUS AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA LAPSET HUOMIOIDAAN YKSILÖINÄ SOSIAALISET KONTAKTIT VIIHTYVYYS TURVALLISUUS OIKEUDENMUKAISUUS TASA-ARVO MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ KASVATUSKUMPPANUUS LAPSI KASVATTAMINEN JA OPPIMINEN MYÖNTEINEN KASVATUSILMAPIIRI HENKILÖKUNTA TAVOITTEELLISUUS AVOIN VUOROVAIKUTUS JOHDONMUKAISET JA TURVALLISET RAJAT LAPSILÄHTÖISYYS PIENRYHMÄTOIMINTA AMMATILLISUUS YHTEISÖLLISYYS HYVÄ JA TOIMIVA TIIMI HUUMORI

6 TAVOITTEET LAPSI TASAPAINOINEN MYÖNTEINEN MINÄKUVA YKSILÖLLISYYS
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapsen vanhempien kanssa MYÖNTEINEN MINÄKUVA YKSILÖLLISYYS LEIKKI LIIKUNTA YHTEISÖLLISYYS TASAPAINOINEN Yhdessä toimiminen ja toisten huomiointi LAPSI KASVATUSKUMPPANUUS

7 OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristö houkuttelee ja motivoi lasta toimimaan, leikkimään ja liikkumaan. Oppimisympäristö rakennetaan lasten ikä- ja kehitystaso sekä kiinnostus huomioon ottaen. Oppimis-ympäristön tarkoituksena on tukea lapsen itse oppimista ja kannustaa itseohjautuvuuteen. Pienryhmätoiminta tukee lapsen oppimista ja vuoro-vaikutustaitojen kehittymistä. Se tukee tunteiden ilmaisua ja hallintaa. Pienryhmätoiminnalla luomme lapsille myönteisen ja kiireettömän arjen. Pienryhmässä lapsi saa enemmän yksilöllistä huomiota. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on osa oppimisympäristöä. Lapselle on tärkeää tulla hyväksytyksi niin lasten kuin aikuisten keskuudessa. Lasta kuunnellaan ja hänen mielipiteensä huomioidaan. Oppimisympäristössämme sukupolvet kohtaavat toisiaan, toimintaa tarjotaan vauvakahvilasta senioritoimintaan.

8 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN
LEIKKI Leikissä lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja elämän sääntöjä. Leikin kautta hän käsittelee kokemaansa ja rikastuttaa mielikuvitustaan sekä yksin että yhdessä toisten lasten kanssa. Aikuinen sitoutuu antamaan aikaa, rauhaa ja tilaa leikille ja tukemaan leikin pitkäkestoisuutta. Aikuisen rooli on tarvittaessa tukea, ohjata ja rikastuttaa lapsen leikkiä. Tartumme lapsen ideoihin ja tarjoamme leikkiin monipuolisia materiaaleja, jotka ovat helposti lapsen saatavilla.

9 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN
LIIKKUMINEN Tuemme lapsen luontaista liikkumista ja kannustamme lasta liikkumaan. Ulkoilemme päivittäin ja käytämme monipuolisesti laajaa piha-aluettamme ja sen ympäristöä mm. luontoretkien ja urheilun merkeissä. Tommola-talon vieressä on hiekkakenttä, joka mahdollistaa kesäisin monipuolisen ulkoliikunnan ja talvisin luistelun ja hiihdon. Oma, tilava liikuntasali mahdollistaa monipuolisen liikkumisen sisätiloissa. Jäähalli, uimahalli ja urheilupuisto sijaitsevat kävelymatkan päässä Tommola-talosta. Järjestämme myös yhteisiä liikuntatapahtumia, joissa korostuvat yhteisöllisyys ja liikkuminen yhdessä perheiden kanssa.

10 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN
TUTKIMINEN Lapset ihmettelevät ja tutkivat innokkaasti kaikkea ympärillään tapahtuvaa. Tartumme lasten ihmettelyn kohteisiin ja tutkimme asioita ja ilmiöitä yhdessä. Tutkimusvälineistö on monipuolisesti lasten käytössä. Tieto ympäröivästä ympäristöstä jää lapselle parhaiten mieleen omien elämysten ja kokemusten kautta. Aikuinen ohjaa lasta tekemään havaintoja ympäristöstä.

11 VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN
TAITEELLINEN KOKEMINEN Lapsi kokee maailmaa kokonaisvaltaisesti eri aistein kautta. Tarjoamme lapselle monipuolisia elämyksiä taiteessa, musiikissa ja luovassa ilmaisussa. Lapsella on lupa tehdä ja kokea asioita vapaasti oman persoonansa kautta. Tuemme ja rikastutamme lapsen omaa luovuutta ja mielikuvitusta. Meille on tärkeintä taiteellisen kokemuksen antama elämys lapselle. Välineet taiteelliseen ilmaisuun ovat lapsen saatavilla. Aikuinen ohjaa lasta välineiden käytössä.

12 ORIENTAATIOT Lapsen ajattelun rakentuminen
HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN EETTINEN LUONNON-TIETEELLINEN EETTINEN ESTEETTINEN ESTEETTINEN USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN MATEMAATTINEN KIELI

13 KASVUN JA OPPIMISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN
Varhaiskasvatuksessa kasvun ja oppimisen tuki on jaettu kolmeen portaaseen. Näin lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Toteutamme toimintaamme paljon pienryhmissä, jolloin lapsi saa yksilöllistä aikaa, huomiota ja läsnäoloa. Oppimisympäristö suunnitellaan lapsen tarpeita vastaavaksi, ja käytämme arjessamme tukitoimina mm. kuvia ja viittomia. Yhtenä tukimuotona Tommola-talossa toimii Vaahteramäen integroitu pienryhmä. Myös muissa ryhmissä turvataan lapsen yksilöllisten tarpeiden ja osallisuuden huomioiminen toiminnassa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja työskentelee kaikissa ryhmissä säännöllisesti. Teemme tarvittaessa yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa.

14 ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISTEN LASTEN VARHAISKASVATUS
Kunnioitamme lapsen ja hänen perheensä omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Arjessamme tämä näkyy eri kulttuurien huomioimisena toiminnassa. Opetamme suomen kieltä pienryhmätoiminnassa yksilöllisen ohjauksen ja mm. pelien, leikkien ja kertomusten avulla. Tutustutamme lasta suomalaiseen kulttuuriin. Tuemme mahdollisuuksien mukaan lapsen omaa äidinkieltä.

15 KASVATUSKUMPPANUUS VANHEMMAT VARHAISKASVATTAJAT LAPSI
VANHEMPIEN JA VARHAISKASVATTAJIEN NÄKEMYS LAPSEN ARJESTA. VANHEMMAT Vanhempien tieto omasta lapsesta ja toiveet kasvun tukemiseksi. Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. VARHAISKASVATTAJAT Koulutuksen antama ammatillinen tieto ja näkemys lapsesta varhaiskasvatusympäristössä ja lapsiryhmässä Vastuu kasvatuskumppanuuden edellytysten luomisesta. Vanhemmuuden tukeminen HYVÄ VUOROVAIKUTUS Osallisuus Kuunteleminen Kunnioitus Tasavertaisuus Luottamus VANHEMPAINILLAT YHTEISET JUHLAT VERTAISRYHMÄT PÄIVITTÄISET ARJEN KOHTAAMISET LAPSI Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Vahvuuksien ja tuentarpeiden huomioiminen. LAPSEN OMA VASU

16 YHTEISTYÖTAHOT TOMMOLA-TALO HAMMASHUOLTO MUSIIKKIOPISTO
RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT VARHAISKASVATUS-PALVELUT MUUT VARHAISKASVATUS-PALVELUT KOULUT HUOLTO JA KUNNOSSAPITO KELTOT TOMMOLA-TALO YRITYKSET OPPILAITOKSET JÄRJESTÖT LASTENSUOJELU TERAPEUTIT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT PERHEKESKUS- TOIMINTA TERVEYDENHOITAJAT KIRJASTO SEURAKUNTA PHKS PSYKOLOGI LIIKUNTAPALVELUT LEHDISTÖ PALOLAITOS POLIISI

17 TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Lasten kanssa Arjen ja projektien arviointi Lasten palaute Itsearviointi Dokumentointi Vanhempien kanssa Kasvatukselliset keskustelut Varhaiskasvatussuunnitelmat Esiopetussuunnitelmat Vanhempien palaute Työyhteisössä Arviointi- ja suunnittelupalaverit Kehityskeskustelut; tiimin kanssa ja/tai henkilökohtaisesti päiväkodin johtajan kanssa Tiimipalaverit; viikottain joka tiimillä oma suunnittelu- ja arviointipalaveri


Lataa ppt "TOMMOLA-TALON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google