Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilökohtainen apu ja työnantaja Tuula Poikonen Vammaistyön johtaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilökohtainen apu ja työnantaja Tuula Poikonen Vammaistyön johtaja"— Esityksen transkriptio:

1 Henkilökohtainen apu ja työnantaja Tuula Poikonen Vammaistyön johtaja

2 Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vammaistyö henkilökohtaista apua saaneita asiakkaita vuonna 2013 yhteensä 1870, joista työnantajina toimii n. 900, (ostopalveluna henkilökohtaista apua saa n.900 asiakasta ja palveluseteliä käyttää 240 asiakasta) n. 90% osalta työnantajina toimivista sovelletaan Sosiaali-ja terveysviraston pysy-ohjetta henkilökohtaisesta avusta

3 vammaisen ja avustajansa välinen työsopimus perustuu sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen vaikeavammaisen henkilön avun kokonaistuntimäärästä koskee henkilökohtaisia avustajia tilanteessa jossa vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajan työnantajana ja on oikeutettu henkilökohtaiseen apuun VpL:n perusteella Maksuapulaisjärjestelmä = kaupunki huolehtii vaikeavammaisen puolesta henkilökohtaisen avustajan palkanmaksusta vammaisen työnantajan ilmoittamien tietojen perusteella yksityinen työsuhde, johon ei sovelleta kunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä työsuhdetta määrittää yleinen työlainsäädäntö kuten työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

4 Avustajan etsiminen avustaja palkataan pääsääntöisesti perheen ulkopuolelta itsenäisesti esim. työvoimatoimiston työnvälityksestä. Työnantaja voi olla myös yhteydessä oppilaitoksiin tai ilmoittaa avustajatarpeestaan lehdissä avustajakeskus Sentteri, josta saa myös ohjausta, koulutusta ja opastusta avustajan rekrytointiin ja perehdytykseen sekä avustajille ohjausta avustamiseen ja työntekijänä toimimiseen

5 Työsopimuksen tekeminen
työsopimusta tehdään kirjallisesti kolme samanlaista kappaletta, yksi avustajalle, yksi avustettavalle ja yksi palkanlaskentaan. Riittävän kattava ja selkeä kirjallinen työsopimus ehkäisee ristiriitojen ja ongelmatilanteiden syntymistä Sosiaali- ja terveysvirastolla on valmis työsopimuspohja ja opas työnantajille Työsopimuksen osapuolina on työnantaja (vaikeavammainen henkilö tai hänen edunvalvojansa tai huoltajansa) ja työntekijä (henkilökohtainen avustaja)

6 Työsopimuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
työsopimuksen kesto ja koeaika työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka päivittäinen ja viikottainen (tai kuukausittainen) työaika palkan määrä ja määräytymisperusteet (tuntipalkka vai kuukausipalkka, mahdolliset vuorotyölisät) irtisanomisaika ja sen määräytyminen sekä mikäli avustettava on alaikäinen, rikosrekisteriote

7 Vakuutusten ottaminen ja vastuu vahinkotilanteissa
pakolliset vakuutukset: työeläkevakuutus, sairasvakuutus, tapaturmavakuutus ja työttömyysvakuutus. Kaupunki huolehtii työeläke- ja sairasvakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta -tapaturmavakuutus: työnantajana toimiva vaikeavammainen ottaa haluamastaan yhtiöstä. Korvataan kuittia vastaan jälkikäteen -työttömyysvakuutusrahasto vapaaehtoiset vakuutukset. Kaupunki ei korvaa työnantajan toimivalle vaikeavammaiselle vapaaehtoisista vakuutuksista aiheutuneita kuluja vastuu vahinkotilanteissa työnantaja/työntekijä

8 Työterveyshuolto työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto pitkäaikaisesti palkatulle avustajalle lakisääteinen työterveyshuolto: työhöntulotarkastus, määräaikaistarkastukset, työpaikkaselvitykset sekä työtapaturmien ehkäisyyn liittyvä neuvonta Vantaan työterveys liikelaitos: toimipisteitä eri puolella Helsinkiä sopimus työterveyshuollosta ja kustannusten korvaaminen: Kela korvaa 50% ja Sosiaali- ja terveysvirasto 50%

9 Palkan maksu palkan maksuun tarvittavat tositteet: sosiaalityöntekijän tekemä päätös, kopio työsopimuksesta sekä avustajan verokortti kuukausipalkka ja tuntipalkka, säännöllistä työaikaa tekevät saavat palkan kuukausipalkkana, samana palkanmaksupäivänä ja mahdolliset vuorotyökorvaukset jälkikäteen erillisen työtunti-ilmoituksen perusteella tuntipalkkainen työntekijä saa koko palkan jälkikäteen erillisen työtunti-ilmoituksen perusteella työaikakorvaukset työkokemuslisät: palkanlaskenta laskee >sosiaalityöntekijä tekee päätöksen

10 Työaikaa sekä ylimääräisiä kuluja koskevia sääntöjä
sovelletaan työaikalakia, paitsi perheenjäseniin yhden avustajan säännöllinen työaika voi olla enintään 40 t/vk jaksotyö avustus poikkeustilanteissa ylimääräisissä avustustunneissa, yhteys sosiaalityöntekijään ylimääräisten kulujen korvaaminen

11 Avustajan lomat ja sijaistukset
vuosilomalaki vuosiloma lomakorvaus sijaisten palkkaaminen, yhteys palkkoihin sairaslomat, aina yli 3 päivän pituisesta työkyvyttömyydestä lääkärintodistus työnantajalle äitiys- isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaat korvaa Kela

12 Työsuhteen keskeytykset ja päättyminen
lomautus, mikäli vaikeavammainen työnantaja on laitoskuntoutuksessa tai pitkäaikaisessa sairaalahoidossa ei hänellä ole oikeutta henkilökohtaiseen apuun ja avustaja joudutaan lomauttamaan. Mikäli työnantaja sairastuu äkillisesti eikä lomautusta voida ennakoida on työntekijä oikeutettu peruspalkkaan 14 vuorokauden osalta työsuhteen lopettaminen, irtisanomisajat, perusteet, purkamismenettely. Mikäli työnantaja kuolee tulee työntekijän ilmoittaa työnantajan kuolemasta viipymättä palkanlaskentaan Työtodistus. Työnantajan on annettava työntekijälle työtodistus. Työtodistuksesta tulee ilmetä työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu

13 Työnantajien neuvonta ja ohjaus
Sentteri neuvoo työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä henkilökohtaisen avun kysymyksissä: lisätunnit, poikkeusjärjestelyt, muutokset päätökseen aina yhteys päätöksen tehneeseen sosiaalityöntekijään palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä yhteys taloushallintopalvelujen palkkasihteereihin vakuutusasioissa yhteys Työttömyysvakuutusrahastoon tai vakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön työsuhteisiin ja työsopimusten noudattamista koskeviin kysymyksiin vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto eri järjestöillä myös työnantajaoppaita ja neuvontaa.Heta-liittoon kuuluville työnantajille on omat neuvontapalvelut


Lataa ppt "Henkilökohtainen apu ja työnantaja Tuula Poikonen Vammaistyön johtaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google