Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansainväliset säädökset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansainväliset säädökset"— Esityksen transkriptio:

1 Kansainväliset säädökset
Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA) Mikko Maunu Tampere Kansainväliset säädökset N:o 178/2002, yleinen elintarvikeasetus N:o 882/2004, valvonta-asetus N:o 852/2004, yleinen elintarvikehygienia-asetus N:o 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus N:o 854/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus Komission asetus n:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

2 Kansalliset säädökset
Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA) Mikko Maunu Tampere Kansalliset säädökset Elintarvikelaki 23/2006 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 Asetus 48/1981 helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta STM:n asetus 971/2006 helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta STM:n asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista 597/2000 (huom. 8 § ja 9 § on kumottu) Pakasteasetus 165/1994 KTM:n päätös jäätelöstä 4/1999

3 ATP-sopimus Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva SOPIMUS (ATP) Esimerkkejä pakasteet eläimistä saatavat elintarvikkeet (esim. maito, liha, kala) raa’at vihannekset, jotka on paloiteltu tai viipaloitu

4 Asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuk-sissa käytettävää erikoiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta (STMa 971/2006 ) Sovelletaan ihmisravinnoksi tarkoitettuihin kuljetuksiin määräysten valvontaa johtaa Evira toimii ATP –sopimuksessa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena Evira voi antaa yleisiä ohjeita asetuksen täytäntöön panemisesta sekä ATP-sopimuksen soveltamisesta

5 Asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuk-sissa käytettävää erikoiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta läänin alueella sopimuksen valvonta kuuluu lääninhallitukselle paikallisesta valvonnasta vastaa kunta tai kuntainliitto maahantuonnista vastaa tullilaitos

6 ATP-sopimus Sopimusosa Liitteet I Luku. Erityinen kuljetuskalusto
II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa III Luku. Muut määräykset IV Luku. Loppumääräykset Liitteet liite 1, lisäys 1,2,3 ja 4 liite 2, lisäys 1 ja 2 liite 3

7 ATP-sopimus I Luku. Erityinen kuljetuskalusto
1 artikla helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa ei kalustosta saa käyttää nimityksiä "eristetty", "jäähdytetty', "mekaanisesti jäähdytetty" tai "lämmitetty", ellei se täytä sopimuksen 1 liitteessä esitettyjä määritelmiä ja standardeja.

8 ATP-sopimus I Luku. Erityinen kuljetuskalusto
2 artikla Sopimuspuolet ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin sen takaamiseksi, että kalusto on tarkastettu ja testattu sopimuksen 1 liitteen lisäysten 1, 2, 3 ja 4 määräysten mukaisesti. Kukin sopimuspuoli tunnustaa toisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antamien todistusten kelpoisuuden. Kukin sopimuspuoli voi tunnustaa muun kuin sopimuspuolena olevan valtion asianomaisen viranomaisen antamien todistusten kelpoisuuden.

9 ATP-sopimus II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa 3 artikla määräykset koskevat kaikkia joko vuokraa tai korvausta vastaan tahi omaan lukuun suoritettavia syväjäädytettyjen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksia määräykset koskevat myös sopimuksen liitteessä 3 mainittujen elintarvikkeiden kuljetuksia

10 ATP-sopimus II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa 3 artikla määräykset koskevat kuljetuksia, jotka suoritetaan yksinomaan rautateitse, maanteitse tahi edellisten kuljetusmuotojen yhdistelmää käyttäen kysymys on sopimuksen mukaisesta kuljetuksesta, jos paikka, jossa tavarat tai ne sisältävä kalusto kuormataan raide- tai maantieajoneuvoon, ja paikka, jossa tavarat tai ne sisältävä kalusto puretaan tästä ajoneuvosta, sijaitsevat kahdessa eri valtiossa ja tavaroiden purkauspaikka sijaitsee jonkin sopimuspuolen alueella.

11 ATP-sopimus II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa 3 artikla Kuljetuksen käsittäessä yhden tai useampia muita kuin yli 150 km pitkiä merimatkoja, jokainen maitse tapahtuva matka käsitellään erikseen. määräykset koskevat alle 150 km pituisia merimatkoja edellyttäen, että tavarat kuljetetaan ilman jälleenkuormausta meritse maakuljetukseen tai -kuljetuksiin käytettävässä kalustossa ja että tällainen merimatka edeltää tai seuraa yhtä tai useampaa tämän artiklan 1 kohdassa mainittua maakuljetusta tai tapahtuu kahden tällaisen maakuljetuksen välillä. sopimuksen määräykset koskevat vain ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden kuljetuksia.

12 ATP-sopimus II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa 4 artikla kuljetuksiin tulee käyttää sopimuksen 1 artiklassa mainittua kalustoa, elleivät kuljetuksen aikana odotettavissa olevat lämpötilat aivan ilmeisesti tee tätä vaatimusta tarpeettomaksi liitteessä mainittujen lämpöolosuhteiden ylläpitämiseksi. Kalusto tulee valita ja sitä tulee käyttää siten, että liitteissä määrätyt lämpöolosuhteet voidaan pitää yllä koko kuljetuksen ajan. Lisäksi kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä erityisesti elintarvikkeiden lämpötilan osalta kuormauksen aikana ja matkan aikana tapahtuvan jäädytyksen tai uudelleen jäädytyksen tahi muiden välttämättömien toimenpiteiden osalta.

13 ATP-sopimus II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa 4 artikla Ellei tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä ole noudatettu tämän sopimuksen alaisen kuljetuksen aikana, elintarvikkeita ei voida kuljetuksen päätyttyä käyttää sopimuspuolen alueella, elleivät kyseisen sopimuspuolen asianomaiset viranomaiset katso tällaisen käytön sallimisen olevan sopusoinnussa kansanterveyden vaatimusten kanssa ja ellei viranomaisten käyttöluvan antamisen yhteydessä siihen mahdollisesti liittämiä ehtoja ole täytetty. kukin sopimuspuoli voi kansanterveyden tai zooprofylaksian vaatimusten perusteella kieltää kyseisten elintarvikkeiden tuonnin alueelleen tai asettaa niiden tuonnille määräämänsä ehdot.

14 ATP-sopimus II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa 4 artikla Vuokraa tai korvausta vastaan kuljetuksia suorittavilta liikenteenharjoittajilta edellytetään tämän artiklan 1 kohdan määräysten noudattamista vain siltä osin, kuin he ovat sitoutuneet hankkimaan tai tuottamaan palveluja, joiden tarkoituksena on taata näiden määräysten noudattaminen, ja sikäli kuin niiden noudattaminen riippuu kyseisten palvelusten suorittamisesta. Jos muut joko yksityiset henkilöt tai yhteisöt ovat sitoutuneet hankkimaan tai tuottamaan palveluja, joiden tarkoituksena on taata tämän sopimuksen määräysten noudattaminen, heidän edellytetään takaavan niiden noudattamisen sikäli, kuin se riippuu niiden palvelusten suorittamisesta, joiden hankkimiseen tai tuottamiseen he ovat sitoutuneet.

15 ATP-sopimus II Luku. Erityisen kuljetuskaluston käyttö tiettyjen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa 4 artikla sopimuksen määräysten alaisissa kuljetuksissa, joiden kuormauspaikka sijaitsee jonkin sopimuspuolen alueella, vastuu tämän artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattamisesta on - vuokraa tai korvausta vastaan suoritettavissa kuljetuksissa sillä joko yksityisellä henkilöllä tai yhteisöllä, joka kuljetuskirjan mukaan on lähettäjä tai kuljetuskirjan puuttuessa sillä joko yksityisellä henkilöllä tai yhteisöllä, joka on tehnyt kuljetussopimuksen liikenteenharjoittajan kanssa; - muissa tapauksissa sillä joko yksityisellä henkilöllä tai yhteisöllä, joka suorittaa kuljetuksen.

16 ATP-sopimus III Luku. Muut määräykset
5 artikla (muut ) sopimuksen määräyksiä ei sovelleta maitse ilman tavaroiden jälleenkuormausta suoritettaviin luokitelluilla lämpötilasäädellyillä merikonteilla tehtyihin kuljetuksiin, jos tällaista kuljetusta edeltää tai seuraa muunlainen (yli 150 km) kuin tämän sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa mainittu merimatka.

17 ATP-sopimus III Luku. Muut määräykset
Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA) Mikko Maunu Tampere ATP-sopimus III Luku. Muut määräykset 6 artikla Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin sopimuksen määräysten noudattamisen varmistamiseksi. Sopimuspuolten asianomaiset hallintoelimet ilmoittavat toisilleen yleisistä tässä tarkoituksessa tekemistään toimenpiteistä. Sopimuspuolen todetessa toisen sopimus puolen alueella asuvan henkilön syyllistyneen rikkomukseen tai rangaistessa tällaista henkilöä, edellisen sopimuspuolen hallintoelin ilmoittaa toisen osapuolen hallintoelimelle todetun rikkomuksen ja annetun rangaistuksen.

18 ATP-sopimus III Luku. Muut määräykset
7 artikla Sopimuspuolet pidättävät itselleen oikeuden tehdä kahden- tai monenkeskisiä sopimuksia. Sopimukset tulee toimittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulee ilmoittaa niistä niille tämän sopimuksen sopimuspuolille, jotka eivät ole allekirjoittaneet mainittuja sopimuksia. 8 artikla Tämän sopimuksen määräysten laiminlyönti ei vaikuta kuljetuksen suorittamiseksi tehtyjen sopimusten olemassaoloon tai kelpoisuuteen.

19 ATP-sopimus IV Luku. Loppumääräykset
9 artikla, sopimukseen liittymisestä 10 artikla, poikkeukset tietyllä alueella soveltamisesta 11 artikla, sopimuksen voimaantulo 12 artikla, irtisanoutuminen sopimuksesta 13 artikla, sopimuksen voimassaolon lakkaaminen (alle 5 valtiota) 14 artikla, sopimuksen soveltaminen alueella, josta valtio on vastuussa

20 ATP-sopimus IV Luku. Loppumääräykset
15 artikla riitakysymykset tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista neuvottelemalla riitakysymykset, joita ei voida ratkaista neuvotteluin, alistetaan ratkaistavaksi välimiesmenettelyllä välimiehen tai välimiesten päätös sitoo riidassa osallisina olevia sopimuspuolia

21 ATP-sopimus IV Luku. Loppumääräykset
16 artikla, sopimukseen liittyvät varaumat 17 artikla, konferenssin kutsuminen koolle 18 artikla, sopimuksen muuttaminen 19 artikla, YK:n pääsihteerin ilmoitukset 20 artikla, sopimuksen alkuperäiskappale, kopiot ja allekirjoitukset

22 ATP-sopimus Liitteet liite 1, lisäys 1,2,3 ja 4 liite 2, lisäys 1 ja 2

23 ATP-sopimus liite 1 KULJETUSVÄLINEIDEN MÄÄRITELMÄT JA LUOKITTELU
liite 1, lisäys 1 ERISTETTYJEN, JÄÄHDYTETTYJEN, KONEELLISESTI JÄÄHDYTETTYJEN TAI LÄMMITETTYJEN KULJETUSVÄLINEIDEN TARKASTAMINEN liite 1, lisäys 2 MENETELMÄT ERISTYSKYVYN SEKÄ JÄÄHDYTYS- TAI LÄMMITYSLAITTEIDEN TEHON MITTAAMISESTA JA TARKASTAMISESTA liite 1, lisäys 3 MALLITODISTUKSET JA TODISTUSKILPI liite 1, lisäys 4 KULJETUSKALUSTOON KIINNITETTÄVÄT TUNNUSMERKIT

24 ATP-sopimus liite 2 PAKASTETTUJEN JA JÄÄDYTETTYJEN ELINTARVIKKEIDEN KULJETUSVÄLINEET JA NOUDATETTAVAT KULJETUS- LÄMPÖTILAT liite 2, lisäys 1 KUORMATILAN ILMAN LÄMPÖTILAN MITTAUS KULJETETTAESSA PAKASTETTUJA HELPOSTI PILAANTUVIA ELINTARVIKKEITA liite 2, lisäys 2 MENETELMÄ KULJETETTAVIEN JÄÄHDYTETTYJEN, JÄÄDYTETTYJEN JA PAKASTETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILAN MITTAAMISEKSI

25 ATP-sopimus, liite 2 PAKASTETTUJEN JA JÄÄDYTETTYJEN ELINTARVIKKEIDEN KULJETUSVÄLINEET JA NOUDATETTAVAT KULJETUSLÄMPÖTILAT kuorman mistään kohdasta kuljetuksen aikana mitattu elintarvikkeiden lämpötila ei saa olla vaatimusta korkeampi vaatimukset tulee täyttyä elintarvikkeiden lämpötilan osalta kuorman kaikissa osissa tarkastuksen vuoksi elintarvikkeet eivät saa altistua kansainvälisten yleissopimusten vastaisille menettelytavoille tai olosuhteille.

26 ATP-sopimus, liite 2 PAKASTETTUJEN JA JÄÄDYTETTYJEN ELINTARVIKKEIDEN KULJETUSVÄLINEET JA NOUDATETTAVAT KULJETUSLÄMPÖTILAT Tiettyjen toimintojen aikana lyhytaikainen, korkeintaan 3 °C suuruinen elintarvikkeiden pinnan lämpötilan nousu osassa kuormaa on sallittu. Jäätelö………………………………………… °C Jäädytetty tai pakastettu kala, kalatuotteet, nilviäiset ja äyriäiset sekä kaikki muut pakastetut elintarvikkeet……… °C Kaikki jäädytetyt elintarvikkeet (paitsi voi)… °C Voi……………………………………………… °C

27 ATP-sopimus, liite 2, lisäys 1 KUORMATILAN ILMAN LÄMPÖTILAN MITTAUS KULJETETTAESSA PAKASTETTUJA HELPOSTI PILAANTUVIA ELINTARVIKKEITA kuljetusvälineessä tulee olla laite, jolla voidaan riittävän usein ja säännöllisesti mitata pakastettujen, ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden kuljetusilman lämpötilaa. mittauslaitteiden tulee olla kuljetusvälineen rekisteröintimaan asianomaisen viranomaisen hyväksymiä. lämpötilatallenteet on päivättävä ja kuljetuksen suorittajan on säilytettävä niitä vähintään vuoden ajan tai elintarvikkeesta riippuen pitempäänkin.

28 ATP-sopimus, liite 2, lisäys 2 MENETELMÄ KULJETETTAVIEN JÄÄHDYTETTYJEN, JÄÄDYTETTYJEN JA PAKASTETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILAN MITTAAMISEKSI A. YLEISTÄ B. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILAN MITTAUSKOHDAT C. HELPOSTI PILAANTUVIEN ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILAN MITTAUS D. MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET E. LÄMPÖTILAN MITTAUKSEN TARKKUUS

29 ATP-sopimus liite 3 JÄÄHDYTETTYJEN ELINTARVIKKEIDEN KULJETUSVÄLINEET JA NOUDATETTAVAT KULJETUSLÄMPÖTILAT

30 ATP-sopimus, liite 3 JÄÄHDYTETTYJEN ELINTARVIKKEIDEN KULJETUSVÄLINEET JA NOUDATETTAVAT KULJETUSLÄMPÖTILAT I. Raakamaito……………………………………………………… +6 °C II. Punainen liha ja suurriista………………………………………. +7 °C (paitsi sisäelimet) Lihatuotteet, pastöroitu maito, tuoreet meijerituotteet, kypsennetyt elintarvikkeet (liha, kala, vihannekset), esikäsitellyt vihannekset ja vihannestuotteet ja muut kuin alla luetellut kalatuotteet ………………………… +6 °C tai pakkauksessa ja/tai kuljetusasiakirjoissa ilmoitettu lämpötila IV. Riista (paitsi suurriista), siipikarja ja jäniseläimet……………………………………………………. +4 °C V. Sisäelimet………………………………………………………… +3 °C VI. Jauheliha…………………………………………………………. +2 °C tai pakkauksessa ja/tai kuljetusasiakirjoissa ilmoitettu lämpötila VII. Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset…………………………… 0 °C jäittäminen tai sulavan jään lämpötila

31 Asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuk-sissa käytettävää erikoiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta (STMa 971/2006) Sovelletaan ihmisravinnoksi tarkoitettuihin kuljetuksiin määräysten valvontaa johtaa Evira Evira toimii ATP –sopimuksessa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena Evira voi antaa yleisiä ohjeita asetuksen täytäntöön panemisesta Kausitarkastusohje HYGI 003/1 (Dnro 6025/924/2007)

32 ATP-kuljetusvälineiden valvonta
läänin alueella kuljetusvälineiden valvonta kuuluu lääninhallitukselle paikallisesta valvonnasta vastaa kunta tai kuntainliitto ja tarkastuseläinlääkärit maahantuonnista vastaa tullilaitos Lisäksi Liikkuvalla poliisilla valvontailmoitusmenettely

33 YK:n kyselylomake

34 Tarkastuksissa havaittuja ongelmia
vaurioituneet korirakenteet vanhentuneet luokitusmerkinnät puuttuva omavalvontasuunnitelma todistus ei ole mukana ajoneuvossa ei tiedosteta määräysten vastaisen toiminnan vaikutuksia elintarvikkeiden myyntikelpoisuuteen ei tiedetä elintarvikkeiden vapauttamismenettelyä

35 ATP –sopimus / tunnusmerkkien poistaminen
ATP –sopimuksen (liite 1, lisäys 1) mukaisesti tunnusmerkit on poistettava, kun kuljetusväline lakkaa olemasta luokituksen mukainen kuljetusväline lakkaa olemasta luokituksen mukainen, kun sillä ei ole MTT:n antamaa voimassaolevaa ATP-todistusta. merkinnät on poistettava välittömästi ATP –todistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen

36 Ohjaus ja neuvonta viranomaiset: läänit, kunnat, tulli ja liikkuva poliisi kausitarkastusasemat elintarvikekuljetusyrittäjät elintarviketeollisuus elintarvikekauppa kylmäkone- ja mittauslaitteiden maahantuojat ja asentajat korinvalmistajat tarkastuslaitokset Eviran koulutustilaisuuksia (2 krt./v.)

37 Yhteenveto ATP-sopimuksesta
koskee helposti pilaantuvia elintarvikkeita kansainväliset kuljetukset (huom. sopimusmaat) rautatie- tai maantiekuljetukset tai niiden yhdistelmä tavaroiden purkupaikka sijaitsee sopimusalueella huom. alle 150 km pitkät maakuljetuskalustolla tehdyt merikuljetukset jos kalusto ei täytä sopimuksen vaatimuksia  myyntikielto  vapautus? tavaroiden lähettäjällä tai kuljetussopimuksen tekijällä vastuu muissa tapauksissa vastuu on kuljetuksen suorittajalla ei sovelleta yli 150 km pitkiin merikuljetuksiin (lämpötilasäädellyt merikontit) rikkomuksista ja rangaistuksista informoidaan kyseistä sopimusmaata sopimuksen liitteessä 1 testausmenettelyt sopimuksen liitteessä 2 kuljetuslämpötilat ja lämpötilan mittaustavat sopimuksen liitteessä 3 jäähdytettyjen elintarvikkeiden kuljetuslämpötilat


Lataa ppt "Kansainväliset säädökset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google