Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Milloin lastensuojeluilmoitus on tehtävä ja mitä siitä seuraa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Milloin lastensuojeluilmoitus on tehtävä ja mitä siitä seuraa?"— Esityksen transkriptio:

1 Milloin lastensuojeluilmoitus on tehtävä ja mitä siitä seuraa?
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Anne Kujala

2 Ilmoitusvelvollisuus 25 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan… AK

3 Ilmoitusvelvollisuus 25 §
10) turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa, 11) hätäkeskustoimintaa 12) tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt… AK

4 Ilmoitusvelvollisuus 25 §
.. ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. AK

5 Ilmoitusvelvollisuus 25 §
Myös muut henkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Ennakollinen lastensuojeluilmoitus AK

6 Milloin lastensuojeluilmoitus?
Lapsen perushoidossa puutteita; lapsi on likainen, nälkäinen, väsynyt, itkuinen, jätetty heitteille; pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäily Kodin olosuhteet; väkivaltaa, päihteitä, mielenterveysongelmia Lapsen oma käyttäytyminen; päihteidenkäyttö, karkailu, rikollinen toiminta (näpistely, ilkivalta, väkivalta), itsensä vahingoittaminen, jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen AK

7 Miten toimia, kun huoli herää?
Ensisijaisesti keskustelu vanhempien kanssa Yhteydenotto sosiaalityöntekijään (myös konsultaatio ennen varsinaisen ilmoituksen tekemistä; harmaa vyöhyke) Kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella yhteydenotto sosiaalipäivystäjään, puh. 112 Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti AK

8 Mitä ilmoituksesta seuraa?
lastensuojeluilmoitus edellyttää selvitystä (27 §) nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä selvitys tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 3 kk:n kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta selvitys tehdään yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa; lasta tavataan myös henkilökohtaisesti tarvittaessa yhteistyötahojen konsultointi AK

9 Mitä ilmoituksesta seuraa?
selvityksessä kuvataan kirjallisesti lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien toimintaa sekä mahdollisuuksia huolehtia lapsesta selvityksen valmistuttua lapselle ja huoltajille on ilmoitettava lastensuojeluasiakkuuden päättymisestä tai jatkumisesta mikäli asiakkuus jatkuu selvityksen tekemisen jälkeen, lapselle on laadittava asiakassuunnitelma AK

10 Asiakassuunnitelma 30 § laaditaan yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa kirjataan olosuhteet ja asiat joihin pyritään vaikuttamaan lapsen ja perheen tuen tarve palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan arvioitu työskentelyaika AK

11 Avohuollon tukitoimet 36 §
päivähoito, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvolapalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, tukea harrastuksiin, tuetut lomat tukihenkilö tai –perhe lastensuojelun perhetyö, perhekuntoutus tukiasunto, opiskelun tukeminen verkostoneuvottelut, ym. AK

12 Sijoitus avohuollon tukitoimena 37 §
lapsi sijoitetaan lyhytaikaisesti yksin: tuen tarpeen arvioimiseksi, kuntouttamiseksi, tai väliaikaisen huolenpidon järjestämiseksi lapsi sijoitetaan yhdessä huoltajan kanssa: perheen tuen tarpeen arvioimiseksi tai kuntouttamiseksi AK

13 Kiireellinen sijoitus 38 §
äkillinen puute lapsen huolenpidossa lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa esim. vanhemmat humalassa, perheessä väkivaltatilanne, lasta on pahoinpidelty, epäily lapsen piilottamisesta tai maasta viemisestä ilman lupaa, seksuaalinen hyväksikäyttö lapsi käyttänyt päihteitä, syyllistynyt rikoksiin, käyttäytynyt aggressiivisesti tai itsetuhoisesti AK

14 Huostaanotto 40 § puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia tai riittäviä sijaishuolto on lapsen edun mukaista AK

15 Sijaishuolto ja jälkihuolto
lapsi voi olla sijoitettuna perhehoidossa, sukulaisten luona, perhekodissa, laitoksessa huostaanotto voimassa toistaiseksi, päättyy viimeistään 18-vuotiaana lapsella oikeus jälkihuoltoon, kun sijoitus kestänyt puoli vuotta jälkihuollon avulla tuetaan nuoren itsenäistymistä esim. opiskelun ja asumisen tukemisella jälkihuolto päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta AK


Lataa ppt "Milloin lastensuojeluilmoitus on tehtävä ja mitä siitä seuraa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google